archive-lt.com » LT » P » PAKIRSINIODVARAS.LT

Total: 205

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Burbiškio ir Pakiršinio dvaruose įrengtos amatų ekspozicijos
  originaliai išdėstyti ir pateikti dvarų lankytojams Pakruojo ir Radviliškio krašto amatininkų gaminius kartu pakviesdamos jų įsigyti VVG Pakruojo rajono partnerystė ekspozicijoms pateikė medžio drožėjų Bronislovo Gedmino Egidijaus Impolio Eugenijaus Rimdžio dirbinius Marijaus Labanausko keramikos gaminius Irenos Kompauskienės natūralaus vaško žvakes Lolitos Narkevičiūtės Važgauskienės žalvarinius varinius papuošalus Neringos Starkauskienės riešines Elenos Kaminskienės darbelius iš veltos vilnos ir Ramutės Prikockienės iš vytelių pintus dirbinius VVG Pakruojo rajono partnerystė ir VVG Radviliškio lyderis

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/30/burbiskio-ir-pakirsinio-dvaruose-irengtos-amatu-ekspozicijos#form (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Pakiršinyje kalbėta apie Aukštaitijos amatų centrus
  Istorija Naujienos Dokumentai Edukacinės programos Plenerai Galerija Spauda rašo Nuorodos Kontaktai Radviliškio tautodailininkai Pakiršinio kaimo bendruomenė Pakiršinyje kalbėta apie Aukštaitijos amatų centrus Vardas Straipsnio komentarų skaičius 0 Tekstas Apsaugos kodas

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/2/28 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Pakiršinyje kalbėta apie Aukštaitijos amatų centrus
  kultūros ir tradicinių amatų puoselėjimas skatina jaunimą nepamiršti savo šaknų Renginio pradžioje pagerbta etnologė tautosakos puoselėtoja ir rinkėja Emilija Brajinskienė visiems žinoma kaip Šeduvos baba Jai Etninės kultūros globos tarybos vardu padėkota už nuveiktus darbus etninės kultūros išsaugojimo ir puoselėjimo srityje Pasitarime dalyvavo Aukštaitijos regiono etninės kultūros globos tarybos nariai Žemės ūkio ministerijos Tautinio paveldo skyriaus specialistai amatų centrų vadovai Vitalija Vasiliauskaitė Etninės kultūros globos tarybos specialistė Aukštaitijos regionui kalbėjo apie Amatų centrų Aukštaitijoje veiklą Elžbieta Karaliūtė Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro direktorė pristatė Pakiršinio centro veiklą Pasak jos Pakiršinyje veikiančio amatų centro veiklos programų įvairovė patraukli ne tik Radviliškio rajono savivaldybės gyventojams čia atvyksta jaunimas ir suaugusieji besidomintys etnine kultūra tradiciniais amatais iš visos Lietuvos Zita Markevičienė nuotr kairėje Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Aukštaitijos regionui Pakiršinyje kalbėjo apie tai kad čia labai geros sąlygos puoselėti etninę kultūrą Esu džiugiai nustebinta šio amatų centro materialine baze pasirengimu vykdyti etninės kultūros puoselėjimo programas kalbėjo Z Markevičienė Etninės veiklos plėtrą Radviliškio rajono savivaldybėje pristatė Kristina Kacevičienė Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Didžiausia problema pasak susirinkusiųjų yra ta kad Etninės kultūros ir amatų centrai neturi patvirtinto paslaugų teikimo sąrašo Tik už patvirtintas paslaugas

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/28/pakirsinyje-kalbeta-apie-aukstaitijos-amatu-centrus#form (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • 2013 m. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ respublikinio turo rezultatai
  other colours Sandy 2015 05 14 I m a Fleming and enchanted by your depisirtcon Brussels is however not officially French speaking but a common ground with the largest minority speaking French and the second largest speaking Arab and a third Turkish and a fourth Dutch Flemish so there s no lingual majority I could try to explain that thing about language communities Fr Fl Ger and regional territories Wall Fl Brussels but it all makes it more Balkanish Suffice to say that we re trying to form a government since June no success and that it s all very non violent We have a steady influx of Hungarian Romanian street musicians as well given the heavy sic emphasis on tourism you described I ve seen more Vioare cu Goarna here in my home town of Bruges than I ve met in the whole of Bihor http txthxnoc com url http kfzigpj com kfzigpj url link http cbjgxtqyo com cbjgxtqyo link Mona 2015 05 10 Haha I am a French and Yiddish speaking Brussels inbhaitant and I can say you that the version of Ludasi Karcsi is the main version of Flemish political parties about Brussels with the big deal

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/2/29 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • 2013 m. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ respublikinio turo rezultatai
  mokinių darbais atrinktais iš visos Lietuvos Respublikinėje Sidabro vainikėlio turo parodoje eksponuoti ir keturių mokinių iš Radviliškio rajono darbai Labai džiugu kad dviejų iš jų kūriniai buvo įvertinti diplomais III vietos diplomą gavo Elidijus Urbonas Vaižganto gimnazija mokytojas Eugenijus Arkušauskas II vietos diplomą gavo Mindaugas Karalius Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro dalyvis mokytojas Marijus Labanauskas Daumantui Kublickui ir Egidijui Prankoniui Gražinos pagrindinė mokykla mokytojas Sigitas Laurutis įteikti

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/29/2013-m-lietuvos-mokiniu-liaudies-dailes-konkurso-sidabro-vainikelis-respublikinio-turo-rezultatai#form (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • 2013 m. Lietuvos mokinių liaudies dailės konkurso „Sidabro vainikėlis“ respublikinio turo rezultatai
  mokinių darbais atrinktais iš visos Lietuvos Respublikinėje Sidabro vainikėlio turo parodoje eksponuoti ir keturių mokinių iš Radviliškio rajono darbai Labai džiugu kad dviejų iš jų kūriniai buvo įvertinti diplomais III vietos diplomą gavo Elidijus Urbonas Vaižganto gimnazija mokytojas Eugenijus Arkušauskas II vietos diplomą gavo Mindaugas Karalius Radviliškio rajono savivaldybės etninės kultūros ir amatų centro dalyvis mokytojas Marijus Labanauskas Daumantui Kublickui ir Egidijui Prankoniui Gražinos pagrindinė mokykla mokytojas Sigitas Laurutis įteikti

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/29 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kultūros ir švietimo židiniai provincijoje
  com leajbrexes url link http lrvmrwml com lrvmrwml link Cristi 2015 05 26 One of my buddies told me that jalykcn is very borning and she has nothing interesting to say they didn t put her on the camera as much and they try to edit her out on the trailers she is not as tough as it seems the producer actually bitched out the casting director for choosing her One of the producer actually told my bud that she needs a 2 off the record Phindiswa 2015 05 26 Ya this girl calls herself a good mom HA HA I ve got news for you the nhitgs she was workin the pole for a dollar she left her son with her boyfriend aka FREE BABYSITTER I was definately there with him in her appartment and saw icky panties all over the kids room YOU NEED TO CLEAN YOUR SH T up Id hate if that little boy stepped on them and it stuck to the bottom of his foot http thzlqsqujv com url http seteibndnn com seteibndnn url link http qczvmsaibch com qczvmsaibch link Bai 2015 05 25 野花 概念完整 表演形式比較貼近傳統模式 對主題表達得非常深刻 浮躁 我行我素 曲 詞 編 唱都以抽離角度看抽象情感 The

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/2/27 (2016-04-28)
  Open archived version from archive

 • Kultūros ir švietimo židiniai provincijoje
  niai Dai vos Žu kie nės nė ri niai ir mez gi niai Al mos Ja nu lie nės Ire nos Ti lū nie nės Da nės Gai džiū nie nės Auš ros Pra nins kie nės Bi ru tės Ma me niš kie nės dir bi niai iš odos Ma ri jaus La ba naus ko Ge no vai tės Ta vo rie nės Li di jos Mic ku vie nės ke ra mi kos Gied ros Ra ma nec kie nės ir Sta sės Ang lic kie nės pin tos juos tos Be veik 40 įvai rių dar bų pri sta tė ir Tre čio jo am žiaus uni ver si te to rank dar bių bū re lis ku riam va do vau ja Jo lan ta Kve da rie nė Pa ro dos lan ky to jai su si do mė ję ap žiū ri nė jo Bi ru tės Gu rie nės ku ri pa ro dai pa tei kė per 15 dar bų ir Onu tės Mi šei kie nės siu vi nė tus ir vel tus rank dar bius Ne ma žiau rad vi liš kie čius su do mi no ir Ge nės Cir ke lie nės Ele nos Stan ke vi čie nės Gra ži nos Šar kie nės dar bai Su si do mė ji mą su kė lė ir Ku tiš kių dau gia funk cio cent ro Ama tų bū re lio gra žia dar bių Ge no vai tės Zda nie nės Eu ge ni jaus Ja nu čio Kris ti nos Kal ni kie nės Re gi nos Kie lie nės Ilo nos Ju zu mie nės ir ki tų dar bai Sa vo dar bus pri sta tė ir Bai so ga los prie sto čio bend ruo me nės Iman tai gra žia dar bės Vi da Bu nie nė Re gi na Kim tie nė Re gi na Stan kū nie nė Ire na Blo žie nė Jo li ta Piš či kie nė ir ki tos mo te rys Jau nų jų kū ry ba Ra jo no tau to dai li nin kų pa ro do je sa vo dar bus eks po na vo ir jau nie ji gra žia dar biai ra jo no moks lei viai ku rie da ly va vo moks lei vių liau dies dai lės kon kur se Si dab ro vai ni kė lis Ja me sa vo dar bus pri sta tė apie 30 jau nų jų gra žia dar bių Pa ro dos lan ky to jų su si do mė ji mo su lau kė Min dau go Ka ra liaus ke ra mi kos To mo Di lins ko Egi di jaus Pran ko nio kal vys tės Gre tos Pra nins kai tės ir Ra min tos Ma me niš ky tės odos dir bi niai Bro niaus Tiš kaus kau kės Eu ge ni jaus Ar bu

  Original URL path: http://pakirsiniodvaras.lt/spauda-raso/1/27/kulturos-ir-svietimo-zidiniai-provincijoje#form (2016-04-28)
  Open archived version from archive