archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Šeimų turnyre sėkmė lydėjo ir debiutantus,
  spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6687 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5442 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5101 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5071 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4516 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Šeimų turnyre sėkmė lydėjo ir debiutantus 2016 m balandžio 26 d Tai bu vo at ran kos tur ny ras į 40 ąjį šei mų krep ši nio tur ny ro Ka zi mie ro Bud rio tau rė fi na lą ku ris pir mą jį bir že lio sa vait ga lį vyks Klai pė do je Ka dan gi tai ju bi lie ji nis tur ny ras į jį kvie čia mos dvi šiau lie čių tur ny ro stip riau sios ko man dos Žu kaus kai ir tur ny ro de biu tan tai Ruš kiai Ruš kių šei mos ko man da šei mų krep ši nio tur ny re Ri mui Ime na vi čiui at min ti da ly va vo pir mą kar tą ta čiau jam ruo šė si la bai at sa kin gai De šim ties gi mi nai čių ko man da bu vo pa si puo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602794 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Nugalėtojų taurė – vėl raudondvariečių rankose,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6687 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5442 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5101 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5071 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4516 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Nugalėtojų taurė vėl raudondvariečių rankose 2016 m balandžio 26 d Pa si bai gė Radviliškio ra jo ni nės vy rų krep ši nio pir me ny bės ku rio se ra jo no Švie ti mo ir spor to pa slau gų cent ro įsteig ta nu ga lė to jų tau rė ant rus me tus iš ei lės įteik ta Rau dond va riui at sto vau jan čiai krep ši nio ko man dai RNDV group Ma ža ja me fi na le dėl tre čio sios vie tos ko vo jo ŠSPC ir Švy tu rio ko man dos Pir mą sias rung ty nes re zul ta tu 98 81 lai mė jo ŠSPC ko man dos vy rai Dau giau sia taš kų ko man dai pel nė L Kut ra 30 taš kų B Be res ne vi čius 25 J Bla žys 18 Var žo vų ko

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602784 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Parodų vitrinose – naujos parodos,
  ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6687 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5442 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5101 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5071 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4516 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Parodų vitrinose naujos parodos 2016 m balandžio 26 d Į kvie ti mą bu vo at si liep ta to dėl mies to pės čių jų bul va ro pa ro dų vit ri no se vie nu me tu ati da ry tos net dvi pa ro dos Jo se eks po nuo ja mi Sal du vės pro gim na zi jos mo kyt R Val čiu kie nė Suau gu sių jų mo kyk los mo kyt R Val čiu kie nė ir Sta sio Šal kaus kio gim na zi jos mo kyt J Šli vins kie nė mo ki nių dar bai Ire na Kil ta na vi čie nė Ne for ma lio jo švie ti mo ir pa gal bos sky riaus ve dė ja Visa publikacija šios dienos Šiaulių krašto laikraštyje Norėdami skaityti PDF failą įveskite

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1461334627 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Afiša, Parodų vitrinose – naujos parodos,
  Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV Soul Street Dance 1 2016 m kovo 17 d Ko vo 21 25 die no mis Lie tu vos di džiuo siuo se mies tuo se vie šės gar si ame ri kie čių gat vės šo kio tru pė Soul Street Dan ce Žiū ro vų lau kia spe cia liai Bal ti jos ša lims pa reng tas tru pės šou The Art of Hip Hop gat vės šo kio meist riš ku mo se mi na rai ir int ri guo jan ti staig me na šiuo lai ki nio šo kio ger bė jams Ap lan kę Kau ną ir Vil nių ko vo 24 d ame ri kie čiai pa si ro dys Šiau lių pub li kai kon cer ti nė je sa lė je Sau lė Ne mo ka mus Soul Street Dan ce per for man sus ir meist riš ku mo se mi na rus Kino pavasaris skelbia bilietų prekybą Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą video 2016 m kovo 5 d Ko vo 5 ąją šeš ta die nį li kus ke le tui sa vai čių iki 21 ojo Ki no pa va sa rio pra si dės fes ti va lio bi lie tų pre ky ba Rek la mos agen tū ros New kū ry bos va do vas idė jų kū rė jas To mas Ra ma naus kas lin kė da mas ne pa sik lys ti tarp dau gy bės fes ti va lio fil mų re ko men duo ja 11 šių me tų fa vo ri tų Pir mą jį bi lie tų pre ky bos sa vait ga lį ko vo 5 6 d bus ga li ma įsi gy ti bi lie tų už ma žiau sią 3 3 eu ro kai ną Šia ak ci ja nau do tis ga lės Om ni ID kor te lių tu rė to jai Spe cia li ak ci ja Om ni ID ga lios Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su Gero humoro doze 2016 m vasario 25 d Vie nin te lis pro fe sio na lus imp ro vi za ci jos teat ras Lie tu vo je KI TAS KAM PAS jau sep tin tą jį se zo ną kvie čia žiū ro vus į imp ro vi za ci jų šou Ge ro hu mo ro do zė Ge ro hu mo ro do zė ger bė jus ste bins žais min gu mu spon ta niš ku mu ne ti kė tu mu ir pri vers verk ti juo ko aša ro mis Imp ro vi za ci jų šou ak to riai nie ka da nė ra pa si ruo šę iš anks to to dėl vi sa da yra pa si ry žę sce no je įgy ven din ti pa čius ne ti kė čiau sius žiū ro vų pa siū ly mus ir net imp ro

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šventė vedė į praeitį,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6687 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5442 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5101 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5071 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4516 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Šventė vedė į praeitį 2016 m balandžio 26 d Praė ju sį sa vait ga lį į Rau dė nus Šiau lių r kvie tė ne tik Jur gi nės Prieš jas ir po jų bu vo ga li ma dau giau su ži no ti apie kraš to praei tį kū ry bi nė se dirb tu vė se pa si mo ky ti ama to pa spor tuo ti pa šok ti pa dai nuo ti pa žais ti taip kaip tai da rė mū sų se no liai Ir va ka re įdo my bės ne si bai gė Links ma nuo tai ka pa skli do jau pir ma ja me įdo my bė mis pil nos kraš to pa pro čiams skir tos die nos ren gi ny je Rau dė nuo se Mo kyk los dau gia funk cio cent ro fo jė pil noje vie ti nio jau

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602789 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Krašto žinios, Šventė vedė į praeitį,
  po vie ną au to mo bi lį už fik suo jant su gaiš tą lai ką Kiek vie nas da ly vis star ta vo tri juo se va žia vi muo se ir bu vo su muo ja mas bend ras re zul ta tas Nu ga lė to jai nu sta ty ti še šio se au to mo bi lių ka te go ri jo se pa gal va rik lių ga lin gu mą ir va ro muo sius ra tus Ab so liu čiai grei čiau siai va žia vo Šiau lių mies to gy ven to jas Ne ri jus Pet raus kas ku rio ge riau sio va žia vi mo re zul ta tas 1 mi nu tė 7 Festivalis sukvietė akordeonistus 2016 m balandžio 26 d Fes ti va ly je da ly va vo jau nie ji at li kė jai iš Kur šė nų Kel mės Pak ruo jo J Pa kal nio Nau jo sios Ak me nės Ma žei kių V Klo vos Kul di gos E Vig ne ro me no bei mu zi kos mo kyk lų fi lia lų kai mo vie to vių Po jau nų jų akor deo nis tų kon cer to Dai va Va saus kie nė Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos Akor deo no sky riaus at sto vė pa si džiau gė kad šis tra di ci nis fes ti va lis su kvie čia daug jau nų at li kė jų Ga li ma teig ti kad Lie tu vo je ir mū sų kraš te akor deo nas ta po tik rai la bai po pu lia rus Darbotvarkė 2016 m balandžio 23 d D A R B O T V A R K Ė 1 Dėl UAB Li tes ko fi lia lo Kel mės ši lu ma 2015 me tų in ves ti ci jų kie kio ir pa skir ties ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 99 2 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 2017 m stra te gi nio veik los pla no 2015 me tų ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 108 3 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2016 me tų pro gra mi nio biu dže to pa ja mų ir iš lai dų pla no pa tiks li ni mo biu dže to lė šų pa skir ties pa kei ti mo pro jek tas Nr T1 111 4 Dėl Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti 5 2016 m balandžio 23 d Ko rup ci ją Lie tu vo je ska ti na gi mi nys tė par tiš ku mas lie tu vių ge ra šir diš ku mas ir no ras pa dė ti per men ka kont ro lė To kios iš va dos pa teik tos Kel mė je įvy ku sia me ren gi ny je Ko rup ci jos pre ven ci ja Kel mės ra jo ne Ar ga li me kaž ką pa keis ti Fak tai Spren di mai Įž val gos Pra ne ši mus skai tė Spe cia lių jų ty ri mų Fi nan si nių nu si kal ti mų ty ri mų Po li ci jos de par ta men to spe cia lis tai Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos at sto vai Apž velg tos ko rup ci jos pra sme Rajono vadovai didžiavosi savo darbais 3 2016 m balandžio 23 d Kel mė je įvy ko vie nas iš pa sku ti nių jų ra jo no me ro ir Ta ry bos na rių su si ti ki mų su gy ven to jais Apž velg ti dar bai ir pro ble mos at sa ky ta į gy ven to jų klau si mus Į su si ti ki mą atė ju siems kel miš kiams iš da lin tos Sa vi val dy bės iš leis tos kny ge lės Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 me tų at lik tų dar bų pa no ra ma Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis pa brė žė jog dau giau sia lė šų iš leis ta nau jų gat vių sta ty bai ir se nų jų re mon tui Išas fal tuo ti P Cvir kos ak li gat vis Nau jo sios gat vės skers gat vis Ra sos gat vė Pora valandų pagarbos kultūrai 2016 m balandžio 23 d Kel mės kul tū ros cent ro ga le ri jo je pa mi nė ta Kul tū ros die na Po ra va lan dų kal bė ta apie kul tū ros žmo nes kul tū rą kaip kas die nį žmo gaus ir pa sau lio dia lo gą kul tū rą kaip žmo gaus kar ka są ant ku rio ga li lip dy ti vi sus žmo gaus pra na šu mus prieš ki tus gam tos tva ri nius ap do va no ti ir pa gerb ti kul tū ros dar buo to jai Ren gi nį ve du si Sa vi val dy bės Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Ja dzė Gaup šie nė svars tė jog kul tū ra pa de da my lė ti pa pras tą klys tan tį skaus min gą Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų 9 2016 m balandžio 23 d Dar nė me tų ne gy vuo jan ti Už ven čio kai mo bend ruo me nė Ven ta la biau siai džiau gia si gau to mis pa tal po mis ku rio se anks

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Paveiksluose pasidalijo savo pasaulėjauta,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6687 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5442 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5101 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5071 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4516 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Paveiksluose pasidalijo savo pasaulėjauta 2016 m balandžio 26 d Rad vi liš kio vie šo sios bib lio te kos Pa veiks lų ga le ri jo je ati da ry ta kraš tie tės dai li nin kės Ge nės Stu gie nės ta py bos dar bų pa ro da Pri si mi ni mai Tai jau penk to ji per so na li nė dai li nin kės pa ro da su reng ta Vie šo jo je bib lio te ko je Ren gi nys pri trau kė ne ma žą bū rį da ly vių dai li nin kės ko le gų pa žįs ta mų drau gų ger bė jų pa vie nių sve čių G Stu gie nės pa ro dą pri sta čiu si me no ty ri nin kė Vai da Gri ciu vie nė sa kė kad G Stu gie nės pa ro da Pri si mi ni mai tai iliust ra

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602785 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą,
  dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6687 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5442 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5101 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5072 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4516 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Tarmių varžytuvėse kriukietė pelnė antrą vietą 2016 m balandžio 26 d Ba lan džio 21 die ną Vil niu je vy ku sio se res pub li ki nio et no kul tū ri nio pro jek to Tar mių lo by nai Aukš tai ti jos re gio no var žy tu vė se Kriu kų pa grin di nės Jo niš kio ra jo nas mo kyk los auk lė ti nė Eve li na Už ku rai ty tė užė mė ant rąją vie tą Kriu kų pa grin di nės mo kyk los sep tin to kė Eve li na Už ku rai ty tė vil niš kes mer gi nas su pa žin di no su se no viš ko mis Kriu kų kraš to plau kų šu kuo se no mis ir jų ak se sua rais Už šį pa si ro dy mą jai skir ta pri zi nė ant ro ji vie ta Be jos kon kur

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602777 (2016-04-26)
  Open archived version from archive