archive-lt.com » LT » C » CCIC.LT

Total: 375

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Įstatai - ccic.lt
  6 2 1 Padėti įgyvendinti Prekybos pramonės ir amatų rūmų įstatymu bei šiais įstatais nustatytus uždavinius 6 2 2 Saugoti Rūmų ir jų narių veiklos komercines paslaptis 6 2 3 Nustatytais terminais ir tvarka mokėti Rūmų nario mokestį 7 straipsnis Rūmų organai jų sudarymo tvarka ir kompetencija Rūmų organas yra Generalinė asamblėja valdymo organai Rūmų taryba ir Rūmų administracijos vadovas 7 1 Rūmų generalinė asamblėja 7 1 1 Generalinė asamblėja kuri yra visuotinis Rūmų narių dalyvių susirinkimas yra aukščiausiasis Rūmų organas 7 1 2 Kiekvienas Rūmų narys Generalinėje asamblėjoje turi po vieną sprendžiamąjį balsą 7 1 3 Rūmų generalinė asamblėja 7 1 3 1 nustato Rūmų veiklos kryptis 7 1 3 2 formuoja specializuotus komitetus 7 1 3 3 priima keičia ir papildo Rūmų įstatus 7 1 3 4 tvirtina Rūmų biudžetą 7 1 3 5 renka iš Rūmų narių atstovų ketveriems metams Rūmų prezidentą Revizijos komisijos pirmininką ir jos narius 7 1 3 6 atšaukia Rūmų prezidentą Revizijos komisiją jos pirmininką 7 1 3 7 keturių metų laikotarpiui renka iš Rūmų narių atstovų Rūmų tarybą nustato jos narių skaičių ir tvirtina tarybos darbo reglamentą 7 1 3 8 atšaukia Rūmų tarybą ar pavienius jos narius 7 1 3 9 tvirtina Rūmų prezidento bei Revizijos komisijos pirmininko ataskaitas 7 1 3 10 likviduoja Rūmus 7 1 3 11 atlieka kitas funkcijas nustatytas prekybos pramonės ir amatų rūmų įstatyme 7 1 4 Generalinei asamblėjai pirmininkauja Rūmų prezidentas arba dalyvaujančių Rūmų narių išrinktas Generalinės asamblėjos pirmininkas 7 1 5 Generalinėje asamblėjoje dalyvaujantys Rūmų narių atstovai registruojami registravimo sąraše Jį pasirašo Rūmų Generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius kurie išrenkami Generalinėje asamblėjoje 7 1 6 Generalinės asamblėjos protokolą pasirašo Rūmų Generalinės asamblėjos pirmininkas ir sekretorius Prie protokolo turi būti pridedamas Generalinės asamblėjos dalyvių registravimo sąrašas 7 2 Rūmų Generalinės asamblėjos sušaukimas 7 2 1 Generalinė asamblėja šaukiama ne rečiau kaip kartą per keturis metus Neeilinė Generalinė asamblėja gali būti šaukiama daugiau kaip pusės visų Rūmų narių arba Rūmų tarybos iniciatyva 7 2 2 Sprendimą dėl Generalinės asamblėjos sušaukimo priima Rūmų taryba kuri ruošia medžiagą ir parengia darbotvarkės projektą 7 2 3 Neeilinės Generalinės asamblėjos šaukimo iniciatoriai Rūmų tarybai pateikia paraišką kurioje nurodomos Generalinės asamblėjos sušaukimo priežastys ir tikslai darbotvarkės projektas pasiūlymai dėl Generalinės asamblėjos datos ir vietos Jeigu Rūmų taryba nesusitaria su iniciatoriais išspręsti siūlomus darbotvarkės klausimus kitais būdais ji privalo per 10 dienų nuo paraiškos pateikimo paskelbti apie neeilinės Generalinės asamblėjos sušaukimą 7 2 4 Apie šaukiamą Generalinę asamblėją Rūmų taryba privalo pranešti visiems Rūmų nariams elektroniniu ar paprastuoju laišku ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų iki susirinkimo dienos Jeigu yra šaukiama pakartotinė Generalinė asamblėja Rūmų nariai apie tai turi būti informuojami ne vėliau kaip prieš 5 kalendorines dienas Pakartotinėje Generalinėje asamblėjoje svarstoma ta pati darbotvarkė 7 2 5 Pranešime apie šaukiamą Generalinę asamblėją turi būti nurodyta 7 2 5 1 Rūmų pavadinimas ir adresas 7 2 5 2 Generalinės asamblėjos data ir vieta 7 2 5 3 Generalinės asamblėjos darbotvarkė 7 2 6 Ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas Rūmų nariams turi būti sudaryta galimybė susipažinti su dokumentais susijusiais su Generalinėje asamblėjoje svarstomais klausimais 7 3 Generalinės asamblėjos kvorumas ir sprendimų priėmimas 7 3 1 Generalinė asamblėja gali priimti sprendimus jeigu dalyvauja daugiau kaip pusė visų Rūmų narių atstovų Jei nėra kvorumo tai per 10 dienų turi būti sušaukiamas pakartotinis susirinkimas kuris turi teisę priimti sprendimus pagal darbotvarkę nesvarbu kiek Rūmų narių besusirinktų 7 3 2 Generalinės asamblėjos sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta dalyvaujančių balsų dauguma išskyrus sprendimą apie Rūmų likvidavimą kuris yra priimamas ne mažiau kaip 2 3 Rūmų Generalinėje asamblėjoje dalyvaujančių Rūmų narių atstovų sprendimu 7 3 3 Generalinės asamblėjos sprendimai įsigalioja nuo jų priėmimo momento 7 4 Rūmų tarybos sudarymas 7 4 1 Rūmų tarybą renka Generalinė asamblėja iš Rūmų narių įgaliotų atstovų tarpo Rūmų veiklai tarp Generalinių asamblėjų vadovauja Rūmų taryba išrinkta iš Rūmų narių įgaliotų atstovų Renkant tarybą kiekvienas Rūmų narių įgaliotas atstovas turi po vieną sprendžiamąjį balsą balsuojant už kiekvieną kandidatą Į Rūmų tarybą išrenkami daugiausiai balsų surinkę kandidatai 7 4 2 Rūmų taryba renkama ketveriems metams Generalinė asamblėja turi teisę atšaukti prieš terminą visą Rūmų tarybą arba bet kurį Rūmų tarybos narį 7 4 3 Kiekvienas Rūmų tarybos narys turi teisę būti pakartotinai išrinktas kitai kadencijai Jo kadencijų skaičius neribojamas 7 4 4 Rūmų taryba iš savo narių renka viceprezidentus ir nustato jų skaičių Rūmų prezidentas ir viceprezidentai įeina į Rūmų tarybos sudėtį Prezidentas ir viceprezidentai sudaro Rūmų prezidiumą Prezidiumo iniciatyva gali būti sušauktas prezidiumo posėdis skubiems klausimams spręsti Prezidiumas gali priimti sprendimus jeigu dalyvauja ne mažiau kaip keturi prezidiumo nariai Sprendimai priimami atviru balsavimu paprasta balsų dauguma Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai prezidento balsas yra lemiamas Prezidiumo priimti sprendimai pateikiami tvirtinti Rūmų tarybai Kiekvienas viceprezidentas gali būti ir komiteto pirmininkas bei atsako už jam Generalinės asamblėjos paskirtų komitetų veiklą 7 4 5 Rūmų tarybos nariu prezidentu viceprezidentu turi teisę būti asmuo įgaliotas atstovauti bet kuriam Rūmų nariui 7 4 6 Prezidentas viceprezidentai Rūmų tarybos nariai turi teisę atsistatydinti iš pareigų kadencijai nesibaigus apie tai raštu įspėję Rūmų tarybą prieš 30 dienų Atsistatydinus prezidentui pareigas iki Generalinės asamblėjos sušaukimo eina vienas iš viceprezidentų kurį paprasta balsų dauguma išrenka Rūmų taryba Atsistatydinus viceprezidentui jo pareigas prezidento siūlymu Rūmų taryba paprasta balsų dauguma paveda vienam iš Rūmų tarybos narių Atsistatydinus Rūmų tarybos nariui Rūmų taryboje iki Generalinės asamblėjos sušaukimo lieka vakuojanti vieta 7 4 7 Jeigu Rūmų prezidentas ar viceprezidentai netenka įgaliojimų atstovauti Rūmų nariui dėl darbo santykių nutraukimo prezidentas ar viceprezidentai lieka vadovauti Rūmų tarybai jeigu jų naujosios darbo vietos įmonė yra Rūmų nariu Priešingu atveju iki Generalinės asamblėjos sušaukimo Rūmų Tarybai vadovauja viceprezidentas kurį paprasta balsų dauguma išrenka Rūmų taryba 7 4 8 Jeigu Rūmų tarybos narys netenka įgaliojimų atstovauti Rūmų nariui dėl darbo santykių nutraukimo tokiu atveju Rūmų taryboje iki Generalinės asamblėjos sušaukimo lieka vakuojanti vieta 7 4 9 Rūmų taryba savo veiklą pradeda pasibaigus ją išrinkusiai Generalinei asamblėjai 7 4 10 Rūmų tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip 1 kartą į ketvirtį Posėdžiams pirmininkauja Rūmų prezidentas 7 4 11 Rūmų tarybos

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/istatai (2016-02-15)
  Open archived version from archive


 • Regionas - ccic.lt
  prašome infor muoti elektroniniu paštu panevezys chambers lt arba faksu 8 45 500309 Regionas Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmų veiklos zonai priklauso Panevėžio Panevėžio miestas Biržų Kupiškio Panevėžio Pasvalio ir Rokiškio rajonai ir Utenos Visagino miestas Anykščių Ignalinos Molėtų Utenos ir Zarasų rajonai apskritys Panevėžio apskritis Utenos apskritis Biržų rajono savivaldybė Anykščių rajono savivaldybė Kupiškio rajono savivaldybė Ignali nos rajono savivaldybė Panevėžio miesto savivaldybė Molėtų rajono savivaldybė Panevėžio rajono

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/regionas (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Rūmų kokybės politika - ccic.lt
  už ryšius su Rūmais arba darbuotojų skaičiui maloniai prašome infor muoti elektroniniu paštu panevezys chambers lt arba faksu 8 45 500309 Rūmų kokybės politika Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmams 2011 m lapkričio 29 d suteiktas vadybos sistemos standarto ISO 9001 2008 atitikties sertifikatas Nr 106695 2011 AQ LTU FINAS Tai mūsų profesionalaus darbo įrodymas Sertifikavimo procesą vykdė UAB Det Norske Veritas Siekdami suteikti kokybiškas ir Rūmų narių lūkesčius atitinkančias

  Original URL path: http://www.ccic.lt/index.php?cid=2452 (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Kodėl verta - ccic.lt
  PPAR nariu 1 Padeda plėsti verslą Rūmų narystė padeda Jums išplėsti savo verslą į užsienio rinkas ar surasti daugiau vietinių klientų Nariai dalyvauja verslo misijose į užsienį jų verslo pasiūlymai platinami užsienyje ir Lietuvoje 2 Jus nuolat informuoja Reguliariai atnaujinama informacija apie įstatymus verslo galimybes ir kontaktus 3 Atstovauja Jūsų interesus Panevėžio PPAR yra nepriklausomas Aukštaitijos regiono įmonių balsas atstovaujantis Jūsų interesus vietos regioninėse ir nacionalinėse institucijose 4 Padeda spręsti Jūsų problemas Savo informacinės tarnybos ir sukauptos duomenų bazės pagalba mes padėsime atsakyti į visus Jūsų su verslu susijusius klausimus 5 Naujų kontaktų užmezgimas Mūsų organizuojamų kontaktų vakarų ir kitų renginių programa suteikia Jums maksimalias galimybes susitikti su kitais verslo žmonėmis ir aptarti reikalus neformalioje aplinkoje 6 Praktiniai seminarai ir mokymų programos Specialistų mokymo programos ir seminarai įvairiomis temomis užsienio kalbų kursai nariams kainos su nuolaida 7 Jūsų laiką ir pinigus taupančios paslaugos Nariams Rūmų paslaugos teikiamos nemokamai arba už mažesnę kainą Jie naudojasi kitų Rūmų narių teikiamomis nuolaidomis bei nemokamai gali lankytis 8 Tarptautiniai ryšiai Panevėžio PPAR glaudžiai bendradarbiauja su kitais pasaulio prekybos rūmais todėl mūsų nariai turi galimybę užmegzti vertingus tarptautinius verslo kontaktus 9 Eksporto dokumentai LR Vyriausybės nustatyta tvarka Rūmai išduoda prekių kilmės sertifikatus force majeure aplinkybes

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/kodel_verta_tapti_nariu (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Kaip tapti nariu? - ccic.lt
  Rūmų nariais gali būti visų rūšių įmonės įregistruotos Lietuvos Respublikos įmonių rejestre fiziniai asmenys turintys įstatymų nustatyta tvarka leidimus užsiimti ekonomine veikla taip pat švietimo mokslo ir studijų institucijos Į Rūmų narius priimama pagal teritorinį principą atsižvelgiant į įmonės organizacijos ar fizinio asmens teisinės registracijos vietą Įmonės ir fiziniai asmenys norėdami tapti kito regiono Rūmų nariais pirmiausia privalo įstoti į savo regiono Rūmus Įmonės ir fiziniai asmenys priimami į narius

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/kaip_tapti_nariu (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Nario mokesčio mokėjimo tvarka - ccic.lt
  Eil Nr Darbuotojų skaičius Stojamasis mokestis EUR Metinis mokestis EUR 1 1 3 15 85 2 4 6 22 160 3 7 10 30 235 4 11 20 48 310 5 21 30 67 425 6 31 50 85 535 7 51 100 97 610 8 101 200 115 725 9 201 300 150 950 10 301 500 180 1140 11 virš 500 240 1890 12 Švietimo įstaigos 26 155 13 Socialinės įmonės statusą turinčios įm pagal darbuotojų skaičių 85 3 Pirmoji nario mokesčio įmoka skaičiuojama už likusius einamų metų kalendorinius mėnesius Nario mokesčio mokėjimo planus kas ketvirtį arba kartą per metus žr 8 punktą galima pasirinkti nuo kitų metų pradžios 4 Stojamasis nario mokestis mokamas vieną kartą ir pirmoji nario mokesčio įmoka turi būti sumokėti per 10 dienų nuo pranešimo išrašymo dienos 5 Naujiems nariams susimokėjus priklausančius mokesčius administracijos teikimu jie tvirtinami PPPAR Tarybos posėdžių metu 6 Rūmų nario mokestis gali būti mokamas pagal pasirinktą mokėjimo planą t y kartą per metus arba kartą per ketvirtį jeigu kitaip nenumatyta atskira sutartimi Mokėjimo planas Pranešimas dėl mokesčio mokėjimo išrašomas Mokestis turi būti sumokėtas Nario nuolaidos nebetaikomos ir informacija nebesiunčiama Tarybai teikiamas pasiūlymas šalinti iš narių Kartą per metus Sausio mėn Per 30 dienų nuo pranešimo išrašymo datos Nesumokėjus iki kovo 31 d Nesumokėjus iki gruodžio 31 d Kas ketvirtį Pirmąjį ketvirčio mėn Per 30 dienų nuo pranešimo išrašymo datos Nesumokėjus iki ketvirčio pabaigos Nesumokėjus iki gruodžio 31 d 7 Sumokėtas stojamasis ir metinis nario mokestis nėra grąžinamas 8 Įmonei atnaujinant narystę stojamojo mokesčio mokėti nebereikia tik nario mokesčio įmoką už likusius einamų metų mėnesius 9 Ne Panevėžio apskrities teritorijoje registruoti Rūmų nariai mokestį moka pagal Tarybos patvirtintą administracijos tvarką Utenos Anykščių Zarasų Ignalinos Molėtų Visagino miestų ir rajonų nariai mokesčius moka Utenos filialui 10 Jei Rūmų nario pagrindinės įmonės ir

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/nario_mokescio_mokejimo_tvarka (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Kontaktai - ccic.lt
  chambers lt arba faksu 8 45 500309 Kontaktai Panevėžio prekybos pramonės ir amatų rūmai Adresas Respublikos g 34 LT 35173 Panevėžys Faksas 8 45 500309 Įmonės kodas 110067977 PVM mokėtojo kodas LT100679716 Registruota VĮ Registrų centre 2005 02 08 Nr 053612 Generalinis direktorius Visvaldas Matkevičius Telefonas 8 45 463687 Faksas 8 45 500309 visvaldas matkevicius chambers lt Sekretorė referentė Aistė Masilionienė Telefonas 8 45 463687 Faksas 8 45 500309 aiste masilioniene chambers lt Verslo informacinis skyrius Skyriaus vadovė Kristina Buikaitė 8 45 596355 kristina buikaite chambers lt Referentas konsultantas Martynas Tebeliškis 8 45 596355 martynas tebeliskis chambers lt Užsienio ryšių skyrius Skyriaus vadovė Angelija Zokaitienė 8 45 466905 angelija zokaitiene chambers lt Profesinio rengimo skyrius Skyriaus vadovė Ginta Česevičienė 8 45 466905 ginta ceseviciene chambers lt Vyr specialistė Edita Kvederaitė 8 45 466905 edita kvederaite chambers lt Finansų skyrius Vyriausioji buhalterė Daiva Misiukienė 8 45 468668 daiva misiukiene chambers lt Utenos filialas Aušros g 18 LT 28193 Utena faksas 8 389 56933 ut rumai utrumai ot lt Direktorius Sergejus Rybakovas 8 389 61474 sergejus rybakovas chambers lt Vadybininkė buhalterė Audronė Žemaitienė 8 389 56933 audrone zemaitiene chambers lt Referentė Lina Šinkūnaitė 8 389 56933 ut rumai utrumai ot lt Rokiškio

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/kontaktai (2016-02-15)
  Open archived version from archive

 • Nariai - ccic.lt
  kūrimas ir platinimas Prekyba kompiuterine įranga Veiklos Paslaugos ir turizmas A Sabalio įmonė A Smetonos g 25 LT 5300 Panevėžys Tel 8 45 465803 Faks 8 45 516121 El paštas info pioneer lt Tinklapis www pioneer lt Vadovas Algirdas Sabalys Įkūrimo metai 1995 01 01 Darbuotojų skaičius 3 Veikla Prekyba garso ir vaizdo aparatūra Veiklos Namų apyvokos reikmenys ir pramoninės prekės Elektronika ir elektrotechnika Adax UAB Ramygalos g 190e Panevėžys Tel 8 45 577929 Faks 8 45 578311 El paštas jonas klybas adax no Tinklapis http www elektriniairadiatoriai lt Vadovas Jonas Klybas Įkūrimo metai 2003 01 01 Darbuotojų skaičius 70 Veikla Buitinių elektrinių šildytuvų gamyba ir pardavimas Veiklos Namų apyvokos reikmenys ir pramoninės prekės Elektronika ir elektrotechnika Agrolitpa UAB Nevėžio g 60 Velžio k LT 38129 Panevežio raj Tel 8 45 500474 Faks 8 45 595603 El paštas info agrolitpa lt Tinklapis www agrolitpa lt Vadovas Virginijus Kliučininkas Įkūrimo metai 1994 01 01 Darbuotojų skaičius 32 Veikla Vaisių gėlių prieskonių sėklos sėklų auginimas bei eksportas ir importas Veiklos Žemės ūkio produkcija įrengimai Elektronika ir elektrotechnika Alantos technologijos ir verslo mokykla VšĮ Naujasodžio k Alantos s Molėtų raj Tel 8 383 58500 Faks 8 383 53700 El paštas alantostvm is lt Vadovas Vladas Pusvaškis Įkūrimo metai 1959 01 01 Darbuotojų skaičius 123 Veikla Profesinis mokymas Veiklos Paslaugos ir turizmas Elektronika ir elektrotechnika Alsuva UAB Lanko g 11a LT 4910 Utena Tel 8 389 54805 Faks 8 389 54805 El paštas alsuva ut utena omnitel net Vadovas Aloyzas Suveizdis Įkūrimo metai 1995 01 01 Darbuotojų skaičius 30 Veikla Statybos darbai Veiklos Statybinės medžiagos įrengimai Elektronika ir elektrotechnika Alvas ir ko UAB Rėklių g 1a LT 5319 Panevėžys Tel 8 45 514581 Faks 8 45 508586 El paštas info alvas lt Tinklapis www alvas lt Vadovas Almantas Variakojis Įkūrimo metai 1991 01 01

  Original URL path: http://www.ccic.lt/lt/nariai (2016-02-15)
  Open archived version from archive •