archive-lt.com » LT » D » DOKUMENTAI.LT

Total: 321

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Išrašymo skyriaus vyresnioji specialistė
  Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Išrašymo skyriaus vyresnioji specialistė Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų išskyrus įstatymų Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus ataskaitas teikia pastabas ir pasiūlymus kad jie reikalui esant būtų pakeisti Paskirsto ir perduoda į automatizuotas dokumentų spausdinimo darbo vietas asmens dokumentų blankus Analizuoja broką vykdo brokavimo priežiūrą automatizuotose asmens dokumentų spausdinimo darbo vietose ir priklausomai nuo broko pobūdžio priima sprendimą dėl asmens dokumento brokavimo arba prašymo grąžinimo migracijos tarnybai Spausdina ir tikrina atspausdintus išrašytų asmens dokumentų lydraščius Koreguoja nurašo atstato supainiotus asmens dokumentų blankų numerius sugadintus asmens dokumentų blankus registruoja broko apskaitos žurnale vietoj sugadintų išduoda naujus asmens dokumentų blankus Teikia apibendrintą informaciją apie padalinyje esančių stebimų įrenginių darbą Sprendžia darbo eigoje kilusias problemas ir informuoja vadovybę Bendradarbiauja su tarnybomis įgaliotomis išduoti asmens dokumentus teikia metodinę pagalbą konsultuoja asmens dokumentų išrašymo klausimais Užtikrina turimų asmens dokumentų blankų ir išrašytų asmens dokumentų saugumą Teikia pasiūlymus dėl skyriaus darbuotojų skatinimo ir nuobaudų skyrimo Teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant informaciją metinio Centro plano projektui Teikia pastabas ir pasiūlymus rengiant metinius skyriaus veiklos planus ir ataskaitas Vykdo kitus Centro vadovybės bei skyriaus vedėjo pavedimus siekiant Centro strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti ne mažesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą Turėti nemažesnę kaip 3 metų darbo patirtį profesinėje srityje Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais Vidaus reikalų ministerijos norminiais dokumentais reglamentuojančiais asmens dokumentų išrašymą Gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą ir apibendrinimą Turėti darbo planavimo bei organizavimo įgūdžių savarankiškai planuoti veiklą Mokėti kaupti

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=23 (2016-02-13)
  Open archived version from archive


 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Išrašymo skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Lukošiūnas
  Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Išrašymo skyriaus vyriausiasis specialistas Evaldas Lukošiūnas Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas Kontroliuoja kaip laikomasi tarptautinių standartų reikalavimų asmens dokumentų išrašymo tvarkų instrukcijų nuostatų kitų teisės aktų Prižiūri asmens dokumentų išrašymo valdymo proceso veiksmingumą Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir derinant asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų išskyrus įstatymų Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus teikia pastabas ir pasiūlymus kai iškyla būtinybė juos keisti Pagal kompetenciją rengia ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus bei jų projektus Kontroliuoja išrašomų asmens dokumentų kokybę Laiku imasi priemonių užkirsti kelią galimam techninio broko padidėjimui Organizuoja negaliojančių brokuotų asmens dokumentų naikinimo procesą Organizuoja ir prižiūri išrašomų asmens dokumentų grafinės informacijos koregavimo procesą Bendradarbiauja su tarnybomis įgaliotomis išduoti asmens dokumentus teikia metodinę pagalbą konsultuoja asmens dokumentų išrašymo klausimais Planuoja ir organizuoja su skyriaus veikla susijusius viešuosius pirkimus Vykdo nuolatinę Centre įgyvendinto Kokybės vadybos ir informacijos saugumo valdymo sistemos diegimo projekto toliau Projektas priežiūrą Renka visą su Projektu susijusią medžiagą ir dokumentus Užtikrina informacijos apie Projektą paruošimą ir sklaidą rengia informaciją Projekto viešinimui bei užtikrina kad būtų naudojami viešinimo ženklai ant Projekto dokumentacijos laikantis viešinimo taisyklių Prisideda prie Projekto veiklų įgyvendinimo trumpalaikių mokymų valstybėms tarnautojams dalyvavimo renginiuose organizavimo bei konferencijų mokymų rengimo Tinkamai atstovauja Projekto vykdytojų interesus Projekto įgyvendinimą kontroliuojančiose institucijose Organizuoja ir koordinuoja Projekto procesų auditus Centre Kuruojamais klausimais rengia ir teikia reikiamą informaciją tinkamai ir savalaikiai bendradarbiauja bei teikia pagalbą Centro darbuotojams ar kitiems suinteresuotiems asmenims Pagal savo kompetenciją vykdo kitus skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą Mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pradedančiojo vartotojo A1 lygiu Turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį projektų vykdymo srityje bei darbo patirties dokumentų išrašymo

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=109 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Strategijos skyriaus vykdomas funkcijas
  paslaptimi atlikti pagal kompetenciją rengia sutarčių susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu projektus dalyvauja vykdant sutarčių įgyvendinimo priežiūrą inicijuoja darbo grupių pirkimo komisijų sudarymą vykdo Centro viešųjų pirkimų planavimą pagal kompetenciją rengia ir derina asmens dokumentų blankų privalomąsias formas pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant asmens dokumentų blankų gamybą asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų išskyrus įstatymų Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus rengia viešojo rakto infrastruktūros veiklą reglamentuojančių teisės aktų išskyrus įstatymų Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus pagal kompetenciją rengia ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus pagal kompetenciją tikrina ir derina asmens dokumentų eskizus grafinius projektus ir etalonus pagal kompetenciją rengia asmens dokumentų projektavimo planą kartu su Centro vadovybe planuoja Centro strateginę veiklą organizuoja jos įgyvendinimą ir kontrolę vykdo Centro veiklos analizę tikrindamas kaip skyriai vykdo savo metinius veiklos planus rengia Centro metininius veiklos planus priemonių įgyvendinimo planus kontroliuoja priemonių vykdymą nustatytais terminais kontroliuoja atitinkamų teisės aktų reikalavimų laikymąsi metinių veiklos planų ir priemonių įgyvendinimo planų vykdymą remdamasis strateginio planavimo metodais rengia Centro programinį biudžeto projektą pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitų ir Vidaus reikalų ministerijos veiklos pagrindinių priemonių plano ataskaitų projektus pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano projektui dalyvauja Europos Bendrijų programų tarptautinių fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų rengime ir įgyvendinime renka analizuoja teisinę informaciją ir teikia ją skelbti Centro interneto svetainėje kontroliuoja Centro interneto svetainėje pateikiamos informacijos atitikimą galiojantiems teisės aktams analizuoja Centro ekonominę veiklą formuoja apskaitos politiką analizuoja Centro užsakovų poreikius vykdo tikslines arba bendras apklausas analizuoja apklausų rezultatus tikrina blankų kokybę ir užtikrina jų saugų sandėliavimą vykdo asmens dokumentų blankų išrašytų asmens dokumentų brokuotų asmens dokumentų blankų apskaitą rengia ir nustatyta tvarka teikia institucijoms ir įstaigoms statistines ataskaitas apie nepanaudotus išrašytus ir brokuotus asmens

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=118 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Strategijos skyriaus vedėja
  dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Strategijos skyriaus vedėja Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas Vadovauja skyriui organizuoja ir kontroliuoja skyriaus veiklą Kartu su Centro vadovybe planuoja įstaigos strateginę veiklą organizuoja jos įgyvendinimą ir kontrolę Teikia pasiūlymus Centro vadovybei dėl asmens dokumentų blankų modernizavimo ir taikymo srities plėtimo Pagal skyriaus kompetenciją rengia medžiagą Centro vadovybės susitikimams su Lietuvos ir užsienio valstybių ekspertais dalyvauja tokiuose susitikimuose Rengia ir dalyvauja rengiant teisės aktų išskyrus Seimo ir Vyriausybės teisės aktus reglamentuojančių asmens dokumentų rengimą gamybą ir išrašymą projektus Pagal skyriaus kompetenciją kontroliuoja atitinkamų teisės aktų reikalavimų laikymąsi strateginių veiklos planų ir pagrindinių priemonių planų vykdymą Renka ir analizuoja informaciją apie dokumentų blankų gamintojus gamybos išrašymo ir apsaugos technologijas Kaupia sistemina ir apibendrina informaciją apie Europos Sąjungos Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ir kitų tarptautinių organizacijų tvirtinamus standartus taikomus asmens dokumentams Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių ekspertų darbo grupių ir komisijų veikloje Dalyvauja klausimų susijusių su asmens dokumentų gamyba ir išrašymu svarstyme Pagal skyriaus kompetenciją inicijuoja pirkimus dalyvauja pirkimų komisijų veikloje Pagal skyriaus kompetenciją organizuoja sutarčių įgyvendinimui būtinas priemones Valstybės tarnautojas vykdo ir kitus Centro vadovybės nurodymus siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą Turėti ne mažesnę kaip 4 metų profesinės veiklos darbo patirtį Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais Vidaus reikalų ministerijos norminiais dokumentais Gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą ir apibendrinimą Turėti darbo planavimo bei organizavimo įgūdžių savarankiškai planuoti veiklą Mokėti kaupti sisteminti apibendrinti informaciją rengti išvadas priimti sprendimus Gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=28 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Rasa Staškevičienė
  vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Rasa Staškevičienė Valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas rengia darbų prekių ar paslaugų susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu technines pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus būtinus viešiesiems pirkimams pagal kompetenciją rengia sutarčių susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu projektus dalyvauja vykdant sutarčių įgyvendinimo priežiūrą pagal kompetenciją rengia ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus kartu su Centro vadovybe planuoja Centro veiklą organizuoja jos įgyvendinimą ir kontrolę vykdo Centro veiklos apskaitą dalyvauja Europos Bendrijų programų tarptautinių fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų rengime ir įgyvendinime įgyvendina jam priskirtų Centro projektų finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis rengimą administravimą ir vykdymo eigą užtikrina kvalifikuotą patvirtintų projektų įgyvendinimo priežiūrą rengia ir teikia ataskaitas ES paramą administruojančioms institucijoms rengia paraiškas projektus įvairių fondų finansinei paramai gauti pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant asmens dokumentų blankų gamybą asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančių teisės aktų išskyrus įstatymų ir Lietuvos Respublikos Seimo nutarimų projektus rengia ir teikia derinti buhalterinės apskaitos tvarkytojui Centro nusidėvėjimo ir amortizacijos normatyvų apskaitos politikos finansų kontrolės taisyklių kitų teisės aktų ir dokumentų susijusių su asignavimų panaudojimu projektus pagal skyriaus kompetenciją analizuoja kitų įstaigų teikiamus derinti teisės aktų projektus rengia pastabas ir pasiūlymus rengia ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų darbe nesant skyriaus vedėjo laikinai vykdo jo funkcijas be šiame pareigybės aprašyme išvardintų funkcijų valstybės tarnautojas vykdo ir kitus Centro vadovybės nurodymus siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą magistro kvalifikacinį laipsnį turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį veiklos planavimo srityje būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Vidaus reikalų ministerijos norminiais dokumentais bei kitais teisės aktais būti

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=103 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Ala Juodienė
  Lankytojai Nuo 2003 04 15 Strategijos skyriaus vyriausioji specialistė Ala Juodienė Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas Rengia ir dalyvauja rengiant investicinius projektus dalyvauja jų įgyvendinime Pagal skyriaus kompetenciją rengia ir derina asmens dokumentų blankų privalomąsias formas Pagal skyriaus kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant pirkimų dokumentus technines specifikacijas ir kitus dokumentus būtinus pirkimams atlikti Rengia Centro metininius veiklos planus priemonių įgyvendinimo planus kontroliuoja priemonių vykdymą nustatytais terminais Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano vykdymo ataskaitų ir Vidaus reikalų ministerijos veiklos pagrindinių priemonių plano ataskaitų projektus Pagal kompetenciją dalyvauja rengiant informaciją Vidaus reikalų ministerijos strateginio veiklos plano projektui Renka analizuoja teisinę informaciją ir teikia ją skelbti Centro interneto svetainėje Pagal kompetenciją rengia ir dalyvauja rengiant asmens dokumentų blankų gamybą asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą reglamentuojančius teisės aktų išskyrus įstatymų Lietuvos Respublikos Seimo ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektus Pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su atitinkamomis Lietuvos Respublikos užsienio valstybių institucijomis ir įstaigomis tarptautinėmis organizacijomis Pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių ekspertų darbo grupių ir komisijų veikloje Analizuoja užsienio valstybių gerąją praktiką susijusią su asmens dokumentų rengimu ir gamyba Pagal skyriaus kompetenciją analizuoja kitų įstaigų teikiamus derinti teisės aktų projektus rengia pastabas ir pasiūlymus rengia ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus Vykdo kitus Centro vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės politikos mokslų viešojo administravimo ar ekonomikos krypties arba fizinių mokslų srities matematikos statistikos ar informatikos krypties išsilavinimą Turėti ne mažesnę kaip 1 metų patirtį pagal įgytą specialybę Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais Vidaus reikalų ministerijos norminiais dokumentais reglamentuojančiais pirkimų įskaitant susijusius su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi vykdymą strateginių planų rengimą asmens dokumentų išrašymą bei išdavimą Gebėti atlikti problemų analitinį įvertinimą

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=30 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Strategijos skyriaus vyresnioji specialistė Diana Koniševienė
  ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Strategijos skyriaus vyresnioji specialistė Diana Koniševienė Valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas Rengia darbų prekių ar paslaugų susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu technines pirkimo sąlygas ir kitus dokumentus būtinus viešiesiems pirkimams ar pirkimams susijusiems su įstatymų nustatyta valstybės ar tarnybos paslaptimi atlikti Pagal kompetenciją rengia sutarčių susijusių su strateginių Centro funkcijų vykdymu projektus dalyvauja vykdant sutarčių įgyvendinimo priežiūrą Pagal kompetenciją rengia ataskaitas pažymas ir kitus dokumentus Kartu su Centro vadovybe planuoja Centro strateginę veiklą organizuoja jos įgyvendinimą ir kontrolę Remdamasis strateginio planavimo metodais rengia Centro programinį biudžeto projektą Dalyvauja Europos Bendrijų programų tarptautinių fondų ir kitų fondų lėšomis finansuojamų projektų rengime ir įgyvendinime Analizuoja Centro ekonominę veiklą formuoja apskaitos politiką Kontroliuoja ir prižiūri specialiųjų pajamų sąmatas Vykdo Centro viešųjų pirkimų planavimą Dalyvauja rengiant investicinius projektus Teikia buhalterinės apskaitos tvarkytojui buhalterinei apskaitai tvarkyti reikalingus dokumentus PVM sąskaitas faktūras darbų atlikimo priėmimo ir perdavimo medžiagų nurašymo aktus ir kt Pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka vykdo išankstinę einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę išskyrus tą kurią vykdo buhalterinės apskaitos tvarkytojas Užtikrina sprendimų susijusių su buhalterine apskaita priėmimą laiku Pagal kompetenciją dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių ir komisijų darbe Be šiame pareigybių aprašyme išvardintų funkcijų valstybės tarnautojas vykdo ir kitus Centro vadovybės nurodymus siekdamas įstaigos strateginių tikslų įgyvendinimo Valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą Turėti ne mažesnę kaip 1 metų profesinės veiklos darbo patirtį Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija Lietuvos Respublikos įstatymais Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais Vidaus reikalų ministerijos norminiais dokumentais bei kitais Centro veiklą reglamentuojančiais teisės aktais Išmanyti dokumentų bei teisės aktų rengimo taisykles Gebėti atlikti problemų analitinį

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=31 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Asmens dokumentų išrašymo centras prie VRM - Strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Danutė Plukytė
  Planavimo dokumentai Darbo užmokestis Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Auditas Viešieji pirkimai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Išdavimo tvarka Bendra statistika Paslaugos Informacijos rinkmenos Prašymai Administracinės paslaugos Viešosios paslaugos Elektroniniai valdžios vartai Konkursai Į valstybės tarnybą Paieška Paieška Lankytojai Nuo 2003 04 15 Strategijos skyriaus vyriausiasis specialistas Danutė Plukytė Vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas Priimti į sandėlį tiekėjo perduodamus asmens dokumentų blankus patikrinti numeraciją dėžių kiekį Saugoti materialinėn atsakomybėn perduotus asmens dokumentus ir asmens dokumentų blankus Pagal poreikį išduoti patikrintus ir suskaičiuotus asmens dokumentų blankus gamybos proceso administratoriui Išduodamus asmens dokumentų blankus užregistruoti blankų apskaitos žurnale nurodant išduodamų asmens dokumentų blankų rūšį kiekį numerių intervalą asmenį kuriam išduodami asmens dokumentų blankai Prieš išduodant gamybos proceso administratoriui vizualiai patikrinti asmens dokumentų blankų kiekį ir kokybę Iš gamybos proceso administratoriaus priimti asmens dokumentų blankų likučius užregistruoti juos blankų apskaitos žurnale nurodant priimamų asmens dokumentų blankų rūšį kiekį numerį ius asmenį kuriam buvo grąžinti asmens dokumentų blankai Iš gamybos proceso administratoriaus priimti išrašymo metu brokuotus asmens dokumentų blankus pagal broko nurašymo aktus Kas mėnesį teikti asmens dokumentų blankų inventorizacijos komisijai reikalingą informaciją Pagal pateiktus aktus vykdyti asmens dokumentų blankų išrašytų asmens dokumentų brokuotų asmens dokumentų blankų apskaitą Rengti ataskaitų apie Asmens dokumentų išrašymo centre prie Vidaus reikalų ministerijos toliau Centras brokuotus asmens dokumentus projektus Rengti asmens dokumentų blankų inventorizavimo aprašo projektus ir teikti komisijai Registruoti Centre išrašymo metu brokuotų asmens dokumentų nurašymo aktus Registruoti asmens dokumentų blankų pavyzdžių perduotų įstaigoms išdavimą tvarkyti jų registrą Registruoti asmens dokumentų blankų perdavimo priėmimo aktus keičiantis materialiai atsakingiems darbuotojams tvarkyti jų registrą Sutikrinti išrašymo metu brokuotų asmens dokumentų numerius su įrašais broko nurašymo aktuose juos pasirašant supakuoti brokuotus asmens dokumentus Spręsti darbo eigoje kilusias problemas ir informuoti vadovybę Vykdyti kitus skyriaus vedėjo bei Centro vadovybės pavedimus Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos reikalavimus Turėti aukštąjį neuniversitetinį

  Original URL path: http://www.dokumentai.lt/viewpage.php?page_id=111 (2016-02-13)
  Open archived version from archive