archive-lt.com » LT » I » IVSOLUTIONS.LT

Total: 191

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  prisijungimo prie Sistemos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo 2 2 5 reguliariai atnaujinti antivirusines elektroninio pašto tikrinimo nuo nepageidaujamų laiškų privatumo saugos antišnipinėjimo bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas Užsakovas atsako už tinkamą ir saugų kompiuterinės programinės ar kitos įrangos kuria naudodamasis Užsakovas jungiasi prie Sistemos naudojimą 2 2 6 atsižvelgiant į tai kad Užsakovas turi galimybę suteikti teisę prie jo Sistemos paskyros prisijungti bei Užsakovo nurodytose veikimo teisių ribose veikti ir kitiems asmenims Užsakovo darbuotojams kt apie tai nurodydamas Sistemoje užtikrinti kad Užsakovo nurodyti asmenys jo Sistemos paskyroje veiktų tik jiems suteiktų veikimo teisių ribose Už tinkamą tokių asmenų nurodymą ir jų veikimo teisių ribų nustatymą atsako Užsakovas Visi Užsakovo nurodytų asmenų Užsakovo Sistemos paskyroje atlikti veiksmai yra laikomi Užsakovo veiksmais 2 2 7 nedelsiant informacijos telefonu ir ar elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt pranešti Vykdytojui apie prisijungimo prie Sistemos duomenų praradimą atskleidimą ar slaptumo pažeidimą 2 2 8 neteisėtai nesisavinti Sistemoje saugomų Sąskaitų informacijos nebandyti pasiekti nesiekti Sistemoje esančių Sąskaitų informacijos Sistemos naudotojo instrukcijoje nenumatytais būdais ir tvarka 2 2 9 nebandyti sutrikdyti netrikdyti Sistemos veikimo taip pat neatlikti veiksmų kurie kenkia ar gali pakenti Sistemos veikimui ar sukelti jos veikimo sutrikimų 2 2 10 pageidaujant kito paslaugų plano pasikeisti jį savo Sistemos paskyroje Naujas paslaugų planas įsigalioja nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną nuo pakeitimo inicijavimo dienos 2 2 11 mokėti Vykdytojui už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku ir tvarka 2 2 12 nedelsiant pranešti Vykdytojui apie Užsakovo rekvizitų pasikeitimą Užsakovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius šiame Sutarties punkte nurodytą pareigą Vykdytojo Sutartyje nurodyto įsipareigojimo įvykdymas paskutiniais žinomais apie rekvizitų pasikeitimą neinformavusio Užsakovo duomenimis yra laikomas įvykdytu tinkamai 2 2 13 bendradarbiauti su Vykdytoju ir jo prašymu suteikti informacijos reikalingos Sutarties vykdymui 2 3 U ž sa k ovo p a re iš k i m ai i r s u tik i m ai 2 3 1 Užsakovas pareiškia kad susipažino su Sutartimi visos Sutarties sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos jos išreiškia tikrąją Užsakovo valią ir atitinka jo interesus Užsakovas pareiškia kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais nustatytais elektroniniu būdu išrašomoms ir gaunamoms sąskaitoms 2 3 2 Užsakovas pareiškia kad prieš sudarant Sutartį jam buvo suteikta išsami informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10 deši m tos dieno s V y k d y to j a s S is t e mos p a s k y r oje p a teikia U ž s a kovui S ą skaitą už p a g a l šią S uta r tį p e r p r a ė ju s į k a lendo r inį mėn e sį U ž s a kovui suteiktas P a slau g a s 3 3 Užsakovas įsipareigoja kiekvieną kalendorinį mėnesį ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio 20 dvidešimtos dienos Vykdytojui sumokėti per praėjusį kalendorinį mėnesį pagal Sutartį suteiktų Paslaugų paslaugų mokestį IV ŠALIŲ AT S A K O M YBĖ 4 1 Užsakovas atlygina Vykdytojo nuostolius patirtus dėl Užsakovo įsipareigojimų nustatytų šioje Sutartyje nevykdymo ar netinkamo vykdymo įskaitant nuostolius dėl Sistemos neveikimo ar jos veikimo sutrikimo išlaidas dėl Sistemos veikimo atkūrimo ar jos sutrikimo pašalinimo bet minėtais nuostoliais ir išlaidomis neapsiribojant 4 2 Jeigu Užsakovas nesumoka paslaugų mokesčio ir ar kitos pagal Sutartį mokėtinos sumos Sutartyje nustatytu laiku Užsakovas moka Vykdytojui delspinigius lygius 0 04 keturioms šimtosioms procento nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną 4 3 Šalys susitaria

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/#################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive


 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  i m ai i r s u tik i m ai 2 3 1 Užsakovas pareiškia kad susipažino su Sutartimi visos Sutarties sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos jos išreiškia tikrąją Užsakovo valią ir atitinka jo interesus Užsakovas pareiškia kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais nustatytais elektroniniu būdu išrašomoms ir gaunamoms sąskaitoms 2 3 2 Užsakovas pareiškia kad prieš sudarant Sutartį jam buvo suteikta išsami informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/kainos/#################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  Šalių buvo individualiai aptartos jos išreiškia tikrąją Užsakovo valią ir atitinka jo interesus Užsakovas pareiškia kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais nustatytais elektroniniu būdu išrašomoms ir gaunamoms sąskaitoms 2 3 2 Užsakovas pareiškia kad prieš sudarant Sutartį jam buvo suteikta išsami informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10 deši m tos dieno s V y k d y to j a s S is t e mos p a s k

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/pvm-saskaita-faktura/#################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10 deši m tos dieno s V y k d y to j a s S is t e mos p a s k y r oje p a teikia U ž s a kovui S ą skaitą už p a g a l šią S uta r tį p e r p r a ė ju s į k a lendo r inį mėn e sį U ž

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/pagalba/#################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  prisijungimo prie Sistemos duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto atskleidimo 2 2 5 reguliariai atnaujinti antivirusines elektroninio pašto tikrinimo nuo nepageidaujamų laiškų privatumo saugos antišnipinėjimo bei kitas įrangos naudojimo saugą užtikrinančias programas Užsakovas atsako už tinkamą ir saugų kompiuterinės programinės ar kitos įrangos kuria naudodamasis Užsakovas jungiasi prie Sistemos naudojimą 2 2 6 atsižvelgiant į tai kad Užsakovas turi galimybę suteikti teisę prie jo Sistemos paskyros prisijungti bei Užsakovo nurodytose veikimo teisių ribose veikti ir kitiems asmenims Užsakovo darbuotojams kt apie tai nurodydamas Sistemoje užtikrinti kad Užsakovo nurodyti asmenys jo Sistemos paskyroje veiktų tik jiems suteiktų veikimo teisių ribose Už tinkamą tokių asmenų nurodymą ir jų veikimo teisių ribų nustatymą atsako Užsakovas Visi Užsakovo nurodytų asmenų Užsakovo Sistemos paskyroje atlikti veiksmai yra laikomi Užsakovo veiksmais 2 2 7 nedelsiant informacijos telefonu ir ar elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt pranešti Vykdytojui apie prisijungimo prie Sistemos duomenų praradimą atskleidimą ar slaptumo pažeidimą 2 2 8 neteisėtai nesisavinti Sistemoje saugomų Sąskaitų informacijos nebandyti pasiekti nesiekti Sistemoje esančių Sąskaitų informacijos Sistemos naudotojo instrukcijoje nenumatytais būdais ir tvarka 2 2 9 nebandyti sutrikdyti netrikdyti Sistemos veikimo taip pat neatlikti veiksmų kurie kenkia ar gali pakenti Sistemos veikimui ar sukelti jos veikimo sutrikimų 2 2 10 pageidaujant kito paslaugų plano pasikeisti jį savo Sistemos paskyroje Naujas paslaugų planas įsigalioja nedelsiant bet ne vėliau kaip per 1 vieną darbo dieną nuo pakeitimo inicijavimo dienos 2 2 11 mokėti Vykdytojui už suteiktas Paslaugas Sutartyje nustatytomis sąlygomis laiku ir tvarka 2 2 12 nedelsiant pranešti Vykdytojui apie Užsakovo rekvizitų pasikeitimą Užsakovui neįvykdžius ar netinkamai įvykdžius šiame Sutarties punkte nurodytą pareigą Vykdytojo Sutartyje nurodyto įsipareigojimo įvykdymas paskutiniais žinomais apie rekvizitų pasikeitimą neinformavusio Užsakovo duomenimis yra laikomas įvykdytu tinkamai 2 2 13 bendradarbiauti su Vykdytoju ir jo prašymu suteikti informacijos reikalingos Sutarties vykdymui 2 3 U ž sa k ovo p a re iš k i m ai i r s u tik i m ai 2 3 1 Užsakovas pareiškia kad susipažino su Sutartimi visos Sutarties sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos jos išreiškia tikrąją Užsakovo valią ir atitinka jo interesus Užsakovas pareiškia kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais nustatytais elektroniniu būdu išrašomoms ir gaunamoms sąskaitoms 2 3 2 Užsakovas pareiškia kad prieš sudarant Sutartį jam buvo suteikta išsami informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10 deši m tos dieno s V y k d y to j a s S is t e mos p a s k y r oje p a teikia U ž s a kovui S ą skaitą už p a g a l šią S uta r tį p e r p r a ė ju s į k a lendo r inį mėn e sį U ž s a kovui suteiktas P a slau g a s 3 3 Užsakovas įsipareigoja kiekvieną kalendorinį mėnesį ne vėliau kaip iki kalendorinio mėnesio 20 dvidešimtos dienos Vykdytojui sumokėti per praėjusį kalendorinį mėnesį pagal Sutartį suteiktų Paslaugų paslaugų mokestį IV ŠALIŲ AT S A K O M YBĖ 4 1 Užsakovas atlygina Vykdytojo nuostolius patirtus dėl Užsakovo įsipareigojimų nustatytų šioje Sutartyje nevykdymo ar netinkamo vykdymo įskaitant nuostolius dėl Sistemos neveikimo ar jos veikimo sutrikimo išlaidas dėl Sistemos veikimo atkūrimo ar jos sutrikimo pašalinimo bet minėtais nuostoliais ir išlaidomis neapsiribojant 4 2 Jeigu Užsakovas nesumoka paslaugų mokesčio ir ar kitos pagal Sutartį mokėtinos sumos Sutartyje nustatytu laiku Užsakovas moka Vykdytojui delspinigius lygius 0 04 keturioms šimtosioms procento nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą mokėti dieną 4 3 Šalys susitaria

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/##################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  i m ai i r s u tik i m ai 2 3 1 Užsakovas pareiškia kad susipažino su Sutartimi visos Sutarties sąlygos Šalių buvo individualiai aptartos jos išreiškia tikrąją Užsakovo valią ir atitinka jo interesus Užsakovas pareiškia kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais nustatytais elektroniniu būdu išrašomoms ir gaunamoms sąskaitoms 2 3 2 Užsakovas pareiškia kad prieš sudarant Sutartį jam buvo suteikta išsami informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/kainos/##################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  Šalių buvo individualiai aptartos jos išreiškia tikrąją Užsakovo valią ir atitinka jo interesus Užsakovas pareiškia kad jis yra susipažinęs su Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais nustatytais elektroniniu būdu išrašomoms ir gaunamoms sąskaitoms 2 3 2 Užsakovas pareiškia kad prieš sudarant Sutartį jam buvo suteikta išsami informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10 deši m tos dieno s V y k d y to j a s S is t e mos p a s k

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/pvm-saskaita-faktura/##################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive

 • Protinga sąskaita – elektroninė sąskaita faktūra – PVM sąskaita faktūra
  informacija susijusi su Paslaugomis jų pobūdžiu prigimtimi teikimo sąlygomis paslaugų mokesčiu galimomis pasekmėmis bei kitokia informacija turinti įtakos Užsakovo apsisprendimui sudaryti Sutartį 2 3 3 Užsakovas sutinka su šia Sutartimi Paslaugomis jų apimtimi pobūdžiu teikimo sąlygomis paslaugų planu paslaugų mokesčiu Sistemos naudotojo instrukcija Metodiniais ir techniniais nurodymais dėl išorinių IS integracijos su E sąskaitos sistema ir kitomis interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt išdėstytomis sąlygomis Užsakovas sutinka gauti Paslaugas paslaugų plane nurodyta apimtimi ir sąlygomis 2 3 4 Užsakovas juridinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema arba kurie siunčia Sąskaitas į Sistemą jo specialiuoju elektroninio pašto adresu iš savo elektroninio pašto o Užsakovas fizinis asmuo sutinka Sistemos paskyroje gauti jam skirtas Sąskaitas iš trečiųjų asmenų kurie naudojasi Sistema 2 3 5 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys įskaitant asmens kodą būtų naudojami tvarkomi jo asmens tapatybei nustatyti ir jį identifikuoti Sistemoje kitais Sutarties vykdymo tikslais 2 3 6 Užsakovas sutinka kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Užsakovas sutinka kad Vykdytojas naudotų Užsakovo asmens duomenis ir kreiptųsi į Užsakovą tiesiogiai ar per savo atstovus Vykdytojo nuožiūra telefonu paštu elektroninio ryšio priemonėmis ar kitokiu būdu siūlydamas Užsakovui Vykdytojo teikiamas paslaugas teikdamas naujienas pasiūlymus klausimynus reklamą susijusią su Vykdytojo paslaugomis ir ar teirautųsi Užsakovo nuomonės toliau šiame Sutarties punkte gali būti vadinama informacija Užsakovas pareiškia kad sutinka gauti šiame Sutarties punkte nurodytu būdu nurodytą informaciją Užsakovas patvirtina jog buvo supažindintas su savo teise nesutikti kad Užsakovo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais Jei Užsakovas nepageidauja gauti informacijos ir ar kad jo asmens duomenys būtų naudojami tvarkomi nurodytu tikslu Užsakovas privalo apie tai pranešti Vykdytojui informacijos telefonu elektroninio pašto adresu info protingasaskaita lt arba atvykęs į Vykdytojo buveinę 2 3 7 Užsakovas sutinka kad be papildomo pranešimo ar sutikimo Vykdytojas tretiesiems asmenims jį įvardintų viešai reklamuotų nurodytų kaip Vykdytojo Užsakovą kuris naudojasi ar naudojosi Paslaugomis Šalys aiškiai susitaria kad už šiame Sutarties punkte nurodytų veiksmų atlikimą Užsakovui neatlyginama III P AS L A U G Ų M O K ES TIS IR AT S I S K AI T Y M O T V A R K A 3 1 Užsakovas už jam suteiktas Paslaugas moka Vykdytojui paslaugų mokestį kurį sudaro mėnesinis abonementinis mokestis ir kintamasis mokestis Kintamasis mokestis priklauso nuo gautų ir ar išsiųstų Sąskaitų skaičiaus Paslaugų mokestis apskaičiuojamas ir mokamas pagal interneto tinklalapyje www protingasaskaita lt paskelbtą Paslaugų teikimo metu galiojantį Užsakovo pasirinktą Paslaugų planą 3 2 Ki e kvieną k a lend o rinį mėn e s į iki k a lendo r i n io mėn e sio 10 deši m tos dieno s V y k d y to j a s S is t e mos p a s k y r oje p a teikia U ž s a kovui S ą skaitą už p a g a l šią S uta r tį p e r p r a ė ju s į k a lendo r inį mėn e sį U ž

  Original URL path: http://www.ivsolutions.lt/pagalba/##################### (2016-05-02)
  Open archived version from archive