archive-lt.com » LT » A » ATEIZMASIRATEISTAI.LT

Total: 311

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Jokūbas Minkevičius aktualus ir šiandien – Ateizmas ir ateistai
  galima paaiškinti jos prigimtį tik šitame kontekste ji gali sunykti ir visai išnykti paryškinta J M Ta konfesinė doktrina kuri religiją sieja su natūralia dieviška žmogaus prigimtimi faktiškai priešpriešina jį kaip individą visuomenei jeigu pastaroji nėra tikinčių vienminčių visuma p 184 rašo profesorius Būtent religijos socialinės prigimties samprata inspiravo ypač kritišką profesoriaus reakciją į sovietinio režimo politikos bažnyčios ir religijos atžvilgiu perlenkimus To meto jo pasisakymai konferencijose pasitarimuose paskaitos straipsniai buvo skirti šių perlenkimų žalai atskleisti ateistinėje propagandoje taikomų priemonių neefektyvumui parodyti Norintiems suprasti profesoriaus skaitytų paskaitų pasisakymų esmę patarčiau perskaityti Religijotyros įvade 1981 publikuotos profesoriaus studijos Istorinis religijos likimas skyrių Religija ir socializmas Klausantis profesoriaus paskaitų ne vienam susidarydavo įspūdis kad profesorius pakeitė savo kritikos adresatą jos smaigalį nukreipdamas prieš ateizmą Galimas daiktas profesoriui iš tikrųjų atrodė kad ateistai žinoma jis turėjo omenyje ne ateistinės pasaulėžiūros besilaikančius žmonės o rašančius religijos ir ateizmo klausimais nesupranta tikrosios religijos esmės nevertina jos kaip socialinio kultūrinio reiškinio laiko ją nežinojimo nesusipratimo apgaulės produktu todėl ir vertina ją neobjektyviai palaiko ar net skatina valdžios taikomus varžymus bažnyčiai Su profesoriumi ateistai nesiginčijo priėmė kaip raginimą labiau gilintis į teorinius religijos analizės klausimus Tačiau jie iš esmės nesutiko su Religijotyros įvade profesoriaus pateiktu pernelyg plačiu religijos apibrėžimu eliminuojančiu iš religijos jos idėjinį branduolį tikėjimą antgamtiškumu kuris esą antraeilis dalykas Profesorius rašo Religija yra kultūros procese objektyvuotas sinkretinis intelektualinis ir emocinis fenomenas atsirandantis dėl realybės ir idealų siekių interesų subjektyvių nuostatų ir pan antagonizmo ir egzistuojantis kaip to antagonizmo iliuzinio įveikimo forma p 38 Taip iš tikrųjų antraeilis dalykas ar tikima antgamtinio dievo egzistavimu ar antgamtiniais atsigimimais ir t t Tuo religijos skiriasi viena nuo kitos Bet būtent tikėjimas antgamtiškumu nežiūrint koks jo pobūdis išlaiko religijos kaip visuomeninės sąmonės formos tapatybę Būtent tikėjimas antgamtiškumu atskiria religiją nuo kitų iliuzijų Čia ir yra jos jėga ir jos silpnybė Užglaistyti tai vadinasi nematyti religijos kaip visuomeninės sąmonės formos bei socialinio reiškinio specifikos O tai savo ruožtu veda ir prie neteisingo religijos socialinio vaidmens vertinimo Į tai rodos buvo atkreiptas dėmesys ir to meto spaudoje Galima suprasti profesoriaus siekį patikslinti įprastinę religijos sampratą Tam įtakos turėjo tuo laikotarpiu klestėję nauji religiniai sąjūdžiai vykę su revoliucijos teologijos šūkiais tradicinių religinių doktrinų ypač katalikiškųjų modernizavimas naujų religiniais pasivadinusių sambūrių radimasis ryškėjantis socialinis ir ekonominis nuosmukis šalyje Tačiau išplėstinė religijos samprata nepakeitė profesoriaus materialistinio ateistinio požiūrio į religiją Analizuodamas religijos padėtį ir vaidmenį globaliame daugianacionaliniame pasaulyje profesorius vadovavosi nuostata Religija neegzistuoja causa sui pati iš savęs J M ir jos funkcijos nėra kažkokios jos imanentinės jėgos Religijotyros įvadas p 174 Ši profesoriaus deklaruota religijos tyrimo metodologinė nuostata buvo ir lieka aktuali Šiandieniniai Lietuvos religijotyrininkai ypač dirbantys valstybinėse mokslo ir mokymo įstaigose religiją pateikia kaip įgimtą žmogaus savybę ir ją analizuoja atsietai nuo visuomenės istorinės raidos ir problemų Taip jie tampa religijos apologetais arba geriausiu atveju agnostikais Tarp šiapus ir anapus anot jų yra neperžengiama riba kas yra už šios ribos mes nieko negalime žinoti Skaitytojui pateiksiu kelias ištraukas iš Jokūbo Minkevičiaus studijos Istorinis religijos likimas atspausdintos jau minėtame Religijotyros įvade žr Minkevičius

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/jokubas-minkevicius-aktualus-ir-siandien/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Klimenka, Gabrielius E. Paranormalių mitų griovėjas (Vilnius: Obuolys, 2015): paranormalūs reiškiniai teologo akimis – Ateizmas ir ateistai
  rašoma knygoje Paranormalių mitų griovėjas teigia Vienintelės anapusybei priklausančios esybės su kuriomis išties nepavojinga ir net naudinga bendrauti yra Dievas angelai ir šventieji Su jais bendraujama malda Bažnyčia tiki kad pasaulyje veikia demonai ir kad tai yra realios mąstančios būtybės kurios iš tiesų gali daryti įtaką žmogaus gyvenimui Taigi Bažnyčia mano kad spiritizmo seanso metu bendraujama ne su kuo kitu o su demonais Mirusieji negali bendrauti su gyvųjų pasauliu todėl spiritizmo seanso metu atėjusi mirusiojo dvasia iš tiesų bus šėtoniška dvasia p 260 Žodžiu krikščionių religija kaip ir dauguma paranormalių mitų gyva tikėjimu dvasiomis piktomis ir geromis Bažnyčiai kaip ir mitų kūrėjams nė motais kad mokslininkai seniai įrodė jog vadinamieji spiritizmo seansai jokio antgamtiškumo neliudija o jų metu mediumas bendrauja ne su kuo nors kitu o su pačiu savimi ir savo vaizduote p 262 Atkreipkime dėmesį kad šias dvi viena kitai priešingas pažiūras krikščionišką ir mokslinę G Klimenka pateikia nekomentuodamas kaip lygiavertes Taigi jei paranormalių mitų griovėjas vadovaujasi religine šiuo atveju krikščioniška pasaulėžiūra jis susiduria su dideliais sunkumais reikalaujančiais iš jo apriboti mokslo galias kad paliktų vietos religijai Jis turi atsisakyti mokslo gamtos visuomenės psichologijos dėsnių visuotinumo principo kuris skelbia jei kuri nors svarbi mokslinė išvada tinka vienam kuriam nors reiškiniui paaiškinti ji turi tikti ir analogiškam kitam šiuo atveju visų atspalvių tikėjimui anapusiniu pasauliu Moksle negali būti dvigubų standartų Knygoje Paranormalių reiškinių griovėjas dvigubi standartai nuolat taikomi Štai pavyzdžiui įvairių pseudoreliginių grupių teiginius jog pranašo Ezechielio knygos pirmojo skyriaus vizijose aprašomas ateivių erdvėlaivis G Klimenka traktuoja kaip pramaną Šv Rašto falsifikaciją nepaisant jokio istorinio kritinio metodo p 106 108 O ar ne tokios pat vertės yra ir Senojo testamento pranašystės apie Jėzaus Kristaus atėjimą ir atpirkimo auką ant kryžiaus Juk tyrinėtojai seniai įrodė kad šios pranašystės vertinant jas istoriniu kritiniu metodu yra savo laikmečio problemų atspindys ir jokio dangiškojo atpirkėjo atėjimo neliudija Tačiau nepaisant to G Klimenka Jėzaus Kristaus mitu tiki ir jam čia nereikia jokių konkrečių įrodymų Tuo dar kartą pasitvirtina tiesa kad tikinčiam žmogui pats didžiausias įrodymas jo paties tikėjimas Pastarąjį teiginį G Klimenka savo knygoje su pasitenkinimu taiko paranormalių mitų kūrėjams bet kad ir paradoksalu jie tinka ir jam Mitų griovėjo pasaulėžiūros būtų galima ir neliesti jei ji neatsilieptų jo pateikiamų paranormalių reiškinių kritikai kuri iš esmės šiandien yra aktuali ir būtina Štai gana argumentuotai nuplėšęs mistikos šydą nuo vaiduoklių bei juos išvarinėjančių ekstrasensų bei bioenergetikų G Klimenka samprotauja Blogiausiai ką galima padaryti namie esant vaiduokliui yra kreiptis į ekstrasensus Jie nesugeba išvaryti dvasios nors kartais geba ją atpažinti ir nustatyti jos buvimą Geriausiu atveju ekstrasensas gali perkelti dvasią kitur bet tai problemos neišsprendžia ji tik permetama į kitą vietą Po ekstrasenso atliktų seansų paprastai padėtis dar pablogėja Žinoma čia galimos dvejopos tokio poveikio priežastys dvasinės ir psichologinės Kaip tvirtina religijotyrininkai gana dažnai po ekstrasensorinio poveikio bloga žmogaus būklė ar dvasių šėlsmas kad ir kokios prigimties jis būtų tik sustiprėja p 246 Keista bet šiuose samprotavimuose gal nepastebint nė pačiam autoriui pripažįstamas vaiduoklių dvasių egzistavimas ką jis skyreliuose apie vaiduoklius ir dvasias gąsdinančias žmones buvo lyg ir paneigęs ar bent išreiškęs skeptišką požiūrį į juos Kaip priešnuodį prieš visą šią velniavą G Klimenka kaip tikras krikščionis arba tiksliau davatka siūlo maldą tiesa kas jo svarstymams labai būdinga pridurdamas jei ne dėl mistinių jėgų įsikišimo tai bent jau dėl elementarios žmogaus psichologijos p 246 Ypač daug painiavos knygos Paranormalių mitų griovėjas skyreliuose apie magiją Matyt dėl to kad pati krikščioniškoji liturgija ką iš dalies pripažįsta ir autorius yra maginis veiksmas kuriuo siekiama išprašyti antgamtinių jėgų malonių Neneigdamas bažnytinės magijos autorius griežtai pasisako prieš įvairaus plauko būrėjus užkalbėtojus nužiūrėtojus ir kt Ir daro tai iš krikščioniškos pasaulėžiūros pozicijų Dar pacituosiu Gal io s sieki m as yra ne ti nkamas n es tikrasis mago t ikslas t u r ė t ų b ūt i ne an t g am č i o v a l d ymas o j o dėsnių pažinimas be nt jau to siekė senovės m a g i jos adep t ai Šis paž i nimas irgi y ra pavoj i ngas kelias nes žmogus ba n do operuot i jėgomis kurio s iš esmės y ra jam nepava l džios o v i sas an t gamčio vald y mas tėra i l iuz i ja Geras pav y zdys gal ėt ų b ūt i k r ikščioni š kas aiškinima s kodėl magija veikia Krikšč i on y s t i ki kad magija y ra š ėtono veikimo la u k a s Žmog u s užsiima magija ir mano valdan t i s antgamtį tačiau tai tėra ili uz ija sukurta paties š ėtono M e lo t ė v as s t engiasi kad mag i jos veikimas atrod y tų t ik r as idant žmogu s dar labiau į t ikėtų galįs vald y ti antgamtį ir dar labiau į k limptų Toks ž mogus galų gale tikrąja to žodžio prasme tampa šė tono v ergu Ką jau čia bepridursi Vieną iliuziją G Klimenka bando užgožti kita vieną atmesdamas stengiasi palikti daugiau vietos kitai Tikėjimas velniais nė kiek ne geresnis šiuolaikiškesnis ar artimesnis mokslui negu mago burtininko ar astrologo svaičiojimai Abu labu tokiu sakoma liaudyje Tik nesuprantu kodėl nuolat apeliuodamas į krikščioniškąją demonologiją G Klimenka pasisako prieš egzorcizmą velnio išvarymą iš jo apsėsto žmogaus Gal dėl to kad jis per daug šokiruoja dar sveiko proto nepraradusį žmogų Aptardamas bažnyčios nepripažįstamus ir smerkiamus mitus ir aiškindamas juos mokslo išvadomis G Klimenka negali nepaliesti ir bendresnių bažnyčios požiūrio į mokslo pasiekimus ir apskritai religijos ir mokslo santykio klausimų Kaip skaitytojas galėjo pastebėti religiją ir jos mitus Klimenka iškelia už pažinimo ribų ir religinį tikėjimą laiko aukščiau už mokslinį pažinimą Dėl to nepaisydamas istorijos faktų jis stengiasi įteigti kad bažnyčia visada buvo užėmusi teisingą poziciją mokslo atžvilgiu Pavyzdžiui jis išdėsto paskutiniųjų popiežių ir įtakingų teologų mintį jog Galilėją Galilėjų it Galileo Galilei smerkę to meto mokslininkai Popiežius tik atsižvelgęs į jų nuomonę O kad bažnyčia buvo konservatyvi jėga visomis galiomis kovojusi prieš mokslo pažangą to Klimenka nepasako Knygoje

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/klimenka-gabrielius-e-paranormaliu-mitu-griovejas-vilnius-obuolys-2015-paranormalus-reiskiniai-teologo-akimi/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • KOSTAS STIKLIUS. KUR KEPLA IR KAS JOJE YRA – Ateizmas ir ateistai
  turėti kelionę Bet aš bijausi kad ten nepaklysčiau Ir nesuspirgėčiau Atsake velnias Kad tu netikėjai Velniams nei keplai 0 matyt norėjai Tai dabar verčiams turi pamatyti Kad apsakyti Žmonėms tamsuoliams kad keplos bijotų Aukštesnį luomą gerbtų ir godotų Užtai mes vienus ir kitus pagaunam Į keplą kraunam Velnias man rodė tą visą baisybę Smarvę ir karštį ir šaltį tamsybę Aš tai pamatęs tik atsidūsėjau Ir toliau ėjau Ant paties dugno siera tik ir derva o karštis smarvė kaip pasenus sterva Bjauru svaigina 0 kvapo atgauti Negali gauti Ten sugrūsti yra vadovai mūsų Garbūs mūs tieji ganytojai dūšių Nes jie tamsybėje žmones vis laikė Apšvietą keikė Ant jų viršaus yr davatkos sutrintos Gyslos ir žarnos visų išdraikytos Prie sienų ilgi liežuviai prikalti Nuo karščio balti Davatkų gyslas nelabieji draiko Kad jos ant svieto turėdamos laiko Jojo ant gero ko nesunaudojo Žmones aplojo Aukščiau jų drybso susmukę žandarai Šnipai žemsargiai iš jų eina garas Dvokianti smarvė 0 tas jų cypimas Kaip pasiutimas Užtai kad jie gaudė knygas ir mokytus Susipratusius laikė uždarytus Velniai dabar juos primynė ir trina Baisiai kankina o ant jų viršaus išgamos niekingi Kurie pasauliui buvo prapuolingi Kad nieko gero žmonijai nedarė Šunybes varė Ant visų viršaus Liucipierius sėdi Slegia tuos kurie dykai duona ėdė Gero nedarė labui žmonijos Laikės vergijos Sėdi ir grūdžia kad daugiau dar tilptų Grūdžiami šaukia kad jis susimiltų Bet Liucipierius juos grūdžia ir mina Kaip šiltą šviną Turbūt ant žemės tankiai niekšai miršta Eina į keplą net ant kelio tiršta Vis su medaliais ant pilvo su kryžiais Raudonais dryžiais Velniai juos vaiko su botagais pliekia Taip kad jie cypia ir kauk išsišiepę Nukritę mėsos nuo gyslų ir kaulų Žiūrėti gailu Kaip jau negali pasivilkt iš vietos Velniai juos velka ant duobės prilietos Dervos ir sieros šakėms pakabina Ilgai spirgina Ant galo velka padėti į krūvą Ten kur suslėgti nelaimingi būva o Liucipierius ant viršaus jų krioši Trina į košę Užtemo akys nuo baisybių tokių Užkurto ausys nuo šauksmų visokių Ir keploj būti ilgiau negalėjau Išeit norėjau Tik supyškėjo štangos sužvangėjo Durų zovieskai pozai sustenėjo Kepla tarytum susmuko sugriuvo Net baisu buvo Ir įsilaužė pas mane bildėsis Velniai tarytum bet gudų šnekėsis Įėję klausė ar esu gyvas Ak koks mano dyvas Ar aš apmiręs buvau ar miegojau Sargams įeinant sukrutau ir stojau Velniai tarytum maskoliai įėjo Priešais stovėjo Aš lyg sumišęs didei išsigandęs Ką tik po keplos gilumas landęs Vandens norėjau praryti nors lašą Atgauti dvasią Sargai atradę mane gyvą sveiką Išėjo buvę labai trumpą laiką Ir vėl paliko tamsoj mane vieną Naktį ir dieną Dėlto šaukiuos aš prie brolių sesių Tik atkartodamas žodžius kunigėlių Jeigu ant svieto užsimerkę būsit Tai keplon kliūsit Iš Liepukas Kostas Stiklius Keplos kančios Eilės Chicago 1909 Spausdinti straipsnį 2 komentarai Realistas 2015 11 29 14 18 Gerai kad gerb J Mačiulis atkasa iš istorijos ir parodo visuomenei tokius šviesuolius kaip K Stiklius kuriems vienintelis dievas yra tiesa ir kurie nebijo ją skleisti net ir keplos pragariškos kepyklos sąlygomis Vieniems rojus kitiems kepla būna tik žemėje Net ir vadinamos demokratijos

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/kostas-stiklius-kur-kepla-ir-kas-joje-yra/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kostas Stiklius – laisvamanis patriotas – Ateizmas ir ateistai
  pastangas įsiviešpatauti pažabojant pažangiąsias visuomenės jėgas Be gailesčio jis pliekė bet kurį davatkizmą žmonių sąmonės teršimą prietarais ir kita velniava Kosto Stikliaus antiklerikalizmas sekė ne tik iš jo demokratinių socialinių politinių nuostatų bet ir iš jo laisvamaniškos pasaulėžiūros kuri jaučiama visuose jo kūriniuose Skaitytojų dėmesiui šioje svetainėje pateikiu Kosto Stikliaus satyrą Kur kepla ir kas joje yra iš 1909 m Čikagoje išleistos knygelės Keplos kančios žr http ateizmasirateistai lt kostas stiklius kur kepla ir kas joje yra Visuomenės gyvenime ir spaudoje K Stiklius aktyviausiai reiškėsi pirmuoju XX amžiaus dešimtmečiu kovos prie carizmą lietuviškos spaudos atgavimo lietuvių tautos nacionalinės tapatybės formavimosi laikotarpiu Bet jo socialinis aktyvumas antiklerikalinis ir laisvamaniškas nusiteikimas neišblėso ir Nepriklausomos Lietuvos metais Pateiksiu keletą K Stikliaus korespondencijų Lietuvos žinioms rašytų 1925 m iš Marijampolės kur jis tuo metu gyveno Beje korespondencijos mūsų dėmesį patraukia ne tik turiniu bet ir kalbos gyvumu Lietuvos žinios 1925 m liepos mėn 7 d Marijampolė Pabaigoj birželio mėnesio per petrines Marijampolė klerikalų buvo rengiama kaip slankiui nugulti parodant savo skaitlingumą ir galybę Mat pavasarininkų kongresas įvyko Pernai jie buvo susimetę Šiauliuose tai šiauliečiams ankšta ir trošku buvę Nors buvo rengiama bent pusė milijono paklusnių avelių į Marijampolę sutraukti bet sutraukė ne daugiau pusės tūkstančio daugiausia moterėlių Dvi dienas pavasarininkai šumavojo ėjo jojo ir važiavo Marijampolės gatvėmis nešė iškėlę savo atributus suokė kas subatos vakarėlį oi oi oi sakė pamokslus perkūnavo pirmeivius visus ne pavasarininkus džiovininkais apkrikštijo Rodė gyvais paveikslais Petro Rimšos mokyklą Zikaro laisvę Kęstutį su ragais kurį Marijampolės liaudis turbūt nežinodama velniu praminė Marijampolės pakraščių piliečiai skundėsi kad jų kiemų visi užkampiai priteršti ir daug rugių išvoliota Kas taip padarė nežinia Puskepalis Lietuvos žinios 1925 m liepos mėn 11 d Marijampolė Dievotos moterys bei davatkos sau plaukus nuo galvos pešasi Iš senų senovės Lie tuvoje dievoti žmonelės savo sutau pytus ar dalių gautus pinigėlius pasi dėdavo pas kunigus Mat pinigai pas kunigą padėti tai taip kaip pas patį Dievą padėti jokiu būdu negali prapulti N ors kunigas tų pinigų ir neatiduotų tankiausiai neatiduoda tai po smert rasi mišias atlaikys pasimels ir dūšiai būsią lengviau Taip Marijampolėj pas kunigą Vladą Draugelį sudėjo apie 12 000 litų Viskas buvo gerai kol jis gyveno Marijampolėj kasdien jį bažnyčioj matydavo tai taip kaip savo pinigus matydavo eidavo prie jo spaviednės ir apie pinigus pasikalbėdavo Bet ėmė kun Vl Draugelis ir išvažiavo į Ameriką Ta žinia davatkoms kaip perkūnas trenkė Tik ne dėl jo išvažiavimo Jos nė grieko nebijodamos keikia Tegul girdi jis ten Amerikoj sau sprandą nusilaužia Bet kam mūsų pinigus išsivežė Jos mat mano kad kunigėlio nėr tai nė pinigų nėr Matyt dvasiška asaba nepasitiki O ką anot davatkų išvažiuodamas šventas jopas pakeitė į bedieviškas kelines tai toj bedievių šaly Amerikoj galįs apsiženyt ir papūsk tu jam ir pinigėliams Viršyla Lietuvos žinios 1925 m liepos mėn 18 d Marijampolė Jau ir Dievas kunigų neklauso Šiemet lytinga vasara Ir jei ilgai taip bus tai iš derlingų metų ne kas naudos bus Marijampoliečiai davė sudėję ant mišių kad nelytų Liepos penktą dieną sekmadienį kunigas iš sakyklos pavelijo

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/kostas-stiklius-laisvamanis-patriotas/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Ar egzistuoja ateistinių pažiūrų laisvė ir teisė? – Ateizmas ir ateistai
  humanistai Benediktas Spinoza bekylančios ir beįsitvirtinančios buržuazijos ideologai anglų deistai XVIII a prancūzų materialistai ateistai jau po I Kanto gyvenęs XIX a vokiečių mąstytojas Liūdvigas Fojerbachas Visi jie žmogų laikė gyvenimo centru Viskas kas yra gražu tauru idealu sukurta ne dievo o žmogaus Atiduodamas dievui viską ką jis turi gražiausio žmogus pats palieka skurdžius rašė L Fojerbachas Dievo būties neigimas yra žmogaus būties teigimas Ateizmas nėra nihilistinis visko ir visų neigimas Aš netikiu dievą bet tikiu mokslinio pažinimo galia aš netikiu dievą bet tikiu žmogaus sveiku protu jo gėrio ir grožio siekimu Aš netikiu dievą bet tikiu pažangiu civilizacijos vystymusi kultūros tobulėjimu Ir tai ne aklas tikėjimas o paremtas žiniomis praktika istorija Perkeldama žmogaus egzistencijos prasmės klausimą į pomirtinį gyvenimą religija sumenkina realų gyvenimą Ateizmas yra gyvenimo žmogaus egzistencijos filosofija Žmogaus talentai sugebėjimai kūrybinės pastangos turi tarnauti žmogui o ne įsivaizduojamam dievui Moralės pagrindas yra ne dievas o žmogaus ir visuomenės interesų derinimas Tai yra dėsnis kuriam paklūsta ir religingieji ir ateistai Čia slypi jų moralinės ir teisinės lygybės esmė Būtent remdamiesi šia idėja buržuazinių revoliucijų ideologai iškėlė sąžinės laisvės laisvės tikėti ar netikėti lozungus kurie buvo realizuoti Naujųjų laikų ir vėlesnėse konstitucijose Lietuvos Respublikos Konstitucija įsigaliojusi 1992 m lapkričio 2 d 26 straipsniu taip pat deklaruoja Minties tikėjimo ir sąžinės laisvė yra nevaržoma Kiekvienas žmogus turi teisę laisvai pasirinkti bet kurią religiją arba tikėjimą ir vienas ar su kitais privačiai ar viešai ją išpažinti atlikinėti religines apeigas praktikuoti tikėjimą ir mokyti jo Niekas negali kito asmens versti nei būti verčiamas pasirinkti ar išpažinti kurią nors religiją arba tikėjimą Šios formuluotės manau implikuoja ir netikėjimo jokios religijos neišpažinimo ateistinės pasaulėžiūros teisę Šią teisę patvirtina kituose Konstitucijos straipsniuose deklaruojami mūsų valstybės pasaulietiškumo bažnyčios atskirumo nuo valstybės principai Tačiau matyt tai kad šiame Konstitucijos straipsnyje nėra tiesioginės nuorodos į netikėjimo ateizmo laisvę A Sprindžiūnui kaip ir kai kuriems kitiems šio klausimo tyrinėtojams leidžia tvirtinti kad netikėjimo ateizmo teisės iš viso nėra ir paakina juos ieškoti tam filosofinio ar kitokio pagrindimo Prie ko tai atveda patvirtina ir paties A Sprindžiūno atlikta moksleivių apklausa dėl jų tolerancijos ateistų atžvilgiu Kad ji žema nėra ko stebėtis religija diegiama ne tik per tikybos bet ir per kitų dalykų pamokas Mokslinis istorinis religijos aiškinimas yra užgniaužtas besilaikantiems materialistinės pasaulėžiūros mokytojams neleidžiama išsižioti Nelabai išsižiosi esąs ateistas ir kitose įstaigose ypač susijusiose su ideologija Štai paklausti apie savo santykį su religija beveik visi radijo ir televizijų laidų vedėjai dievagojasi esą tikintys Iš seimo narių taip pat tik vienas kitas neištaria priesaikos žodžių Tepadeda man Dievas Religinio tikėjimo teisė turi du aspektus asmenybinį ir korporatyvinį Pastarasis yra įtvirtintas įstatymuose sutartyse nutarimuose reglamentuojančiuose valstybės ir bažnyčių bei religinių organizacijų santykius Visame pasaulyje veikia ir laisvamanių bei ateistų asociacijos draugijos susivienijimai Lietuvoje tokia organizacija taip pat veikia Tai 1990 m registruota Lietuvos pasaulietinės kultūros draugija žr http imones tv3 lt imone lietuvos pasaulietines kulturos draugija lpkd 191925782 19708 Jos įstatai skelbia Pasaulietinės kultūros skleidėjai ir šalininkai pasirinkę devizą Švieskis ir šviesk vadina save laisvamaniais yra ateistai siekiantieji išvaduoti žmogaus mąstymą nuo

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/ar-egzistuoja-ateistiniu-paziuru-laisve-ir-teise/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Kas paniekino „Dievo motiną“ – Ateizmas ir ateistai
  savo namiškiais drįso ją nukelti į jo vaikystę Tuo evangelistas norėjo pabrėžti Jėzaus išskirtinumą ypatingumą šventumą dar tada kai jis buvo eilinis ir niekam neįdomus bei nežinomas paauglys Tačiau kartu parodė ir būsimą jo motinos nuostabą bei susirūpinimą savo sūnaus elgesiu Šis Marijos nepasitenkinimas savo sūnumi ypač pabrėžiamas minėtoje evangelijoje pagal Morkų Nors ji buvo sukurta taip pat gana vėlai praėjus mažiausiai trisdešimt keturiasdešimt metų po Jėzaus nukryžiavimo bet joje yra išlikusios kelios realistinės Jėzaus biografijos detalės Čia yra paminėta ir jo motina Kartais ir detalės būna reikšmingos Kaip iš atskirų kokio nors mechanizmo dalių galima nustatyti viso agregato paskirtį taip iš išlikusių šventosios šeimos gyvenimo fragmentų galima suvokti jos narių tarpusavio santykius Kaip Marija vertino jau suaugusio Jėzaus veiklą Cituojame Jėzus mokinių lydimas parkeliauja į savo tėviškę Atėjus šeštadieniui jis pradėjo mokyti sinagogoje Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė Iš kur jam tai Argi jis ne dailidė ne Marijos sūnus Jokūbo Jozės Judo ir Simono brolis Argi jo seserys negyvena čia pas mus Ir jie piktinosi juo O Jėzus jiems tarė Tik savo tėviškėje tarp savo giminių ir savo namuose taip negerbiamas pranašas Mk 6 1 4 Mat netgi jo broliai jo netikėjo Jn 7 5 Čia mes sužinome kad krikščionių dievas iki pat pamokslavimo pradžios buvo paprastas amatininkas todėl tėviškėje daugelis piktinosi jo religine arogancija Taip pat matome kad Jėzus turėjo 4 brolius bei mažiausiai 2 seseris todėl Marijos mergaitiškam skaistumui nustatyti eksperto nereikia Svarbiausia kad net namiškiai vadinasi ir motina jo negerbė nelaikė kažkokiu pranašu Dar ryškesnis Jėzaus šeimos pasipiktinimas juo Morkaus evangelijoje Jis nusakomas taip cituoju angliškus NT to Beck o ir The Gideons International o vertimus nes lietuviškuose yra neaiškumų Jėzui sugrįžus namo vėl prisirinko tiek žmonių kad jis ir jo mokiniai negalėjo nė pavalgyti Jo šeima apie tai išgirdusi ėjo sulaikyti jo sakydama kad jis išėjęs iš proto Mk 3 20 21 Jie mat sakė Jis turi netyrąją dvasią Mk 3 30 Jėzus aiškinasi kad su piktosios dvasios pagalba jis negalėtų išvarinėti demonų nes tada pats šėtonas būtų suskilęs Bet čia be šios mistikos yra ir vertingas Jėzaus pastebėjimas kad jį kaip žmogų kritikuoti leistina žr Mt 12 32 bet kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai tam nebus dovanota ir jis bus kaltas amžina nuodėme Mk 3 29 Šis grasinimas tai atoveiksmis namiškiams kurie jo tinkamai nesuprato ir netgi laikė psichiškai nenormaliu Apie šį Jėzaus susvetimėjimą savo šeimai toliau Morkaus evangelijoje pasakyta ypač tiesmukiškai Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir atokiau sustoję per kitus prašė jį iškviesti Aplink jį sėdėjo minia kai jam buvo pranešta Štai tavo motina ir broliai bei seserys tenai ieško tavęs O jis atsakė Kas yra mano motina ir broliai Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė Štai mano motina ir broliai Kas tik vykdo Dievo valią tas man ir brolis ir sesuo ir motina Mk 3 31 35 Ar tai Dievo sūnaus žodis apie Dievo motiną Evangelijoje pagal Joną teigiama kad nukryžiuotas Jėzus esą pavedė motiną jo Jono globai Tačiau Jėzų kaip atskalūną laidojo ne šeima Nei motinos ir nei vieno mokinio ten nebuvo

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/kas-paniekino-dievo-motina/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Švč. Mergelės Marijos litanijos kilmė – Ateizmas ir ateistai
  kaip ir pavyzdžiui Izidei senovės egiptiečių dievaitei Pagonių litanija Katalikų litanija lzide dangaus karaliene Dangaus karaliene lzide nekalta mergele Motina skaisčiausioji Izide dievų motina Motina Dievo malonės Izide skaistybės deive Motina tyriausioji Izide apvainikuota bokštais Bokšte švenčiausias lzide mistinio indo nešiotoja Inde išrinktasis lzide nuliūdusių linksmybe Nuliūdusių visų džiaugsme Frina mergaičių deive Panų Karaliene Mergelė kuri turi gimdyti Pana gimdytoja Cerera visų motina Motina verta nusistebėjimo Uranija jūrų žvaigžde Jūrų žvaigžde Feba rytmetine žvaigžde Rytmetine žvaigžde Pačios litanijos forma yra paimta iš asirų Iki šios dienos yra užsilikusios akmeninės lentelės kuriose asirai išbraižė savo dievybės litaniją dar apie 2000 metų prieš krikščionybės atsiradimą Visos tikybos kurdavo savo legendas ta pačia ar panašia tema ir nors kiekviena jų vadindavo savo dievybes įvairiais vardais visos buvo priverstos vartoti pirmykštę pagrindinę legendą kuri kalba apie saulę mėnulį ir žvaigždes Katalikų litanija yra tik nuorašas nuo pagonių litanijos J Il gū na s Vaivadiškietis Spausdinti straipsnį Komentarų 1 Realistas 2015 09 06 7 54 Krikščionybė daug visokių detalių perėmė iš pagoniškų religijų Bet Dievo motinos ir paties Dievo sūnaus esmę geriausiai atskleidžia realistinis seniausios evangelijos pagal Morkų trečio skyriaus fragmentas apimantis 20 35 eilutes Ne tik teologai bet ir ateistai dažnai nesuvokia kad tai vientisas tekstas atskleidžiantis dramatišką situaciją šventojoje šeimoje Tiesa šiame tekste įpainioti Rašto aiškintojai demonai ir pats Balzebubas bet už šios mistikos atrodo pašalinių detalių taip pat dera įžvelgti Jėzaus konfrontaciją su savo motina ir broliais Atsakyti Komentuoti Švč Mergelės Marijos litanijos kilmė Atšaukti atsakymą Vardas El paštas Komentaras Skelbti komentarą Search Naujausi įrašai Ateistų ir tikinčiųjų bendradarbiavimas pratęsiant laidos Anapus čia ir dabar diskusiją 2016 04 26 Bažnyčia naudojasi teisėsaugos vėzdu 2016 03 29 Ar ateizmui jau galas 2016 03 21 Putinaitė N Nugenėta pušis Diskusijos apie knygą atgarsiai 2016 02 29 Jokūbas Minkevičius Istorinis religijos likimas ištraukos iš knygos

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/svc-mergeles-marijos-litanijos-kilme/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive

 • Jonas Ragauskas. Ite, missa est! (2 fragmentai) – Ateizmas ir ateistai
  gyvybės kibirkštį kodėl įkvėpei tą stiprų gyvenimo troškimą jeigu neduodi jai gyventi jeigu leidi dabar sužvėrėjusiems savo vaikams taip žiauriai išplėšti iš jos tą gražiausiąją savo dovaną žmogui klausiau tą valandą dievo kuris vis tylėjo vis liko nebylus kaip sfinksas Pradėjo mesti į duobę lavonus Būbsėjo malonės šūviai pribaigdami tuos kurie dar krutėjo ir savo kruvinomis lūpomis šnibždėjo maldos o gal keiksmo žodžius Hier noch ein junges Mädchen Ab girdžiu egzekucijai vadovaujančio vokiečio karininko žodžius ir įsivaizduoju kaip sukruvintą tos žydaitės dar vienos jaunos mergaitės kūną kareiviai sviedžia į duobę Taip pradėjo kauptis mano sąmonėje sunki kaltinamoji medžiaga dievui ir religijai Iš Ite missa est Vilnius 1984 p 238 242 ITE MISSA EST Ir vėl aš mintyse lyginu dabartį su praeitimi prisimenu kokia nuotaika laukiau savo primicijų ir laikiau pirmąsias mišias ir stebiu save einantį laikyti paskutiniųjų mišių gyvenime Kaip tada degte degiau noru greičiau žengti prie viešpaties altoriaus taip ir dabar noriu greičiau baigti šią mane jau giliai įskaudinusią vaidybą Greičiau paskutinį kartą prie altoriaus Kai kurie kunigai nutarę tapti pasauliečiais atlaikę paskutiniąsias mišias arba pasakę paskutinį pamokslą nusirengia tikinčiųjų akivaizdoje liturginius drabužius nusivelka sutaną ir viešai pareiškia kad atsisako kunigystės Gal tai ir nebloga su bažnyčia ryšių nutraukimo forma bet man ji nepatinka perdaug teatrališka Aš šitokių išviršinių efektų niekada nemėgau todėl ir atsisakydamas kunigystės vengiau bet kurio mano nuomone nereikalingo veiksmo Taigi kaip kiekvieną dieną taip ir tada įprastą valandą nuėjau į bažnyčią apsirengiau liturginiais rūbais pasiėmiau kieliką ir išėjau prie altoriaus neketindamas kuo nors nepaprastu atkreipti į save dėmesio Aš tik tyliai džiaugiausi kad jau visiškai artėja mano kunigystės finišas Primicijų dieną jautriai pergyvenau kiekvieną mišių žodį kiekvieną jų apeigą O dabar visa tai man jau nieko nebesakė Tai dar vienas įrodymas kad religijoje viską pats žmogus daro su kokiu išankstiniu nusistatymu jis kalba maldos žodžius ar atlieka kulto apeigas tą jis ir pergyvena jaučia Kartais aktoriai scenoje įsigyvenę į savo vaidmenį pravirksta Negaliu pamiršti to įspūdžio kurį man padarė viena mūsų Valstybinio dramos teatro aktorė kuri vaidindama pamišusią motiną glaudė prie krūtinės ir glamonėjo šiaudų kūlį vaizduodamasi kad tai jos žuvęs sūnus o jos veidu gausiai byrėjo ašaros Ši įsivaizdavimo jėga autosugestija religijoje užima ypač svarbią vietą dažnai tikintis žmogus arba kunigas religinių apeigų metu pergyvena stiprų jausmą dažnai net apsiverkia manydamas kad jį graudina kad jam ašaras traukia pats dievas 0 iš tikrųjų jį virkdo tik jo paties įsivaizdavimas tik šiaudų kūlys Nebebuvo manyje religinio tikėjimo nebebuvo ir tos jėgos kuri tikinčiam žmogui įkvepia vaizduotę visi mano laikomų mišių veiksmai nusilenkimai priklaupimai rankų kilnojimai ir skėsčiojimai kryžiaus ženklai visos maldos ir visi mišių žodžiai Dominus vobiscum Orate fratres Sursum corda Per omnia saecula saeculorum ir kiti nebeturėjo man jokios prasmės Jie kėlė tik vieną mintį kad reikia visa tai dar kartą atlikti pasakyti ir tada jau bus baigta su šiuo apsimetinėjimu visam laikui Tačiau viena vienintele apeiga ir vienas vienintelis mišių sakinys tąsyk man buvo giliai prasmingas Atlaikiau jau beveik visas mišias padariau konsekraciją priėmiau komuniją išdalinau dievo kūną ir kraują tikintiesiems dar kartą

  Original URL path: http://ateizmasirateistai.lt/jonas-ragauskas-ite-missa-est-2-fragmentai/ (2016-05-01)
  Open archived version from archive •