archive-lt.com » LT » D » DOKUMENTAI.LT

Total: 321

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - ISO/IEC 27001:2013 / LST ISO/IEC 27001:2013 certificate
  Vietinio eismo per sieną leidimas Dokumento išrašymo stadija Teisinė informacija Teisės aktai Teisės aktų projektai Tyrimai ir analizės Teisės aktų pažeidimai Nuotraukų pavyzdžiai Veikla ADIC istorija ADIC misija Nuostatai Veiklos sritys Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=123 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Elektroninė paslauga – SMS žinutė
  kelionės dokumentas Leidimai gyventi Lietuvos Respublikoje Valstybės tarnautojo pažymėjimas Vietinio eismo per sieną leidimas Dokumento išrašymo stadija Teisinė informacija Teisės aktai Teisės aktų projektai Tyrimai ir analizės Teisės aktų pažeidimai Nuotraukų pavyzdžiai Veikla ADIC istorija ADIC misija Nuostatai Veiklos sritys Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Elektroninė paslauga SMS žinutė Nuo 2009 m lapkričio mėn asmenys užsakantys asmens tapatybės kortelę ar Lietuvos Respublikos pasą bendrąja tvarka informaciją apie užsakytų dokumentų pagaminimą gali gauti ir trumpąja SMS žinute Paslaugos kaina 0 29 su PVM Paslaugą gali gauti asmenys kurie prašymo registravimo metu asmens tapatybės kortelei ar Lietuvos Respublikos pasui išduoti pakeisti išreiškia pageidavimą gauti SMS žinutę patvirtinančią asmens dokumentų pagaminimą ir pateikia savo mobiliojo ryšio operatoriaus kodą ir telefono numerį Paslaugos mokestis įtraukiamas į mobiliojo ryšio vartotojo sąskaitą arba išskaičiuojamas iš išankstinio mokėjimo vartotojo sąskaitos SMS žinutės išsiuntimo dieną SMS žinutė nesiunčiama ir mokestis neskaičiuojamas jeigu asmens dokumentas buvo užsakytas išduoti pakeisti skubos tvarka arba jei asmens dokumentas įteiktas iki žinutei būtinų

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=67 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Direktorius Ramūnas Žičkis
  išrašymo centro veiklos organizavimą ir vystymą organizuoja Asmens dokumentų išrašymo centro informacinių sistemų ir asmens dokumentų išrašymo techninės įrangos vystymo projektų rengimą vadovauja investicijų Asmens dokumentų išrašymo centro plėtrai panaudojimo planų ruošimui organizuoja diegiamiems Asmens dokumentų išrašymo centro plėtros projektams konkurso dokumentų rengimą dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinime ir sutarčių ruošime pagal kompetenciją analizuoja ir koordinuoja tarptautinius bei tarpvalstybinius projektus asmens dokumentų projektavimo gamybos ir išrašymo srityje tvirtina Pasų ir kelionės dokumentų elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės Nacionalinę sertifikavimo politiką tvirtina Pasų ir kelionės dokumentų elektroninės laikmenos išplėstinės prieigos kontrolės infrastruktūros už patikrą atsakingos Lietuvos Respublikos sertifikavimo įstaigos sertifikavimo veiklos nuostatus užtikrina teisės aktų ir tarptautinių standartų reikalavimus atitinkančių Lietuvos Respublikos asmens dokumentų projektavimą gamybą ir išrašymą užtikrina Asmens dokumentų išrašymo sistemos funkcionavimą ir plėtrą užtikrina viešojo rakto infrastruktūros būtinos biometrinių asmens duomenų į asmens dokumento elektroninę laikmeną įrašymui bei patikrai funkcionavimą ir plėtrą užtikrina Bendrojo ryšių palaikymo punkto Viešojo rakto infrastruktūros sąveika tarp Lietuvos ir Europos Sąjungos valstybių narių funkcionavimą ir plėtrą pagal kompetenciją bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių įstaigomis ir organizacijomis teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir atleidžia iš jų Asmens dokumentų išrašymo centro valstybės tarnautojus bei darbuotojus dirbančius pagal darbo sutartis skatina juos bei skiria jiems tarnybines drausmines nuobaudas suteikia atostogas užtikrina racionalų Asmens dokumentų išrašymo centrui skiriamų lėšų technikos ir kitų materialinių resursų panaudojimą tvirtina Asmens dokumentų išrašymo centro pareigybių sąrašus pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kontroliuoja jų vykdymą pagal kompetenciją atstovauja Asmens dokumentų išrašymo centrui valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose vykdo kitas teisės aktų jam pavestas funkcijas bei Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimus Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais asmens dokumentų projektavimą gamybą spausdinimą ir išrašymą asmens duomenų teisinę apsaugą

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=140 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Direktoriaus pavaduotojas Andžejus Kudalevas
  išrašymo sistemos modernizavimo darbus organizuoja pirkimus vykdo sutarčių įgyvendinimo priežiūrą koordinuoja ir vertina o esant reikalui rengia investicinius projektus asmens dokumentų blankų asmens dokumentų išrašymo bei išdavimo sistemų technines specifikacijas pirkimų sąlygas Planuoja organizuoja ir įgyvendina asmens dokumentų blankų saugą asmens dokumentų technologinę saugą asmens dokumentų išrašymo proceso saugą bei negaliojančių asmens dokumentų sunaikinimo saugą užtikrinančias priemones Užtikrina Centro informacinių sistemų funkcionalumą ryšį su VRIS ir kitomis informacinėmis sistemomis organizuoja duomenų perdavimo spartą ir saugumą užtikrinančias priemones Organizuoja priemones užtikrinti Centro duomenų bazėse saugomų ir įstaigos kompetencijos ribose esančių centrinės duomenų bazės duomenų saugumą patikimumą ir teikimą Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo institucijoms ir įstaigoms bei kitiems duomenų gavėjams Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka Organizuoja ir įgyvendina asmens dokumentų lustuose įrašomų asmens duomenų saugumą ir autentiškumą užtikrinančias priemones Organizuoja viešojo rakto infrastruktūros Centre įrengimo modernizavimo ir priežiūros darbus užtikrina priemones asmens dokumentų su biometriniais asmens duomenimis duomenų apsaugai nuo klastojimo užtikrinti skirtiems sertifikatams sudaryti ir laiku atnaujinti Organizuoja Centro internetinių puslapių priežiūros priemones šių puslapių atitikimą teisės aktų reikalavimams savalaikį atnaujinimą Renka ir analizuoja informaciją apie dokumentų blankų gamintojus gamybos išrašymo ir apsaugos technologijas informaciją apie asmens dokumentų klastojimą Teikia pasiūlymus bei technines išvadas dėl asmens dokumentų panaudojimo elektroniniam asmens tapatybės nustatymui strategijos įgyvendinimo Inicijuoja seminarus konferencijas bei pasitarimus asmens dokumentų bei asmens dokumentų išrašymo sistemos tobulinimo klausimais Pagal savo kompetenciją susirašinėja su Lietuvos ir užsienio įstaigomis ir organizacijomis Metodiškai vadovauja koordinuoja ir kontroliuoja Dokumentų išrašymo bei Programinės ir techninės įrangos priežiūros skyrių darbą analizuoja darbų eigą koordinuoja ataskaitų rengimą Skiria pavaldinius laikinoms pareigoms vykdyti Direktoriui pavedus vykdo Centro direktoriaus funkcijas Pagal kompetenciją atstovauja Centrui Centro direktoriui įgaliojus Vykdo kitus Centro direktoriaus pavedimus siekdamas Centro strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį universitetinį technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą magistro laipsnį

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=108 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vykdomas funkcijas
  planus organizuoja jų įgyvendinimą atlieka kitas su žmogiškųjų išteklių plėtros organizavimu susijusias funkcijas rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų pareigybių sąrašus konsultuoja Centro struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais teikia jiems siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas ir atleidimą iš jų padeda Centro direktoriaus sudaromų komisijų susijusių su personalo valdymu pirmininkams organizuoti šių komisijų darbą dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje pasitarimuose personalo klausimais tvarko Valstybės tarnybos valdymo informacinės sistemos Vataras duomenų bazėje duomenis apie Centrą valstybės tarnautojus ir darbuotojus organizuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo Zin 1999 Nr 105 3019 2004 Nr 4 29 nuostatų susijusių su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija ir asmens patikimumo pažymėjimų išdavimu personalui įgyvendinimą organizuoja Centro valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą organizuoja atostogų suteikimą Centro valstybės tarnautojams ir darbuotojams koordinuoja darbo ir poilsio laiko apskaitą rengia reikiamus dokumentus dėl valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimo paskyrimo į pareigas atleidimo iš jų organizuoja konkursus laisvoms valstybės tarnautojų pareigoms eiti rengia skyriaus pareigybių aprašymus personalo statistines ataskaitas pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimų įforminimą pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka tarnybinių nuobaudų ir nusižengimų įforminimą atlieka tarnybinius patikrinimus ir teikia išvadas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo formuoja tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Centro valstybės tarnautojų ir darbuotojų asmens bylas pagal kompetenciją padeda Centro direktoriui užtikrinti valstybės tarnautojų ir darbuotojų elgesio ir profesinės etikos normų laikymąsi padeda Centro direktoriui kontroliuoti kaip asmenys dirbantys valstybės tarnyboje vykdo Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo Žin 1997 Nr 67 1659 2000 Nr 18 431 nuostatas koordinuoja ir kontroliuoja Vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą Centre rengia teisės aktų projektus susijusius su bendrųjų ir įslaptintų dokumentų valdymu pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus organizuoja ir kontroliuoja bendrosios dokumentacijos tvarkymą nustatyta tvarka priima išsiunčia skirsto korespondenciją kopijuoja dokumentus priima informaciją telefonu elektroniniu faksimiliniu paštu registruoja dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka perduoda arba išsiunčia Centre išrašytus asmens dokumentus institucijoms arba šių institucijų įgaliotoms institucijoms iš kurių buvo gauti užsakymai organizuoja pavedimų vykdymo kontrolę ir apie tai informuoja vadovybę organizuoja darbą su įslaptinta informacija ir užtikrina jos apsaugą sudaro bendrosios ir įslaptintos dokumentacijos planus kaupia ir saugo dokumentus tikrina jų būklę ir kiekį ruošia ir perduoda dokumentus archyviniam saugojimui teikia metodinę pagalbą kitiems skyriams dokumentų valdymo klausimais organizuoja saugomų dokumentų panaudojimą nustatyta tvarka išduoda dokumentus laikinai naudotis pagal nustatytas taisykles sudaro sąlygas susipažinti su saugomais dokumentais išduoda dokumentų kopijas išrašus informuoja Centro direktorių apie saugomus dokumentus redaguoja Centre parengtus teisės aktų bei dokumentų projektus rengia teisės aktų projektus susijusius su Centro leidimų tvarka organizuoja sutarčių sudarymo Centro patalpų apsaugos klausimais procedūras kontroliuoja ir užtikrina patalpų apsaugos sistemų veikimą užtikrina kad būtų laikomasi patalpų apsaugos sistemų eksploatacijos reikalavimų įgyvendina bei užtikrina nustatytos Centro leidimų tvarkos patvirtintos Asmens dokumentų išrašymo centro prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2009 m birželio 2 d įsakymu Nr 1 24 reikalavimus organizuoja ryšius su Centro partneriais atstovauja

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=116 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vedėjas
  paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Administravimo skyriaus vedėjas Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas Vadovauja skyriui organizuoja ir kontroliuoja skyriaus darbą Kontroliuoja kaip laikomasi teisės aktų reikalavimų užtikrina jų įgyvendinimą Teikia pastabas ir pasiūlymus dėl pateiktų derinti teisės aktų projektų Organizuoja ir kontroliuoja Centro dokumentų valdymą Teikia pasiūlymus rengiant Centro veiklos pagrindinių priemonių planus metines ataskaitas bei pasiūlymus dėl Centro biudžeto formavimo Teikia pasiūlymus vadovybei Centro įvaizdžio formavimo klausimais bei organizuoja reikalingas priemones Dalyvauja valdymo sprendimų priėmime Rengia teisės aktų projektus skirtus taikomiems įstatymams ir kitiems teisės aktams įgyvendinti bei kitus tvarkomuosius bei organizacinius dokumentus Koordinuoja ir kontroliuoja Vidaus reikalų ministerijos kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimą Centre Pagal kompetenciją organizuoja ir atlieka tarnybinių nuobaudų ir nusižengimų įforminimą atlieka tarnybinius patikrinimus ir teikia išvadas dėl tarnybinių nuobaudų skyrimo Organizuoja vizualinės medžiagos konferencijoms seminarams ir pasitarimams parengimą ir apiforminimą Pagal kompetenciją nagrinėja asmenų pareiškimus prašymus pranešimus skundus ir pasiūlymus dėl Centro darbo ir teikia atsakymus teisės aktų nustatyta tvarka ir laiku Organizuoja ir administruoja Centro patalpų apsaugos sistemų efektyvų veikimą Užtikrina kad būtų laikomasi patalpų apsaugos sistemų eksploatacijos reikalavimų Organizuoja Centro mobilizacinę veiklą Esant reikalui dalyvauja ministerijos ir tarpžinybinių ekspertų darbo grupių ir komisijų darbe Atstovauja Centrui pagal kompetenciją direktoriui įgaliojus Vykdo kitus Centro vadovybės pavedimus siekiant Centro strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą Turėti ne mažesnę kaip 4 metų darbo patirtį vadybos administravimo srityje Mokėti anglų kalbą pradedančiojo vartotojo A1 lygiu Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais norminiais dokumentais reglamentuojančiais viešąjį administravimą valstybės tarnybą darbo santykius viešuosius pirkimus dokumentų slaptumą ir valstybės paslapčių saugojimą Būti susipažinusiam su Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais Gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą ir apibendrinimą Turėti

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=17 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Šukytė
  vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Irena Šukytė Vyriausioji specialistė atlieka šias funkcijas Vykdo gaunamų tvarkomųjų ir vidaus informacinių dokumentų registravimą Vykdo siunčiamų dokumentų registravimą ir jų išsiuntimą prireikus atlieka kurjerio funkcijas Priima išsiunčia skirsto korespondenciją Pagal Centro direktoriaus rezoliucijas kopijuoja skenuoja dokumentus ir teikia juos vykdytojams Priima informaciją ir perduoda ją elektroniniu paštu ir faksimiliniu ryšiu Perduoda užregistruotus dokumentus Administravimo skyriaus specialistui atsakingam už administravimą Rengia Centro dokumentacijos plano projektą teikia jį derinti Vidaus reikalų ministerijos dokumentų ekspertų komisijai bei tvirtinti Centro direktoriui Formuoja Centro dokumentų bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą veda sudarytų ir užbaigtų dokumentų bylų apskaitą Kontroliuoja dokumentų bylų formavimą Centro padaliniuose Kaupia ir saugo dokumentus tikrina jų būklę ir kiekį Teikia metodinę pagalbą Centro darbuotojams dokumentų valdymo klausimais Rengia pažymas aktus suvestines vienarūšių bylų sąrašus dokumentus nuolatiniam ilgam bei laikinam saugojimui Išduoda dokumentų kopijas išrašus informuoja Centro direktorių apie saugomus dokumentus Išduoda Centro archyve saugomus dokumentus laikinam naudojimuisi Pagal kompetenciją rengia raštų bei atsakymų į Centre gautų raštų projektus Teikia informaciją apie saugomų dokumentų sudėtį ir turinį Nesant Administravimo skyriaus specialisto laikinai vykdo jo funkcijas Vykdo kitus Centro vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus Vyriausioji specialistė turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir teisės aktais reglamentuojančiais valstybės tarnybą Centro veiklą Išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą dokumentų rengimo ir įforminimo dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles kitus teisės aktus ir metodinius nurodymus dokumentų rengimo apskaitos archyvo tvarkymo klausimais Turėti darbo koordinavimo ir planavimo įgūdžių savarankiškai planuoti savo veiklą Mokėti naudotis kompiuteriu biuro technika Sklandžiai dėstyti

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=19 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Danutė Mankeliūnaitė
  numatytus darbus vykdyti vadovybės pavedimus Organizuoti svečių ir lankytojų priėmimus vaišinti kava ir reguliuoti jų srautą Vykdyti Administravimo skyriaus veiklą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus komplektuoti gaunamus raštus dokumentus ir informaciją perduoti juos pasirašyti patikrinti ar teikiami dokumentų projektai atitinka dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles vykdyti pasirašytų dokumentų paskirstymą jų perdavimą struktūriniams padaliniams ar rezoliucijoje nurodytiems vykdytojams ir Administravimo skyriaus specialistui atsakingam už dokumentų tvarkymą ir apskaitą Vykdyti pavedimų kontrolę ir apie tai informuoti Centro vadovybę Vykdyti darbus susijusius su įslaptintos informacijos administravimu užtikrinti tinkamą įslaptintų dokumentų ir jų archyvinių bylų tvarkymą Registruoti įslaptintus dokumentus Užtikrinti įslaptintos informacijos apsaugą Rengti įslaptintos dokumentacijos plano projektą teikti jį derinti Vidaus reikalų ministerijos centrinei specialiajai ekspertų komisijai bei tvirtinti Centro direktoriui Kaupti ir saugoti įslaptintus dokumentus tikrinti jų būklę ir kiekį ruošti juos archyviniam saugojimui Teikti metodinę pagalbą Centro darbuotojams įslaptintų dokumentų valdymo klausimais Nustatyta tvarka išduoti įslaptintus dokumentus laikinai naudotis kontroliuoti jų vykdymo terminus informuoti Centro direktorių apie saugomus įslaptintus dokumentus Kontroliuoti kad su įslaptinta informacija susipažintų tik tokią teisę turintys asmenys Redaguoti Centre parengtus teisės aktų raštų bei dokumentų projektus Informuoti Centro darbuotojus apie rengiamus susirinkimus posėdžius pasitarimus Kopijuoti dokumentus teikti ir priimti informaciją telefonu elektroniniu paštu ir faksimiliniu ryšiu Informuoti Administravimo skyriaus ir kitus Centro darbuotojus apie teisės aktų reglamentuojančių dokumentų rengimą bei įforminimą pasikeitimus ir savo kompetencijos ribose konsultuoti šiais klausimais teikti metodinę pagalbą dokumentų rengimo ir tvarkymo klausimais Pagal raštvedybos reikalavimus kokybiškai ir laiku spausdinti Centre parengtus dokumentus Protokoluoti pasitarimų ir darbo grupių posėdžius Organizuoti vizualinės medžiagos konferencijoms seminarams ir pasitarimams parengimą ir įforminimą Planuoti Administravimo skyriaus ir Centro vadovybės kanceliarinių priemonių poreikius rengti jų paraiškas Nesant Administravimo skyriaus vyriausiojo specialisto laikinai vykdyti jo funkcijas Vykdyti kitus Centro vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus Specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą Būti susipažinusiam su

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=20 (2016-02-13)
  Open archived version from archive