archive-lt.com » LT » C » CCI.LT

Total: 700

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  Verslo pasiūlymai Europos įmonių tinklo verslo pasiūlymai Kiti verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis Kompetencijos pagal kvalifikacijas kurioms vertinti suteikta teisė Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Renginiai Lietuvoje Užsienyje Projektai Vykdomi Įgyvendinti Nuorodos Valstybės institucijos Lietuvos Respublikos Ministerijos Paramos verslui organizacijos ir institucijos Kitos valstybės institucijos Kita naudinga informacija Verslo ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Gamybos ir prekybos plėtros galimybės JAV laisvosiose prekybos zonose Gamybos ir prekybos plėtros galimybės JAV laisvosiose prekybos zonose 2015 07 15 Plačiau skaitykite doc Visos naujienos Mūsų partneriai Sprendimas Kryptis 2011 CCI Visos teisės saugomos Sprendimas Kryptis Centrinis biuras Algirdo g 31 LT 03219 Vilnius Į k 110067639 Tel 8 5 213 5550 Faks 8 5 213 5542 El p vilnius cci lt

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/gamybos_ir_prekybos_pletros_galimybes_jav_laisvosiose_prekybos_zonose (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Rūmų viešnia Argentinos Respublikos ambasadorė Rūmų viešnia Argentinos Respublikos ambasadorė 2015 07 10 Liepos 9 d Vilniaus PPAR lankėsi Argentinos Respublikos ambasadorė Lietuvai Patricia Beatriz Salas kuri atvyko į mūsų šalį įteikti skiriamuosius raštus LR Prezidentei Labai džiugu kad Vilniaus PPAR tapo pirmąja organizacija kurią aplankė naujoji ambasadorė Susitikime su Rūmų generaliniu direktoriumi Borisu Zaubidovu ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėja Irena Jasiukevičiūte buvo aptartos bendradarbiavimo tarp abiejų šalių verslininkų stiprinimo galimybės 2014 m Argentina Lietuvos prekybos partnerių sąraše užėmė 62 vietą pagal eksporto apimtis ir 39 vietą pagal importo apimtis pagal investicijas Lietuvoje Argentina yra 65 vietoje Ambasadorė pažymėjo kad šie skaičiai turėtų būti žymiai didesni nes Argentina gali pasiūlyti mūsų rinkai ne tik maisto produktų aliejaus žuvies bet ir suskystintų dujų o atsigaunant Argentinos ekonomikai šalis galėtų pirkti daugiau lietuviškos produkcijos Ambasadorė paminėjo kad Argentinoje yra didžiulė gerai organizuota lietuvių bendruomenė jų tarpe yra

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/rumu_viesnia_argentinos_respublikos_ambasadore (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  Kita naudinga informacija Verslo ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Vilniaus PPAR prezidento vizitas Kijeve Vilniaus PPAR prezidento vizitas Kijeve 2015 06 29 Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų prezidentas dr Sigitas Leonavičius birželio 23 24 dienomis lankėsi Kijeve Ukraina Mūsų partneriai Kijevo prekybos ir pramonės PPR rūmai su kuriais Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmai yra pasirašę bendradarbiavimo susitarimą švenčia savo veiklos 20 metį Šia proga Kijevo PPR surengė tarptautinę konferenciją Prekybos ir pramonės rūmai permainų kelyje Konferencijoje dalyvavo užsienio šalių bei Ukrainos regionų prekybos ir pramonės rūmų vadovai Kijevo PPR nariai ir valdžios atstovai Prezidentas dr Sigitas Leonavičius konferencijos dalyviams pristatė Vilniaus PPAR veiklą nepriklausomoje Lietuvoje susitiko su Ukrainos PPR Kijevo PPR Minsko PPR vadovais ir aptarė tolesnio bendradarbiavimo klausimus Praėjus keletui dienų po renginio Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmai gavo laišką kuriuo Kijevo

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/vilniaus_ppar_prezidento_vizitas_kijeve (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  bės spe cia lis tams Ne ga liu at sa ky ti už pra ei tį ta čiau ga liu pa ža dė ti at ei čiai Da ry si me tiek kiek ga lė si me kad Aly tus bū tų kon ku ren cin gas ir pa trauk lus kur tis ver slui kad už tik rin tu me rei ka lin gos dar bo jė gos pa ren gi mą Šiuo me tu at nau ji na ma Ver slo plėt ros ko or di na vi mo ta ry ba kad at sto vau tų vi soms ver slo gru pėms Prie to pri si de da ir jau ni žmo nės kur da mi ben dra vi mo su ver slu mo de lį kalbėjo me ras Jis taip pat ketina nuolat susitikti su vietos verslininkais Konferencijoje kalbėjęs Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas akcentavo rajono ir miesto verslininkų bendradarbiavimo svarbą Lietuvos verslo konkurencinės aplinkos ypatumus pristatė SEB banko prezidento patarėjas finansų analitikas Gitanas Nausėda o apie prekybos ir paslaugų vystymo perspektyvas Lenkijoje kalbėjo Lietuvos Respublikos garbės konsulas Poznanėje verslininkas Benedyktas Dubskis Savo sėkmės istorija pasidalino Alytuje veikiančios UAB Haltex direktorė Ramunė Žemėnienė Šian dien spor ti nės ap ran gos siu vi mu už si i man čios įmo nės pla nuo se dar buo to jų skai čiaus di di ni mas iki 300 o prieš de vy ne rius me tus pra dė jo dirb ti sep ty nie se Vi sų pir ma la bai in ten sy viai dir bo me kė lė me sau di de lius tiks lus klai dų bu vo ta čiau re zul ta tas ro do kad mes su ge bė jo me pa da ry ti iš va das ir jų dau giau ne be kar to ti pa sa ko jo R Že mė nie nė Vil niaus pre ky bos pramonės ir ama tų rū mų pre zi den tas dr Si gi tas Le o na vi čius džiau gė si jog jis ne sve čias Aly tu je o už im da mas svarbias pareigas asocijuotose verslo institucijose ga li įro dy ti kad re gio nuo se dir ban tys žmo nės taip pat svar būs Džiau giuo si kad per 25 me tus ver slo ben druo me nės po zi ci ja kei tė si mes tu rė jo me ne ga ty vų pe ri odą bren do me ir šian dien tu ri me tam tik rą re zul ta tą ver slo ben druo me nės na riai da ly vau ja sa vi val do je Pa ga liau ver sli nin kai iš si ko vo jo tei sė tą vie tą po sau le mes esa me rams tis spren džiant tiek eko no mi nius tiek so cia li nius klau si mus Šian dien vi suo me nė je ver slas jau tu ri po zi ty vų ver

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/alytaus_miesto_gimtadienyje_daug_demesio_skirta_verslui (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  Artva direktorius Jonas Samajauskas apdovanotas Sidabro Darbo žvaigžde UAB Artva direktorius Jonas Samajauskas apdovanotas Sidabro Darbo žvaigžde 2015 06 19 Š m birželio 18 d Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų 90 ies metų jubiliejaus minėjime Sidabro Darbo žvaigžde apdovanotas ilgametės Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų narės UAB ARTVA direktorius Jonas Samajauskas Jonas Samajauskas dirbti Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijoje dabar UAB ARTVA pradėjo nuo 1978 m Jo darbo stažas šioje įmonėje 37 metai 1995 m kovo 2 d Jonas Samajauskas buvo paskirtas AB ARTVA generaliniu direktoriumi dabar UAB ARTVA direktorius Darbo stažas direktoriaus pareigose daugiau nei 20 metų Nuo 2004 m iki šiol Jonas Samajauskas yra renkamas UAB ARTVA valdybos pirmininku UAB ARTVA yra ilgametė Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų narė kuri savo narystę pradėjo 1995 m Šios įmonės pirmtakė Vilniaus hidrogeologijos ekspedicija buvo pirmoji lietuviška tokio pobūdžio darbų vykdytoja įkurta 1958 m sausio mėn Įmonės buveinė ir gamybinė bazė yra įsikūrusi Vilniuje Eišiškių plentas 26 Pagrindinis darnaus ir didžiulę patirtį turinčio UAB ARTVA kolektyvo nuopelnas yra tas kad pavyko sunkiausiais metais ne tik atsilaikyti bet ir plėtoti savo įmonės veiklą Tai leido toliau tęsti ypač svarbų Lietuvos ūkiui žemės gelmių žvalgymo darbą Rengiant įmonės strategiją buvo pasirinktas nedidelį pelną generuojantis bet išdidžiai skambantis ir geologine romantika grįstas žemės gelmių tyrėjų darbo tęstinumas Nėra Lietuvoje miesto ar miestelio kuriame UAB ARTVA nebūtų vykdžiusi žvalgymo darbų įrengusi gėlo ar mineralinio vandens gręžinio arba atlikusi kitokio pobūdžio tyrimo darbus Tarp UAB ARTVA klientų yra UAB Vilniaus vandenys UAB Klaipėdos vanduo UAB Aukštaitijos vandenys UAB Utenos vandenys UAB Utenos melioracija AB Rokiškio sūris UAB Neptūno vandenys UAB Druskininkų Rasa UAB Veikmė Vilniaus Trakų Ukmergės Šalčininkų Pakruojo Joniškio Ignalinos ir kt rajonų savivaldybės jų komunalinės įmonės sanatorijos sodininkų bendrijos individualūs užsakovai ir kt Didžiausios apimties viename objekte darbai buvo atlikti 2012 m kai

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/uab_artva_direktorius_jonas_samajauskas_apdovanotas_sidabro_darbo_zvaigzde (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  paminėjo 90 m jubiliejų Renginyje dalyvavo aukščiausi valstybės pareigūnai kolegos iš užsienio šalių socialiniai partneriai visų Lietuvoje veikiančių Rūmų nariai Rūmų sistemai nusipelnę žmonės viso apie 350 žmonių Rūmų renginį pagerbė LR vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius LR Seimo vicepirmininkas Vydas Gedvilas Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė Susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius Ūkio ministerijos viceministras Marius Skarupskas Vidaus reikalų ministerijos viceministras Julius Morkūnas svečiai iš Švedijos Latvijos Estijos Lenkijos Baltarusijos Rusijos Ukrainos ir Vokietijos rūmų bei Kauno Birštono Panevėžio Ukmergės Alytaus Utenos rajono merai Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų 90 mečio iškilmės buvo pradėtos žodžiais Šiandien sukanka 90 metų kai 1925 m birželio 18 d Kaune buvo atidaryti pirmieji Lietuvos prekybos ir pramonės rūmai šiandien veikiantys visuose šalies regionuose ir visose savivaldybėse Rūmų įkūrimo 90 metis atspindi ir sudėtingą valstybės raidą ir organizacijos brandą Susirinkome prisiminti tuos kurių vardai įrašyti Rūmų istorijoje pagerbti labiausiai nusipelniusius bendruomenės narius ir pasveikinti vieni kitus su jubiliejumi išskiriančiu Rūmus iš daugelio kitų verslo organizacijų Renginį pradėjo neseniai išrinktas Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Šarūnas Kliokys Šventės dalyvius pasveikino Lietuvos Respublikos Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius Europos prekybos ir pramonės rūmų asociacijos Eurochambres vardu kalbėjo Stephan Meuchler Baltijos jūros regiono rūmų asociacijos prezidentas ir Pietų Švedijos prekybos ir pramonės rūmų generalinis direktorius Po sveikinimų vyko apdovanojimų ceremonija Apdovanojimus labiausiai nusipelniusiems laureatams įteikė premjeras Algirdas Butkevičius ir Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų asociacijos vadovai prezidentas Šarūnas Kliokys bei generalinis direktorius Rimantas Šidlauskas Darbo žvaigždė yra aukščiausias Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų apdovanojimas teikiamas už ypatingus nuopelnus šalies verslui arba Rūmų sistemos plėtrai Šis 1938 m gruodžio mėnesį įsteigtas ženklas pirmą kartą įteiktas 1939 m pradžioje atkurtas 2002 m Ministras pirmininkas Algirdas Butkevičius už nuopelnus Lietuvos gerovei apdovanotas aukščiausio laipsnio Aukso Darbo žvaigžde Šiuo ženklu iki šiol įvertinti tik trys asmenys LR

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/lietuvos_prekybos_pramones_ir_amatu_rumai_paminejo_90_ies_metu_jubilieju (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  kompetencijų vertinimas Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkaraštis Kompetencijos pagal kvalifikacijas kurioms vertinti suteikta teisė Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Renginiai Lietuvoje Užsienyje Projektai Vykdomi Įgyvendinti Nuorodos Valstybės institucijos Lietuvos Respublikos Ministerijos Paramos verslui organizacijos ir institucijos Kitos valstybės institucijos Kita naudinga informacija Verslo ir inovacijų paramos organizacijos Finansinė parama verslui Europos Sąjungos institucijos Mokslo ir technologijų parkai Tarptautinės organizacijos Kitos institucijos Lietuva Europos Sąjungoje Naudinga žinoti Informacija eksportuotojams Kita informacija Partneriai Kontaktai Taryba Centrinis biuras Alytaus filialas Ukmergės filialas Paslaugos Išduodami dokumentai Teisinė informacija ir paslaugos Verslo pasiūlymai Tarptautinės parodos Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Verslo mokymai Lengvųjų automobilių taksi vairuotojų atestavimo liudijimų išdavimas Reklama informaciniame biuletenyje Patalpų ir įrangos nuoma Titulinis Naujienos Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų 90 ies metų jubiliejaus sveikinimai Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų 90 ies metų jubiliejaus sveikinimai 2015 06 19 Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų 90 ies metų jubiliejaus sveikinimai Peržiūrėti galeriją 2015 06 18 Lietuvos prekybos pramonės ir amatų rūmų 90 ies metų jubiliejaus sveikinimai Visos naujienos Mūsų partneriai Sprendimas Kryptis 2011 CCI Visos teisės saugomos Sprendimas Kryptis Centrinis biuras Algirdo g 31 LT 03219 Vilnius Į k 110067639 Tel

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/lietuvos_prekybos_pramones_ir_amatu_rumu_90_ies_metu_jubiliejaus_sveikinimai (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų Rūmai
  konferenciją Verslas ir tvarios energijos ateitis nuo ES politikos iki praktinių priemonių Konferencijos tikslas buvo supažindinti Lietuvos įmones su ES energijos vartojimo efektyvumo politikos įgyvendinimo priemonėmis Lietuvoje ES ir struktūrinių fondų parama energetiniam efektyvumui didinti ISO 50001 sertifikavimo nauda nacionalinėmis iniciatyvomis EK atstovybė Lietuvoje pritarė šios konferencijos idėjai todėl ne tik suteikė galimybę organizuoti konferenciją jaukioje Europos namų salėje bet ir šios atstovybės Politikos analizės ir apžvalgos grupės vadovė Laimutė Pilukaitė pasveikino konferencijos dalyvius linkėdama racionalaus darbo bei konstruktyvių diskusijų Marijus Muralis Europos įmonių tinklo projekto vadovas pristatydamas tinklo veiklą pasiūlė verslininkams aktyviai naudotis tinklo veikiančio daugiau kaip 50 valstybių paslaugomis ieškant naujos įrangos ar technologijų kurios leistų efektyviau naudoti energiją bei partnerių naujiems projektams įgyvendinti Išsamų pranešimą apie ES energijos vartojimo efektyvumo politiką 2015 2020 m Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2012 27 ES dėl energijos vartojimo įgyvendinimą Lietuvoje perskaitė LR energetikos ministerijos Šilumos ūkio ir energijos efektyvumo skyriaus patarėjas Mindaugas Stonkus Europos Sąjungos paramos programą Horizontas 2020 pristatė Mokslo inovacijų ir technologijų agentūros vyr specialistas dr Viktoras Mongirdas Jis pažymėjo kad energetiniam efektyvumui didinti ES 2014 2015 m skyrė 198 mln eurų Lėšos gali būti naudojamos pastatų šildymo šaldymo pramonės efektyvumui didinti tvarios energetikos projektų finansavimui Tyrimų ir inovacijų veiklos finansuojamos iki 100 proc o inovacinių projektų įgyvendinimas bandymai realioje aplinkoje iki 70 proc LR ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento Struktūrinės paramos politikos skyriaus vyriausioji specialistė Inga Vėževičienė supažindino konferencijos dalyvius su ES struktūrinių fondų parama įmonėms ir priemonėmis energetiniam efektyvumui didinti tai Auditas pramonei LT 7 24 mln EUR Dalinis palūkanų kompensavimas Pramonės įmonių energetinis efektyvumas LT 4 34 mln EUR RES pramonei LT 10 14 mln EUR Atsinaujinančių išteklių energijos gamybos pramonės įmonėse skatinimas Kogeneracija pramonei LT 3 47 mln EUR Paramos intensyvumas nuo 45 proc iki 80 proc priklausomai nuo įmonės dydžio ir

  Original URL path: http://www.cci.lt/lt/naujienos/verslas_ir_tvarios_energijos_ateitis (2016-02-15)
  Open archived version from archive •