archive-lt.com » LT » L » LIETUVOSREGIONAI.LT

Total: 444

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

 • Struktūra ir kontaktai Teisinė informacija Veikla Regionų statistika Nuorodos Pradžia Teisės aktų pažeidimai Struktūra ir kontaktai Vadovybė Direktorė Struktūra Teisės aktų pažeidimai Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Šiurkštūs tarnybiniai nusižengimai Grįžti atgal Į viršų Naujienų prenumerata Naujienos Teisės aktų pažeidimai Teisės aktų pažeidimai Teisės aktų pažeidimai 2015 Vidaus reikalų ministerija Visos teisės saugomos Biudžetinė įstaiga Šventaragio g 2 LT 01510 Vilnius tel 8 5 271 8267 faks

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/teises-aktu-pazeidimai-300.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive • Teisinio reguliavimo stebėsena Struktūra ir kontaktai Vadovybė Direktorė Struktūra Teisinio reguliavimo stebėsena Nėra Grįžti atgal Į viršų Naujienų prenumerata Naujienos Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsena Teisinio reguliavimo stebėsena 2015 Vidaus reikalų ministerija Visos teisės saugomos Biudžetinė įstaiga Šventaragio g

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/teisinio-reguliavimo-stebesena-301.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • teisės aktus reglamentuojančius 2014 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos patvirtintos Europos Komisijos 2014 m rugsėjo 8 d sprendimu Nr C 2014 6397 toliau Veiksmų programa administravimą ir finansavimą jų detalizavimo dokumentus ir teikia atsakingoms institucijoms pasiūlymus dėl jų keitimo 9 5 apibendrina ir teikia regiono ų plėtros tarybai oms svarstyti valstybės ir savivaldybių institucijų siūlymus dėl regiono ų socialinės ekonominės plėtros ir arba infrastruktūros projektų toliau projektiniai pasiūlymai dėl regiono ų projektų įgyvendinimo įtraukimo į regiono ų plėtros tarybos ų vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka sudaromus ir tvirtinamus siūlomų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuoti regiono ų projektų toliau regiono ų projektai sąrašus 9 5 1 skelbia kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono ų projektų įgyvendinimo regiono ų projektų sąrašams sudaryti 9 5 2 vidaus reikalų ministro tvirtinamame iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regionų projektų atrankos tvarkos apraše toliau regionų projektų atrankos tvarkos aprašas nustatyta tvarka pagal kompetenciją vertina regiono ų plėtros tarybai oms pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono ų projektų įgyvendinimo atitiktį Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytoms regionų projektų finansavimo sąlygoms 9 5 3 regionų projektų atrankos tvarkos apraše nustatyta tvarka apibendrina pateiktus projektinius pasiūlymus dėl regiono ų projektų įgyvendinimo parengia regiono ų projektų sąrašų projektus ir šią informaciją teikia regiono ų plėtros tarybai oms 9 5 4 pagal kompetenciją vykdo dvigubo tos pačios veiklos tų pačių išlaidų finansavimo rizikos prevenciją 9 6 pagal kompetenciją dalyvauja kuriant ir plėtojant 2014 2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį toliau SFMIS2014 registruoja SFMIS2014 informaciją apie atliekamus veiksmus 9 7 organizuoja regiono ų plėtros tarybos ų posėdžius rengia regiono ų plėtros tarybos ų priimamų sprendimų projektus kaupia ir saugo regiono ų plėtros tarybos ų priimtus sprendimus ir jos jų sudarytų darbo grupių išvadas ir atlieka kitas regiono ų plėtros tarybos ų sekretoriato funkcijas 9 8 organizuoja rengiamų regiono ų plėtros tarybos ų sprendimų projektų aptarimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis socialiniais ir ekonominiais partneriais teikia informaciją apie regiono ų plėtros plano ų rengimą ir įgyvendinimą valstybės ir savivaldybių institucijoms ir visuomenei 9 9 regiono ų plėtros tarybos ų sprendimu ais rengia regioninės svarbos projektus ir arba koordinuoja šių projektų įgyvendinimą 9 10 koordinuoja savivaldybių institucijų socialinių ir ekonominių partnerių veiklą jiems vykdant regiono ų plėtros tarybos ų priimtus sprendimus susijusius su nacionalinės regioninės politikos įgyvendinimu tame regione vykdo regiono ų plėtros tarybos ų priimtų sprendimų įgyvendinimo stebėseną analizuoja regiono ų socialinės ekonominės ir demografinės būklės pokyčius ir atsižvelgdamas į surinktą informaciją siūlo regiono ų plėtros tarybai oms priimti sprendimus 9 11 atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas III DEPARTAMENTO TEISĖS 10 Departamentas siekdamas jam nustatyto veiklos tikslo ir atlikdamas jam pavestas funkcijas turi teisę 10 1 teisės aktų nustatyta tvarka gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų kitų institucijų ir įstaigų jų administruojamų duomenų bazių Veiksmų programos stebėsenos komiteto Veiksmų programos valdymo komiteto pareiškėjų ir projektų vykdytojų informaciją reikalingą departamento veiklos tikslui pasiekti ir funkcijoms atlikti 10 2 pasitelkti ministerijų Vyriausybės įstaigų kitų valstybės institucijų ir įstaigų atstovus susitarus su jų vadovais

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/11/nuostatai-144;25.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • siunčiamų dokumentų registracija Teritoriniuose skyriuose parengti dokumentai išskyrus departamento ar Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos toliau Vidaus reikalų ministerija vardu rengiamus dokumentus registruojami dokumentą parengusiame teritoriniame skyriuje Dokumentai departamente registruojami vieną kartą tvarkomieji siunčiamieji kiti departamente parengti dokumentai jų pasirašymo ar tvirtinimo dieną gauti jų gavimo dieną Departamente parengti dokumentai registruojami po to kai jie pasirašomi direktoriaus direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo Gauti faksimilinio ryšio ar kitokiais telekomunikacijų galiniais įrenginiais dokumentai atspausdinami ir registruojami bendra tvarka Jei vėliau atsiunčiamas dokumento originalas jis registruojamas ta pačia data ir numeriu kaip ir anksčiau telekomunikacijų įrenginiais gautas dokumentas Vidaus reikalų ministerijos vardu siunčiamus dokumentus registruoja Vidaus reikalų ministerijos Bendrasis departamentas Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinto vidaus reikalų ministro 2004 m sausio 13 d įsakymu Nr 1V 8 Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos darbo reglamento patvirtinimo toliau Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas nustatyta tvarka Departamento archyvą pagal kompetenciją tvarko vyriausieji specialistai kuriems pareigybės aprašyme priskirta departamento ar atitinkamo skyriaus raštinės darbo organizavimo funkcija V SKYRIUS DOKUMENTŲ PASIRAŠYMAS Direktorius pasirašo 33 1 dokumentus siunčiamus valstybės ar savivaldybių institucijoms ar įstaigoms užsienio šalių analogiškų institucijų vadovams 33 2 tarptautines sutartis kitas sutartis ir susitarimus 33 3 banko ir kasos buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės dokumentus departamento programų sąmatas kitus finansinio ir ūkinio pobūdžio dokumentus 33 4 kitus teisės aktais jam pasirašyti priskirtus dokumentus pagal kompetenciją informacinio pobūdžio raštus raštus tarnybinės pagalbos klausimais taip pat raštus kuriais vykdydami vidaus reikalų ministro viceministro Vidaus reikalų ministerijos kanclerio rezoliucijas ar pavedimus departamento teikiamą jo kompetencijai priklausančią informaciją Direktoriui laikinai negalint eiti pareigų šiuos dokumentus pasirašo direktoriaus pavaduotojas ar laikinai direktoriaus pareigas eiti direktoriaus įsakymu paskirtas skyriaus vedėjas kurie apie tai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi informuoti direktorių Sutartys rengiamos vizuojamos ir pasirašomos teisės aktų ir direktoriaus įsakymų nustatyta tvarka Teikiamus direktoriui pasirašyti dokumentus pagal savo kompetenciją vizuoja dokumento rengėjas ir rengėjo tiesioginis vadovas direktoriaus pavaduotojas jeigu rengiamas dokumentas susijęs su direktoriaus pavaduotojui priskirtomis kuravimo sritimis Jeigu raštas kitas dokumentas susijęs su kito skyriaus veikla ir šis skyrius dalyvavo rašto ir kito dokumento rengime toks raštas kitas dokumentas vizuojamas rengime dalyvavusio skyriaus vedėjo Vizą sudaro darbuotojo pareigų pavadinimas vardas ir pavardė parašas data Vizuojamas tas dokumento egzempliorius kuris segamas į bylą departamento raštinėje ar teritoriniame skyriuje Prireikus direktorius gali nustatyti kitokią konkretaus dokumento pasirašymo tvarką Teritorinių skyrių vedėjai pagal kompetenciją atitinkamai pasirašo arba vizuoja 38 1 regiono plėtros tarybai teikiamą svarstyti ir tvirtinti regiono plėtros planą 38 2 parengtus pasiūlymus dėl regiono plėtros plano įgyvendinimo tikslinių teritorijų atitinkamoje apskrityje išskyrimo kriterijų nustatymo tikslinių teritorijų atitinkamoje apskrityje išskyrimo 38 3 kvietimus teikti projektinius pasiūlymus dėl regiono projektų įgyvendinimo iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regiono projektų sąrašams sudaryti 38 4 iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų regiono projektų sąrašų projektus teikiamus regiono plėtros tarybai svarstyti ir tvirtinti 38 5 regiono plėtros tarybai pateiktų projektinių pasiūlymų dėl regiono projektų įgyvendinimo vertinimo išvadas 38 6 regiono plėtros tarybos sprendimu pavestus parengti regioninės svarbos projektus 38 7 skyriaus metinį veiklos planą 38 8 ketvirtines ir metinę skyriaus veiklos plano ataskaitas 38 9 raštus susijusius su vykdomomis departamento funkcijomis deleguotomis teritoriniam skyriui 38 10 raštus kuriuose vykdydami direktoriaus pavedimus teritoriniai skyriai turi pateikti jų kompetencijai priklausančią informaciją 38 11 regiono plėtros tarybos sekretoriato rengiamus dokumentus reikalingus sėkmingai atlikti regiono plėtros tarybos sekretoriato funkcijas 38 12 kitus jiems priklausančius pasirašyti dokumentus Tik skyriaus vedėjo pasirašyti dokumentai priimami nagrinėti kituose skyriuose ar departamento pasitarimuose Darbuotojai spręsdami darbo klausimus pagal savo kompetenciją ar suteiktus įgaliojimus gali susirašinėti elektroniniu paštu departamento viduje taip pat su Lietuvos ar užsienio valstybių atitinkamų institucijų darbuotojais Direktorius pasirašo atsiliepimus ar skundus teikiamus administracinėse ir civilinėse bylose Dokumentus siunčiamus valstybės institucijoms ar įstaigoms užsienio šalių institucijoms prieš juos siunčiant būtina suderinti su direktoriaus pavaduotoju jeigu rengiamas dokumentas susijęs su direktoriaus pavaduotojui priskirtomis kuravimo sritimis ir ar direktoriumi Dokumentų kuriuos pasirašo vidaus reikalų ministras viceministrai Vidaus reikalų ministerijos kancleris rengimo derinimo ir vizavimo tvarką nustato Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas VI SKYRIUS DARBO ORGANIZAVIMAS Departamento veikla organizuojama vadovaujantis vidaus reikalų ministro patvirtintu departamento metiniu veiklos planu ir direktoriaus įsakymu patvirtintais skyrių metiniais veiklos planais kurie rengiami vadovaujantis Strateginio planavimo metodika patvirtinta Vyriausybės 2002 m birželio 6 d nutarimu Nr 827 Dėl strateginio planavimo metodikos patvirtinimo Departamento metinis veiklos planas skelbiamas departamento internetinėje svetainėje www lietuvosregionai lt Departamento metinio veiklos plano projekto rengimą ir jo teikimą vidaus reikalų ministrui tvirtinti koordinuoja direktorius Skyriai rengia skyrių metinius veiklos planus ir teikia direktoriui kiekvienais metais iki gruodžio 10 dienos Skyrių veiklos planus pasirašo tvirtina skyrių vedėjai Departamento metinį veiklos planą rengia Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo skyrius Departamento metinis veiklos planas turi būti parengtas ir pateiktas direktoriui vizuoti iki sausio 15 dienos Direktorius kontroliuoja kaip vykdomas departamento metinis veiklos planas Jei vykdytojas dėl objektyvių priežasčių per nustatytą terminą negali įgyvendinti numatytą priemonę ar pasiekti planinius rodiklius apie tai jis turi pranešti raštu direktoriui ne vėliau kaip 10 darbo dienų iki vykdymo pabaigos nurodant priežastis Direktorius gali įsakymu pratęsti įvykdymo terminą Skyriai teikia direktoriui ketvirčio ir metinę ataskaitas apie skyrių veiklos planų vykdymą Ketvirčio ataskaita pateikiama iki kito mėnesio 10 dienos metinė ataskaita pateikiama iki kitų metų sausio 10 dienos Einamieji departamento veiklos klausimai aptariami šio reglamento VII skyriuje nustatyta tvarka organizuojamuose pasitarimuose Vykdant Lietuvos Respublikos įstatymų Vyriausybės nutarimų vidaus reikalų ministro ir direktoriaus įsakymų pavedimų ir kitų teisės aktų nuostatas direktoriaus įsakymu gali būti sudaromos nuolatinės ar laikinosios komisijos ir darbo grupės Nuolatinės komisijos tęstinėms funkcijoms vykdyti sudaromos iš komisijos pirmininko esant būtinumui jo pavaduotojo narių ir sekretoriaus Laikinosios komisijos sudaromos einamiesiems klausimams spręsti Komisijų nuostatai darbo reglamentas tvirtinami direktoriaus įsakymu įstatymo numatytais atvejais vidaus reikalų ministro įsakymu Skyrių vedėjai gali siūlyti direktoriui sudaryti darbo grupes kai to reikia departamentui pavestoms funkcijoms atlikti Departamente komisijos ir darbo grupės gali būti sudarytos iš darbuotojų kuriuos direktoriui siūlo direktoriaus pavaduotojas jeigu sudaromos komisijos ar darbo grupės veikla susijusi su direktoriaus pavaduotojui priskirtomis kuravimo sritimis ir ar skyrių vedėjai Direktorius atsižvelgdamas į skyriaus ių vedėjo ų ar direktoriaus pavaduotojo kuruojančio direktoriaus priskirtas sritis siūlymus priima sprendimą dėl darbuotojo ų skyrimo į atitinkamą komisiją ar darbo grupę Į departamento sudaromas komisijas ar darbo grupes gali būti įtraukiami ir kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų taip pat suinteresuotųjų įmonių mokslo ir kitų institucijų atstovai Tokio pobūdžio komisijos ar darbo grupės sudėtis tvirtinama tik minėtų institucijų įmonių ar įstaigų vadovams sutikus Sprendimą dėl darbuotojo delegavimo į regiono plėtros tarybų kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų sudaromas komisijas ar darbo grupes priima pagal kompetenciją direktorius atsižvelgdamas į teritorinio skyriaus vedėjo ir direktoriaus pavaduotojo jeigu sudaromos komisijos ar darbo grupės veikla susijusi su direktoriaus pavaduotojui priskirtomis kuravimo sritimis ar teritorinio skyriaus vedėjas Skyrių vedėjai kiekvieną savaitę teikia direktoriui ir ar direktoriaus pavaduotojui informaciją apie skyrių atliekamus darbus atliekant jiems pavestas funkcijas o direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui paprašius ir su atliekamais darbais susijusius dokumentus Regionų plėtros tarybų sekretoriatų darbas organizuojamas vadovaujantis regionų plėtros tarybų patvirtintais dokumentais VII SKYRIUS PASITARIMAI Kiekvieno mėnesio pirmą trečiadienį departamente organizuojami pasitarimai departamento veiklos ir ar valdymo klausimams spręsti kuriuose dalyvauja direktorius direktoriaus pavaduotojas skyrių vedėjai direktoriaus pakviesti kiti asmenys Direktorius gali keisti tokio pasitarimo datą laiką ir vietą Prireikus departamente gali būti organizuojami pasitarimai ne šio reglamento 60 punkte nustatytu laiku dėl kylančių departamento veiklos ir ar valdymo klausimų Pasitarimo datą laiką vietą ir darbotvarkę nustato direktorius Pasitarimuose dalyvauja pagal kompetenciją direktorius direktoriaus pavaduotojas skyrių vedėjai pakviesti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai kiti direktoriaus kviesti darbuotojai ir ar asmenys Direktoriaus pavaduotojas skyrių vedėjai gali inicijuoti ir organizuoti pasitarimus su valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovais jiems pavestų veiklos sričių įgyvendinimo ir funkcijų atlikimo klausimais Pasitarimo datą laiką vietą ir darbotvarkę nustato pasitarimą inicijuojantis ir organizuojantis asmuo Pasitarimuose dalyvauja pagal kompetenciją direktoriaus pavaduotojas skyriaus ių vedėjas ai pakviesti valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų atstovai kiti direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo kviesti darbuotojai ir ar asmenys Pasitarimai protokoluojami Protokolas pasirašytas departamento direktoriaus direktoriaus pavaduotojo ar skyriaus vedėjo išsiunčiamas elektroniniu paštu visiems pasitarime dalyvavusiems asmenims ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas jeigu kituose teisės aktuose nenustatyta kitas jų pateikimo terminas Departamento pasitarimus protokoluoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirta funkcija organizuoti departamento raštinės darbą Direktoriaus pavaduotojo ar skyrių vedėjų inicijuotus pasitarimus protokoluoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirta funkcija organizuoti skyriaus raštinės darbą ar kitas paskirtas darbuotojas VIII SKYRIUS PAVEDIMAI JŲ VYKDYMAS IR VYKDYMO KONTROLĖ Direktorius užtikrina kad Lietuvos Respublikos Seimo Vyriausybės Ministro Pirmininko Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimai būtų deramai ir laiku įvykdyti Lietuvos Respublikos Seimo Vyriausybės Ministro Pirmininko Vidaus reikalų ministerijos vadovybės pavedimų vykdymą nustato Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentas ir šis reglamentas Departamente pavedimus duoti turi teisę 66 1 direktorius direktoriaus pavaduotojui skyriaus ių vedėjui ams departamento darbuotojui ams 66 2 direktoriaus pavaduotojas pagal priskirtas kuravimo sritis skyriaus ių vedėjui ams departamento darbuotojui ams 66 3 skyrių vedėjai atitinkamo skyriaus patarėjui ir ar skyriaus darbuotojui ams Direktoriaus pavedimai gali būti įforminami direktoriaus įsakymais rezoliucijomis bei kitokia rašytine ar žodine forma Direktoriaus pavaduotojo skyrių vedėjų pavedimai gali būti įforminami rezoliucijomis bei kitokia rašytine ar žodine forma Raštu duotus direktoriaus direktoriaus pavaduotojo pavedimus registruoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirta departamento raštinės darbo organizavimo funkcija Raštu duotus skyriaus vedėjo pavedimus registruoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirta departamento ar atitinkamo skyriaus raštinės darbo organizavimo funkcija Darbuotojai turi įvykdyti raštu duotą pavedimą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pavedimo gavimo skyriuje dienos jei jame nenustatytas kitoks įvykdymo terminas Pavedimai parengti teisės akto projektą turi būti įvykdyti per ne ilgesnį kaip 3 mėnesių laikotarpį nuo jų gavimo dienos jei pavedime įstatyme ar kitame teisės akte kurio pagrindu duodamas pavedimas nenurodytas konkretus įvykdymo terminas Direktoriaus direktoriaus pavaduotojo pavedimų raštu įvykdymą per nustatytą terminą kontroliuoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirta departamento raštinės darbo organizavimo funkcija Likus 3 darbo dienoms iki termino pabaigos jis rašo priminimą pavedimo vykdytojui ams ir kartą per savaitę informuoja direktorių pagal kompetenciją direktoriaus pavaduotoją skyrių vedėjus apie tai kaip vykdomi pavedimai Pavedimas įvykdytas jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės Skyrių vedėjų pavedimų raštu įvykdymą per nustatytą terminą kontroliuoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirta departamento ar atitinkamo skyriaus raštinės darbo organizavimo funkcija Likus 3 darbo dienoms iki termino pabaigos jis rašo priminimą pavedimo vykdytojui ams ir kartą per savaitę informuoja skyriaus vedėją apie tai kaip vykdomi pavedimai Pavedimas įvykdytas jeigu išspręsti visi jame pateikti klausimai arba į juos atsakyta iš esmės Pavedimų dėl kitų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų įvykdymo terminai nustatomi vadovaujantis Vyriausybės darbo reglamentu patvirtintu Vyriausybės 1994 m rugpjūčio 11 d nutarimu Nr 728 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės darbo reglamento patvirtinimo ir ar Vidaus reikalų ministerijos darbo reglamentu ir šiuo reglamentu Gauto dokumento užduoties įvykdymo terminas skaičiuojamas nuo dokumento gavimo departamente dienos o vidaus dokumentų nuo jų pasirašymo ar patvirtinimo dienos Jeigu gavęs pavedimą darbuotojas mano kad užduoties vykdymas nepriklauso jo kompetencijai jis dėl pavedimo peradresavimo pateikia prašymą pavedimą davusiam asmeniui ne vėliau kaip kitą po pavedimo gavimo darbo dieną o vykdytoją pakeitus praneša apie tai vyriausiajam specialistui kuriam pareigybės aprašyme priskirta departamento ar atitinkamo skyriaus raštinės darbo organizavimo funkcija 75 1 Kiekvienas departamento valstybės tarnautojas ar darbuotojas dirbantis pagal darbo sutartį asmeniškai atsako už kokybišką pavedimų įvykdymą Pavedimai gali būti duodami keliems vykdytojams Už pavedimo vykdymą tinkamai ir laiku atsakingi visi pavedime nurodyti vykdytojai Kai pavedimas paskirtas vykdyti keliems vykdytojams visą privalomą parengti dokumento dalį pirmajam rezoliucijoje nurodytam vykdytojui kiti rezoliucijoje nurodyti departamento darbuotojai pagal savo kompetenciją privalo pateikti likus ne mažiau kaip 3 trims darbo dienoms iki pavedimo įvykdymo termino pabaigos jeigu pavedimo vykdymo terminas nėra trumpesnis Skubaus pavedimo vykdymo atveju pavedime nurodyti atsakingi vykdytojai privalo nedelsdami pagal kompetenciją parengti ir pateikti pirmajam vykdytojui privalomą medžiagą ir ar dokumento dalį ir teikti visokeriopą pagalbą visą pavedimo vykdymo laiką Skubūs pavedimai perduodami vykdytojams tą pačią darbo dieną Jeigu įvykdyti pavedimo per nustatytą terminą negalima dėl nepriklausančių nuo vykdytojo priežasčių apie tai nedelsiant turi būti pranešta pavedimą davusiam asmeniui pateikiant prašymą jei tai įmanoma pratęsti įvykdymo terminą Kitais atvejais esant svarbioms priežastims motyvuotas prašymas pratęsti pavedimo vykdymo terminą arba pakeisti vykdytoją turi būti pateiktas pavedimą davusiam asmeniui ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki įvykdymo termino pabaigos Skyrių vedėjai turi užtikrinti kad jų vadovaujamų skyrių darbuotojams išėjus atostogų jiems duoti pavedimai būtų perduoti baigti vykdyti kitiems darbuotojams IX SKYRIUS DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į PAREIGAS IR ATLEIDIMAS IŠ JŲ Asmenys priimami į valstybės tarnautojų pareigas ir atleidžiami iš jų vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymu ir jo pagrindu priimtų kitų teisės aktų nustatyta tvarka Asmenys priimami į darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis pareigas ir darbo sutartys su jais sudaromos ir nutraukiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Darbo sutartis įforminama pagal Vyriausybės 2003 m sausio 28 d nutarimu Nr 115 Dėl darbo sutarties ir darbo sutarties su jūrininku pavyzdinių formų patvirtinimo patvirtintą pavyzdinę formą vienas egzempliorius perduodamas priimtam darbuotojui antrasis saugomas darbuotojo asmens byloje Dokumentų dėl priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas parengimą ir jų išsiuntimą valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai organizuoja vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Šis vyriausiasis specialistas priima pretendentų dokumentus juos registruoja organizuoja konkursus bei įformina pretendento laimėjusio konkursą priėmimą į pareigas Įsakymo apie darbuotojo priėmimą į pareigas kopijos perduodamos priimtam asmeniui jo tiesioginiam vadovui ir vyriausiajam specialistui kurio pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Su šiuo reglamentu vidaus tvarkos taisyklėmis pareigybės aprašymu ir kitais dokumentais kuriuos turi žinoti ir jais vadovautis priimamas darbuotojas jį pasirašytinai supažindina jo tiesioginis vadovas Paskirtiems į pareigas valstybės tarnautojams išduodami nustatytos formos valstybės tarnautojo pažymėjimai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2002 m liepos 11 d įsakymas Nr 338 Dėl Valstybės tarnautojo pažymėjimo formos ir valstybės tarnautojo pažymėjimo išdavimo tvarkos taisyklių patvirtinimo darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis darbo pažymėjimai Tais atvejais kai darbuotojas apie atleidimą turi būti įspėtas jam nustatyta tvarka įformintą įspėjimą pasirašytinai įteikia vyriausiasis specialistas kurio pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Pastarojo reikalavimu atleidžiamas darbuotojas turi pateikti atsiskaitymo su atitinkamais padaliniais lapelį kurio forma nustatoma direktorius įsakymu Atleidžiamojo asmens valstybės tarnautojo ar darbo pažymėjimas grąžinami vyriausiajam specialistui kurio pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos saugoti asmens byloje Atleidžiami iš pareigų darbuotojai arba perkeliami į kitas pareigas valstybės tarnautojai privalo perduoti jų žinioje esančias susijusias su jų pareigų vykdymu bylas ir kitus dokumentus neatsižvelgiant į jų įvykdymo laipsnį informacinę ir norminę medžiagą antspaudus ir spaudus kitą turtą už kurį darbuotojas yra materialiai atsakingas skyriaus vadovui ar kitam direktoriaus paskirtam priimti nurodytus dokumentus ir turtą asmeniui X SKYRIUS DARBO IR POILSIO LAIKAS Darbo ir poilsio laiką departamente reglamentuoja vidaus tvarkos taisyklės patvirtintos direktoriaus įsakymu XI SKYRIUS ATOSTOGOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS Kasmetinės nemokamos atostogos atostogos kvalifikacijai tobulinti atostogos dėl valstybės tarnautojo perkėlimo į kitas pareigas atostogos dėl dalyvavimo Europos Sąjungos tarptautinės organizacijos finansuojamuose paramos teikimo arba Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektuose departamento valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka Kitos tikslinės atostogos departamento valstybės tarnautojams suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Kasmetinės ir tikslinės atostogos darbuotojams dirbantiems pagal darbo sutartis suteikiamos Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka Kasmetinės atostogos departamento darbuotojams suteikiamos direktoriaus įsakymu pagal einamųjų metų pradžioje sudaromą Kasmetinių atostogų suteikimo grafiką Skyrių vedėjai iki kiekvienų metų kovo 1 d turi pateikti planuojamų savo skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus vyriausiajam specialistui kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos parengia bendrą darbuotojų Kasmetinių atostogų grafiką ir pateikia jį iki kiekvienų einamųjų metų kovo 15 d tvirtinti direktoriui Kasmetinių atostogų grafikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu ir paskelbiamas visiems darbuotojams Jei departamento darbuotojas numato išeiti kasmetinių atostogų Kasmetinių atostogų grafike numatytu laiku atskiras tarnybinis prašymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo direktoriui ir direktoriaus įsakymas dėl kasmetinių atostogų suteikimo nėra rengiamas Tais atvejais kai departamento darbuotojas pageidauja išeiti kasmetinių atostogų nesant patvirtinto Kasmetinių atostogų grafiko ar ne pagal patvirtintą Kasmetinių atostogų grafiką jis turi pateikti direktoriui prašymą suteikti jam kasmetines atostogas ne vėliau kaip prieš 15 penkiolika kalendorinių dienų iki numatomos kasmetinių atostogų pradžios Šis prašymas turi būti suderintas su tiesioginiu vadovu ir pateikiamas vyriausiajam specialistui kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Jis parengia direktoriaus įsakymo projektą dėl kasmetinių atostogų suteikimo ir teikia jį pasirašyti direktoriui Vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos turi užtikrinti kad direktoriaus įsakymo projektas dėl kasmetinių atostogų suteikimo būtų parengtas likus ne mažiau kaip 14 keturiolikai kalendorinių dienų iki numatomos kasmetinių atostogų pradžios kad Vidaus reikalų ministerijos struktūrinis padalinys vedantis departamento buhalterinę apskaitą turėtų laiko apskaičiuoti pinigines išmokas už kasmetines atostogas Jeigu departamento darbuotojas prašymą direktoriui suteikti jam kasmetines atostogas pateikia vėliau nei prieš 15 penkiolika kalendorinių dienų iki numatomos kasmetinių atostogų pradžios tokiu atveju darbuotojas prašyme suteikti jam kasmetines atostogas papildomai pateikia prašymą atostoginius išmokėti kartu su darbo užmokesčiu Kasmetinių atostogų perkėlimas ir pratęsimas esant Lietuvos Respublikos darbo kodekso 174 straipsnio 1 dalyje numatytoms aplinkybėms įforminamas direktoriaus įsakymu laikantis šio straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos Kasmetines atostogas darbuotojams imant dalimis vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos turi užtikrinti kad viena darbuotojui suteiktų kasmetinių atostogų dalis nebūtų trumpesnė kaip 14 keturiolika kalendorinių dienų Iš kasmetinių atostogų darbuotojas gali būti atšauktas tik teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka darbuotojams auginantiems neįgalų vaiką iki aštuoniolikos metų ar ne mažiau kaip du vaikus iki dvylikos metų jų pasirinkimu gali būti suteikiamos papildomos poilsio dienos arba sutrumpinamas darbo laikas mokant darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį Papildomos poilsio dienos darbuotojui yra suteikiamos jo rašytiniu prašymu pateiktu direktoriui ne vėliau kaip prieš 3 tris kalendorines dienas iki pageidaujamos papildomos poilsio dienos suteikimo Rašytinis prašymas dėl papildomos poilsio dienos suteikimo turi būti suderintas su tiesioginiu vadovu ir pateikiamas vyriausiajam specialistui kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Jis parengia direktoriaus įsakymo projektą dėl papildomos poilsio dienos suteikimo ir teikia jį pasirašyti direktoriui Darbuotojui pageidaujant ir suderinus su tiesioginiu vadovu papildoma os poilsio diena os jo rašytiniu prašymu gali būti ta os pati pačios atitinkamos ų mėnesio savaitės čių ir ar mėnesio diena os kiekvieną mėnesį Tokiu atveju darbuotojui suteikiama os papildoma os poilsio diena os direktoriaus įsakymu kurį rengia vyriausiasis specialistas kuriam pareigybės aprašyme priskirtos departamento personalo valdymo funkcijos Tokiu atveju kiekvieną mėnesį darbuotojas neprivalo

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/11/darbo-reglamentas-145;26.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • planas Kauno apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Klaipėdos apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Marijampolės apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Panevėžio apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Šiaulių apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Utenos apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Tauragės apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Telšių apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Vilniaus apskrities skyriaus 2015 metų veiklos planas Techninės paramos administravimo ir veiklos koordinavimo

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/11/planavimo-dokumentai-288;165.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • kontaktai Teisinė informacija Veikla Regionų statistika Nuorodos Pradžia Veiklos sritys Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Viešieji pirkimai Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Veiklos sritys Įgyvendinti nacionalinę regioninę politiką apskrityse Grįžti atgal Į viršų Veiklos sritys Veiklos sritys 2015 Vidaus reikalų ministerija Visos teisės saugomos Biudžetinė įstaiga Šventaragio g 2 LT 01510 Vilnius tel 8 5 271 8267 faks

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/11/veiklos-sritys-289;166.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • Veiklos sritys Darbo užmokestis Viešieji pirkimai Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Darbo užmokestis Informacija apie darbo užmokestį 2015 m Informacija apie darbo užmokestį 2014 m Informacija apie darbo užmokestį 2013 m Informacija apie darbo užmokestį 2012 m Informacija apie darbo užmokestį 2011 m Redaguota 2016 02 05 09 02 16 Grįžti atgal Į viršų Darbo užmokestis Darbo užmokestis 2015 Vidaus reikalų ministerija Visos

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/11/darbo-uzmokestis-290;167.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive


 • pirkimai Veikla Nuostatai Darbo reglamentas Planavimo dokumentai Veiklos sritys Darbo užmokestis Viešieji pirkimai Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai Finansinių ataskaitų rinkiniai Vadovų darbotvarkės Paskatinimai ir apdovanojimai Viešieji pirkimai 2016 metų Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos prekių paslaugų ir darbų viešųjų pirkimų planas Redaguota 2016 04 27 10 25 16 Grįžti atgal Į viršų Viešieji pirkimai Viešieji pirkimai 2015 Vidaus reikalų ministerija Visos teisės saugomos Biudžetinė įstaiga Šventaragio g 2

  Original URL path: http://lietuvosregionai.lt/lt/11/viesieji-pirkimai-497;168.html (2016-04-28)
  Open archived version from archive