archive-lt.com » LT » K » KATALIKAI.LT

Total: 495

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Žinia 2016 m. gavėnios proga . Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  sutuoktinės vaidmuo Tokie šeimos gyvenimo įvaizdžiai kaip Ozėjo atveju plg Oz 1 2 rodo kaip artimai Dievas trokšta susisaistyti su savo tauta Šios meilės dramos viršūnė yra Dievo Sūnaus įsikūnijimas Tėvas taip išlieja Kristuje savo beribę meilę kad šis virsta įsikūnijusiu gailestingumu plg Misericordiae vultus 8 Kaip žmogus Jėzus iš Nazareto yra tikras Izraelio sūnus įkūnijantis tobulą Dievo klausymąsi kokio iš kiekvieno žydo reikalauja Šema dar ir šiandien sudaranti sandoros tarp Dievo ir Izraelio šerdį Klausykis Izraeli Viešpats yra mūsų Dievas vien tik Viešpats Mylėsi Viešpatį savo Dievą visa širdimi visa siela ir visomis jėgomis Įst 6 4 5 Kaip Dievo Sūnus Jis yra Sužadėtinis visomis išgalėmis besistengiantis laimėti savo sužadėtinės meilę sužadėtinės su kuria jį jungia besąlyginė meilė tampanti regima per Jo amžinąsias jungtuves su ja Šitai yra gyvasis apaštalų kerigmos kurioje centrinė ir pagrindinė vieta tenka dieviškajam gailestingumui branduolys Būtent tame branduolyje suspindi numirusiame ir prisikėlusiame Jėzuje Kristuje apreikštos Dievo išganomosios meilės grožis Evangelii gaudium 36 tas pagrindinis skelbimas vis išgirstinas įvairiais būdais ir vis skelbtinas katekizuojant vienokia ar kitokia forma visais etapais ir momentais ten pat 164 Gailestingumu išreiškiamas Dievo elgesys nusidėjėlio atžvilgiu jam siūloma galimybė pripažinti savo klaidas atsiversti ir įtikėti Misericordiae vultus 21 ir per tai atkurti santykį su Juo Nukryžiuotame Jėzuje Dievas galiausiai trokšta pasiekti nusidėjėlį atsidūrusį didžiausioje tolybėje nuo Jo Ir šitai Jis daro kupinas vilties kad per tai galiausiai suminkštins užkietėjusią savo sužadėtinės širdį 3 Gailestingumo darbai Dievo gailestingumas perkeičia žmogaus širdį leidžia patirti ištikimą meilę ir per tai savo ruožtu tapti gailestingam Tai kad dieviškasis gailestingumas gali spindėti kiekvieno iš mūsų gyvenime skatinti mylėti artimą ir įkvėpti tam kas Bažnyčios tradicijoje vadinama gailestingumo darbais kūnui ir sielai yra vis naujas stebuklas Tokie darbai primena mums kad mūsų tikėjimas reiškiasi konkrečiais ir kasdieniais poelgiais kuriais siekiame padėti artimo kūnui bei sielai ir pagal kuriuos būsime teisiami pamaitinti aplankyti paguosti pamokyti Todėl trokštu kad krikščionys Jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir sielai Tai bus būdas kaip išbudinti savo sąžinę dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu ir vis giliau skverbtis į Evangeliją kurioje dieviškasis gailestingumas teikiamas pirmiausia vargdieniams ten pat 15 Juk kiekviename iš tų kankinamų sužeistų nuplakdintų iš bado sulysusių bėgti priverstų asmenų kūne kaskart vis iš naujo regimas Kristaus kūnas kad Jį pažintume palytėtume Jam rūpestingai padėtume ten pat Negirdėtas ir skandalingas slėpinys kad Nekaltasis Avinėlis ir toliau kenčia istorijoje degantis neužtarnautos meilės krūmas priešais kurį Mozė nusiauna sandalus plg Iš 3 5 juolab vargšai yra broliai ir seserys Kristuje kenčiantys dėl savo tikėjimo Šios kaip mirtis stiprios meilės plg Gg 8 6 akivaizdoje kaip didžiausias vargšas atsiskleidžia tas kuris nepripažįsta savo skurdo Mano esąs turtingas tačiau iš tikrųjų yra skurdžiausias iš vargšų Mat yra vergas nuodėmės kuri skatina turtus ir galią naudoti ne Dievui bei artimui tarnaujant bet užgniaužiant savyje suvokimą kad tėra tik varganas elgeta Ir juo daugiau turi galios ir turtų juo didesnis gali būti tas apgaulingas aklumas jis gali net nepastebėti šalia jo namų durų elgetaujančio vargšo Lozoriaus plg Lk 20 21 kuris yra Kristaus vargšuose prašinėjančio

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2015-10-04_gavenios-proga-2016 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Apaštališkasis laiškas motu proprio forma MITIS IUDEX DOMINUS IESUS apie santuokos paskelbimo niekine kanoninį procesą Kanonų teisės kodekse. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  ginčo išsprendimui tiek kanoniniame tiek civiliniame teisme 3 Jei sutuoktinis mirtų bylos metu turi būti laikomasi kan 1518 nuostatų 3 straipsnis Bylos pradėjimas ir medžiagos rinkimas 1675 kan Teisėjas prieš priimdamas bylą turi įsitikinti kad santuoka nepataisomai iširusi taip kad santuokinio gyvenimo atkurti neįmanoma 1676 kan 1 Gavęs ieškinį teismo vikaras jei mano kad ieškinys turi kokį nors pagrindą jį privalo priimti ir dekretu pridėtu prie to ieškinio įsakyti jo kopiją perduoti ryšio gynėjui taip pat nebent ieškinį būtų pasirašiusios abi šalys atsakovui suteikdamas jam penkiolikos dienų terminą pateikti savo nuomonę apie ieškinį 2 Praėjus minėtam terminui esant reikalui dar kartą paraginęs kitą šalį pareikšti nuomonę išklausęs ryšio gynėjo teismo vikaras savo dekretu turi nustatyti ginčo formuluotę ir nuspręsti ar byla turi būti nagrinėjama ordinarinio ar sutrumpinto proceso būdu pagal kan 1683 1687 Šis dekretas nedelsiant turi būti įteiktas šalims ir ryšio gynėjui 3 Jei bylą reikia nagrinėti ordinarinio proceso būdu teismo vikaras tuo pačiu dekretu turi sudaryti teisėjų kolegiją ar paskirti vienasmenio teismo teisėją su dviem asesoriais pagal kan 1673 4 4 Jei nustatytas sutrumpintas procesas teismo vikaras turi veikti pagal kan 1685 normą 5 Ginčo formuluotė privalo apibrėžti kokiu pagrindu ar kokiais pagrindais turi būti skundžiamas santuokos galiojimas 1677 kan 1 Ryšio gynėjas šalių teisiniai atstovai ir teisingumo saugotojas jei dalyvautų teisme turi teisę 1º dalyvauti apklausiant šalis liudininkus ir ekspertus nepažeidžiant kan 1559 nuostatos 2º peržiūrėti bylos aktus kad ir dar nepaskelbtus ir susipažinti su šalių pateiktais dokumentais 2 Šalys negali dalyvauti apklausoje apie kurią kalbama 1 1º 1678 kan 1 Santuokos niekinumo bylose teisminis prisipažinimas ir šalių pareiškimai paremti liudininkų parodymais apie pačių šalių patikimumą gali turėti visiško įrodymo galią kurią turi įvertinti teisėjas pasinaudodamas visomis nuorodomis ir pagalbinėmis priemonėmis jei nėra kitų juos paneigiančių elementų 2 Tose bylose vieno liudininko parodymai gali duoti visišką tikrumą jei kalbama apie kvalifikuotą liudininką kuris liudija apie ex officio atliktus dalykus arba to reikalauja objektyvios ir subjektyvios aplinkybės 3 Impotencijos arba sutikimo trūkumo dėl proto ligos ar psichinio pobūdžio anomalijos bylose teisėjas turi naudotis vieno ar kelių ekspertų paslaugomis nebent atsižvelgiant į aplinkybes akivaizdžiai pasirodytų nenaudinga kitose bylose turi būti laikomasi kan 1574 nuostatos 4 Kiekvieną kartą kai renkant bylos medžiagą kyla labai tikėtina abejonė kad santuoka nebuvo išbaigta tribunolas gali išklausęs šalių nuomonės sustabdyti niekinumo bylą baigti rinkti medžiagą dėl dispensos nuo įvykdytos santuokos ir tada persiųsti aktus Apaštalų Sostui drauge su prašymu dispensuoti vieną ar abu sutuoktinius ir tribunolo bei vyskupo nuomone 4 straipsnis Sprendimas jo apskundimas ir vykdymas 1679 kan Sprendimas kuriuo santuoka pirmą kartą paskelbta niekine pasibaigus kan 1630 1633 nustatytiems terminams tampa vykdomas 1680 kan 1 Šalis laikanti save nukentėjusia taip pat teisingumo saugotojas ir ryšio gynėjas išsaugo teisę pateikti kasacinį skundą dėl sprendimo ar apeliaciją dėl to paties sprendimo pagal kan 1619 1640 2 Praėjus teisės nustatytam apeliacijos ir jos pagrindimo terminui bei aukštesnės instancijos tribunolui gavus teisminius aktus turi būti sudaryta teisėjų kolegija paskirtas ryšio gynėjas ir šalys paragintos per nustatytą terminą pateikti savo pastabas praėjus šiam terminui jei akivaizdžiai pasirodytų kad apeliacija skirta tik uždelsti laiką kolegialus tribunolas savo dekretu turi patvirtinti ankstesnės instancijos sprendimą 3 Jei apeliacija yra priimta turi būti veikiama taip kaip pirmojoje instancijoje padarius atitinkamus pakeitimus 4 Jei apeliacijos instancijoje pateikiamas naujas santuokos niekinumo pagrindas tribunolas jį gali priimti ir dėl jo spręsti taip kaip pirmojoje instancijoje 1681 kan Priėmus vykdomąjį sprendimą bet kuriuo metu galima kreiptis į trečiosios instancijos tribunolą dėl bylos atnaujinimo pagal kan 1644 pateikiant naujus ir svarbius įrodymus ar argumentus per trisdešimties dienų baigtinį terminą nuo skundo pateikimo 1682 kan 1 Po to kai sprendimas kuriuo santuoka buvo paskelbta niekine tapo vykdomas šalys kurių santuoka buvo paskelbta niekine gali sudaryti naują santuoką nebent tai būtų draudžiama prie paties sprendimo pridėtu ar vietos ordinaro nustatytu draudimu 2 Kai tik sprendimas tampa vykdomas teismo vikaras apie jį turi pranešti santuokos sudarymo vietos ordinarui Šis privalo pasirūpinti kad santuokų ir pakrikštytųjų knygose kuo greičiau būtų pažymėta apie paskelbtą santuokos niekinumą ir galimus nustatytus draudimus 5 straipsnis Vyskupo vykdomas sutrumpintas santuokos procesas 1683 kan Pačiam dieceziniam vyskupui priklauso spręsti santuokos niekinumo bylas pagal sutrumpintą procesą kai 1º prašymaspateikiamas abiejų sutuoktinių ar vieno iš jų sutinkant kitam 2º pateikiamos objektyvios ir subjektyvios aplinkybės patvirtintos liudijimais ar dokumentais nereikalaujančiais atidesnio nagrinėjimo ar tyrimo ir akivaizdžiai patvirtinančiais niekinumą 1684 kan Ieškinyje kuriuo pradedamas sutrumpintas procesas be to kas išvardyta kan 1504 turi būti 1º trumpai pilnai ir aiškiai išdėstyti faktai kuriais paremtas prašymas 2º nurodyti įrodymai kuriuos teisėjas iškart gali surinkti 3º pridėti dokumentai kuriais paremtas prašymas 1685 kan Teismo vikaras tuo pačiu dekretu kuriuo nustato ginčo formuluotę paskyręs medžiagos rinkėją ir asesorių visus kuriems privaloma dalyvauti turi sušaukti į posėdį kuris turi įvykti ne vėliau kaip per trisdešimt dienų pagal kan 1686 1686 kan Medžiagos rinkėjas jei įmanoma per vieną posėdį turi surinkti įrodymus ir nustatyti penkiolikos dienų terminą pastaboms dėl ryšio galiojimo ir šalių gynybos pareiškimams jei tokių būtų pateikti 1687 kan 1 Gavęs aktus diecezinis vyskupas pasitaręs su medžiagos rinkėju ir asesoriumi bei įvertinęs ryšio gynėjo pastabas ir jei tokių būtų šalių gynybos pareiškimus jei įgyja moralinį tikrumą dėl santuokos niekinumo turi priimti sprendimą Priešingu atveju turi grąžinti bylą ordinariniam procesui 2 Šalims kuo greičiau turi būti įteiktas pilnas sprendimo tekstas su išdėstytais motyvais 3 Prieš vyskupo sprendimą apeliuojama į metropolitą ar Romos Rotą jei sprendimą priėmė pats metropolitas apeliuojama į seniausiąjį sufraganą ir prieš kito vyskupo kuris neturi vyresniojo žemesnio kaip Romos Popiežius sprendimą apeliuojama į jo nuolatinai pasirinktą vyskupą 4 Jei būtų aišku kad apeliacija skirta tik uždelsti laiką metropolitas arba vyskupas apie kurį kalbama 3 arba Romos Rotos dekanas savo dekretu turi ją iškart atmesti jei būtų priimta byla turi būti perduota ordinariniam procesui antroje instancijoje 6 straipsnis Dokumentinis procesas 1688 kan Gavęs pagal kan 1677 normą pateiktą prašymą diecezinis vyskupas arba teismo vikaras ar paskirtas teisėjas praleidęs ordinarinio proceso formalumus tačiau pašaukęs šalis ir dalyvaujant ryšio gynėjui gali sprendimu paskelbti santuokos niekinumą jei iš neprieštaringo ir nepriekaištingo dokumento tikrai aišku kad buvo ardomoji kliūtis ar teisėtos formos trūkumas ir jei taip pat tikrai

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/motu-proprio/2015-08-15_mitis-iudex-dominus-iesus (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija per šv. Mišias atidarant Šventąsias duris. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  nustebusią ir sutrikusią jauną merginą pranešdamas jai apie ją apgaubsiantį slėpinį Sveika malonėmis apdovanotoji Lk 1 28 Mergelė Marija kviečiama džiaugtis pirmiausia dėl to ką jai padarė Viešpats Ją apgaubė Dievo malonė ir padarė ją vertą tapti Kristaus motina Gabrieliui įžengus į jos namus džiaugtis tikėti patikėti save apreikštiems žodžiams ją irgi skatina giliausias visus proto gebėjimus pranokstantis slėpinys Malonės pilnatvė gali perkeisti žmogaus širdį ir įgalinti ją atlikti tai kas pakeis žmonijos istoriją Nekaltojo Prasidėjimo iškilme išreiškiama Dievo meilės didybė Jis ne tik atleidžia nuodėmę bet ir Marijos atveju net užkerta kelią gimtajai nuodėmei būdingai kiekvienam į šį pasaulį ateinančiam žmogui Dievo meilė yra pirmesnė užbėganti už akių ir gelbėjanti Nuodėmės istorijos pradžia Rojaus sode panaikinama gelbėjančios meilės planu Pradžios knygos žodžiais atspindima kasdienė mūsų asmeninės egzistencijos patirtis Nuolatos jaučiame pagundą nepaklusti pasireiškiančią noru planuoti savo gyvenimą nepriklausomai nuo Dievo valios Būtent toks žmogaus gyvenimą persmelkęs priešiškumas verčia žmogų priešintis Dievo planui Tačiau nuodėmės istorija suprantama tik atleidžiančios meilės šviesoje Nuodėmė suvokiama tik tokioje šviesoje Jei viskas būtų likę perleista nuodėmei būtume beviltiškiausi iš kūrinių tačiau pažadėtoji Kristaus meilės pergalė visa įtraukia į Tėvo gailestingumą Girdėtasis Dievo žodis nepalieka dėl to jokių abejonių Nekaltai pradėtoji Mergelė mums iškiliai liudija šį pažadą ir jo išpildymą Šie Ypatingieji metai patys yra malonės dovana Peržengti Šventųjų durų slenkstį reiškia atrasti visus priimančio ir kiekvieną asmeniškai sutinkančio Tėvo gailestingumo gelmę O juk Jis mūsų ieško Eina mūsų pasitikti Šiais metais dar labiau įsitikinsime Dievo gailestingumu Kaip neteisinga kalbant apie Dievą ir jo malonę pirmiausia sakyti kad Dievas už nuodėmes savo teisme baudžia užuot pirma pabrėžus kad jas gailestingai atleidžia plg Augustinas De praedestinatione sanctorum 12 24 Taip būtent taip ir yra Gailestingumas statytinas pirma teismo Bet kuriuo atveju Dievas visada teis savo gailestingumo šviesoje Tad žengdami pro Šventąsias duris turime pasijusti esą šio

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/homilijos/2015-12-08_atidarant-sventasias-duris (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 24-osios Pasaulinės ligonių dienos proga. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  3 Ir kai Jėzus atsako jai kad dar neatėjo metas jam apsireikšti plg 4 eil ji taria tarnams Darykite ką tik jis jums lieps 5 eil Tada Jėzus padaro stebuklą daug vandens paverčia vynu kuris išsyk pasirodo esąs geriausias iš vartoto per šventę Ko šis vestuvių Kanoje slėpinys mus moko Pasaulinę ligonių dieną Vestuvių Kanoje pokylis yra Bažnyčios įvaizdis centre gailestingasis Jėzus parodantis ženklą jį supa mokiniai pirmutiniai naujosios bendruomenės vaisiai o greta Jėzaus ir mokinių yra Marija rūpestinga ir besimeldžianti Motina Marija dalijasi paprastų žmonių džiaugsmu ir prisideda kad jo būtų daugiau kreipiasi į Sūnų dėl sutuoktinių bei visų pakviestųjų labo O Jėzus neatstumia savo Motinos prašymo Koks viltingas mums yra šis įvykis Turime Motiną kurios akys tokios pat budrios ir geros kaip Sūnaus kurios motiniška gailestinga širdis tokia pat kaip Jo kurios rankos trokšta padėti lygiai taip kaip Jėzaus rankos kurios laužė duoną išalkusiems lietė ir gydė ligonius Visa tai pripildo mus pasitikėjimo ir atveria Kristaus malonei bei gailestingumui Marijos užtarimas leidžia mums pajusti paguodą už kurią apaštalas Paulius šlovina Dievą Tebūna pašlovintas Dievas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas gailestingumo Tėvas ir visokios paguodos Dievas kuris guodžia mus kiekviename sielvarte kad ir mes galėtume paguosti bet kokio sielvarto ištiktuosius ta paguoda kurią gauname iš Dievo 2 Kor 1 3 5 Marija yra paguosta Motina guodžianti savo vaikus Kanoje išryškėja būdingi Jėzaus ir jo misijos bruožai Jis yra tas kuris ateina padėti sunkumų ir vargų ištiktiems žmonėms Savo mesijinėje tarnyboje jis išlaisvins daugybę žmonių iš ligų kančių ir piktųjų dvasių akliesiems dovanos regėjimą paralyžiuotuosius įgalins vaikščioti raupsuotiesiems grąžins sveikatą bei orumą prikels mirusius vargdieniams skelbs Gerąją Naujieną plg Lk 7 21 22 O motiniškai Marijos širdžiai Šventosios Dvasios įkvėptas prašymas leido aikštėn iškilti ne tik Jėzaus mesijinei galiai bet ir Jo gailestingumui Marijos rūpestingumas atspindi švelnią Dievo meilę Tas švelnumas taip pat juntamas gyvenime visų tų kurie ligoniams padeda bei moka suprasti jų net menkiausiai pastebimus poreikius nes žvelgia meilės sklidinomis akimis Kaip dažnai Dievo Motinos rankų šaukiasi motina prie savo sergančio vaiko lovos vaikas globojantis savo pagyvenusius tėvus arba vaikaitis susirūpinęs dėl savo senelio ar senelės Savo mylimiems žmonėms kamuojamiems ligos pirmiausia prašome sveikatos Pats Jėzus Dievo karalystės artumą apreiškė išgydymais Keliaukite ir apsakykite Jonui ką čia girdite ir matote aklieji praregi raišieji vaikščioja raupsuotieji apvalomi kurtieji girdi mirusieji prikeliami Mt 11 4 5 Tačiau tikėjimo įkvėpta meilė akina prašyti kai ko daugiau nei vien kūno sveikata prašome jiems ramybės kylančios iš širdies gyvenimo giedrumo kuris yra Dievo dovana Šventosios Dvasios vaisius dovana kurios Tėvas niekada neatsako tiems kurie jo kupini pasitikėjimo prašo Per vestuves Kanoje greta Jėzaus ir jo Motinos taip pat yra tų kurie vadinami tarnais ji jiems nurodo Darykite ką tik jis jums lieps Jn 2 5 Stebuklą savaime suprantama padaro Kristus vis dėlto darydamas stebuklą jis pasinaudoja žmogaus pagalba Jėzus galėjo indus tiesiog pripildyti vyno Bet jis nori žmogaus bendradarbiavimo ir paprašo tarnų pripildyti indus vandens Kaip nuostabu ir malonu Dievui kai esame kitų tarnai Tai labiau nei visa kita daro mus panašius į

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2015-09-15_ligoniu-dienos-proga-2016 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 2016 m. Pasaulinės migrantų ir pabėgėlių dienos proga. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  ir besireiškiantį gailestingumo darbais dvasiai ir kūnui Tuo remdamasis panorau kad 2016 m Pasaulinė migrantų ir pabėgėlių diena būtų skirta temai Migrantai ir pabėgėliai iššūkis Atsakas gailestingumo Evangelija Migraciniai srautai šiandien yra struktūrinė tikrovė ir pirmiausia kyla klausimas kaip įveikti šį krizinį etapą suteikiant erdvės programoms kuriomis būtų siekiama imtis migracijos priežasčių jų sukeliamų pokyčių ir padarinių keičiančių visuomenių bei tautų veidą Tarptautinei bendrijai iššūkį šiandien meta milijonų vyrų bei moterų dramatiškos istorijos kylančios iš nepriimtinų humanitarinių krizių daugelyje pasaulio sričių Abejingumas ir tyla kaip pašaliečiams stebint žmones mirštančius nuo oro stygiaus iš bado nuo smurto ir sudužus laivui atveria kelius bendrininkavimui Nesvarbu didelio masto ar ne visada tragedija yra net ir tai kad pražūva viena vienintelė žmogaus gyvybė Migrantai yra mūsų broliai ir seserys ieškantys geresnio gyvenimo toli nuo skurdo bado išnaudojimo ir neteisingo planetos išteklių į kuriuos visi turi vienodą teisę paskirstymo Argi ne kiekvienas žmogus trokšta pagerinti savo gyvenimo sąlygas ir pasiekti padorią bei teisėtą gerovę kad ja būtų galima pasidalyti su artimaisiais Šią žmonijos istorijos akimirką smarkiai paženklintą migracijos ne antrinės svarbos yra tapatybės klausimas Juk emigrantai priversti keisti tam tikrus aspektus apbrėžiančius jų asmenį ir to nenorėdami verčia keistis ir tuos kurie juos priima Kaip gyventi kad ši kaita netaptų kliūtimi autentiškam vystymuisi bet būtų proga autentiškai augti žmogiškuoju socialiniu bei dvasiniu matmeniu gerbiant ir skatinant vertybes įgalinančias žmogų darytis vis žmogiškesnį puoselėjant teisingą santykį su Dievu kitais ir kūrinija Migrantų ir pabėgėlių buvimas iš tiesų kelia rimtą iššūkį juos priimančioms įvairioms visuomenėms Jos susiduria su naujomis situacijomis kurios gali virsti neprognozuojamomis jei nebus tinkamai pagrindžiamos valdomos ir reguliuojamos Ką daryti kad integracija taptų abipusiu praturtinimu atvertų bendruomenėms teigiamas perspektyvas ir užkirstų kelią diskriminacijos rasizmo kraštutinio nacionalizmo ar ksenofobijos grėsmei Bibliniame apreiškime skatinama priimti ateivį grindžiant tai tikrumu kad per tai atveriami vartai į Dievą ir kito veide atsispindi Jėzaus Kristaus bruožai Daug institucijų asociacijų sąjūdžių įsipareigojusių grupių diecezinių nacionalinių ir tarptautinių organizacijų su nuostaba ir džiugesiu išgyvena susitikimo mainų ir solidarumo šventę Jie atpažino Jėzaus Kristaus balsą Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu Apr 3 20 Ir sykiu ne tik valstybinės politikos lygmeniu bet ir kai kuriose parapinėse bendruomenėse jaučiančiose grėsmę tradicinei ramybei nepaliaujamai daugėja diskusijų dėl priėmimo sąlygų bei ribų Kaip tokių klausimų akivaizdoje Bažnyčios gali neįkvėpti Jėzaus Kristaus pavyzdys ir žodžiai Evangelijos atsakas yra gailestingumas Gailestingumas pirmučiausia yra Sūnuje apreikšta Dievo Tėvo dovana Dievo gailestingumas žadina džiugų dėkingumą už viltį atvertą atpirkimo Jėzaus Kristaus krauju Be to maitina ir stiprina solidarumą artimo atžvilgiu kaip būtiną atsaką į neužtarnautą Dievo meilę kuri yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios Rom 5 5 Juk kiekvienas esame atsakingi už savo artimą esame savo brolių ir seserų kad ir kur jie gyventų sergėtojai Gerų asmeninių ryšių puoselėjimas ir gebėjimas įveikti išankstines nuostatas bei baimes yra esminiai veiksniai leidžiantys plėtoti susitikimo kultūrą kai žmogus nusiteikęs ne tik duoti bet ir gauti iš kito Juk svetingumas auga duodant ir gaunant Šioje perspektyvoje į migrantus žvelgtina ne vien remiantis jų taisykles atitinkančia ar neatitinkančia padėtimi bet ir kaip į

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2015-09-12_migrantu-ir-pabegeliu-dienos-proga-2016 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Žinia 49-osios Pasaulinės taikos dienos proga (2016). Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  ir paminant kitų žmonių pagrindines teises bei poreikius Gyventojai regėdami kad iš jų atimtos tokios pagrindinės teisės kaip teisė į maistą vandenį sveikatos apsaugą ar darbą jaučia pagundą jas įgyti jėga 17 Be to abejingumas gamtinei aplinkai prisidedantis prie miškų kirtimo užterštumo ir gamtinių katastrofų dėl kurių ištisos bendruomenės priverstos palikti gyvenamąją aplinką sukelia nestabilumą bei nesaugumą ir galiausiai naują skurdą naujas neteisingumo situacijas neigiamai atsiliepiančias saugumui ir socialinei taikai Kiek kariauta ir dar bus kariaujama dėl išteklių stygiaus ar tenkinant nepasotinamą gamtinių išteklių poreikį 18 Nuo abejingumo prie gailestingumo širdies atsivertimas 5 Prieš metus Žinioje Pasaulinės taikos dienos proga Nebe vergai bet broliai primindamas pirmą biblinį žmogiškosios brolystės Kaino ir Abelio plg Pr 4 1 16 įvaizdį norėjau atkreipti dėmesį į tai kaip šita pirma brolystė buvo išduota Kainas ir Abelis yra broliai Gimę iš tų pačių įsčių abu yra lygūs kilnumu ir sukurti pagal Dievo paveikslą ir panašumą Tačiau jų kūriniškoji brolystė sudūžta Kainas ne tik negali pakęsti Abelio bet ir iš pavydo jį nužudo 19 Brolžudystė tampa išdavystės forma o tai kad Kainas atmeta Abelio brolystę yra pirmas šeimyninių broliškumo solidarumo ir abipusės pagarbos santykių nutraukimas Tada įsikiša Dievas kviesdamas žmogų priimti atsakomybę už panašų į save lygiai kaip ir tada kai Adomas ir Eva pirmieji tėvai sugriovė bendrystę su Kūrėju Tuomet Viešpats paklausė Kainą Kurgi tavo brolis Abelis Nežinau Argi aš esu savo brolio sargas jis atsakė O Viešpats jam tarė Ką tu padarei Tavo brolio kraujas šaukiasi manęs iš žemės Pr 4 9 10 Kainas sako nežinąs kas nutiko jo broliui sako kad jis nėra jo sargas Nesijaučia atsakingas už jo gyvenimą jo likimą Nesijaučia įtrauktas Jis yra abejingas savo broliui nors juos ir jungia bendros kilmės saitai Kaip liūdna Kokia brolių šeimos žmonijos drama Tai pirma abejingumo tarp brolių apraiška Dievas priešingai nėra abejingas jo akimis Abelio kraujas labai brangus ir jis reikalauja iš Kaino ataskaitos Dievas jau pačioje žmonijos pradžioje pasirodo kaip tas kuriam rūpi žmogaus dalia Vėliau Izraelio vaikams tapus vergams Egipte Dievas vėl įsikiša Aš mačiau tavo tautos kančią Egipte girdėjau jų skundo šauksmus prieš savo engėjus Iš tikrųjų aš gerai žinau ką jie kenčia nužengiau išgelbėti iš egiptiečių rankų ir nuvesti iš to krašto į gerą ir erdvų kraštą į kraštą tekantį pienu ir medumi Iš 3 7 8 Svarbu atkreipti dėmesį į žodžius kuriais nusakomas Dievo įsikišimas jis mato girdi žino nužengia išgelbėja Dievas nėra abejingas Jis dėmesingas ir veikia Lygiai taip pat savo Sūnuje Jėzuje Dievas nužengė tarp žmonių įsikūnijo ir viskuo išskyrus nuodėmę solidarizavosi su žmonija Jėzus susitapatino su žmonija jis buvo pirmgimis iš daugelio brolių Rom 8 29 Nesitenkino žmonių mokymu bet rūpinosi jais ypač tada kai matydavo kad jie alkani plg Mk 6 34 44 ar be darbo plg Mt 20 3 Savo žvilgsnį kreipė ne tik į žmones bet ir į jūros žuvis dangaus sparnuočius didelius ir mažus augalus bei medžius apglėbė visą kūriniją Jis tikrai mato tačiau tuo neapsiriboja jis žmogų palyti su juo kalba veikia jo naudai ir daro gera tiems kuriems to reikia Ir ne tik Dievas graudinasi ir verkia plg Jn 11 33 44 Jis stengiasi padaryti galą kančiai liūdesiui vargui ir mirčiai Jėzus mus moko kad būtume gailestingi kaip Tėvas plg Lk 6 36 Palyginime apie gerąjį samarietį plg Lk 10 29 37 jis pasmerkia tą kuris nepagelbėjo kitam jo pagalbos reikalingam pamatė ir praėjo plg Lk 10 31 32 Sykiu šiuo pavyzdžiu jis kviečia savo klausytojus pirmiausia savo mokinius mokytis sustoti prie šio pasaulio kenčiančiųjų ir palengvinti jų kančias sustoti prie kitų žmonių ir gydyti jų žaizdas turimomis priemonėmis pradedant nuo savo laiko kad ir kaip būtume užsiėmę Abejingumas visada ieško kuo pasiteisinti ritualinių priesakų paisymu darbų gausa priešiškumu nutolinančiu mus nuo kitų visokiomis išankstinėmis nuostatomis trukdančiomis tapti artimu kitiems Gailestingumas yra Dievo širdis Todėl gailestingumas turi būti širdis ir tų kurie save laiko vienos didelės jo vaikų šeimos nariais širdis smarkiai plakanti visur kur grėsmė iškilusi žmogaus kilnumui Dievo veido atspindžiui jo kūriniuose Jėzus mus įspėja meilė kitiems ateiviams ligoniams kaliniams benamiams ir net priešams yra Dievo matas mūsų poelgiams įvertinti Nuo to priklauso mūsų amžinasis likimas Tad nestebėtina kad apaštalas Paulius Romos krikščionis kvietė džiaugtis su besidžiaugiančiais ir verkti su verkiančiais plg Rom 12 15 ar siūlė korintiečiams rengti rinkliavas rodant solidarumą su kenčiančiais Bažnyčios nariais plg 1 Kor 16 2 3 O šventasis Jonas rašė Bet jei kas turėtų pasaulio turtų ir pastebėjęs vargo spaudžiamą brolį užrakintų jam savo širdį kaip jame pasiliks Dievo meilė 1 Jn 3 17 plg Jok 2 15 16 Štai kodėl Bažnyčiai ir jos skelbimo įtikimumui esmingai svarbu kad pirmiausia ji pati gyventų gailestingumu ir jį liudytų Ji turėtų perteikti gailestingumą savo kalba bei veiksmais taip kad jis įsiskverbtų į žmonių širdis ir paskatintų juos pasukti keliu vedančiu pas Tėvą Pirmutinė Bažnyčios tiesa yra Kristaus meilė Bažnyčia tampa šios meilės vedančios iki atleidimo bei savęs dovanojimo tarnaite ir perteikėja žmonėms Tad kur yra Bažnyčia visur turi būti regimas Tėvo gailestingumas Mūsų parapijose bendruomenėse organizacijose ir sąjūdžiuose t y visur kur yra krikščionys kiekvienas turi atrasti gailestingumo oazes 20 Tad ir mes esame pašaukti meilę atjautą gailestingumą ir solidarumą padaryti tikra savo gyvenimo programa elgsena tarpusavio santykių srityje 21 Tam reikia širdies atsivertimo kad Dievo malonė mūsų akmeninę širdį paverstų jautria širdimi plg Ez 36 26 gebančia tikrai solidariai atsiverti kitiems Juk tai yra daug daugiau nei miglotos užuojautos ar paviršutiniško graudulio dėl blogio kurį patyrė gausybė tolimų ir artimų asmenų jausmas 22 Solidarumas yra tvirtas ir nuolatinis pasiryžimas įsipareigoti bendrajam gėriui t y visų ir kiekvieno gėriui nes visi išties esame atsakingi už visus 23 nes atjauta kyla iš brolystės Taip suvokiamas solidarumas yra moralinė ir socialinė nuostata geriausiai atitinkanti mūsų dienų rykščių suvokimą nepaneigiamą vis didesnę ypač globalizuotame pasaulyje abipusę priklausomybę tarp individo bei jo bendruomenės tam tikroje vietovėje gyvenimo ir vyrų bei moterų likusiame pasaulyje gyvenimo 24 Siekiant įveikti abejingumą skatinti solidarumą ir gailestingumą 6 Solidarumas kaip moralinė dorybė ir socialinė nuostata asmeninio atsivertimo vaisius reikalauja daugelio subjektų atsakingų už švietimą bei ugdymą įsipareigojimo Galvoje pirmiausia turiu šeimą

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/zinios/2015-12-08_taikos-dienos-proga-2016 (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Kreipimasis per Šeimų susitikimo maldos vigiliją. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  sunkių klausimų Patikėkit man buvo nelengva į jį atsakyti Pasakiau jam tai ką ketinu pasakyti jums dabar Prieš sukurdamas pasaulį Dievas mylėjo nes Dievas yra meilė Meilė kurią turėjo savyje meilė tarp Tėvo ir Sūnaus Šventojoje Dvasioje buvo tokia didelė tokia besiliejanti per kraštus nesu tikras ar tai teologiškai tikslu bet jūs suprasite ką sakau ta meilė buvo tokia didelė kad Dievas negalėjo būti savanaudis Jis turėjo išeiti iš savęs kad turėtų ką nors mylėti už savęs Tad Dievas sukūrė pasaulį Dievas sukūrė šį nuostabų pasaulį kuriame gyvename ir kurį kadangi nesame pernelyg protingi dabar griauname Tačiau gražiausias Dievo sukurtas dalykas taip mums sako Biblija buvo šeima Jis sukūrė vyrą ir moterį Ir davė jiems viską Patikėjo jiems pasaulį Aukite dauginkitės dirbkite žemę padarykite ją vaisingą leiskite jai augti Visą meilę kurią sudėjo į šį įstabų kūrinį jis patikėjo šeimai Grįžkime šiek tiek atgal Visą meilę kurią Dievas turi savyje visą grožį kurį Dievas turi savyje visą tiesą kurią Dievas turi savyje jis patiki šeimai Šeima iš tikrųjų yra šeima tada kai geba ištiesti rankas ir priimti visa kas yra meilė Žinoma rojaus sodas jau seniai praeityje gyvenimas kupinas problemų vyrai ir moterys dėl velnio vilionių susiskaldė Ir visa ta Dievo dovanota meilė praktiškai pražuvo Netrukus buvo įvykdytas pirmas nusikaltimas pirmoji brolžudystė Brolis žudo brolį karas Dievo meilė grožis bei tiesa ir kita vertus karo destrukcija tarp šių dviejų tikrovių esame ir šiandien Turime rinktis apsispręsti kuriuo keliu pasukti Bet grįžkime į praeitį Kai vyras ir jo žmona nuėjo klystkeliu ir nutolo nuo Dievo Dievas jų vienų nepaliko Tokia didelė buvo jo meilė Jo meilė buvo tokia didelė kad jis ėjo greta žmogaus lydėjo savo tautą kol atėjo tinkamas metas ir jis iškiliausiu būdu parodė savo meilę atsiuntė savo Sūnų O kur jis atsiuntė savo Sūnų Į rūmus į miestą valdininkų pastatą Jis atsiuntė jį į šeimą Dievas į pasaulį atėjo per šeimą Jis tai galėjo padaryti todėl kad tos šeimos širdis buvo atvira meilei kad tos šeimos durys buvo atvertos Pagalvokime apie Mariją jauną moterį Ji tuo negalėjo patikėti Kaip tai gali būti Bet sulaukusi paaiškinimo pakluso Prisiminkime Juozapą taip svajojusį sukurti šeimą ir štai staigmena kurios jis nesupranta Bet priima tai paklūsta Ir dėl šios moters Marijos ir šio vyro Juozapo meilės kupino klusnumo turime šeimą į kurią ateina Dievas Dievas visada beldžiasi į mūsų širdžių duris Jam patinka tai daryti Jis išeina iš savo vidaus Bet ar žinote ką jis labiausiai mėgsta Belstis į šeimų duris Ir regėti vieningas šeimas mylinčias šeimas savo vaikus auginančias ugdančias ir jiems augti padedančias šeimas gerumo tiesos ir grožio visuomenę statydinančias šeimas Švenčiame šeimų festivalį Šeima turi dieviškąją tapatybės kortelę Ar suprantate ką turiu galvoje Dievas davė šeimai tapatybės kortelę kad šeimos galėtų būti mūsų pasaulyje ta vieta kur jo tiesa meilė ir grožis galėtų ir toliau leisti šaknis bei augti Kai kurie iš jūsų man galbūt pasakys Tėve gali taip kalbėti nes esi nevedęs Tikrai šeimose yra daug sunkumų Šeimose ginčijamės kartais svaidomės indais Šeimose vaikai kelia galvos skausmą Neduok

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/kalbos/2015-09-26_seimu-susitikimo-maldos-vigilija (2016-02-13)
  Open archived version from archive

 • Homilija per šv. Mišias užbaigiant 8-ąjį Pasaulio šeimų susitikimą. Popiežius PRANCIŠKUS | EIS.katalikai.lt
  lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų Mt 5 45 apeidamas biurokratiją valdininkiją ir uždarus būrelius kelia grėsmę tikėjimo autentiškumui Todėl turi būti ryžtingai atmesta Kai tai suvoksime suprasime kodėl Jėzaus žodžiai dėl papiktinimo tokie griežti Jėzaus akimis tikrai netoleruotinas papiktinimas yra visa kas pakerta ir griauna mūsų pasitikėjimą Dvasios veikimu Mūsų Tėvas nepralenkiamai dosnus ir toliau beria sėklas Beria pasaulyje savo buvimo sėklas todėl kad meilė ne tai kad mes pamilome Dievą bet kad jis mus pamilo pirma 1 Jn 4 10 Ta meilė teikia mums gilaus tikrumo kad mes ieškomi Dievo jis mūsų laukia Būtent toks pasitikėjimas verčia mokinius skatinti remti ir brandinti visa kas aplink juos vyksta gera Dievas nori kad Evangelijos šventėje dalyvautų visi jo vaikai Jėzus sako Neslopinkite nieko kas gera bet padėkite tam augti Kurstyti abejones Dvasios veikimu sudaryti įspūdį kad Dvasia neveikia tarp tų kurie nepriklauso mūsų grupei kurie nėra tokie kaip mes yra pavojinga pagunda Ji ne tik užkerta kelią atsivertimui tai tikėjimo iškrypimas Tikėjimas atveria langą Dvasios buvimui ir veikimui Jis parodo mums kad kaip ir laimė šventumas visada susijęs su nereikšmingais poelgiais Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to kad priklausote man tas nepraras savo užmokesčio sako Jėzus plg Mk 9 41 Šių nereikšmingų poelgių išmokstame namie šeimoje jie prapuola tarp visų kitų mūsų atliekamų dalykų tačiau jie kiekvieną dieną daro nepakartojamą Tai motinų ir močiučių tėvų ir senelių vaikų brolių ir seserų tylūs poelgiai Tai mažiausi švelnumo meilės ir atjautos ženklai Kaip antai šilta vakarienė vakare ar ankstyvi pusryčiai tam kuris anksti išeina į darbą Meilingi gestai Palaiminimas prieš miegą ar apkabinimas grįžus po sunkios darbo dienos Meilė rodoma mažais dalykais dėmesiu nedideliems kasdieniams ženklams kurie leidžia mums jaustis kaip namie Tikėjimas auga kai jis įgyvendinamas ir ugdomas meilės Štai kodėl mūsų šeimos mūsų namai yra tikros namų Bažnyčios Jos yra tinkama vieta tikėjimui virsti gyvenimu o gyvenimui augti tikėjimu Jėzus liepia nedrausti šių nedidelių stebuklų Priešingai jis nori mus paskatinti jiems paskleisti juos Jis prašo mūsų kad mes savo gyvenime kasdieniame gyvenime skatintume visus tokius nedidelius meilės ženklus kaip jo paties gyvenimo bei veiklaus buvimo mūsų pasaulyje ženklus Tad šio susitikimo pabaigoje šiandien galime paklausti kaip mėginame tai įgyvendinti savo namuose savo visuomenėse Kokį pasaulį norime palikti savo vaikams plg Laudato Si 160 Negalime į šiuos klausimus atsakyti vieni patys Būtent Dvasia akina mus atsakyti į tai kaip didžiulei žmonių šeimai Mūsų bendrieji namai jau nebepakelia bevaisių susiskaldymų Primygtinis iššūkis apsaugoti mūsų namus apima pastangas suvienyti visą žmonių šeimą siekiant darnaus ir visapusiško vystymosi nes žinoma kad dalykai gali keistis plg ten pat 13 Būkime savo vaikams pavyzdžiai ir paskata bendrauti o ne skaldytis Būkime savo vaikams tie kurie geba vienytis su kitais kad visiškai sužydėtų Tėvo pasėtos gerosios sėklos Aštriai tačiau meiliai Jėzus mums sako Jei tad jūs būdami nelabi mokate savo vaikams duoti gerų daiktų juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus suteiks Šventąją Dvasią tiems kurie jį prašo Lk 11 13 Kokie išmintingi šie keli žodžiai Tikrai kalbant apie širdies gerumą ir tyrumą mes žmonės nelabai turime

  Original URL path: http://eis.katalikai.lt/vb/popieziai/pranciskus/homilijos/2015-09-27_uzbaigiant-8-aji-pasaulio-seimu-susitikima (2016-02-13)
  Open archived version from archive