archive-lt.com » LT » G » GERVENA.LT

Total: 37

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sodininkų bendrijų įstatymas - Gervėna
  priimti bendrijos įstatai išrinkti pagal bendrijos įstatus narių susirinkimo renkami bendrijos organai taip pat kai juridinių asmenų registrui yra pateikti Civiliniame kodekse nurodyti dokumentai 3 Bendrijai įregistruoti pateikiami Civilinio kodekso 2 64 straipsnyje nurodyti dokumentai Straipsnio pakeitimai Nr XI 2182 2012 06 29 Žin 2012 Nr 82 4268 2012 07 13 KETVIRTASIS SKIRSNIS BENDRIJOS VALDYMAS 14 straipsnis Bendrijos organai 1 Bendrijos organai yra 1 bendrijos narių susirinkimas 2 vienasmenis tik bendrijos pirmininkas arba kolegialus bendrijos valdyba 2 Bendrijos susirinkimas gali rinkti revizijos komisiją revizorių 3 Bendrija įgyja civilines teises prisiima pareigas ir jas įgyvendina per savo valdymo organus Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 15 straipsnis Bendrijos narių susirinkimas 1 Bendrijos narių susirinkimas turi išimtinę teisę 1 keisti bendrijos įstatus 2 iš bendrijos narių rinkti ir atšaukti bendrijos valdymo organo narius o kai yra valdyba iš jos narių rinkti valdybos pirmininką bei tvirtinti valdybos darbo reglamentą 3 nustatyti bendrijos ūkinės veiklos organizavimo ir valdymo tvarką ir su tuo susijusius įgaliojimus valdymo organui taip pat jų darbo apmokėjimo sąlygas samdomų darbuotojų skaičių ir jų darbo apmokėjimo tvarką arba sutarčių su mėgėjų sodo teritorijos priežiūros ir administravimo paslaugas teikiančiomis įmonėmis ar asmenimis sudarymo sąlygas 4 iš bendrijos narių rinkti revizijos komisiją bei jos pirmininką revizorių ir tvirtinti šios komisijos darbo reglamentą Jeigu revizijos komisija nesudaroma revizorius nerenkamas rinkti ir atšaukti audito įmonę nustatyti audito paslaugų apmokėjimo sąlygas 5 tvirtinti bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo remonto ar rekonstrukcijos ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą lėšų įstatymuose ir kituose teisės aktuose nurodytiems privalomiesiems statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimams įgyvendinti kaupimo tvarką 6 vertinti bendrijos valdymo organo veiklą tvirtinti metinę bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitą ir revizijos komisijos revizoriaus ar audito išvadas apie bendrijos finansinę veiklą 7 spręsti priėmimo į bendriją bendrijos narių pašalinimo ir išstojimo iš bendrijos klausimus jeigu bendrijos įstatuose nenustatyta kitaip Straipsnio punkto pakeitimai Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 8 nustatyti disponavimo bendrijos turtu ir lėšomis tvarką spręsti lėšų skolinimosi bei pajamų paskirstymo klausimus 9 nustatyti ir tvirtinti bendrijos vidaus tvarkos taisykles 10 spręsti klausimus dėl bendrijos stojimo į susivienijimus ir draugijas išstojimo iš jų 11 priimti sprendimą dėl bendrijos reorganizavimo ir patvirtinti reorganizavimo sąlygas 12 priimti sprendimą pertvarkyti bendriją 13 priimti sprendimą likviduoti bendriją atšaukti bendrijos likvidavimą išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis 14 rinkti ir atšaukti bendrijos likvidatorių išskyrus šiame Įstatyme nustatytas išimtis 15 spręsti mėgėjų sodo teritorijos kraštovaizdžio tvarkymo ir priežiūros užstatymo ir kitus teritorijos planavimo infrastruktūros plėtros ir bendrijos bendrojo naudojimo turto naudojimo tvarkymo ir pardavimo klausimus 2 Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir kitais pagal bendrijos įstatus jo kompetencijai priskirtais klausimais 3 Bendrijos narių susirinkimas neturi teisės pavesti kitiems bendrijos organams spręsti jo kompetencijai priskirtų klausimų 4 Bendrijos narių susirinkimo sprendimai priimami paprasta dalyvaujančių susirinkime narių balsų dauguma jeigu šis Įstatymas nenustato kitaip 5 Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali balsuoti iš anksto raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka Raštu iš anksto balsavę nariai laikomi dalyvaujančiais narių susirinkime ir jų balsai įskaitomi į susirinkimo kvorumą bei balsavimo rezultatus Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 Nr XI 266 2009 05 21 Žin 2009 Nr 67 2684 2009 06 06 Nr XI 2182 2012 06 29 Žin 2012 Nr 82 4268 2012 07 13 16 straipsnis Susirinkimų šaukimo ir organizavimo tvarka 1 Bendrijos narių susirinkimo eilinio ir neeilinio šaukimo iniciatyvos teisę turi bendrijos valdymo organas 1 10 bendrijos narių ir revizijos komisija revizorius 2 Bendrijos narių susirinkimas šaukiamas bendrijos valdymo organo sprendimu 3 Bendrijos narių susirinkimo šaukimo iniciatoriai valdymo organui pateikia paraišką pasirašytą ne mažiau kaip 1 10 sodininkų bendrijos narių Joje turi būti nurodytos bendrijos narių susirinkimo sušaukimo priežastys ir tikslai iniciatorių atstovas pateikti pasiūlymai dėl susirinkimo darbotvarkės vietos ir datos siūlomų sprendimų projektai Bendrijos narių susirinkimas turi įvykti ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo paraiškos gavimo dienos Apie šaukiamą bendrijos narių susirinkimą jo organizatorius turi ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos informuoti bendrijos narius paskelbdamas skelbimą skelbimų lentoje arba kitose gerai matomose vietose mėgėjų sodo teritorijoje taip pat jei yra galimybių paskelbdamas informaciją visuomenės informavimo priemonėse ir bendrijos narius informuodamas elektroninių ryšių priemonėmis nurodyti susirinkimo organizavimo vietą ir laiką ir kartu paskelbti susirinkimo darbotvarkę bei siūlomų sprendimų projektus arba nurodyti vietą kur ir kokiu laiku galima susipažinti su sprendimų projektais Jeigu susirinkimo darbotvarkėje yra numatyta svarstyti valdymo organo rinkimas ar atšaukimas bendrijos įstatų pakeitimas lėšų skolinimasis bendrijos reorganizavimas pertvarkymas ir likvidavimas apie tokį šaukiamą bendrijos narių susirinkimą kiekvienam bendrijos nariui turi būti pranešama raštu arba pasirašytinai arba viename iš pagrindinių Lietuvos Respublikos dienraščių arba savivaldybės interneto svetainėje ar viešiems pranešimams skelbti skirtame elektroniniame leidinyje kurį Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas Be to pranešimai skelbiami skelbimų lentose ir sodininkų bendrijos interneto svetainėje jei ją bendrija turi siunčiami elektroniniais laiškais Sodininkų bendrija gali savo įstatų nustatyta tvarka pasirinkti šioje dalyje numatytos informacijos skelbimo būdus Straipsnio dalies pakeitimai Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 4 Jeigu bendrijos valdymo organas nepriėmė sprendimo sušaukti bendrijos narių susirinkimą per mėnesį nuo šio straipsnio 3 dalyje nurodytos paraiškos gavimo dienos narių susirinkimas gali būti sušaukiamas daugiau kaip 1 10 bendrijos narių revizijos komisijos revizoriaus sprendimu 5 Eilinis bendrijos narių susirinkimas turi būti šaukiamas kiekvienais metais ne vėliau kaip per 4 mėnesius po finansinių metų pabaigos o neeiliniai prireikus Kiekviename bendrijos narių susirinkime išrenkamas susirinkimo pirmininkas ir sekretorius 6 Bendrijos valdymo organas pagal iniciatorių paraišką per nustatytą vieno mėnesio terminą neprivalo sušaukti bendrijos narių susirinkimo jei nėra praėję 4 mėnesiai po finansinių metų pabaigos jei iniciatorių siūlomi klausimai nepriskirti spręsti narių susirinkimo kompetencijai nurodytai šio įstatymo 15 straipsnyje jei paraiška paduota nesilaikant šio straipsnio 3 dalies reikalavimų Šiais atvejais bendrijos valdymo organas atsisakymą sušaukti narių susirinkimą turi motyvuoti ir pranešti iniciatorių nurodytam atstovui 7 Bendrijos narių susirinkime bendrijos nariai dalyvauja patys ar per įgaliotą asmenį Bendrijos nario artimajam giminaičiui gali būti duodamas paprastos rašytinės formos įgaliojimas atstovauti bendrijos narių susirinkime ir balsuoti visais svarstomais klausimais nurodant įgaliojimo terminą teises ir pareigas Bendrijos narių susirinkime kiekvienas bendrijos narys turi vieną balsą Straipsnio dalies pakeitimai Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 8 Bendrijos nariai sprendimus gali priimti ir nesušaukę susirinkimo bet jie turi raštu pareikšti nuomonę apie savo sprendimą bendrijos įstatų nustatyta tvarka 9 Bendrijos narių susirinkime dalyvaujantys bendrijos nariai registruojami pasirašytinai susirinkimo dalyvių sąraše Už bendrijos narį atstovaujamą įgalioto asmens pagal šio straipsnio 7 ir 16 dalis pasirašo įgaliotas asmuo Susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo bendrijos narių susirinkimo pirmininkas ir sekretorius Bendrijos nariai dėl susirinkimuose svarstomų klausimų gali iš anksto pareikšti savo nuomonę raštu bendrijos įstatų nustatyta tvarka Susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyti nariai iš anksto pareiškę nuomonę raštu 10 Bendrijos narių susirinkimas gali priimti sprendimus ir yra laikomas įvykusiu kai jame dalyvauja daugiau kaip 1 2 bendrijos narių Jeigu kvorumo nėra bendrijos narių susirinkimas laikomas neįvykusiu ir ne anksčiau kaip po 14 dienų gali būti sušauktas pakartotinis bendrijos narių susirinkimas turintis teisę priimti sprendimus pagal neįvykusio susirinkimo darbotvarkę Pakartotiniam susirinkimui netaikomas kvorumo reikalavimas Sprendimai bendrijos narių susirinkime priimami paprasta ar šio straipsnio 12 dalyje nustatytais atvejais kvalifikuota visų susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių balsų dauguma Į dalyvaujančių bendrijos susirinkime narių skaičių įskaičiuojami ir tie nariai kurie iš anksto yra pareiškę savo nuomonę raštu 11 Bendrijos narių susirinkimo sprendimai yra teisėti kai už juos balsuoja daugiau kaip 1 2 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių išskyrus šio straipsnio 12 dalyje numatytus atvejus 12 Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl nario pašalinimo iš bendrijos dėl bendrijos įstatų pakeitimo dėl valdymo organo arba kolegialaus valdymo organo narių rinkimo ar atšaukimo priimami paprasta balsų dauguma kurią nustato bendrijos įstatai ir kuri turi būti didesnė kaip pusė visų susirinkime dalyvaujančių narių balsų Bendrijos narių susirinkimo sprendimai dėl lėšų skolinimosi dėl bendrijos reorganizavimo pertvarkymo ar likvidavimo taip pat sprendimai priimami balsuojant raštu nesušaukus susirinkimo yra teisėti jei už juos balsuoja daugiau kaip 2 3 bendrijos narių Straipsnio dalies pakeitimai Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 13 Balsavimas bendrijos narių susirinkime yra atviras Slaptas balsavimas yra privalomas klausimais dėl kurių nors vienas bendrijos narys ar jo įgaliotas asmuo pageidauja slapto balsavimo ir tam pritaria daugiau kaip 1 10 susirinkime dalyvaujančių bendrijos narių Slaptas balsavimas organizuojamas ir vyksta bendrijos įstatų nustatyta tvarka 14 Bendrijos narių susirinkimai turi būti protokoluojami Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius 15 Protokolas turi būti parengtas ir pasirašytas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo bendrijos narių susirinkimo dienos Prie bendrijos narių susirinkimo protokolo turi būti pridedama susirinkime dalyvavusių bendrijos narių sąrašas įgaliojimai ir kiti dokumentai patvirtinantys asmenų teisę balsuoti dokumentai patvirtinantys kad bendrijos nariams buvo pranešta apie šaukiamą susirinkimą Prie protokolo taip pat pridedami dokumentai patvirtinantys bendrijos narių išankstinį nuomonės pareiškimą raštu Straipsnio dalies pakeitimai Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 16 Vienas įgaliotas asmuo gali atstovauti vienam bendrijos nariui Balsavimo teisės perleidimo sutartyje bendrijos narys ir jo įgaliotas asmuo turi nustatyti balsavimo teisės įgyvendinimo tvarką ir būdus Įgaliotas asmuo dalyvaudamas bendrijos narių susirinkime atstovauja bendrijos nariui kuris yra jam perleidęs savo balsavimo teisę ir pats nedalyvauja bendrijos narių susirinkime Įgaliotas asmuo balsavimo teisės perleidimo sutartį ne vėliau kaip prieš 2 dienas iki susirinkimo dienos privalo pateikti sodininkų bendrijos valdymo organui Šiuo atveju laikoma kad bendrijos narių susirinkime dalyvauja visi atstovaujami nariai Balsavimo teisės perleidimo sutarties notaras netvirtina išskyrus atvejus kai balsuojama dėl valdymo organo rinkimo ar atšaukimo bendrijos įstatų pakeitimo lėšų skolinimosi bendrijos reorganizavimo pertvarkymo ir likvidavimo 17 Visi bendrijos narių susirinkimų priimti sprendimai registruojami ir skelbiami bendrijos įstatuose nustatyta tvarka Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 Nr XI 266 2009 05 21 Žin 2009 Nr 67 2684 2009 06 06 Nr XI 2182 2012 06 29 Žin 2012 Nr 82 4268 2012 07 13 17 straipsnis Bendrijos valdymo organas 1 Bendrijos valdymo organo narius iš bendrijos narių renka bendrijų narių susirinkimas bendrijos įstatuose nustatytam bet ne ilgesniam kaip 3 metų laikotarpiui Vietoj atsistatydinusių ar atšauktų bendrijos valdybos narių kiekvienas valdybos narys renkamas tik iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos Valdymo organų narių kadencijų skaičius neribojamas 2 Jeigu bendrijos valdymo organas yra bendrijos valdyba jos narių skaičių nustato bendrijos įstatai Valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai 3 Bendrijos valdyba veikia pagal bendrijos narių susirinkimo patvirtintą darbo reglamentą Bendrijos valdybos veiklai vadovauja jos pirmininkas Pirmininką iš valdybos narių renka bendrijos narių susirinkimas 4 Bendrijos valdybos sprendimai priimami posėdžiuose Posėdžių šaukimo iniciatyvos teisę turi kiekvienas valdybos narys Valdybos posėdis laikomas įvykusiu kai jame dalyvauja daugiau kaip pusė valdybos narių Balsavimo metu kiekvienas bendrijos valdybos narys turi vieną balsą Valdybos narys neturi teisės balsuoti kai valdybos posėdyje sprendžiamas su jo veikla valdyboje susijęs ar jo atsakomybės klausimas Valdybos sprendimas laikomas priimtu kai už jį balsuoja daugiau kaip pusė valdybos narių Jei bendrijos valdybos narių balsai už ir prieš pasiskirsto po lygiai lemia bendrijos pirmininko balsas Valdybos posėdžiai turi būti protokoluojami išskyrus atvejį kai sprendimą pasirašo visi valdybos nariai Straipsnio dalies pakeitimai Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 5 Ne vėliau kaip likus 10 dienų iki eilinio bendrijos narių susirinkimo bendrijos valdymo organas privalo parengti bendrijos veiklos ataskaitą Joje turi būti bendrijos veiklos per ataskaitinius finansinius metus apžvalga svarbiausi įvykiai bendrijoje einamaisiais finansiniais metais iki eilinio narių susirinkimo bendrijos veiklos planai ir prognozės Bendrijos įstatuose gali būti nustatyta ir daugiau bendrijos veiklos ataskaitos reikalavimų Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 18 straipsnis Bendrijos valdymo organo kompetencija ir atsakomybė 1 Bendrijos valdymo organas organizuoja bendrijos veiklą priima į darbą ir atleidžia darbuotojus sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis Bendrijos valdymo organas veikia bendrijos vardu santykiuose su kitais asmenimis ir turi teisę sudaryti sandorius Šio Įstatymo nurodytus sandorius bendrijos valdymo organas gali sudaryti kai yra toks narių susirinkimo sprendimas 2 Bendrijos valdymo organas 1 organizuoja bendrijos veiklą ir prižiūri ar laikomasi jos įstatų 2 įgyvendina bendrijos metinę pajamų ir išlaidų sąmatą bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo remonto rekonstrukcijos ar modernizavimo metinį bei ilgalaikį planą sudaro metinę finansinę atskaitomybę ir ją pateikia bendrijos narių susirinkimui 3 tvarko ir saugo bendrijos bendrojo naudojimo turto ir objektų registravimo knygą bendrijos techninius ir juridinius dokumentus 4 šio Įstatymo nustatytais atvejais ir narių prašymu pateikia informaciją ir dokumentus bendrijos narių susirinkimui 5 bendrijos dokumentus ir duomenis pateikia juridinių asmenų registrui 6 šiame Įstatyme nurodytą informaciją viešai skelbia įstatuose nustatyta tvarka 7 teikia bendrijos nariams reikalingą informaciją Už bendrijos teikiamų dokumentų kopijas mokama bendrijos narių susirinkimo nustatyta tvarka 8 sprendžia naujų narių priėmimo į bendriją narių skatinimo drausminimo klausimus 9 sprendžia dėl paslaugų numatytų bendrijos įstatuose teikimo asmenims turintiems sklypą bendrijos teritorijoje Papildyta straipsnio punktu Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 10 atlieka kitas šio Įstatymo ir kitų įstatymų bei kitų teisės aktų taip pat bendrijos įstatų nustatytas pareigas Straipsnio punkto numeracijos pakeitimas Nr XII 1425 2014 12 11 paskelbta TAR 2014 12 22 i k 2014 20442 3 Bendrijos valdymo organas nagrinėja bendrijos narių pareiškimus prašymus bei skundus ir per vieną mėnesį pateikia atsakymą 4 Bendrijos valdymo organas turi užtikrinti kad revizijos komisijai revizoriui ar auditoriui būtų pateikti visi sutartyje su audito įmone nurodytam patikrinimui reikalingi bendrijos dokumentai 5 Bendrijos valdymo organų narių nevykdančių arba netinkamai vykdančių pareigas atsakomybę nustato Civilinis kodeksas šis ir kiti įstatymai Bendrijos valdybos nariai privalo solidariai atlyginti bendrijai nuostolius padarytus dėl valdybos sprendimų priimtų pažeidžiant bendrijos įstatus šį ir kitus įstatymus Nuo pareigos atlyginti nuostolius atleidžiami tie valdybos nariai kurie balsavo prieš tokį sprendimą arba nedalyvavo posėdyje jį priimant ir per 7 dienas po to kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokį sprendimą įteikė posėdžio pirmininkui rašytinį protestą Valdymo organo nario atsistatydinimas ar atšaukimas iš pareigų neatleidžia jo nuo dėl jo kaltės padarytų nuostolių atlyginimo Valdymo organo narys gali būti atleidžiamas nuo nuostolių kuriuos jis padarė eidamas savo pareigas atlyginimo jeigu jis rėmėsi bendrijos dokumentais ir kita informacija kurių tikrumu nebuvo pagrindo abejoti arba veikė neviršydamas normalios ūkinės rizikos Ginčus dėl nuostolių atlyginimo sprendžia teismas Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 19 straipsnis Veiklos kontrolė 1 Bendrijos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja revizijos komisija revizorius Revizijos komisijos nariai ir jos pirmininkas revizorius renkami narių susirinkime ne ilgesnei kaip 3 metų kadencijai 2 Revizijos komisijos revizoriaus darbo tvarką nustato jos darbo reglamentas 3 Revizijos komisijos nariu revizoriumi negali būti bendrijos valdymo organo nariai jų sutuoktiniai ar sugyventiniai kai partnerystė įregistruota įstatymų nustatyta tvarka ir asmenys kuriuos su valdybos nariais ar bendrijos pirmininku sieja artimi giminystės ar svainystės ryšiai tėvai įtėviai vaikai įvaikiai broliai seserys taip pat sutuoktinių ar sugyventinių broliai seserys tėvai ir vaikai 4 Jeigu revizijos komisija nesudaroma nerenkamas revizorius bendrijos įstatuose turi būti numatyta kad jos ūkinę finansinę veiklą kontroliuoja bendrijos narių susirinkimo renkama audito įmonė 5 Revizijos komisija revizorius arba audito įmonė 1 tikrina bendrijos ūkinę finansinę veiklą 2 informuoja bendrijos narių susirinkimą bendrijos valdymo organą apie bendrijos veiklos pažeidimus 3 finansiniams metams pasibaigus narių susirinkimui pateikia išvadą dėl bendrijos metinės finansinės atskaitomybės 4 privalo atlikti neeilinį ūkinės finansinės veiklos patikrinimą jei to reikalauja ne mažiau kaip 1 4 bendrijos narių ir ataskaitą pateikti bendrijos narių susirinkimui PENKTASIS SKIRSNIS BENDRIJOS IR JOS NARIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 20 straipsnis Bendrijos teisės ir pareigos 1 Bendrija gali turėti ir įgyti tik tokias civilines teises ir pareigas kurios neprieštarauja įstatymams bendrijos įstatams ir veiklos tikslams 2 Bendrijai draudžiama 1 bendrijos pajamas skirti kitai negu yra nustatyta bendrijos įstatuose veiklai 2 neatlygintinai perduoti bendrijos turtą nuosavybėn pagal patikėjimo ar panaudos sutartį bendrijos nariui ar kitam asmeniui 3 teikti paskolas įkeisti savo turtą išskyrus atvejus kai turtas įkeičiamas savo prievolėms užtikrinti garantuoti laiduoti ar kitaip užtikrinti kitų asmenų prievolių įvykdymą 4 skolintis pinigų iš savo nario ar kito asmens mokant palūkanas išskyrus Lietuvos Respublikoje registruotas kredito įstaigas 5 būti neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens steigėja 3 Bendrija turi teisę verstis įstatymų nedraudžiama ir jos įstatuose numatyta ūkine komercine veikla kuri neatsiejamai susijusi su bendrijos veiklos tikslais 4 Bendrija gali turėti antspaudą Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 21 straipsnis Bendrijos nariai 1 Bendrijos nariu gali būti mėgėjų sodo teritorijos kurioje įsteigta bendrija sodininkas Jeigu mėgėjų sodo teritorijoje esantį žemės sklypą nuosavybės ar kitomis teisėmis valdo keli fiziniai asmenys sodininkai bendrijos nariu gali būti tik vienas iš jų 2 Bendrijos nario teises ir pareigas sodininkas įgyja nuo įstojimo į bendriją dienos išskyrus atvejus kai sodininkai nariais tampa nuo bendrijos įregistravimo Į bendriją įstojama ir iš jos išstojama bendrijos įstatų nustatyta tvarka 3 Bendrijos buveinėje turi būti asmenų įsigijusių mėgėjų sodo teritorijoje sodo sklypą registravimo knyga kurioje registruojami visi sodininkai ir juridiniai asmenys Registravimo knygoje turi būti nurodyta sodininko vardas ir pavardė gimimo data gyvenamoji vieta juridinio asmens pavadinimas teisinė forma kodas buveinė adresas sklypo valdymo teisės pagrindas sodo sklypo plotas ir adresas sodininko įstojimo į bendrijos narius ir išstojimo iš bendrijos narių data Registravimo knygoje gali būti nurodomi ir kiti duomenys jeigu tai numatyta bendrijos įstatuose Su šia registravimo knyga turi teisę susipažinti kiekvienas asmuo įsigijęs sodo sklypą mėgėjų sodo teritorijoje 4 Narystė bendrijoje pasibaigia bendrijos nariui mirus nariui netekus nuosavybės ar kitų teisių kurių pagrindu jis valdė mėgėjų sodo teritorijoje esantį sodo sklypą bendrijos nariui išstojus iš bendrijos ar bendrijai jį pašalinus iš bendrijos ir bendriją likvidavus 5 Bendrijos nariui gali būti išduodamas bendrijos įstatuose nustatytos formos bendrijos nario pažymėjimas Straipsnio pakeitimai Nr X 1795 2008 11 11 Žin 2008 Nr 135 5231 2008 11 25 Nr XI 2182 2012 06 29 Žin 2012 Nr 82 4268 2012 07 13 22 straipsnis Bendrijos nario teisės ir pareigos 1 Bendrijos nario teises ir pareigas nustato šis ir kiti įstatymai taip pat bendrijos įstatai ir bendrijos vidaus tvarkos taisyklės Asmenys kurie mėgėjų sodo teritorijoje įsigyja žemės sklypą ir nepageidauja tapti bendrijos nariais išstoję iš bendrijos arba iš jos pašalinti taip pat juridiniai

  Original URL path: http://www.gervena.lt/sodininku-bendriju-istatymas/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Statybos techniniai reglamentai - Gervėna
  projektuotojas turintis statybos architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą kaip fizinis asmuo rengia statinio skirto savo šeimos nariams projekto schemą ir kartu yra šio projekto vadovas projekto dalies vadovas patentas neprivalomas 4 1 19 Statinio statybos vadovui statinio statybos specialiųjų darbų vadovui neprivalomas kvalifikacijos atestatas 4 1 4 13 tačiau jis privalo turėti statybos architektūros ar kitą aukštąjį arba aukštesnįjį inžinerinį išsimokslinimą ir Vyriausybės nustatyta tvarka įsigytą statybos darbų patentą patentas privalomas tik tuo atveju jei statybos darbus atlieka fizinis asmuo Jei statytojas turintis statybos architektūros ar kito techninio profilio aukštąjį ar aukštesnįjį išsimokslinimą kaip fizinis asmuo vykdo nesudėtingo statinio skirto sau ar savo šeimos nariams statybą ūkio būdu patentas neprivalomas 4 1 20 II grupės nesudėtingo pastato statomo statytojo ar jo šeimos narių reikmėms statybos techninę priežiūrą gali vykdyti pats statytojas arba jo šeimos narys turintis aukštąjį ar aukštesnįjį specialųjį vidurinį techninį išsimokslinimą Šiuo atveju statytojas neprivalo turėti statinio statybos techninio prižiūrėtojo kvalifikacijos atestato tačiau jis kartu su prašymu viešojo administravimo subjektui statybos leidimui gauti privalo pateikti įsipareigojimą raštu kad jis statinio statybos techninę priežiūrą vykdys pats ir prisiima atsakomybę už šiame Reglamente nustatytas statinio statybos techninio prižiūrėtojo pareigas VIII STATYTOJO PRIEVOLĖS ATLIEKANT NESUDĖTINGŲ STATINIŲ PROJEKTAVIMĄ IR STATYBĄ 21 Statytojas užsakovas organizuodamas ar pats atlikdamas nesudėtingų statinių projektavimą ir statybą privalo 21 1 vadovautis Statybos įstatymu 4 1 Civiliniu kodeksu 4 2 kitais statybą reglamentuojančiais teisės aktais šiuo ir kitais statybos techniniais reglamentais normatyviniais statinio saugos ir paskirties dokumentais 21 2 statyti statinį jo nuosavybės teise ar kitais Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais pagrindais valdomame žemės sklype 4 1 21 3 jei projektavimo darbai atliekami rangos 4 2 būdu sudaryti projektavimo darbų rangos sutartį 4 1 4 2 su projektavimo įmone ar fiziniu asmeniu kurie atitinka projektuotojui Statybos įstatymo 4 1 4 10 nustatytus reikalavimus 21 4 jei statybos darbai atliekami rangos 4 2 būdu sudaryti statybos rangos sutartį 4 2 su įmone ar fiziniu asmeniu kurie atitinka rangovui nustatytus reikalavimus nustatytus Statybos įstatymo 4 1 21 5 jei projektavimo darbai atliekami naudojant projektavimo organizavimo būdą statinio projektavimo valdymą sudaryti pavedimo sutartį su statinio projektavimo valdytoju ir pagal šią sutartį perduoti jam kaip įgaliotiniui savo kaip įgaliotojo darbų mastą teises ir pareigas 4 1 4 2 21 6 jei statybos darbai atliekami naudojant statybos organizavimo būdą statinio statybos valdymą sudaryti pavedimo sutartį su statinio statybos valdytoju ir pagal šią sutartį perduoti jam kaip įgaliotiniui savo kaip įgaliotojo darbų mastą teises ir pareigas 4 1 4 2 21 7 jei statyba organizuojama ūkio būdu vykdyti visas pareigas kurios priklauso rangovui 4 1 21 8 vykdyti darboviečių įrengimo reikalavimus 4 22 IX BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 22 Ginčai dėl Reglamento taikymo nagrinėjami įstatymų nustatyta tvarka STR 1 01 07 2002 priedas privalomasis NESUDĖTINGŲ STATINIŲ SĄRAŠAS 1 I grupės nesudėtingi statiniai 1 1 pastatas privačiame namų valdos žemės sklype ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype sodo sklype 4 3 1 1 1 gyvenamojo ar sodo namo pagalbinis pastatas atskiras pastatas ar priestatas prie bet kurio iš šių namų namų ūkio pastatas kurio perdengimo anga ne didesnė kaip 4 8 m kuris ne aukštesnis kaip 3 5 m ir kurio užimamas žemės plotas 4 16 ne didesnis kaip 15 m2 kai šiame pastate nėra rūsio ir naudojimo paskirtį turinčios pastogės sanitarinių patalpų tualetų vonių dušų prausyklų pirčių saunų krosnių viryklų ir kitų ugniakurų 1 1 2 pavėsinė stoginė ar prieangis atskiras pastatas ar priestatas prie gyvenamojo arba sodo namo ne aukštesnis kaip 3 0 m ir kurių kiekvieno užimamas žemės plotas 4 16 ne didesnis kaip 10 m2 1 1 3 polietileninis šiltnamis nepriklausomai nuo jo ploto ne aukštesnis kaip 3 0 m 1 1 4 šiltnamis su nuimamais žiemą stiklais ne aukštesnis kaip 3 m su stulpiniais medžio ar betoniniais pamatais ir kurio užimamas žemės plotas 4 16 ne didesnis kaip 20 m2 1 2 inžinerinis statinys privačiame namų valdos žemės sklype ar ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype sodo sklype 4 3 1 2 1 sklypo teritorijos tvarkymo statinys sklypo ar jo dalies sklypo vidaus kelias ar takas šaligatvis ne aukštesni kaip 1 m tako laiptai bei tokio pat aukščio atraminės sienos pandusai atviros terasos sodų daržų gėlynų apželdinimo bei puošybos elementai pergolės tvorelės statiniai skirti kilimams valyti skalbiniams džiovinti stacionarūs suolai bei stalai ir pan baseinas su fontanu ar be jo kurio vandens paviršiaus plotas ne didesnis kaip 10 m2 skulptūra kryžius koplytstulpis kurių kiekvienas ne aukštesnis kaip 3 0 m 1 2 2 sklypo ar jo dalies tvora ažūrinė vielos tinklo metalo juostų virbų medžio tašelių vytelių karčių ir pan su betoniniais metaliniais ar mediniais stulpais išskyrus tvorą iš spygliuotos vielos ne aukštesnė kaip 1 8 m tokių pačių konstrukcijų ne aukštesnė kaip 2 m ganyklos tvora žemės ūkio paskirties žemėje ištisinė tvora iš medinių lentelių ar tašelių su mediniais metaliniais ar betoniniais stulpais ne aukštesnė kaip 1 8 m 1 2 3 saulės energijos kaupimo įrenginys ant pastato stogo arba prie pastato išorinės sienos 1 2 4 vandens bakas kurio tūris ne didesnis kaip 5 m3 įrengtas ant pastato bako viršaus aukštis išsikišęs virš šlaitinio stogo kraigo ar plokščiojo stogo dangos ne daugiau kaip 3 m sodui daržui gėlynams ir teritorijai laistyti iš šachtinio šulinio kūdros ar kito atviro vandens šaltinio 1 2 5 žvėrelių ar paukščių narvas šuns būda 1 3 pastatas žemės ūkio paskirties žemės sklype 4 3 1 3 1 polietileninis šiltnamis ne aukštesnis kaip 3 m nepriklausomai nuo jo ploto 1 4 inžinerinis statinys žemės sklype kurio žemės paskirtis 4 3 nurodyta šio punkto papunkčiuose 1 4 1 radijo televizijos bet kurio tipo antena kurios dalis virš pastato ne aukštesnė kaip 10 m su sąlyga kad šios dalies ir pastato aukščių suma ne didesnė kaip 25 m bet kurios paskirties žemės sklype 1 4 2 miško gaisro stebėjimo bokštas medžioklės bokštelis miškų ūkio paskirties žemės sklype bet kurio iš šių statinių aukštis pagal technologinius reikalavimus 1 4 3 ne aukštesnis kaip 15 m gręžinio bokštas avarinių sirenų stiebas signalizacijos stiebas vėliavos stiebas ar kitos paskirties stiebas gręžinio bokštas žaibosaugos stiebas statinių žaibosaugos inžinerinė sistema bet kurios paskirties žemės sklype 1 4 4 išorinės elektros tiekimo ir nuotolinio ryšio telekomunikacijų linijos išskyrus kabelinę televiziją remontui skirta atrama stulpas ar ramstis pastoliai skirti statinio paprastajam remontui bet kurios paskirties žemės sklype 1 4 5 kūdra iki 300 m2 pagal jos viršaus matmenis privačiame namų valdos žemės sklype ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype 1 4 6 išvietė su išgriebimo duobe kai nėra komunalinių ar vietinių nuotekų šalinimo tinklų bet kurios paskirties žemės sklype 1 4 7 eismo reguliavimo skydas kai jo plotas ne didesnis kaip 3 m2 eismo reguliavimo ženklas prie susisiekimo komunikacijos kelio gatvės įrengiamas eismo reguliavimo taisyklėse nustatytoje vietoje 1 4 8 geodezinis ženklas bet kurios paskirties žemės sklype 1 4 9 kapo paminklas ne aukštesnis nei nustatytas 4 11 antkapis tvorelė suolelis kapinėse Pastaba Atramos stulpo ramsčio antenos stiebo bokšto bokštelio toliau Iškyša nurodytų šio priedo 1 4 1 1 4 4 pa punkčiuose aukštis kai ši bet kuri Iškyša statoma aerodromo ar karo aviacijos bazės apsaugos zonoje neturi viršyti šiai zonai nustatyto leidžiamo statinių aukščio Kai bet kuri iš aukščiau išvardytų Iškyšų įrengiama virš statinio leidžiamas aukštis apskaičiuojamas sudedant statinio aukštį nuo žemės paviršiaus ir Iškyšos aukštį 1 5 inžinerinis statinys prie vandens telkinio ar jo akvatorijoje 1 5 1 medinis lieptas ar tiltelis vandens telkinio kuris ribojasi ar nesiriboja su statytojo valdomu sklypu akvatorijoje kai to liepto ar tiltelio ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne didesnis kaip 15 m ir statinio pakloto grindų plotas yra ne didesnis kaip 30 m2 prie tokio pat vandens telkinio statoma medinė valčių pastogė 1 2 valtims 1 5 2 medinis lieptas ar tiltelis vandens telkinio kuris ribojasi su statytojo valdomu naudojamu sklypu akvatorijoje kai to liepto ar tiltelio ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne didesnis kaip 16 25 m ir statinio pakloto grindų plotas yra ne didesnis kaip 30 m2 prie tokio pat vandens telkinio ar jo akvatorijoje statoma medinė valčių pastogė 3 4 valtims šuolių į vandenį įrenginys ne aukštesnis kaip 3 m ar kitas pliažo įrenginys 1 5 3 medinis lieptas tiltelis ar prieplauka statomi vandens telkinio nesiribojančio su statytojo valdomu naudojamu sklypu akvatorijoje kai bet kurio iš šių statinių ilgis nuo vandens telkinio kranto yra ne didesnis kaip 16 25 m ir statinio pakloto grindų plotas yra ne didesnis kaip 30 m2 vandens telkinio akvatorijoje statomas šuolių į vandenį ar kitas pliažo įrenginys medinė valčių pastogė 3 4 valtims Pastaba Šio sąrašo 1 5 punkte nurodytus inžinerinius statinius statyti statytojas užsakovas turi teisę tik gavęs šiuos dokumentus kurie prilyginami statybos leidimui kai bet kuris iš šių statinių statomas vandens telkinio akvatorijoje ir kai vandens telkinys ribojasi su statytojo užsakovo valdomu nuosavybės teise ar valdomu ir naudojamu kitais įstatymų nustatytais pagrindais toliau Valdomu žemės sklypu vandens telkinio savininko sutikimą tuo atveju kai vandens telkinys nesiriboja su statytojo Valdomu žemės sklypu vandens telkinio savininko naudotojo ir su vandens telkiniu besiribojančio žemės sklypo savininko naudotojo sutikimą raštu Kai vandens telkinys priklauso valstybinių vandenų fondo žemei turi būti gautas regiono aplinkos apsaugos departamento sutikimas kuris atstoja vandens telkinio savininko sutikimą Kai šie inžineriniai statiniai statomi vandens telkiniuose kurie yra saugomoje teritorijoje be aukščiau minėtų žemės sklypo ir vandens telkinio savininko sutikimų privaloma gauti regiono aplinkos apsaugos departamento sutikimą 2 II grupės nesudėtingi statiniai 2 1 pastatas žemės sklype kurio paskirtis 4 3 nurodyta šio punkto papunkčiuose 2 1 1 gyvenamasis namas privačiame namų valdos žemės sklype ar ūkininko sodybos žemės ūkio paskirties žemės sklype ar sodo sklype ne aukštesnis kaip 8 5 m kurio perdengimo anga ne didesnė kaip 4 8 m ir kurio visų aukštų rūsio pusrūsio antstatų pastogės patalpų ir naudojimo paskirtimi susietų plotų apskaičiuotų tarp išorinių sienų išorinių paviršių suma yra ne didesnė kaip 80 m2 2 1 2 sodo namas kitos žemės ūkio paskirties žemėje 4 3 kurio techniniai parametrai tokie patys kaip šio Reglamento 2 1 1 papunktyje 2 1 3 gyvenamojo namo ar sodo namo pagalbinis pastatas tame pačiame žemės sklype kuriame statomas bet kuris iš šių namų namų ūkio pastatas ne aukštesnis kaip 8 5 m kurio perdengimo anga ne didesnė kaip 4 8 m kurio užimamas žemės plotas ne didesnis kaip 50 m2 2 1 4 daržinė žemės ūkio ar miškų ūkio paskirties žemėje kurios užimamas žemės plotas 4 12 ne didesnis kaip 80 m2 aukštis ne didesnis kaip 8 5 m 2 1 5 karkasinis įstiklintas šiltnamis su pamatais kurio užimamas žemės plotas 4 16 privačiame namų valdos žemės sklype ar ūkininko sodybos sklype žemės ūkio paskirties žemėje ne didesnis kaip 20 m2 ar žemės ūkio bei miškų ūkio paskirties žemės sklype ne didesnis kaip 70 m2 ir bet kuris šiame papunktyje minėtas šiltnamis ne aukštesnis kaip 3 m 2 1 6 nuotolinio ryšio telekomunikacijų pastatas kurio užimamas žemės plotas 4 16 ne didesnis kaip 20 m2 ir kuris ne aukštesnis kaip 4 m statinio projektavimo sąlygų sąvade 4 18 nurodytoje vietoje 2 2 inžinerinis statinys bet kurios paskirties žemės sklype 4 3 2 2 1 vėjo energijos statinys ne aukštesnis kaip 10 m į aukštį įskaičiuojamas sparno aukštis kai sparnas yra statmenoje padėtyje 2 2 2 šachtinis šulinys kai nėra vandentiekio komunalinių ar vietinių tinklų 2 2 3 metalinis surenkamas vandens bokštas kurio aukštis ne didesnis kaip 10 m ir tūris ne didesnis kaip 25 m3 2 2 4 ištisinės mūrinės gelžbetoninės ir metalinės sklypų tvoros ne aukštesnės kaip 1 8 m 2 2 5 nuotolinio ryšio telekomunikacijų kabelinės linijos klojamos betranšėjiniu būdu tarp jų atviru būdu klojamos atkarpos telekomunikacijų sankirtose ir jų apsaugos zonose kuriose nėra šulinių kamerų ir kitų antžeminių statinių statinio projektavimo sąlygose nurodytose vietose 2 3 inžinerinis statinys žemės sklype kai tai leidžiama pagal žemės paskirtį 4 3 2 3 1 atviras žiūrovinis statinys vasaros teatro scena estrada šokių aikštelė kurių kiekvienos užimamas žemės plotas ne didesnis kaip 20 m2 žemės sklype 2 3 2 atviros sporto futbolo krepšinio tinklinio rankinio lauko teniso bei kt bei žaidimų aikštelės su įranga be tribūnų taip pat šliaužimo takeliai sūpuoklės kopėčios turnikai treniruokliai ir pan 2 3 3 sandėliavimo ar parodos aikštė kurios plotas yra ne didesnis kaip 200 m2 ir kurioje nėra pavojingų ir aplinką teršiančių medžiagų bei tokio pobūdžio atliekų 4 6 4 7 2 3 4 reklaminis skydas stendas prie susisiekimo komunikacijų kelių gatvių 2 3 5 meteorologinių stebėjimų aikštelės su įranga 2 3 6 automobilių apžiūros estakada Pastabos 1 Šiame priede nurodytas statinių aukštis apskaičiuojamas STR 1 14 01 1999 4 16 nustatyta tvarka 2 Statinio statybos techninė priežiūra privaloma statiniams nurodytiems 2 1 1 ir 2 1 2 punktuose PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m balandžio 16 d įsakymu Nr 184 STATYBOS TECHNINIS REGLAMENTAS STR 1 01 06 2002 YPATINGI STATINIAI I BENDROSIOS NUOSTATOS 1 Šis statybos techninis reglamentas toliau Reglamentas nustato 1 1 ypatingų statinių kategorijai priskiriamų statinių sąrašą šių statinių sudėtingumo požymius bei jų techninius parametrus 3 1 3 9 1 2 ypatingų statinių projektavimo statybos ir griovimo tvarkos ypatumus 1 3 šis Reglamentas yra privalomas visiems statybos dalyviams viešojo administravimo subjektams inžinerinių tinklų bei susisiekimo komunikacijų savininkams ar naudotojams taip pat kitiems juridiniams ir fiziniams asmenims kurių veiklos principus statybos srityje nustato Statybos įstatymas 3 1 II NUORODOS 2 Teisės aktų ir jų pakeitimų galiojimo duomenys pateikti ne vėlesni kaip prieš 10 dienų iki šio Reglamento patvirtinimo Informaciją apie vėlesnius teisės aktų pakeitimus galima rasti Valstybės žiniose Jei Reglamentas STR neturi informacijos apie jo paskelbimą reiškia kad Reglamentas rengiamas ir įsigalios nuo 2002 m liepos 1 d 3 Reglamente pateiktos nuorodos į šiuos dokumentus 3 1 Lietuvos Respublikos statybos įstatymą Žin 1996 Nr 32 788 2001 Nr 101 3597 3 2 Lietuvos Respublikos branduolinės energijos įstatymą Žin 1996 Nr 119 2771 1997 Nr 66 1605 2001 Nr 99 3528 3 3 Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatymą Žin 1996 Nr 46 1116 2000 Nr 89 2742 3 4 Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatymą Žin 1995 Nr 3 37 1997 Nr 30 713 Nr 67 1676 1997 Nr 96 2421 2000 Nr 40 1114 3 5 Lietuvos Respublikos kelių įstatymą Žin 1995 Nr 44 1076 1997 Nr 96 2424 3 6 Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymą Žin 2000 Nr 89 2743 Nr 113 3618 3 7 Lietuvos Respublikos vandens įstatymą Žin 1997 Nr 104 2615 2000 Nr 61 1816 3 8 Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymą Žin 2000 Nr 36 987 3 9 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 02 26 nutarimą Nr 280 Dėl Lietuvos Respublikos statybos įstatymo įgyvendinimo Žin 2002 Nr 22 819 3 10 Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 06 29 nutarimą Nr 817 Dėl Potencialiai pavojingų įrenginių kategorijų sąrašo įgaliojimų suteikimo viešosioms įstaigoms tikrinti potencialiai pavojingų įrenginių techninę būklę tvarkos įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų kolegialių valdymo organų sudarymo tvarkos patvirtinimo ir valstybės institucijų atsakingų už potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros organizavimą paskyrimo taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m gruodžio 14 d nutarimo Nr 1251 Dėl potencialiai pavojingų įrenginių ir pavojingų darbų gamybos procesų sąrašų patvirtinimo dalinio pakeitimo Žin 2001 Nr 57 2053 3 11 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 07 19 įsakymą Nr 221 Dėl Lietuvos ūkio objektuose naudojamų pavojingų medžiagų ribinių kiekių patvirtinimo Žin 1999 Nr 68 2186 3 12 Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir sveikatos apsaugos ministro 2000 12 19 įsakymą Nr 532 742 Dėl pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ženklinimo tvarkos Žin 2001 Nr 16 509 3 13 STR 1 02 07 2002 Projektavimo statybos ir ekspertizės įmonių atestavimas 3 14 STR 1 05 06 2002 Statinio projektavimas 3 15 STR 2 06 01 1999 Miestų miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos Žin 1999 Nr 27 773 2001 Nr 4 103 3 16 STR 1 05 07 2002 Statinio projektavimo sąlygų sąvadas 3 17 STR 1 06 03 2002 Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė 3 18 STR 1 09 05 2002 Statinio statybos techninė priežiūra 3 19 STR 1 07 04 2002 Statybos leidimas 3 20 STR 1 09 04 2002 Statinio projekto vykdymo priežiūra 3 21 STR 1 11 01 2002 Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka ir reikalavimai 3 22 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymą Dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų priežiūrų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių nurodant parametrus sąrašo Žin 2001 Nr 85 2979 3 23 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 10 06 įsakymą Nr 349 Dėl slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo Žin 2000 Nr 88 2726 3 24 Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 11 21 įsakymą Nr 345 Dėl įrenginių techninės būklės tikrinimo įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių su jų nurodytais parametrais sąrašo patvirtinimo Žin 2001 Nr 98 3504 III PAGRINDINĖS SĄVOKOS 4 Šiame Reglamente vartojamos sąvokos atitinka pagrindines sąvokas pateiktas 4 1 Statybos įstatyme 3 1 4 2 Cheminių medžiagų ir preparatų įstatyme 3 8 4 3 Slėginių įrenginių techniniame reglamente 3 23 4 4 Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ženklinimo tvarkoje 3 12 4 5 Šiame Reglamente pateikiamos kai kurios 4 3 punkte nurodytame dokumente esančios sąvokos 4 5 1 didžiausias leidžiamasis slėgis p s didžiausias slėgis kuriam kaip nurodo gamintojas įrenginys yra suprojektuotas Didžiausias leidžiamasis slėgis žymimas gamintojo nurodytoje vietoje Tai privalo būti vieta kurioje jungiami saugos ir arba ribojantieji įtaisai arba įrangos viršuje arba jeigu išvardytosios nepriimtinos bet kurioje nurodytoje vietoje 3 23 4 5 2 tūris V vidinis sekcijos ir atvamzdžių iki pirmosios jungties arba suvirinimo siūlės tūris atmetus pastovių vidaus sudedamųjų dalių tūrį 3 23 4 5 3 vardinis dydis DN skaitmenimis nurodytas dydis kuris yra bendras visoms vamzdyno sistemos dalims išskyrus tas dalis kurių nurodyti išoriniai skersmenys arba sriegio dydis Tai patogus nuorodoms sveikas skaičius ir jis tik iš dalies yra susijęs su gamybiniais matmenimis Vardinis dydis žymimas DN po jo pateikiamas skaičius 3 23 4 5 4 takiosios medžiagos dujos skysčiai ir garai be priemaišų arba jų mišinys Juose gali būti suspenduotų kietųjų dalelių 3 23 4 5 5 I grupę sudaro pavojingos takiosios medžiagos 3 23 Pavojinga takioji medžiaga medžiaga arba preparatas kuriems taikomi 1967 m birželio 27 d Tarybos direktyvos 67 548 EEB dėl įstatymų poįstatyminių aktų ir administracinių nuostatų susijusių su pavojingų medžiagų grupavimu pakavimu ir žymėjimu

  Original URL path: http://www.gervena.lt/statybos-techniniai-reglamentai/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas - Gervėna
  ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą 1 Fizinis arba juridinis asmuo kita organizacija ar jos padalinys toliau juridinis asmuo kurie gauna žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą yra laikomi paslaugų gavėjais 2 Fizinis asmuo kuris teikia žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas pagal paslaugų kvitą yra laikomas paslaugų teikėju 3 Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų kurias paslaugų gavėjas turi teisę gauti o paslaugų teikėjas turi teisę teikti pagal paslaugų kvitą sąrašą toliau Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašas tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė toliau Vyriausybė 4 straipsnis Paslaugų kvitas jo pildymo išdavimo galiojimo ir saugojimo tvarka 1 Paslaugų kvitas yra apskaitos dokumentas turintis rekvizitus pagal kuriuos galima nustatyti teikiamų paslaugų atitiktį šio įstatymo reikalavimams Paslaugų kvitas išrašytas paslaugų gavėjo šio įstatymo nustatyta tvarka patvirtina paslaugų teikėjo ir paslaugų gavėjo susitarimą dėl į Vyriausybės patvirtintą Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų sąrašą įtrauktų paslaugų teikimo 2 Paslaugų kvito privalomuosius rekvizitus jo blanko formą ir pildymo tvarką nustato Vyriausybė ar jos įgaliota institucija 3 Paslaugų kvitas susidedantis iš dviejų egzempliorių turi būti atspausdintas ant specialaus kopijavimo popieriaus Pirmasis egzempliorius skirtas paslaugų gavėjui antrasis paslaugų teikėjui 4 Paslaugų kvitas išrašomas prieš pradedant teikti paslaugas kiekvieną paslaugų teikimo dieną arba paslaugų gavėjui ir paslaugų teikėjui susitarus ir kitokiam terminui kai paslaugos teikiamos nepertraukiamai keletą dienų iš eilės tačiau šis terminas negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė 5 Paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas paslaugų gavėjui tik po to kai paslaugų kvite užpildomi pirminiai Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nurodyti duomenys ir kai jam prieš pradedant teikti paslaugas išduodamas šio kvito antrasis egzempliorius 6 Suteikus žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas paslaugų gavėjas paima iš paslaugų teikėjo antrąjį paslaugų kvito egzempliorių abiejuose paslaugų kvito egzemplioriuose užpildo galutinius Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nurodytus duomenis ir užpildytą antrąjį paslaugų kvito egzempliorių grąžina paslaugų teikėjui 7 Paslaugų kvitas galioja iki galutinio atsiskaitymo su paslaugų teikėju momento 8 Paslaugų gavėjas jam priklausantį užpildytą paslaugų kvito pirmąjį egzempliorių saugo Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymo nustatyta tvarka 5 straipsnis Paslaugų gavėjo ir paslaugų teikėjo teisės ir pareigos 1 Vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų o jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių 2 Paslaugų teikėjas neturi teisės pasitelkti trečiųjų asmenų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugoms teikti 3 Paslaugų gavėjas privalo sumokėti paslaugų teikėjui paslaugų kvite nurodytą atlygį pasibaigus kiekvienai žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo dienai arba pasibaigus šių paslaugų teikimo terminui kuris negali būti ilgesnis kaip kalendorinė savaitė Paslaugų teikėjas ir paslaugų gavėjas gali susitarti dėl ilgesnio apmokėjimo už suteiktas paslaugas termino tačiau jis negali būti ilgesnis kaip 5 kalendorinės dienos pasibaigus paslaugų teikimui 4 Paslaugų gavėjas privalo sumokėti sveikatos draudimo įmokas už paslaugų teikėją teisės aktų nustatyta tvarka 5 Paslaugų gavėjas pagal jo deklaruotos gyvenamosios vietos buveinės

  Original URL path: http://www.gervena.lt/zemes-ukio-ir-miskininkystes-paslaugu-teikimo-pagal-paslaugu-kvita-istatymas/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Naujienos Archives - Gervėna
  deklaracijos spausti prisijungti spausti prisijungti prie EDS atsidaro langas atstovaujamų mokesčių mokėtojų pasirinkimas spausti ant savo pavardės ir vardo atsidaro langas Kaip deklaruoti 2 paramos nuo GPM Gerbiami sodininkai Informuojame kad iki 2016 m gegužės 1 d vyksta gyventojų turto pajamų deklaravimas bei 2 paramos skyrimas nuo GPM įstatyme numatytiems paramos gavėjams Visi dirbantys sodininkai jų šeimos nariai giminaičiai bei kiti asmenys gali skirti 2 paramą mūsų savo bendrijai nuo

  Original URL path: http://www.gervena.lt/kategorija/naujienos/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Valdybos posėdžių protokolai Archives - Gervėna
  ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas Valdyba Naujienos Valdybos posėdžių protokolai Susirinkimai Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolai Teismai Mūsų bendrija ir Teismai FNTT tyrimas Valdybos posėdžių protokolai SB Gervėna Valdybos posėdžių protokolai SODININKŲ BENDRIJA GERVĖNA kodas 160207271 buveinės adresas Pašilės g 59 28 Kauno m sav BENDRIJOS VALDYBOS POSĖDŽIO PROTOKOLAS Nr 2015 01 2015 m spalio 4 d Susirinkimo darbotvarkė Dėl bendrijos buveinės adreso keitimo Dėl darbo sutarties

  Original URL path: http://www.gervena.lt/kategorija/valdybos-posedziu-protokolai/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolai Archives - Gervėna
  Vidaus Tvarkos Taisyklės Prašymas priimti į bendriją Įstatymai Sodininkų bendrijų įstatymas Statybos techniniai reglamentai Žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų teikimo pagal paslaugų kvitą įstatymas Valdyba Naujienos Valdybos posėdžių protokolai Susirinkimai Bendrijos visuotinių susirinkimų protokolai Teismai Mūsų bendrija ir Teismai FNTT

  Original URL path: http://www.gervena.lt/kategorija/bendrijos-visuotiniu-susirinkimu-protokolai/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • SB "Gervėna" dalyvavimas teismuose
  m birželio 5 d nutarties kuria prieštaravimai dėl Kauno apylinkės teismo 2014m balandžio 16d preliminaraus sprendimo laikyti nepaduotais civilinėje byloje pagal Byla 2S 1823 390 2014 Dėl skolos priteisimo Byla 2 9818 615 2014 Dėl skolos delspinigių palūkanų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A M a k duomenys neskelbtini Kauno apylinkės teismo teisėjas Mindaugas Plučas dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjęs ieškovo sodininkų bendrijos Gervėna įm k ieškinį dėl skolos delspinigių palūkanų bylinėjimosi išlaidų priteisimo iš atsakovo A M a k Byla 2 9818 615 2014 Byla 2 16218 920 2014 Dėl įsiskolinimo išieškojimo Kauno apylinkės teismo teisėjas Linas Baublys rašytinio proceso tvarka išnagrinėjęs civilinę bylą pagal ieškovės SB Gervėna ieškinį atsakovei O L dėl įsiskolinimo išieškojimo Nustatė ieškovė prašo priteisti iš atsakovės 797 66 Lt skolą 72 19 Lt delspinigius 5 procentų dydžio metines palūkanas nuo ieškinio padavimo dienos iki Byla 2 16218 920 2014 Dėl įsiskolinimo išieškojimo Byla 2 6488 584 2014 Dėl skolos priteisimo Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Jasaitienė suėjus trūkumų šalinimo terminui civilinėje byloje pagal ieškovės sodininkų bendrijos Gervėna ieškinį pareikštą atsakovei O L dėl skolos priteisimo ir Nustatė Kauno apylinkės teismas 2014 m vasario 28 d nutartimi nustatė ieškovei terminą iki 2014 03 28 ieškinio trūkumams pašalinti Teismas Byla 2 6488 584 2014 Dėl skolos priteisimo Byla 2 6482 638 2014 Dėl skolos delspinigių metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Kauno apylinkės teismo teisėja Diana Labokaitė dokumentinio proceso tvarka išnagrinėjusi ieškovo sodininkų bendrijos Gervėna ieškinį atsakovei L G dėl skolos delspinigių metinių palūkanų ir bylinėjimosi išlaidų priteisimo Nustatė ieškovas kreipėsi į teismą su ieškiniu dėl 916 15 Lt skolos 78 33 Byla 2 6482 638 2014 Byla 2 6852 877 2012 Dėl skolos priteisimo Kauno miesto apylinkės teismo teisėja Rita Liukaitytė sekretoriaujant Ramunei Beržinskienei dalyvaujant ieškovo Sodininkų bendrijos G atstovei advokatei N P atsakovui L Š

  Original URL path: http://www.gervena.lt/kategorija/musu-bendrija-ir-teismai/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Kaip deklaruoti 2 % paramos nuo GPM - Gervėna
  prie EDS atsidaro langas atstovaujamų mokesčių mokėtojų pasirinkimas spausti ant savo pavardės ir vardo atsidaro langas EDS funkcijos dokumentų teikimas dešinėje pusėje spausti Paramos skyrimas atsidaro langas EDS funkcijos dokumentų teikimas pajamų ir turto deklaravimas parama spausti forma elektroniniam pildymui pildyti formą tiesiogiai portale prašymas pervesti FR0512 versija 02 pildomas tiesiogiai portale a pildyti gavėjo tipas laukelis E1 2 b mokesčio dalies dydis laukelis E4 2 c reikia nurodyti iki

  Original URL path: http://www.gervena.lt/kaip-skirti/ (2016-05-02)
  Open archived version from archive