archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Rin­ki­mų py­ra­gas – su „vyš­nai­tė­mis“
  d Šiau lių Laip tų ga le ri ja penk ta die nį pa mi nė jo 24 ąjį gim ta die nį Šven tė je ne trū ko svei ki ni mų gė lių ir dai nų pri sta ty ta ta py to jo Juo zo Vo sy liaus dar bų pa ro da Re gė ji mai Šiau lių kraš tui il ga me tė Laip tų ga le ri jos di rek to rė Ja ni na Ali šaus kie nė sa kė kad di džiau sias ga le ri jos tur tas pa ro dų au to riai ir lan ky to jai O la biau siai šian dien ji pa si gen dan ti sta bi lu mo Laip tų ga le ri jos sa lė je penk ta die nį vos til po vi si ger bė jai Įs tai gos veik los su kak ties pro ga bu vo pri sta ty tas Šimtmečio sulaukė šiaulietis gydytojas Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 26 d Šiau lie tis gy dy to jas Jo kū bas Fur ma nas šven čian tis 100 me tų ju bi lie jų va kar na muo se pa svei kin tas mies to me ro kai my nų bi čiu lių Ju bi lia tas tei gė jog džiau gia si il gu gy ve ni mu ir pa brė žė Svar biau sia jog ne bū tų ka ro Ąžuo lai len kia gal vas prieš jū sų tvir tu mą il giau sių me tų lin ki me su sto ję svei ki no me ras Ar tū ras Vi soc kas o J Fur ma nas ap juos tas ju bi lie ji ne juos ta at si sto jęs dė ko jo už pa ro dy tą dė me sį J Fur ma nas bu vęs il ga me tis Šiau lių mies to sa ni ta ri nės VISOS ŠVENTĖS MELAGIŲ DIENOS Budintis reporteris 2016 m balandžio 26 d Ju ris tai pa tvir tins kad do ro vė ir ju ri di niai įsta ty mai bu vo ne iš pirš to lauž ti Do ro vės įsta ty mus te be reg la men tuo ja Pap ro ti nė tei sė t y šei mos pa pro čiai 10 Die vo įsa ky mų ir Mo ra li nis ko mu niz mo sta ty to jų ko dek sas ku rį mo kė mo kyk lo se Be je juos pir ma sis iš gir do Mo zė iš pa ties Die vo lū pų Pir mie ji ju ri di niai pa rag ra fai iš li ko iš kal ti ka ra liaus Ha mu ra bio ste lo je Ba bi lo ne tuoj po Ba bi lo no bokš to nu ver ti mo Bib li jo je kur akis už akį dan tis už dan tį O už Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą Sportas 2016 m balandžio 26 d Aš tuo nio lik me tis Egi di jus Val čiu kas iš Šau kė nų Kel mės ra jo nas penk ta die nį Da ni jo je vy ku sia me pa sau lio čem pio na te pa sie kė pa sau lio re kor dą iš spau dė 151 ki log ra mo štan gą Vos met ro 34 cen ti met rų ūgio 53 ki log ra mų svo rio tre jus me tus už siim da mas jė gos tri ko ve šau kė niš kis yra iš ko vo jęs dau giau kaip šim tą me da lių ne sy kį ge ri no jau nių pa sau lio re kor dus Pa sau lio re kor das Da ni jo je nau jau sias ir reikš min giau sias šau kė niš kio stip ruo lio Egi di jaus Val čiu ko lai mė ji mas Šeimų turnyre sėkmė lydėjo ir debiutantus Sportas 2016 m balandžio 26 d Tai bu vo at ran kos tur ny ras į 40 ąjį šei mų krep ši nio tur ny ro Ka zi mie ro Bud rio tau rė fi na lą ku ris pir mą jį bir že lio sa vait ga lį vyks Klai pė do je Ka dan gi tai ju bi lie ji nis tur ny ras į jį kvie čia mos dvi šiau lie čių tur ny ro stip riau sios ko man dos Žu kaus kai ir tur ny ro de biu tan tai Ruš kiai Ruš kių šei mos ko man da šei mų krep ši nio tur ny re Ri mui Ime na vi čiui at min ti da ly va vo pir mą kar tą ta čiau jam ruo šė si la bai at sa kin gai De šim ties gi mi nai čių ko man da bu vo pa si puo šu si vie no dais Nugalėtojų taurė vėl raudondvariečių rankose Sportas 2016 m balandžio 26 d Pa si bai gė Radviliškio ra jo ni nės vy rų krep ši nio pir me ny bės ku rio se ra jo no Švie ti mo ir spor to pa slau gų cent ro įsteig ta nu ga lė to jų tau rė ant rus me tus iš ei lės įteik ta Rau dond va riui at sto vau jan čiai krep ši nio ko man dai RNDV group Ma ža ja me fi na le dėl tre čio sios vie tos ko vo jo ŠSPC ir Švy tu rio ko man dos Pir mą sias rung ty nes re zul ta tu 98 81 lai mė jo ŠSPC ko man dos vy rai Dau giau sia taš kų ko man dai pel nė L Kut ra 30 taš kų B Be res ne vi čius 25 J Bla žys 18 Var žo vų ko man dai taš kais Parodų vitrinose naujos parodos Afiša 2016 m balandžio 26 d Į kvie ti mą bu vo at si liep ta to dėl mies to pės čių jų bul va ro pa ro dų vit ri no se vie nu me tu ati da ry tos net dvi pa ro dos Jo se eks po nuo ja mi Sal du vės pro gim na zi jos mo kyt R Val čiu kie nė Suau gu sių jų mo kyk los mo kyt R Val čiu kie nė ir Sta sio Šal kaus kio gim na zi jos mo kyt J Šli vins kie nė mo ki nių dar bai Ire na Kil ta na vi čie nė Ne for ma lio jo švie ti mo ir pa gal bos sky riaus ve dė ja Šventė vedė į praeitį Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Praė ju sį sa vait ga lį į Rau dė nus Šiau lių r kvie tė ne tik Jur gi nės Prieš jas ir po jų bu vo ga li ma dau giau su ži no ti apie kraš to praei tį kū ry bi nė se dirb tu vė se pa si mo ky ti ama to pa spor tuo ti pa šok ti pa dai nuo ti pa žais ti taip kaip tai da rė mū sų se no liai Ir va ka re įdo my bės ne si bai gė Links ma nuo tai ka pa skli do jau pir ma ja me įdo my bė mis pil nos kraš to pa pro čiams skir tos die nos ren gi ny je Rau dė nuo se Mo kyk los dau gia funk cio cent ro fo jė pil noje vie ti nio jau ni mo bei Paveiksluose pasidalijo savo pasaulėjauta Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Rad vi liš kio vie šo sios bib lio te kos Pa veiks lų ga le ri jo je ati da ry ta kraš tie tės dai li nin kės Ge nės Stu gie nės ta py bos dar bų pa ro da Pri si mi ni mai Tai jau penk to ji per so na li nė dai li nin kės pa ro da su reng ta Vie šo jo je bib lio te ko je Ren gi nys pri trau kė ne ma žą bū rį da ly vių dai li nin kės ko le gų pa žįs ta mų drau gų ger bė jų pa vie nių sve čių G Stu gie nės pa ro dą pri sta čiu si me no ty ri nin kė Vai da Gri ciu vie nė sa kė kad G Stu gie nės pa ro da Pri si mi ni mai tai iliust ra ty vi min čių dė lio nė Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Ba lan džio 21 die ną Vil niu je vy ku sio se res pub li ki nio et no kul tū ri nio pro jek to Tar mių lo by nai Aukš tai ti jos re gio no var žy tu vė se Kriu kų pa grin di nės Jo niš kio ra jo nas mo kyk los auk lė ti nė Eve li na Už ku rai ty tė užė mė ant rąją vie tą Kriu kų pa grin di nės mo kyk los sep tin to kė Eve li na Už ku rai ty tė vil niš kes mer gi nas su pa žin di no su se no viš ko mis Kriu kų kraš to plau kų šu kuo se no mis ir jų ak se sua rais Už šį pa si ro dy mą jai skir ta pri zi nė ant ro ji vie ta Be jos kon kur se pa si ro dė ir Menininkų kūrybinis duetas Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Du bi čiu liai me ni nin kai ta py to jas tau to dai li nin kas iš Jo niš kio kraš to ki lęs Vik to ras Ži lins kas ir pa sva liš kis skulp to rius Kęs tu tis Kra saus kas Jo niš kio kul tū ros cent re su ren gė bend rą pa ro dą Dis ku si jos Pa va di ni mas at sklei džia dvie jų kū rė jų dva si nį kal bė ji mą si ir ore sklan dan čių min čių bend ru mą ku ris nu sė do pa na šiuo se me džio pa vi da luo se ir dro bė se Kraš tie tis daug me tų Kau ne gy ve nan tis ta py to jas skulp to rius li te ra tas ir bu vęs Jo niš kio kul tū ros cent ro Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Šeš ta die nį per Lie tu vą nu vil ni ju si šva ri ni mo si ak ci ja Da rom Jo niš kio ra jo ne daug kur bu vo ati dė ta dėl pra sto oro Ren gi niai vyks šią sa vai tę Ža ga rė je į šva ri ni mo si tal ką šeš ta die nį su si rin ko dau giau kaip 70 žmo nių Pa na šiai tiek tal ki nin kų bū na kiek vie nais me tais Skai čius sta bi lus o šiukš lių ma žė ja Tai mus tik rai džiu gi na Gal žmo nės tam pa tvar kin ges ni o gal tie siog tiek at lie kų ne be su si kau pia kai nuo lat tvar ko ma Kraš to ži nioms sa kė Ža ga rės re gio ni nio Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Penk ta die nį kon kur si ne pro gra ma Šau kė nuo se bai gė si ke tu rias die nas šie met tru kęs ne ko mer ci nių mė gė jiš kų ki no fil mų fes ti va lis Iš praė ju sio am žiaus gel mių per šią die ną Dėl ge riau sių jų mė gė jiš kų fil mų įver ti ni mo var žė si 14 la bai skir tin gų au to rių ne tik iš įvai rių Lie tu vos vie to vių Fil mą Ke lio nė į kal nus at siun tė kraš tie tis gy ve nan tis Flo ri do je Fil mą Mū sų praei tis atei ties stip ry bė pri sta tė Šau kė nų Vla do Pūt vio Put vins kio gim na zi jos gim na zis tai Fil mus ver ti no re ži sie rius bu vęs Festivalis sukvietė akordeonistus Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Fes ti va ly je da ly va vo jau nie ji at li kė jai iš Kur šė nų Kel mės Pak ruo jo J Pa kal nio Nau jo sios Ak me nės Ma žei kių V Klo vos Kul di gos E Vig ne ro me no bei mu zi kos mo kyk lų fi lia lų kai mo vie to vių Po jau nų jų akor deo nis tų kon cer to Dai va Va saus kie nė Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos Akor deo no sky riaus at sto vė pa si džiau gė kad šis tra di ci nis fes ti va lis su kvie čia daug jau nų at li kė jų Ga li ma teig ti kad Lie tu vo je ir mū sų kraš te akor deo nas ta po tik rai la bai po pu lia rus Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos Sveikata 2016 m balandžio 26 d Va kar Šiau lių mies to ir Šiau lių ra jo no me rai pa si ra šė su tar tį dėl grei to sios me di ci nos pa gal bos pa slau gų tei ki mo ra jo no te ri to ri jo je Ra jo no gy ven to jus ap tar naus Šiau lių mies to sa vi val dy bės grei to sios me di ci nos pa gal bos sto tis pe rim da ma ra jo no grei to sios pa gal bos me di kų bri ga das ruta skratas lt Dėl ra jo ne ma žė jan čio gy ven to jų skai čiaus Kur šė nuo se vei kian tis Šiau lių ra jo no pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras ne be ga lė jo iš lai ky ti dvie jų grei to sios Kaip ruošti pumpurų antpilus Sveikata 2016 m balandžio 26 d Au ga lų ga lia stip riau siai pa si reiš kia prieš žy dė ji mą Bū tent šiuo me tu liau dies me di ci nos ži no vai ir pa ta ria ja pa si nau do ti Ba lan dis tin ka mas me tas pum pu rams ir jau niems la pams rink ti Kol neiš sisk lei dė pri si skin ki te iš brin ku sių pu šų pum pu rų tai vi ta mi nų šal ti nis ge ra pa gal bi nė prie mo nė nuo per ša li mo ko su lio o pu šų spyg liai ir nuo ko jų są na rių skaus mo Ge riau siai skin ti nuo se nų me džių šo ni nių ir apa ti nių ša kų Ma žą sau je lę pu šų pum pu rų su ber ki te į vi du ti nio dy džio ar ba tos Angelas pražydo našlaitėmis Paskutinis 2016 m balandžio 26 d Joniškio rajone Ža ga rė je prie vie ti nių va di na mos Bar bo ros baž ny tė lės ant kal vos šlai to pa so din tas gė lių an ge las Jį so di no vie tos bend ruo me nės Vei dė na riai ku rie pa sak pir mi nin kės Dia nos Si čio vie nės dir bo taip no riai ir at sa kin gai kad vė liau po dar bo pa si siū liu siems pa dė ti jau ne bu vo kas veik ti Iš vi so an ge lo fi gū ra su for muo ta iš 130 bal tų naš lai čių ku rias bend ruo me nė įsi gi jo iš ūki nin kų Lai mo no Ma li naus ko Ra mū no Nau du žo ir Ar tū ro Si čio vo paau ko tų lė šų Va sa rą Dienos populiariausi Laip tų ga le ri ja su ti ko 24 ąjį gim ta die nį lankomiausias Darom dalyviai rinko svetimas šiukšles daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Duokim gazo kartodrome Iš namų renovacijos aruodo brangūs džipai 45 Joniškio rajone Angelas pražydo našlaitėmis Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą Menininkų kūrybinis duetas Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras Atidengta lenta tarpukario gydytojui 3 Šiukšlės prie tvenkinio laukia darbščių rankų Naktinis žygis knygnešių keliais iki Medvilionių 1 Rajono čempionate triumfavo lyderiai Už lankytojų bilietų lėšas atnaujins pavėsinę Kelmės rajone Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai Darbotvarkė Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti 5 Rajono vadovai didžiavosi savo darbais 3 Pora valandų pagarbos kultūrai Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų 9 Be bitelių gyvenimas būtų kitoks Iš įvykių suvestinės Socialinės rizikos šeimos lankytos vėlai vakarais Temidės konkursą laimėjo pakražantiškiai Senjorai aptarė savo darbus Įsakymas Aukcionas Sensacija į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga 1 Kel mės ra jo no gy ven to jams pra ne ša me Knygų herojai vėl kelyje Iš įvykių suvestinės Įregistruoti naujagimiai 14 Kelmėje šurmuliavo amatininkų mugė KELIONĖ Į VAKAR DIENOS SALAS KELMĖS RAJONO savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Kad nereikėtų pašalpų įkūrė parduotuvėlę

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/ (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Paieška straipsniuose,
  Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5437 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5098 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4512 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paieška Tekstas Ieškoti nuo 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalio Lapkritis Gruodis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Pavadinimas Ieškoti iki 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Sausis Vasaris Kovas Balandis Gegužė Birželis Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalio Lapkritis Gruodis 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?page=find (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Rin­ki­mų py­ra­gas – su „vyš­nai­tė­mis“
  balandžio 26 d Šiau lių Laip tų ga le ri ja penk ta die nį pa mi nė jo 24 ąjį gim ta die nį Šven tė je ne trū ko svei ki ni mų gė lių ir dai nų pri sta ty ta ta py to jo Juo zo Vo sy liaus dar bų pa ro da Re gė ji mai Šiau lių kraš tui il ga me tė Laip tų ga le ri jos di rek to rė Ja ni na Ali šaus kie nė sa kė kad di džiau sias ga le ri jos tur tas pa ro dų au to riai ir lan ky to jai O la biau siai šian dien ji pa si gen dan ti sta bi lu mo Laip tų ga le ri jos sa lė je penk ta die nį vos til po vi si ger bė jai Įs tai gos veik los su kak ties pro ga bu vo pri sta ty tas Šimtmečio sulaukė šiaulietis gydytojas Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 26 d Šiau lie tis gy dy to jas Jo kū bas Fur ma nas šven čian tis 100 me tų ju bi lie jų va kar na muo se pa svei kin tas mies to me ro kai my nų bi čiu lių Ju bi lia tas tei gė jog džiau gia si il gu gy ve ni mu ir pa brė žė Svar biau sia jog ne bū tų ka ro Ąžuo lai len kia gal vas prieš jū sų tvir tu mą il giau sių me tų lin ki me su sto ję svei ki no me ras Ar tū ras Vi soc kas o J Fur ma nas ap juos tas ju bi lie ji ne juos ta at si sto jęs dė ko jo už pa ro dy tą dė me sį J Fur ma nas bu vęs il ga me tis Šiau lių mies to sa ni ta ri nės VISOS ŠVENTĖS MELAGIŲ DIENOS Budintis reporteris 2016 m balandžio 26 d Ju ris tai pa tvir tins kad do ro vė ir ju ri di niai įsta ty mai bu vo ne iš pirš to lauž ti Do ro vės įsta ty mus te be reg la men tuo ja Pap ro ti nė tei sė t y šei mos pa pro čiai 10 Die vo įsa ky mų ir Mo ra li nis ko mu niz mo sta ty to jų ko dek sas ku rį mo kė mo kyk lo se Be je juos pir ma sis iš gir do Mo zė iš pa ties Die vo lū pų Pir mie ji ju ri di niai pa rag ra fai iš li ko iš kal ti ka ra liaus Ha mu ra bio ste lo je Ba bi lo ne tuoj po Ba bi lo no bokš to nu ver ti mo Bib li jo je kur akis už akį dan tis už dan tį O už Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą Sportas 2016 m balandžio 26 d Aš tuo nio lik me tis Egi di jus Val čiu kas iš Šau kė nų Kel mės ra jo nas penk ta die nį Da ni jo je vy ku sia me pa sau lio čem pio na te pa sie kė pa sau lio re kor dą iš spau dė 151 ki log ra mo štan gą Vos met ro 34 cen ti met rų ūgio 53 ki log ra mų svo rio tre jus me tus už siim da mas jė gos tri ko ve šau kė niš kis yra iš ko vo jęs dau giau kaip šim tą me da lių ne sy kį ge ri no jau nių pa sau lio re kor dus Pa sau lio re kor das Da ni jo je nau jau sias ir reikš min giau sias šau kė niš kio stip ruo lio Egi di jaus Val čiu ko lai mė ji mas Šeimų turnyre sėkmė lydėjo ir debiutantus Sportas 2016 m balandžio 26 d Tai bu vo at ran kos tur ny ras į 40 ąjį šei mų krep ši nio tur ny ro Ka zi mie ro Bud rio tau rė fi na lą ku ris pir mą jį bir že lio sa vait ga lį vyks Klai pė do je Ka dan gi tai ju bi lie ji nis tur ny ras į jį kvie čia mos dvi šiau lie čių tur ny ro stip riau sios ko man dos Žu kaus kai ir tur ny ro de biu tan tai Ruš kiai Ruš kių šei mos ko man da šei mų krep ši nio tur ny re Ri mui Ime na vi čiui at min ti da ly va vo pir mą kar tą ta čiau jam ruo šė si la bai at sa kin gai De šim ties gi mi nai čių ko man da bu vo pa si puo šu si vie no dais Nugalėtojų taurė vėl raudondvariečių rankose Sportas 2016 m balandžio 26 d Pa si bai gė Radviliškio ra jo ni nės vy rų krep ši nio pir me ny bės ku rio se ra jo no Švie ti mo ir spor to pa slau gų cent ro įsteig ta nu ga lė to jų tau rė ant rus me tus iš ei lės įteik ta Rau dond va riui at sto vau jan čiai krep ši nio ko man dai RNDV group Ma ža ja me fi na le dėl tre čio sios vie tos ko vo jo ŠSPC ir Švy tu rio ko man dos Pir mą sias rung ty nes re zul ta tu 98 81 lai mė jo ŠSPC ko man dos vy rai Dau giau sia taš kų ko man dai pel nė L Kut ra 30 taš kų B Be res ne vi čius 25 J Bla žys 18 Var žo vų ko man dai taš kais Parodų vitrinose naujos parodos Afiša 2016 m balandžio 26 d Į kvie ti mą bu vo at si liep ta to dėl mies to pės čių jų bul va ro pa ro dų vit ri no se vie nu me tu ati da ry tos net dvi pa ro dos Jo se eks po nuo ja mi Sal du vės pro gim na zi jos mo kyt R Val čiu kie nė Suau gu sių jų mo kyk los mo kyt R Val čiu kie nė ir Sta sio Šal kaus kio gim na zi jos mo kyt J Šli vins kie nė mo ki nių dar bai Ire na Kil ta na vi čie nė Ne for ma lio jo švie ti mo ir pa gal bos sky riaus ve dė ja Šventė vedė į praeitį Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Praė ju sį sa vait ga lį į Rau dė nus Šiau lių r kvie tė ne tik Jur gi nės Prieš jas ir po jų bu vo ga li ma dau giau su ži no ti apie kraš to praei tį kū ry bi nė se dirb tu vė se pa si mo ky ti ama to pa spor tuo ti pa šok ti pa dai nuo ti pa žais ti taip kaip tai da rė mū sų se no liai Ir va ka re įdo my bės ne si bai gė Links ma nuo tai ka pa skli do jau pir ma ja me įdo my bė mis pil nos kraš to pa pro čiams skir tos die nos ren gi ny je Rau dė nuo se Mo kyk los dau gia funk cio cent ro fo jė pil noje vie ti nio jau ni mo bei Paveiksluose pasidalijo savo pasaulėjauta Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Rad vi liš kio vie šo sios bib lio te kos Pa veiks lų ga le ri jo je ati da ry ta kraš tie tės dai li nin kės Ge nės Stu gie nės ta py bos dar bų pa ro da Pri si mi ni mai Tai jau penk to ji per so na li nė dai li nin kės pa ro da su reng ta Vie šo jo je bib lio te ko je Ren gi nys pri trau kė ne ma žą bū rį da ly vių dai li nin kės ko le gų pa žįs ta mų drau gų ger bė jų pa vie nių sve čių G Stu gie nės pa ro dą pri sta čiu si me no ty ri nin kė Vai da Gri ciu vie nė sa kė kad G Stu gie nės pa ro da Pri si mi ni mai tai iliust ra ty vi min čių dė lio nė Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Ba lan džio 21 die ną Vil niu je vy ku sio se res pub li ki nio et no kul tū ri nio pro jek to Tar mių lo by nai Aukš tai ti jos re gio no var žy tu vė se Kriu kų pa grin di nės Jo niš kio ra jo nas mo kyk los auk lė ti nė Eve li na Už ku rai ty tė užė mė ant rąją vie tą Kriu kų pa grin di nės mo kyk los sep tin to kė Eve li na Už ku rai ty tė vil niš kes mer gi nas su pa žin di no su se no viš ko mis Kriu kų kraš to plau kų šu kuo se no mis ir jų ak se sua rais Už šį pa si ro dy mą jai skir ta pri zi nė ant ro ji vie ta Be jos kon kur se pa si ro dė ir Menininkų kūrybinis duetas Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Du bi čiu liai me ni nin kai ta py to jas tau to dai li nin kas iš Jo niš kio kraš to ki lęs Vik to ras Ži lins kas ir pa sva liš kis skulp to rius Kęs tu tis Kra saus kas Jo niš kio kul tū ros cent re su ren gė bend rą pa ro dą Dis ku si jos Pa va di ni mas at sklei džia dvie jų kū rė jų dva si nį kal bė ji mą si ir ore sklan dan čių min čių bend ru mą ku ris nu sė do pa na šiuo se me džio pa vi da luo se ir dro bė se Kraš tie tis daug me tų Kau ne gy ve nan tis ta py to jas skulp to rius li te ra tas ir bu vęs Jo niš kio kul tū ros cent ro Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Šeš ta die nį per Lie tu vą nu vil ni ju si šva ri ni mo si ak ci ja Da rom Jo niš kio ra jo ne daug kur bu vo ati dė ta dėl pra sto oro Ren gi niai vyks šią sa vai tę Ža ga rė je į šva ri ni mo si tal ką šeš ta die nį su si rin ko dau giau kaip 70 žmo nių Pa na šiai tiek tal ki nin kų bū na kiek vie nais me tais Skai čius sta bi lus o šiukš lių ma žė ja Tai mus tik rai džiu gi na Gal žmo nės tam pa tvar kin ges ni o gal tie siog tiek at lie kų ne be su si kau pia kai nuo lat tvar ko ma Kraš to ži nioms sa kė Ža ga rės re gio ni nio Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Penk ta die nį kon kur si ne pro gra ma Šau kė nuo se bai gė si ke tu rias die nas šie met tru kęs ne ko mer ci nių mė gė jiš kų ki no fil mų fes ti va lis Iš praė ju sio am žiaus gel mių per šią die ną Dėl ge riau sių jų mė gė jiš kų fil mų įver ti ni mo var žė si 14 la bai skir tin gų au to rių ne tik iš įvai rių Lie tu vos vie to vių Fil mą Ke lio nė į kal nus at siun tė kraš tie tis gy ve nan tis Flo ri do je Fil mą Mū sų praei tis atei ties stip ry bė pri sta tė Šau kė nų Vla do Pūt vio Put vins kio gim na zi jos gim na zis tai Fil mus ver ti no re ži sie rius bu vęs Festivalis sukvietė akordeonistus Krašto žinios 2016 m balandžio 26 d Fes ti va ly je da ly va vo jau nie ji at li kė jai iš Kur šė nų Kel mės Pak ruo jo J Pa kal nio Nau jo sios Ak me nės Ma žei kių V Klo vos Kul di gos E Vig ne ro me no bei mu zi kos mo kyk lų fi lia lų kai mo vie to vių Po jau nų jų akor deo nis tų kon cer to Dai va Va saus kie nė Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos Akor deo no sky riaus at sto vė pa si džiau gė kad šis tra di ci nis fes ti va lis su kvie čia daug jau nų at li kė jų Ga li ma teig ti kad Lie tu vo je ir mū sų kraš te akor deo nas ta po tik rai la bai po pu lia rus Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos Sveikata 2016 m balandžio 26 d Va kar Šiau lių mies to ir Šiau lių ra jo no me rai pa si ra šė su tar tį dėl grei to sios me di ci nos pa gal bos pa slau gų tei ki mo ra jo no te ri to ri jo je Ra jo no gy ven to jus ap tar naus Šiau lių mies to sa vi val dy bės grei to sios me di ci nos pa gal bos sto tis pe rim da ma ra jo no grei to sios pa gal bos me di kų bri ga das ruta skratas lt Dėl ra jo ne ma žė jan čio gy ven to jų skai čiaus Kur šė nuo se vei kian tis Šiau lių ra jo no pir mi nės svei ka tos prie žiū ros cent ras ne be ga lė jo iš lai ky ti dvie jų grei to sios Kaip ruošti pumpurų antpilus Sveikata 2016 m balandžio 26 d Au ga lų ga lia stip riau siai pa si reiš kia prieš žy dė ji mą Bū tent šiuo me tu liau dies me di ci nos ži no vai ir pa ta ria ja pa si nau do ti Ba lan dis tin ka mas me tas pum pu rams ir jau niems la pams rink ti Kol neiš sisk lei dė pri si skin ki te iš brin ku sių pu šų pum pu rų tai vi ta mi nų šal ti nis ge ra pa gal bi nė prie mo nė nuo per ša li mo ko su lio o pu šų spyg liai ir nuo ko jų są na rių skaus mo Ge riau siai skin ti nuo se nų me džių šo ni nių ir apa ti nių ša kų Ma žą sau je lę pu šų pum pu rų su ber ki te į vi du ti nio dy džio ar ba tos Angelas pražydo našlaitėmis Paskutinis 2016 m balandžio 26 d Joniškio rajone Ža ga rė je prie vie ti nių va di na mos Bar bo ros baž ny tė lės ant kal vos šlai to pa so din tas gė lių an ge las Jį so di no vie tos bend ruo me nės Vei dė na riai ku rie pa sak pir mi nin kės Dia nos Si čio vie nės dir bo taip no riai ir at sa kin gai kad vė liau po dar bo pa si siū liu siems pa dė ti jau ne bu vo kas veik ti Iš vi so an ge lo fi gū ra su for muo ta iš 130 bal tų naš lai čių ku rias bend ruo me nė įsi gi jo iš ūki nin kų Lai mo no Ma li naus ko Ra mū no Nau du žo ir Ar tū ro Si čio vo paau ko tų lė šų Va sa rą Dienos populiariausi Laip tų ga le ri ja su ti ko 24 ąjį gim ta die nį lankomiausias Darom dalyviai rinko svetimas šiukšles daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Duokim gazo kartodrome Iš namų renovacijos aruodo brangūs džipai 45 Joniškio rajone Angelas pražydo našlaitėmis Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą Menininkų kūrybinis duetas Švarinimosi akcijai trukdė prastas oras Atidengta lenta tarpukario gydytojui 3 Šiukšlės prie tvenkinio laukia darbščių rankų Naktinis žygis knygnešių keliais iki Medvilionių 1 Rajono čempionate triumfavo lyderiai Už lankytojų bilietų lėšas atnaujins pavėsinę Kelmės rajone Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai Darbotvarkė Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti 5 Rajono vadovai didžiavosi savo darbais 3 Pora valandų pagarbos kultūrai Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų 9 Be bitelių gyvenimas būtų kitoks Iš įvykių suvestinės Socialinės rizikos šeimos lankytos vėlai vakarais Temidės konkursą laimėjo pakražantiškiai Senjorai aptarė savo darbus Įsakymas Aukcionas Sensacija į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga 1 Kel mės ra jo no gy ven to jams pra ne ša me Knygų herojai vėl kelyje Iš įvykių suvestinės Įregistruoti naujagimiai 14 Kelmėje šurmuliavo amatininkų mugė KELIONĖ Į VAKAR DIENOS SALAS KELMĖS RAJONO savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Kad nereikėtų pašalpų

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Archyvas,
  ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5437 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5098 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4512 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Archyvas Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?page=archyvas (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5437 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5098 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4512 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?page=kryziazodis (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • 0 alt Archyvas Kryžiažodis Lėktuvų bilietai RSS PDF Apie mus Kontaktai Reklama Prenumerata Skelbimai Siūlo darbą Redakcija El p tel 8 41 591572 Reklama tel 8 41 591551 2016 UAB

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?page=lektuvu-bilietai (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kas yra RSS
  jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5437 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5098 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4512 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Kas yra RSS Kas yra RSS RSS Really Simple Syndication yra XML pagrindu sukurtas formatas skirtas greitam informacijos pasiekimui tam skirta programa RSS leidžia patogiai sekti informacijos pasikeitimus svetainėje net joje neapsilankius Norėdami naudotis svetainės turiniu su RSS pagalba jums reikia kompiuteryje įdiegti specialią programą skaitytuvą Skaitytuvas dar

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?lt=1142837605 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • PDF archyvas,
  te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5437 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5098 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4512 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods PDF archyvas Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai PDF laikraščiai Šiaulių kraštas Mūsų kraštas Kelmės kraštas Pakruojo kraštas Kuršėnų kraštas Gyvenimo spalvos Saulės miestas Krašto žinios Adomo šonkaulis Spec priedas Žemaitis Sidabrė Biržiečių žodis Atolankos Biržų krašto

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?page=pdf_archyvas (2016-04-26)
  Open archived version from archive