archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Emigracijos upė teka toliau
  ta ty viau siai nu ga lė to jų gre to se žai dė Ro kas Ruš kys ku ris pel nė 19 taš kų ir at ko vo jo 10 ka muo lių Do mi ny kas Rat kus pri dė jo 18 taš kų ir 9 at ko vo tus ka muo lius o Min dau gas Vė ta su rin ko 12 taš kų Vi si kar tu eki po je Do vy das Gied rai tis pel nė 18 taš kų Ar nas Ado ma vi čius su rin ko 17 o Lu kas Nai mo vi čius 8 B di vi zio no fi na lo Iškovojo trijų spalvų medalius Sportas 2016 m balandžio 16 d Šiau lių spor to gim na zi jos at le tas Do na tas Pliuš ke vi čius spor ti nin ko ke lią pra dė jęs Pa gė giuo se bu vo ne nu ga li mas svo rio ka te go ri jo je iki 50 ki log ra mų Spor ti nin kas prieš tris sa vai tes bron zą iš ko vo jo Lie tu vos mo ki nių jau nių pir me ny bė se Tą kart nu si lei do tik pa grin di niam sa vo var žo vui ra sei niš kiui Dei vy dui Rekš čiui Pa ne vė žy je D Pliuš ke vi čius su už duo ti mi su si tvar kė Pa ke liui link aukš čiau sio ap do va no ji mo įvei kė klai pė die tį Vla di mi rą Pro dou są vil ka viš kie tį Praleidęs pusę gyvenimo Rusijoje neprarado Lietuvos Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 16 d Jau nys tė je į sta ty bas Ru si jo je iš vy kęs ten miš rią šei mą su kū ręs Ro mual das Ra pa las sve ti mo je ša ly je pra lei do 38 me tus Su lau kęs pen si nio am žiaus grį žo į Lie tu vą Par si ve žė ir ru sę žmo ną Mar ga ri tą bei jos mo ti ną Lie tu vo je gy ve nan čius tė vus lan ko ir vai kai pa va din ti lie tu viš kais var dais Bi ru te ir Ro lan du Grįž ti į Lie tu vą pa sen ti bu vo Ro mual do sva jo nė Ją įgy ven din ti pa dė jo žmo na Mar ga ri ta pa si ren gu si gy ven ti sve ti mo je ša ly je Ro mual do Ra pa lo gim ti nė Ma žei kių Kiekviena epocha paliko savo griuvėsius Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 16 d But niū nų kai mą Jo niš kio ra jo nas ser gė ja vos ke lios iš si mė čiu sios so dy bos ir so viet me čio pa li ki mas aš tuon bu tis Iš kiau lių komp lek so ir kar vi dės li kę griau čiai Sug riu vęs ir ke tu rio li kos bu tų dviaukš tis su ręs tas ant Ko ma ro dva ro pa ma tų 83 ejų me tų ūki nin kas An ta nas Ge ru tis dar me na kaip bul do ze riai dau žė ir skal dė dva ro sie nų ak me nis Kiek vie na epo cha tu ri sa vus griu vė sius Ry to šal tu kas den gęs žo lę šar ma bai gia nu tirp ti Pro au to mo bi lio lan gą švie čia dan gaus mė ly nė po Nuo šiandien iki grabo lentos 3 Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 16 d Bi tė ki taip jos nie kas ne va di no Nuo gi mi mo taip Gal kad ap va lų pil ve lį tu rė jo gal kad gel to nai dry žuo tą su kny tę vil kė jo o gal ir dėl var do Koks ten jos tik ras var das Nie kas ne be ži no Už gui ta be bal so ir sa vi gar bos Bi tė ir vis kas Bi tės ma ma ka dai se kai me bu vo tvar kos pa vyz dys Re gis net dul kė prieš nu kris da ma at si klaus da vo ar ga li ma Jei kam ba ry bu vo tai vis su dulkš luos čiu ran koj jei gu kie me tai vėl su ko kiu sku du ru ar įna giu tvar kai Sensacija į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė Krašto žinios 2016 m balandžio 16 d Per il gus gy va vi mo me tus nė ra bu vę kad Už ven čio lop še lis dar že lis ne ga lė tų priim ti vi sų no rin čių jį lan ky ti vai kų O da bar taip yra Kol kas ne pa ten kin ti de vy ni tė vų pra šy mai Ko lek ty vo va do vė tai va di na džiu gi nan čia sen sa ci ja De mog ra fi nė si tua ci ja ge rė ja 58 vai ku čiai Už ven čio lop še ly je dar že ly je ir dar de vy ni lau kian tie ji ei lė je Iš jų net še ši lop še li nu kai Už ven čio lop še lio dar že lio di rek to rė Aud ro nė Po po vie nė ne slė pė džiaugs mo gau siu vai ku čių bū riu Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų Krašto žinios 2016 m balandžio 16 d Gra ži na Gied rie nė iš Ty tu vė nų ne se niai su lau ku si 90 me tų džiau gė si jog gy va ir jos dvy nė se suo Mi ra gy ve nan ti Pa ne vė žy je Il gaam žė tvir ti no ne ga lin ti sė dė ti ran kų su dė ju si Kai ką nors vei kia sun kūs pri si mi ni mai ku rių pa si tai kė kaip ir kiek vie no žmo gaus gy ve ni me ta ry tum at si to li na Gra ži na Gied rie nė Ty tu vė nuo se gy ve nan ti ke lis de šimt me čius sa ve jau va di na tik ra ty tu vė niš ke nors yra ki lu si nuo Pa ne vė žio G Gied rie nės tė vai bu vo žem dir biai Pažeidimai dėl moksleivių maitinimo 2 Krašto žinios 2016 m balandžio 16 d Ra jo no Sa vi val dy bės Kont ro lės ir au di to tar ny ba po li ti kus su pa žin di no ko kių ne ge ro vių kont ro lie riai ra do per nai at lik tų pa tik ri ni mų me tu Reikš min gų pa žei di mų nu sta ty ta mo ki nių mai ti ni mo sri ty je Reikš min gų vie šų jų pir ki mų tei sės ak tų pa žei di mų kont ro lie riai ra do Sa vi val dy bės švie ti mo įstai go se įsi gy jant mo ki nių mai ti ni mo pa slau gas bei su da rant ir vyk dant šių pa slau gų su tar tis Anot kont ro lie rių pa žei di mai tu rė jo įta kos su tar čių ga lio ji mo tei sė tu mui ir jų vyk dy mui Pasodintas šimtmečio ąžuolynas 1 Krašto žinios 2016 m balandžio 16 d Už va kar Rad vi liš ky je Ei ba riš kių mik ro ra jo ne pa so din tas šim to ąžuo liu kų ąžuo ly nas skir tas bū si ma jam Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo šimt me čio ju bi lie jui Ak ci jo je da ly va vo bū rys rad vi liš kie čių ta čiau ne bu vo jos glo bė ju pa si va di nu sio ra jo no me ro An ta no Če po no nio Nors Lie tu vos vals ty bė reikš min gą ir iš skir ti nę Lie tu vos is to ri jos da tą šim tą sias Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo me ti nes mi nės tik 2018 me tų va sa rio 16 ąją ra jo ne šiai da tai pra dė ta ruoš tis jau da bar nes anot mies to Šiaulių atliekų vežimo bylą ŠRATC pralošinėja 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 15 d Lie tu vos ape lia ci nis teis mas ne ten ki no Šiau lių re gio no at lie kų cent ro ŠRATC skun do dėl pir mos ins tan ci jos teis mo pa nai kin tų at lie kų ve ži mo kon kur so re zul ta tų Pa gal juos lai mė to ju pa skelb tas da bar Šiau liuo se at lie kas ve žan tis Spe cia li zuo tas trans por tas tu ri bū ti brau kia mas iš kon kur so Lie tu vos ape lia ci nis teis mas ba lan džio 5 die ną at me tė ŠRATC skun dą ir pa li ko ga lio ti Šiau lių apy gar dos teis mo spren di mą pa nai kin ti vie šo jo pir ki mo pro ce dū rų Autobusų parkas vėl liko be vadovo 3 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 15 d At sis ta ty di no Šiau lių ra jo no Kur šė nų au to bu sų par ko ku ria me ne rims ta konf lik tai di rek to rius Da rius Sa lin ka Bus skel bia mas nau jo va do vo kon kur sas Pap ra šy tas paaiš kin ti ko dėl pa lie ka ko lek ty vą ku ria me ne se niai ir dir ba D Sa lin ka at sa kė at si sta ty di nąs sa vo no ru be mo ty vų Va do vau ti di de lių sun ku mų sle gia mam Sa vi val dy bės do tuo ja mam Kur šė nų au to bu sų par kui šiau lie tis D Sa lin ka pra dė jo praė ju sių me tų rug sė jį Bet ne su ta ri mai ko lek ty ve tę sė si Į SU KUL TŪ ROS DIE NA Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 15 d SU KUL TŪ ROS DIE NA Žmo gus atei da mas į šį pa sau lį kul tū rą jau ran da ji su kur ta ir to liau ku ria ma kaip žmo giš ko sios eg zis ten ci jos są ly ga Svei kin da mas Kul tū ros die nos pro ga lin kiu kad kiek vie nas įsi skai ty tu mė te į šiuos Vy dū no žo džius Ži nant kas yra tau tos gy ve ni me jos moks las jos me nas bei do ra ką reiš kia jos kal ba ir yra aiš ku kaip tau tos gy ve ni mas tur tė ja gra žė ja ir ge ryn ei na O tai kaip tik yra kul tū ra Te gul kiek vie nas iš Jū sų pri si de da prie kul tū ros Gelbėjimo ratas 911 Budintis reporteris 2016 m balandžio 15 d Apie mi li jo nas Lie tu vos gy ven to jų kas met tei kia me ti nes pa ja mų ir tur to dek la ra ci jas Taip mo kes čių mo kė to jas su ve da praė ju sių me tų są skai tas su vals ty be ap skai čiuo ja ir su mo ka mo kes čius taip pat pa tei kia in for ma ci ją apie tam tik ras gau tas neap mo kes ti na mą sias pa ja mas Li ku siems gy ven to jams me ti nių pa ja mų dek la ra ci jų teik ti ne pri va lo ma už juos mo kes čius su skai čiuo ja su mo ka ir in for ma ci ją pa tei kia darb da viai ir ki tos įmo nės At ro do Šiukšlės prie tvenkinio laukia darbščių rankų Budintis reporteris 2016 m balandžio 15 d Į re dak ci ją krei pė si Jo niš kio mies to Me lio ra to rių aikš tės gy ven to jas pik tin da ma sis kad ne sut var ko ma ap lin ka prie vie tos tven ki nio Jo niš kio se niū nė Ja ni na Au gus ti nai tie nė ža dė jo tal ki nin kus pa siųs ti per ak ci ją Darom 2016 Jo niš kie tis pa sa ko jo kad tven ki ny je ir ap link jį pri mė ty ta plas ti ki nių bam ba lių po pie rių mai še lių ki tų šiukš lių Vy riš kis pa sa ko jo kad prie van dens tel ki nio ne re tai gir tau ja jau ni mas Jis pa ts ban dęs pa si kal bė ti ta čiau jau nuo liai at sa kę Iš gaisro iš gel bė ti 400 ver še lių 3 Teisėtvarka 2016 m balandžio 15 d Nak tį į ket vir ta die nį ne tru kus po vi dur nak čio pa gal bos te le fo nu pra neš ta kad Ak me nės ra jo no Kal niš kių kai me de ga Pa pi lės že mės ūkio bend ro vės fer ma Vi sus be veik 400 ver še lių pa vy ko iš va ry ti į lau ką Pir mo ji at va žia vo gais ri nė iš Pa pi lės ku ri nuo Kal niš kių yra už pen kių ki lo met rų Ug nia ge siai iš pra džių pa ma nė kad gau tas me la gin gas pra ne ši mas nes iš to lo ne bu vo ma ty ti ug nies Ji ne bu vo iš si ver žu si į lau ką pro san da rų skar di nį sto gą Nors stip riai de gė pa lė pė je su krau ti šiau dai ku rie sto ru Vagystės Norvegijoje gijos atvedė į Šiaulius 1 Teisėtvarka 2016 m balandžio 15 d Šiau liuo se ap tik tas siū lo ga las stam bios šiau ri nių la pių kai liu kų va gys tės Nor ve gi jo je Pir mi niais duo me ni mis į nu si kal ti mą įsi vė lę ir du šiau lie čiai Praė ju sių me tų pa bai go je Nor ve gi jos pa rei gū nai krei pė si į kai my ni nes ša lis pra šy da mi pa dė ti su ras ti pa vog tus švel nia kai lių žvė re lių kai lius Iš dvie jų fer mų bu vo pa si sa vin ta 1 200 šiau ri nių la pių kai liu kų Šiau lių ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to Or ga ni zuo to nu si kals ta mu mo ty ri mo val dy bos pa rei gū nai pra dė jo tir ti įvy kį ir Augalininkystės atliekų degintojai rizikuoja savo turtu ir pinigine Teisėtvarka 2016 m balandžio 15 d Sie kiant iš veng ti žo lės gais rų ir at lie kų de gi ni mo Šiau lių re gio no ap lin kos ap sau gos de par ta men to ŠRAAD pa rei gū nai ke ti na reng ti pa tik ras ku rių tiks las iš siaiš kin ti ir nu baus ti pa de gė jus Už au ga li nin kys tės at lie kų de gi ni mą pa žei džiant ap lin kos ap sau gos rei ka la vi mus pi lie čiams gre sia bau dos iki 231 eu ro o pa rei gū nams iki 289 eu rų Už ra žie nų taip pat ne nup jau tų ir ne sug rėb tų žo lių nend rių ja vų ir ki tų že mės ūkio kul tū rų de gi ni mą pi lie čiai ga li bū ti bau džia mi iki 289 eu rų o pa rei gū nai Ūkininkas vertėsi ir neteisėta veikla 2 Teisėtvarka 2016 m balandžio 15 d Au to mo bi lių ar dy mo dar bai anot ap lin ko sau gos spe cia lis tų vyk dy ti ga nė ti nai tvar kin gai Au to mo bi liai bu vo ar do mi lau ke prie ūki nio pa sta to ant iš be to nuo tos aikš te lės Ant be to no iš si lie ju sių te pa lų ar ki tų pa vo jin gų me džia gų ne bu vo Trans por to prie mo nėms bu vo išim ti va rik liai išar dy tos va žiuok lės išim tos ap dai los da lys De ta lės bu vo su dė tos ūki nia me pa sta te išar dy ti au to mo bi lių kė bu lai su dė ti lau ke Ta čiau kaip nu sta ty ta ūki nio pa sta to pa tal pos ne pri tai ky tos Aplinkosaugos pažeidimų apstu Teisėtvarka 2016 m balandžio 15 d

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-16 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Kad vaikai kalbėtų lietuviškai
  vo ap griu vęs ir re mon tuo ti nas Da bar ti nė rau do no mū ro baž ny čia pa gal arch Juo za po Dzie kons kio pro jek tą bu vo sta ty ta 1895 1910 ais kon sek ruo ta Veidas Šiaulių vadovas kodėlčiukas 33 Budintis reporteris 2016 m balandžio 19 d Žur na lis tės Auš ros Lė kos straips nis Pir mo sioms me rų me ti nėms ga lan da mos gil jo ti nos pra de da mas nuo Ra sei nių ra jo no sa vi val dy bės ku rios Ta ry ba iš po sto jau iš ver tė Ad mi nist ra ci jos di rek to rių vi ce me rą ir lau kia ar teis mas leis vers ti ir tie sio giai iš rink tą me rą Ra sei nių at ve jis kaip lak mu so po pie rė lis ato maz gos lau kia bent ke lios sa vi val dy bių ta ry bos ku rio se jau ga lan da mas gil jo ti nos pei lis Ba lan džio 20 oji kai lau kia ma teis mo spren di mo dėl Buvęs ugniagesių vadas kaltės nenusikratė 7 Teisėtvarka 2016 m balandžio 19 d Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos vir ši nin ko pa rei gas po ne sėk min go ban dy mo nuo at sa ko my bės dėl gir tu mo pra ra dęs Jo nas Mi siū nas nie ko ne pe šė ir Lie tu vos Aukš čiau sia ja me Teis me Aukš čiau sia sis Teis mas praė ju sią sa vai tę at me tė bu vu sio Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos vir ši nin ko o šiuo me tu Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės dar buo to jų sau gos ir svei ka tos tar ny bos vy riau sio jo spe cia lis to J Mi siū no ir Pa ne vė žio pri va čios sau gos tar ny bos Žagarėje surengtos tarptautinės šachmatų varžybos Sportas 2016 m balandžio 19 d Ža ga rės dva ro rū muo se šeš ta die nį prie šach ma tų len tų su sė do dau giau kaip dvi de šim tys žai dė jų iš Jo niš kio Pak ruo jo Ak me nės Šiau lių Vil niaus ir kai my ni nės Lat vi jos Do be lės ra jo nų O be ne įdo miau sias var žy bų eta pas si mul ta nas su did meist re Vik to ri ja Čmilyte Nielsen Ren gi ny je ku rį or ga ni za vo Ža ga rės spor to klu bas Žvel gai tis ir ra jo no šachmatininkų šaškininkų klu bas ne trū ko emo ci jų Pir miau sia jas su kė lė or ga ni zuo tas si mul ta nas ku ria me su 16 žai dė jų su si run gė šach ma tų did meist rė Vik to ri ja Valentina Ežerskienė Judėsi gyvensi Sveikata 2016 m balandžio 19 d Prieš mė ne sį 77 me tų gim ta die nį at šven tu siai šiau lie tei Kot ry nai Va len ti nai Ežers kie nei ener gi jos ir po zi ty vu mo ga lė tų pa vy dė ti dau gu ma net ge ro kai jau nes nių žmo nių Ka rę sa va no rę spor ti nin kę ga li ma iš vys ti 20 30 ir net 50 ki lo met rų pės čių jų žy giuo se bė gi muo se ir net be si mau dan čią le di nia me van de ny je Prieš po rą sa vai čių mo te ris da ly va vo Run way Run bė gi me Avia ci jos ba zės pa ki li mo tūpi mo ta ku Da bar tik ret kar čiais pra bė gu Po klu bo są na rio ope ra ci jos gy dy to jai Sąnarius saugo sveikas maistas ir judėjimas Sveikata 2016 m balandžio 19 d No rė da mi iš sau go ti svei kus są na rius tu ri me rink tis kuo na tū ra les nį mais tą ir kas dien pa kan ka mai ju dė ti vy res niam žmo gui per die ną rei kė tų nuei ti 8000 žings nių Apie tai Jo niš kio Pa gy ve nu sių žmo nių aso cia ci jos su si ti ki me pa sa ko jo na tū ro pa tas To mas Vi lū nas Se niau žmo nės są na rių stu bu ro skaus mais im da vo skųs tis su lau kę gar baus am žiaus o da bar ne nuos ta bu kai į me di kus dėl to kių pro ble mų krei pia si 30 40 me tų su lau kę gy ven to jai Daž nam skau da nu ga rą ima traš kė ti są na riai Pašnekesiai prie Saulės mūšio 2 2016 ieji Sau lės mū šio me tai 2016 m balandžio 19 d Paš ne ke siai prie Sau lės mū šio Po kal bį mo de ra vo ir pa veiks lo is to ri ją pri sta tė kū ri nio au to rius dai li nin kas Arū nas Uo gin tas Įs pū din ga me pa veiks le pa vaiz duo tos dra ma tiš kos ka rių iš raiš kos grimz tan tys į pel kę žir gai su ku ria nuo žmią mū šio ap lin ką Dai li nin kas Arū nas Uo gin tas at vi ra vo kad pa veiks lo kū ri mui pri rei

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-19 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Darbo partija ima kultūrą
  skelbimai mūsų žiniatinklyje Skelbimai Šiau lie tiš kas spek tak lis išė jo pas žiūrovą 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 20 d Šiau lių dai lės ga le ri jo je penk ta die nį pri sta ty tas re ži sie riaus An ta no Glus ki no spek tak lis skai ty mas Čia aš va ra ta rius šiau lie tiš ka kal ba Vei kė jai ne tik spren dė gy ve ni mo di le mas aiš ki no si san ty kius bet į vai di ni mą įtrau kė ir žiū ro vus Aš vi sus čia pa žįs tu Ta ve ta ve ta ve I ta ve da pa žįs tu Spek tak lio prem je ra pla nuo ja ma ru de nį si mo na Spek tak lis skai ty mas pra si de da gru pės Bix dai na Va gis Po jos į prie kį išei na Va ra ta rius Jis pri si pa žįs ta sė dė jęs Chuliganiškas Aido Giniočio žvilgsnis į Patriotus Budintis reporteris 2016 m balandžio 20 d Va kar spau dos kon fe ren ci jo je pri sta ty ta Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro prem je ra dvie jų da lių sa ty ri nis gro tes kas Var dan tos Ai do Gi nio čio re ži suo tas spek tak lis pa sta ty tas pa gal Pet ro Vai čiū no pje sę Pat rio tai Pa sak re ži sie riaus šiuo lai ki nė je pje sės in terp re ta ci jo je pa trio tiš ku mas nė ra pa grin di nis ob jek tas tad pa ki to ir pa va di ni mas ja me už ko duo ta užuo mi na Spek tak lio prem je ra ba lan džio 22 ąją Tai ant ra sis iš Šiau lių Mokytojas sumušė šeštoką 27 Teisėtvarka 2016 m balandžio 20 d Ak me nės ra jo no Pa pi lės mies te lio Si mo no Dau kan to gim na zi jo je per pa mo ką su muš tas try li ka me tis moks lei vis Vai kas li go ni nė je Skriau di kas mo kyk los dai lės mo ky to jas In ci den tas po ku rio paaug liui pri rei kė me di kų pa gal bos Ak me nės ra jo no Pa pi lės gim na zi jo je įsi plies kė pir ma die nį pus va lan dis po vie nuo lik tos Po li ci jos ku ri pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą dėl ne žy maus svei ka tos su trik dy mo duo me ni mis šeš tos kla sės mo ki nys per dai lės pa mo ką Komanda jėgą parodė Ispanijoje Sportas 2016 m balandžio 20 d Is pa ni jo je Ma la go je vy ku sia me Eu ro pos jau nių jė gos tri ko vės čem pio na te pui kiai pa si ro dė Lie tu vos ko man da Jos pa grin dą su da rė Kur šė nų spor to klu bo Kris ta las at sto vai Iki 53 ki log ra mų svo rio ka te go ri jo je rung ty nia vo du Kris ta lo spor ti nin kai Egi di jus Val čiu kas Kel mės ra jo no Šau kė nų Vla do Pūt vio Put vins kio gim na zi jos moks lei vis pri tū pi mo veiks mą pra dė jo su 240 ki log ra mų sve rian čia štan ga ir iš kart pa ge ri no pa sau lio re kor dą Po to prie šio svo rio Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Centas prie cento 2016 m balandžio 20 d Kel mės ra jo nas ša ly je gar sė jo di de liu mel žia mų kar vių skai čiu mi Ta čiau dras tiš kai ma žė jant ža li avos su pir ki mo kai nai šie met ly gi nant su 2015 me tais mel žia mų kar vių Kel mės ra jo ne su ma žė jo 6 61 pro cen to Jų ma žė jo ir anks čiau Kar vių daž niau at si sa ko smul kūs ūkiai Pas ta ruo ju me tu sa vo ban das par da vė tik po ra stam bes nių jų ūkių Ki ti pie ni nin kys tės ūkiai ke ti na dar bent me tus lauk ti ge res nių lai kų ir gy ven ti iš anks tes nių re zer vų Pa va sa rį ap si ver šia vu sios ir į ga nyk las išė ju sios kar vės duo da ge ro kai Tailando princesė aplankė Kryžių kalną 3 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 19 d Prin ce sė su de le ga ci ja ap žiū rė jo Šiau lių ra jo no tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re įreng tą gin ta rų eks po zi ci ją įsi gi jo ke le tą su ve ny rų Šiau lių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Pa vel do sau gos ir tu riz mo po sky rio ve dė ja Kris ti na Ste po na vi čie nė ir Šiau lių ra jo no tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ro dar buo to ja Li na Šu kie nė įtei kė prin ce sei ir jos de le ga ci jai pri si mi ni mo do va nas Kry žių kal no al bu mą Šiau lių ra jo no kny gą Kry žių kal no lanks ti nu kus Akcijos Darom organizatoriai užgavo akluosius 5 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 19 d Va kar Šiau lių mies to sa vi val dy bė je Da rom ak ci jos or ga ni za to riai pri sta tė šių me ti nės tal kos taš kus ir dar bus Sa vi val dy bės pa skelb ta me taš kų že mė la py je Gu ber ni jos mik ro ra jo nas pa va din tas Ak liu kais Į to kį mik ro ra jo no per va di ni mą su rea ga vo gy ven to jai ak lų jų ir silp na re gių bend ruo me nė Šiau lių kraš tui va kar iš pat ry to pa skam bi nę skai ty to jai pik ti no si jog Sa vi val dy bės tink la la py je šeš ta die nį ap ti ko nau ją mies to mik ro ra jo ną Ak liu kai Taip Aktoriaus šventėje vilnijo jausmų bangos 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 19 d Šeš ta die nį Vals ty bi nia me Šiaulių dra mos teat re ak to rius Si gi tas Ja ku baus kas at šven tė sa vo 60 me čio ju bi lie ji nį va ka rą Sim bo li nis va ka ro pa va di ni mas Kam ba rys at vė rė lan gą į jaus mų ir min čių erd ves o ak to riaus bi čiu lius sce no je ir sa lė je įkvė pė nuo šir diems svei ki ni mams S Ja ku baus kas skai tė An ta no A Jo ny no ei les iš ei lė raš čių rin ki nio Kam ba rys Ei lių bliu zui aš vie na ran ka pa sau lio ar fą lai kau o ki ta brau kiu per pu šų sty gas va ri nes pri ta rė mu zi kos STULGIUOSE GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS 2 Budintis reporteris 2016 m balandžio 19 d Stul gių Šv Ma to baž ny čia Kaip tvir ti na so li dūs en cik lo pe di niai lei di niai pir ma ją be rods me di nę baž ny čią 1797 me tais pa sta tė Vai da to nių dva ri nin kas Ma tas Min man tas ku riai bu vo pa skir tas va la kas že mės įkur ta pa ra pi ja Aud ros ir an ti ca ri niai su ki li mai neap len kė Stul gių 1867 me tais pa sta tas bu vo ap griu vęs ir re mon tuo ti nas Da bar ti nė rau do no mū ro baž ny čia pa gal arch Juo za po Dzie kons kio pro jek tą bu vo sta ty ta 1895 1910 ais kon sek ruo ta Veidas Šiaulių vadovas kodėlčiukas 33 Budintis reporteris 2016 m balandžio 19 d Žur na lis tės Auš ros Lė kos straips nis Pir mo sioms me rų me ti nėms ga lan da mos gil jo ti nos pra de da mas nuo Ra sei nių ra jo no sa vi val dy bės ku rios Ta ry ba iš po sto jau iš ver tė Ad mi nist ra ci jos di rek to rių vi ce me rą ir lau kia ar teis mas leis vers ti ir tie sio giai iš rink tą me rą Ra sei nių at ve jis kaip lak mu so po pie rė lis ato maz gos lau kia bent ke lios sa vi val dy bių ta ry bos ku rio se jau ga lan da mas gil jo ti nos pei lis Ba lan džio 20 oji kai lau kia ma teis mo spren di mo dėl Buvęs ugniagesių vadas kaltės nenusikratė 7 Teisėtvarka 2016 m balandžio 19 d Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos vir ši nin ko pa rei gas po ne sėk min go ban dy mo nuo at sa ko my bės dėl gir tu mo pra ra dęs Jo nas Mi siū nas nie ko ne pe šė ir Lie tu vos Aukš čiau sia ja me Teis me Aukš čiau sia sis Teis mas praė ju sią sa vai tę at me tė bu vu sio Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos vir ši nin ko o šiuo me tu Res pub li ki nės Šiau lių li go ni nės dar buo to jų sau gos ir svei ka tos tar ny bos vy riau sio jo spe cia lis to J Mi siū no ir Pa ne vė žio pri va čios sau gos tar ny bos Žagarėje surengtos tarptautinės šachmatų varžybos Sportas 2016 m balandžio 19 d Ža ga rės dva ro rū muo se šeš ta die nį prie šach ma tų len tų su sė do dau giau kaip dvi de šim tys žai dė jų iš Jo niš kio Pak ruo jo Ak me nės Šiau lių Vil niaus ir kai my ni nės Lat vi jos Do be lės ra jo nų O be ne įdo miau sias var žy bų eta pas si mul ta nas su did meist re Vik to ri ja Čmilyte Nielsen Ren gi ny je ku rį or ga ni za vo Ža ga rės spor to klu bas Žvel gai tis ir ra jo no šachmatininkų šaškininkų klu bas ne trū ko emo ci jų Pir miau sia jas su kė lė or ga ni zuo tas si mul ta nas ku ria me su 16 žai dė jų su si run gė šach ma tų did meist rė Vik to ri ja Valentina Ežerskienė Judėsi gyvensi Sveikata 2016 m balandžio 19 d Prieš mė ne sį 77 me tų gim ta die nį at šven tu siai šiau lie tei Kot ry nai Va len ti nai Ežers kie nei ener gi jos ir po zi ty vu mo ga lė tų pa vy dė ti dau gu ma net ge ro kai jau nes nių žmo nių Ka rę sa va no rę spor ti nin kę ga li ma iš vys ti 20 30 ir net 50 ki lo met rų pės čių jų žy giuo se bė gi muo se ir net be si mau dan čią le di nia me van de ny je Prieš po rą sa vai čių mo te ris da ly va vo Run way Run bė gi me Avia ci jos ba zės pa ki li mo tūpi mo ta ku Da bar tik ret kar čiais pra bė gu Po klu bo są na rio ope ra ci jos gy dy to jai Sąnarius saugo sveikas maistas ir judėjimas Sveikata 2016 m balandžio 19 d No rė da mi iš sau go ti svei kus są na rius tu ri me rink tis kuo na tū ra les nį mais tą ir kas dien pa kan ka mai ju dė ti vy res niam žmo gui per die ną rei kė tų nuei ti 8000 žings nių Apie tai Jo niš kio Pa gy ve nu sių žmo nių aso cia ci jos su si ti ki me pa sa ko jo na tū ro pa tas To mas Vi lū nas Se niau žmo nės są na rių stu bu ro skaus mais im da vo skųs tis su lau kę gar baus am žiaus o da bar ne nuos ta bu kai į me di kus dėl to kių pro ble mų krei pia si 30 40 me tų su lau kę gy ven to jai Daž nam skau da nu ga rą ima traš kė ti są na riai Pašnekesiai prie Saulės mūšio 2 2016 ieji Sau lės mū šio me tai 2016 m balandžio 19 d Paš ne ke siai prie Sau lės mū šio Po kal bį mo de ra vo ir pa veiks lo is to ri ją pri sta tė kū ri nio au to rius dai li nin kas Arū nas Uo gin tas Įs pū din ga me pa veiks le pa vaiz duo tos dra ma tiš kos ka rių iš raiš kos grimz tan tys į pel kę žir gai su ku ria nuo žmią mū šio ap lin ką Dai li nin kas Arū nas Uo gin tas at vi ra vo kad pa veiks lo kū ri mui pri rei kė me tų skai ty mo is to ri nių šal ti nių stu di jų Pa veiks las ta py tas dve jus me tus Moks lei viai do mė jo si pa veiks le pa vaiz duo tais gy vū nų sim bo liais aiš kin ta si Dienos populiariausi Darbo partija ima kultūrą 72 2016 m balandžio 20 d lankomiausias daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Iš namų renovacijos aruodo brangūs džipai 45 Išėjo maestro Jonas Gintauskas 4 Mi rė Ak me nės ce men to ga my bos di rek to rius 5 Sporto centro direktorius traukiasi 4 Globotinius aplankė užsieniečiai studentai Biblioteka paminėjo sukaktį Joniškio rajone Šiukšlės prie tvenkinio laukia darbščių rankų Naktinis žygis knygnešių keliais iki Medvilionių 1 Rajono čempionate triumfavo lyderiai Už lankytojų bilietų lėšas atnaujins pavėsinę Joniškis baigė šildymo sezoną 1 Laimėjo sidabrą ir bronzą Gyventojai už šildymą mokės mažiau Susitiko su sporto komplekso projektuotojais 3 Kelmės rajone Įsakymas Aukcionas Sensacija į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga 1 Kel mės ra jo no gy ven to jams pra ne ša me Knygų herojai vėl kelyje Iš įvykių suvestinės Įregistruoti naujagimiai 14 Kelmėje šurmuliavo amatininkų mugė KELIONĖ Į VAKAR DIENOS SALAS KELMĖS RAJONO savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Kad nereikėtų pašalpų įkūrė parduotuvėlę 1 PIE NO GA MIN TO JAI DĖ ME SIO IN FOR MA CI JA ŪKI NIN KAMS Konkursas Tarptautinėje fotografijų parodoje ir tytuvėniškio nuotrauka Dėl nelaimingų atsitiktinumų mirė du vyrai Kelmėje šurmuliuoja nacionalinis teatrų vaikams ir jaunimui festivalis 1 Sprendimas Perka Patikslinimas Teritorijų planavimas Įsakymas Traktorių ir traktorių priekabų techninė apžiūra 2016 metais Patvirtintos kapitalo investicijos į kelius 1 Diena skirta Žemei Į pirmąsias mūšio linijas viceministras atsiuntė dvi specialistes Nauja Darbo biržos vadovė nedarbą mažins bendradarbiaudama Užventiškiai nuėjo iš Romos į Vatikaną 2 Iš įvykių suvestinės Vaikai spalvino dviejų metrų aukščio kiaušinį Parodoje AgroBalt ir Budraičių bendruomenė KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA KELMĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Pakruojo rajone Visuomenė kviečiama burtis prieš vandalus 11 Legendinio likimo kraštietė Knygos apie Joną Švėgždą sutiktuvės 2 Ar pri ta ria te ini cia ty vai kad vie šą sias erd ves sau go tų ir vi suo me nė 1 Šilumos kaina vartotojams nesikeičia TRUMPAI Paroda iš sapno 1 Įmintais žiemgalių pėdsakais į Latviją SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Lengvaatlečių startai Panevėžyje IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Di rek to riaus veik la įver tin ta draus mi ne nuo bau da 13 Gausioms šeimoms priešgaisrinė signalizacija Po aukštu klevu gerų emocijų diena Nuo gaisrų gausias šeimas saugos signalizacija 3 Pakruojo rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimti svarbūs sprendimai Langų tvarkaraštyje daugėja dėl įvairesnio pasirinkimo 2 TRUMPAI 1 IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Sužaliuos pusė milijono jaunų medelių Aikštelę ir paplūdimį niokoja vagys Paminėta Vaikų knygos diena Ant siauruko sankasos dviračių takas 6 Aerodromo taku bėgo ir pakruojiečiai Zenonui Gegeckui būtų sukakę 86 eri 2 SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Pagerbta teatrų šventės pradininkė Radviliškio rajone Pažeidimai dėl moksleivių maitinimo 2 Pasodintas šimtmečio ąžuolynas 1 Pasakas vaikams sekė lėlės Rad vi liš kie čius su kvie tė Teat ro mū zos SPORTO NAUJIENOS Gimnazijos šokėjai tarp geriausiųjų Tyruliškiai surišo rekordinio dydžio šluotą 6 Dailininkas pakvietė pavaikščioti Brūzgynų tonais 1 Mo ki nių ma žė ja mo ky to

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-20 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Šiaulių rajono valdžia: svarbu katinas, ne jo spalva
  das Mar ge vi čius And rius Šid laus kas Po vi las Straz das Emos Vie la vi čiū tės tre ni ruo ja mas V Aba likš ta si dab ro me da lį pel nė 200 met rų plau ki mo krū ti ne rung ty je Dis tan ci ją šiau lie tis įvei kė per dvi mi nu tes ir 16 18 se kun dės Įvei kęs 23 var žo vus jis ne tik 1 12 se kun dės pa ge ri no as me ni nį Gruzino tapyba ant lapų turi paslapčių Keturi kampai 2016 m balandžio 21 d Kaip ta py ti ant tra pių ir ne sta bi lių au ga lų la pų Dai li nin kas ir in ži nie rius iš ra dė jas Za za Akh me te li iš Gru zi jos iš ra do uni ka lų bū dą la pą su tvir ti nan tį grun tą Iš ko jį pa ga mi no lai ko pa slap ty je ta čiau lei džia ap žiū rė ti dar bus Šiau lių uni ver si te te ati da rė pir mą ją sa vo pa ro dą Jo je eks po nuo ja mi kū ri niai ant au ga lų la pų nu ta py tos gy ve ni mo aki mir kos si mo na Z Akh me te li Šiau lių uni ver si te te ati da ry to je pa ro do je Gy ve ni mas ant la po eks po nuo ja apie pus šim tį sa vo dar bų Tai Datulės atrandama naujų žmogui vertingų medžiagų Keturi kampai 2016 m balandžio 21 d Da tu lė kaip ir bet koks gam tos ste buk las su dė tin gas vai sius Tad moks li nin kai da tu les ir to liau ty ri nė ja Su ran da jo se vis nau jų ver tin gų me džia gų Skel bia ty ri mų re zul ta tus Da tu lė dar va di na ma fi ni ku Mat da tu lės užau ga ant da tu li nio fi ni ko ar ba fi ni ki nės pal mės Fi ni ki nės pal mės pa pli tu sios Šiau rės Af ri ko je Pie tų Azi jo je Egip te Ira ne Sau do Ara bi jo je Jung ti niuo se Ara bų Emy ra tuo se Pa kis ta ne Al žy re Vi du ti niš kai pal mės užau ga iki 25 met rų Šiau lie tiš kas spek tak lis išė jo pas žiūrovą 1 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 20 d Šiau lių dai lės ga le ri jo je penk ta die nį pri sta ty tas re ži sie riaus An ta no Glus ki no spek tak lis skai ty mas Čia aš va ra ta rius šiau lie tiš ka kal ba Vei kė jai ne tik spren dė gy ve ni mo di le mas aiš ki no si san ty kius bet į vai di ni mą įtrau kė ir žiū ro vus Aš vi sus čia pa žįs tu Ta ve ta ve ta ve I ta ve da pa žįs tu Spek tak lio prem je ra pla nuo ja ma ru de nį si mo na Spek tak lis skai ty mas pra si de da gru pės Bix dai na Va gis Po jos į prie kį išei na Va ra ta rius Jis pri si pa žįs ta sė dė jęs Chuliganiškas Aido Giniočio žvilgsnis į Patriotus Budintis reporteris 2016 m balandžio 20 d Va kar spau dos kon fe ren ci jo je pri sta ty ta Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro prem je ra dvie jų da lių sa ty ri nis gro tes kas Var dan tos Ai do Gi nio čio re ži suo tas spek tak lis pa sta ty tas pa gal Pet ro Vai čiū no pje sę Pat rio tai Pa sak re ži sie riaus šiuo lai ki nė je pje sės in terp re ta ci jo je pa trio tiš ku mas nė ra pa grin di nis ob jek tas tad pa ki to ir pa va di ni mas ja me už ko duo ta užuo mi na Spek tak lio prem je ra ba lan džio 22 ąją Tai ant ra sis iš Šiau lių Mokytojas sumušė šeštoką 27 Teisėtvarka 2016 m balandžio 20 d Ak me nės ra jo no Pa pi lės mies te lio Si mo no Dau kan to gim na zi jo je per pa mo ką su muš tas try li ka me tis moks lei vis Vai kas li go ni nė je Skriau di kas mo kyk los dai lės mo ky to jas In ci den tas po ku rio paaug liui pri rei kė me di kų pa gal bos Ak me nės ra jo no Pa pi lės gim na zi jo je įsi plies kė pir ma die nį pus va lan dis po vie nuo lik tos Po li ci jos ku ri pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą dėl ne žy maus svei ka tos su trik dy mo duo me ni mis šeš tos kla sės mo ki nys per dai lės pa mo ką Komanda jėgą parodė Ispanijoje Sportas 2016 m balandžio 20 d Is pa ni jo je Ma la go je vy ku sia me Eu ro pos jau nių jė gos tri ko vės čem pio na te pui kiai pa si ro dė Lie tu vos ko man da Jos pa grin dą su da rė Kur šė nų spor to klu bo Kris ta las at sto vai Iki 53 ki log ra mų svo rio ka te go ri

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-21 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Be elektros, bet su viltimi
  va do vas Vi tas Va si liaus kas dar kar tą pa de monst ra vo kad tiek jis pa ts tiek jo 2016 ieji Sau lės mū šio me tai Daugiau Pašnekesiai prie Saulės mūšio 2 3312 Paš ne ke siai prie Sau lės mū šio Po kal bį mo de ra vo ir pa veiks lo is to ri ją pri sta tė kū ri nio au to rius dai li nin kas Arū nas imestamp border 0 alt PDF laikraščiai Norėdami skaityti PDF failą įveskite įsigytus prisijungimo duomenis Vartotojas Slaptažodis Prisijungta sėkmingai Gerai Šiaulių kraštas 04 22 Mūsų kraštas 04 16 Kelmės kraštas 04 20 Pakruojo kraštas 04 22 Žemaitis 04 22 Sidabrė 04 20 Biržiečių žodis 04 22 PDF archyvas Prenumerata Popierinių laikraščių prenumerata internetu Prenumeruoti PDF laikraščių prenumerata Prenumeruoti Asmeniniai skelbimai mūsų žiniatinklyje Skelbimai SIŪLOMA ĮVESTI VIENŲ GYVENANČIŲ ASMENŲ PENSIJĄ Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 22 d Sei mo na riai Ed var das Ža ka ris Ed mun das Jo ny la Al ma Mon kaus kai tė ir Alek sand ras Zel ti nis Sei mo ple na ri nia me po sė dy je pa tei kė Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mo 34 35 36 37 straips nių pa kei ti mo įsta ty mo pro jek tą ku riuo siū lo ma įtei sin ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Pro jek to tiks las už tik rin ti vi siems se nat vės pen si jos am žiaus ne su si tuo ku siems iš si tuo ku siems ar ta pu siems naš liais as me nims vie no das tei ses gau ti vie nų gy ve nan čių Pučiamųjų orkestras kultūros ženklas 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 22 d Pus šim tis me tų tiek lai ko Šiau liuo se gy vuo ja pu čia mų jų or kest ras Ko lek ty vas in ten sy viai plu ša ruoš da ma sis šven tei Or kest ras vi lia si kad į šven ti nį kon cer tą ateis ir bu vu sie ji na riai ir tie kam pu čia mų jų mu zi ka mie la šir džiai Or kest ras yra bū ti nas jei gu mies tas no ri bū ti kul tū rin gas sa ko or kest ro va do vas ir di ri gen tas Si gi tas Vai čiu lio nis Pu čia mų jų or kest ro ju bi lie jaus šven tė vyks ba lan džio 29 die ną Šiau lių kon cer tų sa lė je Sau lė Dar bo šim ta die nį pa mi nė jęs nau ja sis Komiksų centre lankėsi iliustratorius iš Prancūzijos Budintis reporteris 2016 m balandžio 22 d Tai pro jek to Ko mik sų erd vė bib lio te ko je par tne rio Pran cū zų ins ti tu to Lie tu vo je in dė lis įgy ven di nant Na cio na li nės M Maž vy do bib lio te kos ir LR Kul tū ros mi nis te ri jos da li nai fi nan suo tą pro jek tą Su si ti ki mo tiks las su pa žin din ti su ko mik sų tech ni ka su do min ti jų kū ri mu ir lei dy ba Ka dan gi ko mik sai ir ko mik sų kū rė jų dar bas Lie tu vo je men kai ži no mi iliust ra to rius iš Pran cū zi jos Ale xand re Cléris se trum pai pa pa sa ko jo apie sa vo dar bą apie Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras 13 Teisėtvarka 2016 m balandžio 22 d Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės me ro pa va duo to jas Ge di mi nas Gry bė pa si pra šė at lei džia mas iš pa rei gų Sa vo ap si spren di mą jis pa ko men ta vo kaip Sa vi val dy bės val dan čių jų truk dy mą jam at lik ti tie sio gi nę sa vo pa rei gą at sto vau ti žmo nėms Jei ne lei džia tin ka mai at sto vau ti žmo gui vien dėl at ly gi ni mo šio se pa rei go se ne sė dė siu Šiau lių kraš tui sa kė 58 me tų po li ti kas Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas G Gry bės žo džiais prie pa sku ti nio sios jis Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos Sportas 2016 m balandžio 22 d Šį šeš ta die nį Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos spor to sa lė je vyks jau penk ta sis Šiau lių šei mų krep ši nio tur ny ras Ri mui Ime na vi čiui 1934 1992 at min ti Šie met var žy sis še šios šei mos o stip riau sia iš ko vos tei sę at sto vau ti Šiau liams 40 aja me tarp tau ti nia me šei mų krep ši nio tur ny re Ka zi mie ro Bud rio tau rė ku ris vyks Klai pė do je bir že lio pir mą jį sa vait ga lį Šie met tur ny re už si re gist ra vo žais ti Žu kaus kų Ime na vi čių Ka če raus kų Gied rai čių Ar ma lų ir Ruš kių šei mos Pas ta ro ji šei ma Aplinkos tvarkytojai jau darbuojasi 2 Krašto žinios 2016 m balandžio 22 d Ry toj ra jo ne vyk sian čios ap lin kos tvar ky mo ak ci jos Da rom me tu pla nuo ja ma iš va ly ti be veik de vy nias de šim tis šiukš li nų te ri to ri jų pa ke lių pa plū di mių vie šų jų vie tų Vi suo me niš kiau si tvar ky to jai ak ci jos die nos nė ne lau kė dar ba vo si jau anks čiau Da rom ra jo ne ple čia si prie ini cia to rių pri si de da nau ji žmo nės ne tgi iš ti so mis šei mo mis Pa mū šio Klo vai nių se niū ni ja kai me vei kian čios Li nų bend ruo me nės ak ty vis tai su ta rę dau ge liui bend ruo me nės na rių tin ka miau sią da tą bū riu išė jo so din ti Pakruojiečiai sodino mišką Krašto žinios 2016 m balandžio 22 d Šeš ta die nio ry tą bū rys pa kruo jie čių pa su ko Si gu tė nų link už šio kai mo esan čio Pak ruo jo miš ko kir ti me vy ko pir ma sis na cio na li nis miš ka so dis Į jį atė jo Pak ruo jo de ka nas Re mi gi jus Če ka vi čius Links mu čių kai mo gy ven to jai ra jo no vi suo me ni nin kai po li ti kai Že my nos pa grin di nės mo kyk los moks lei viai ir pe da go gai Lie tu vai pa gra žin ti drau gi jos Pak ruo jo sky riaus na riai Iš vi so 68 žmo nės Ne si ti kė jo me kad tiek daug ateis tal ki nin kų Sma gu kad žmo nės Šiaulių regione pavyzdiniai ekologijos sprendimai Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 21 d Šiau lių ak ci nė je bend ro vė je Spe cia li zuo tas trans por tas ant ri nės ža lia vos nuo šiol rū šiuo ja mos mo der nia kom piu te ri zuo ta rū šia vi mo li ni ja Au to ma ti zuo tas pro ce sas pa si tar naus ne tik iš rū šiuo tų at lie kų kie ky bei bet ir ko ky bei Ki tas at lie kų tvar ky to jų pa si di džia vi mas mo der ni tri jų sek ci jų šiukš lia ve žė vie nu me tu ga lin ti su rink ti ne tik miš rias ko mu na li nes at lie kas bet ant ri nes ža lia vas Ant ra die nį Šiau lių UAB Spe cia li zuo tas trans por tas te ri to ri jo je R Paksas Europos Sąjunga šiandien tarsi rūpesčių kupinas maišas Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 21 d Eu ro pos Par la men tas to liau ūžia nuo kal bų apie mig ran tus bai mi na ma si nau jo jų ant plū džio o da bar ti nei si tua ci jai su val dy ti pa siū ly ta su kur ti 700 mln eu rų sku bios pa ra mos fon dą ir priim ta re zo liu ci ja dėl bend ros eu ro pi nės prie globs čio sis te mos su kū ri mo ku ri leis tų Są jun gos ša lims pa si da lin ti prie globs čio pra šy to jus pa gal nu sta ty tas kvo tas Bet kam rei ka lin ga dar vie na re zo liu ci ja ku ri š es mės nie ko pa keis ti ne ga li Rolandas PaksasEu ro pos Par la men to Unikalus G Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos 5 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 21 d Šiau liuo se Auš ros alė jo je pra si dės kul tū ros pa vel do ob jek to žy maus dai li nin ko Ge rar do Bag do na vi čiaus 1901 1986 na mo at nau ji ni mas Va kar Sa vi val dy bė je pa si ra šy tas ob jek to pe rė mi mo sta ty bos dar bams ak tas Ran go vai pra dės dirb ti nuo pir ma die nio Sa vi val dy bės va do vams pro jek to pra džios dar bus pri sta tė G Bag do na vi čiaus na mo re konst ruk ci jos tech ni nę prie žiū rą vyk dy sian čios vals ty bi nės įmo nės Lie tu vos pa mink lai at sto vai ir ran go vai Kur nuves nepartinė demokratija 26 Budintis reporteris 2016 m balandžio 21 d Šiau lių mies to ta ry bos val dan čio sios koa li ci jos par tne riai ir opo zi ci ja ver tin da mi pir muo sius ka den ci jos me tus skir tin gais žo džiais iš es mės pa sa kė tą pa tį dar bų tem pas per lė tas Ir vie ni ir ki ti pa si gen da dia lo go su me ru Tie sio giai me ru iš rink tas ne par ti nis Ar tū ras Vi soc kas veik los me ti nių ne šven tė bet jau čia si pa kan ka mai tvir tai Mi nė da mas 100 die nų me ro po ste pa reiš kė Vis kas vyks ta sėk min gai per ne lyg sėk min gai net pri si bi jau Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus Sportas 2016 m balandžio 21 d Iz rae ly je vy ku sio se Rio de Ža nei ro olim pi nių žai dy nių kva li fi ka ci nė se var žy bo se be šiau lie čio V Aba likš tos da ly va vo ir ki ti ži no mi Lie tu vos plau ki kai Da nas Rap šys Dei vi das Mar ge vi čius And rius Šid laus kas Po vi las Straz das Emos Vie la vi čiū tės tre ni ruo ja mas V Aba likš ta si dab ro me da lį pel nė 200 met rų plau ki mo krū ti ne rung ty je Dis tan ci ją šiau lie tis įvei kė per dvi mi nu tes ir 16 18 se kun dės Įvei kęs 23 var žo vus jis ne tik 1 12 se kun dės pa ge ri no as me ni nį Gruzino tapyba ant lapų turi paslapčių Keturi kampai 2016 m balandžio 21 d Kaip ta py ti ant tra pių ir ne sta bi lių au ga lų la pų Dai li nin kas ir in ži nie rius iš ra dė jas Za za Akh me te li iš Gru zi jos iš ra do uni ka lų bū dą la pą su tvir ti nan tį grun tą Iš ko jį pa ga mi no lai ko pa slap ty je ta čiau lei džia ap žiū rė ti dar bus Šiau lių uni ver si te te ati da rė pir mą ją sa vo pa ro dą Jo je eks po nuo ja mi kū ri niai ant au ga lų la pų nu ta py tos gy ve ni mo aki mir kos si mo na Z Akh me te li Šiau lių uni ver si te te ati da ry to je pa ro do je Gy ve ni mas ant la po eks po nuo ja apie pus šim tį sa vo dar bų Tai Datulės atrandama naujų žmogui vertingų medžiagų Keturi kampai 2016 m balandžio 21 d Da tu lė kaip ir bet koks gam tos ste buk las su dė tin gas vai sius Tad moks li nin kai da tu les ir to liau ty ri nė ja Su ran da jo se vis nau jų ver tin gų me džia gų Skel bia ty ri mų re zul ta tus Da tu lė dar va di na ma fi ni ku Mat da tu lės užau ga ant da tu li nio fi ni ko ar ba fi ni ki nės pal mės Fi ni ki nės pal mės pa pli tu sios Šiau rės Af ri ko je Pie tų Azi jo je Egip te Ira ne Sau do Ara bi jo je Jung ti niuo se Ara bų Emy ra tuo se Pa kis ta ne Al žy re Vi du ti niš kai pal mės užau ga iki 25 met rų Dienos populiariausi Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos 2016 m balandžio 22 d lankomiausias Be elektros bet su viltimi 22 2016 m balandžio 22 d daugiausiai komentuotas Akmenės rajone Iš namų renovacijos aruodo brangūs džipai 45 Išėjo maestro Jonas Gintauskas 4 Mi rė Ak me nės ce men to ga my bos di rek to rius 5 Sporto centro direktorius traukiasi 4 Globotinius aplankė užsieniečiai studentai Biblioteka paminėjo sukaktį Joniškio rajone Atidengta lenta tarpukario gydytojui 3 Šiukšlės prie tvenkinio laukia darbščių rankų Naktinis žygis knygnešių keliais iki Medvilionių 1 Rajono čempionate triumfavo lyderiai Už lankytojų bilietų lėšas atnaujins pavėsinę Joniškis baigė šildymo sezoną 1 Laimėjo sidabrą ir bronzą Gyventojai už šildymą mokės mažiau Susitiko su sporto komplekso projektuotojais 3 Kelmės rajone Įsakymas Aukcionas Sensacija į Užvenčio vaikų darželį susidarė eilė Devyniasdešimtmetei netrūksta veiklos ir užsiėmimų Šešių valstybių atstovai domėjosi vaiko teisių apsauga 1 Kel mės ra jo no gy ven to jams pra ne ša me Knygų herojai vėl kelyje Iš įvykių suvestinės Įregistruoti naujagimiai 14 Kelmėje šurmuliavo amatininkų mugė KELIONĖ Į VAKAR DIENOS SALAS KELMĖS RAJONO savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2015 metų veiklos ataskaita Kad nereikėtų pašalpų įkūrė parduotuvėlę 1 PIE NO GA MIN TO JAI DĖ ME SIO IN FOR MA CI JA ŪKI NIN KAMS Konkursas Tarptautinėje fotografijų parodoje ir tytuvėniškio nuotrauka Dėl nelaimingų atsitiktinumų mirė du vyrai Kelmėje šurmuliuoja nacionalinis teatrų vaikams ir jaunimui festivalis 1 Pakruojo rajone Aplinkos tvarkytojai jau darbuojasi 2 Pakruojiečiai sodino mišką SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA 2 TRUMPAI SPORTAS Seime Klovainių bendruomenės gražiadarbių kūriniai Moksleiviai apie žalingus įpročius Gerumo akcija pasiekė kūdikių namus Skaitiklių patikra ne visiems nemokama Sidabriniuose balsuose triumfavo Pakruojo krašto dainininkai 3 Geriausiai eismo taisykles išmano linkuviečiai Pakruojyje pasodintas sakurų parkas 2 Baigėsi akcija LYDEKA 2016 Visuomenė kviečiama burtis prieš vandalus 11 Legendinio likimo kraštietė Knygos apie Joną Švėgždą sutiktuvės 2 Ar pri ta ria te ini cia ty vai kad vie šą sias erd ves sau go tų ir vi suo me nė 1 Šilumos kaina vartotojams nesikeičia TRUMPAI Paroda iš sapno 1 Įmintais žiemgalių pėdsakais į Latviją SAVIVALDYBĖS INFORMACIJA Lengvaatlečių startai Panevėžyje IŠ ĮVYKIŲ SUVESTINĖS Di rek to riaus veik la įver tin ta draus mi ne nuo bau da 13 Gausioms šeimoms priešgaisrinė signalizacija Po aukštu klevu gerų emocijų diena Radviliškio rajone Pažeidimai dėl moksleivių maitinimo 2 Pasodintas šimtmečio ąžuolynas 1 Pasakas vaikams sekė lėlės Rad vi liš kie čius su kvie tė Teat ro mū zos SPORTO NAUJIENOS Gimnazijos šokėjai tarp geriausiųjų Tyruliškiai surišo rekordinio dydžio šluotą 6 Dailininkas pakvietė pavaikščioti Brūzgynų tonais 1 Mo ki nių ma žė ja mo ky to jų tam pa per daug 8 Šiaulių rajone Bendruomenei rūpi sava gyvenvietė 6 Pradinukai žaidė šaškėmis Me lo ma nai pri si vi lio jo Auk so paukš tę Paaiškėjo lygos finalininkai Sportas Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos Šį šeš ta die nį Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos spor to sa lė je vyks jau penk ta sis Šiau lių šei mų krep ši nio tur ny ras Ri mui Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus Riedulininkės pamokų gavo Baltarusijoje Komanda jėgą parodė Ispanijoje Keturi kampai Gruzino tapyba ant lapų turi paslapčių Kaip ta py ti ant tra pių ir ne sta bi lių au ga lų la pų Dai li nin kas ir in ži nie rius iš ra dė jas Za

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-22 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių kraštas - apskrities ir miesto laikraštis. Ar priimsite vaiką?
  tų prie žas tys ir kaip de rė tų elg tis si mo na Dėl ne žy maus Pa pi lės Si mo no Dau kan to gim na zi jos mo ki nio svei ka tos su trik dy mo iki teis mi nį ty ri mą pra dė jo po li ci ja Susiliejančios Vilniaus dailininkų trajektorijos Kultūra 2016 m balandžio 23 d Šiau lių ga le ri jos kaip su si ta ru sios ba lan dy je siū lo mies tie čiams su si pa žin ti su Vil niaus me ni nin kų kū ry ba Laip tų ga le ri jo je pri sta to ma Lo re tos ir Ri čar do Zda na vi čių ta py ba Dai lės ga le ri jo je Al gio Griš ke vi čiaus ret ros pek ty vi nė pa ro da Mi nė ti me ni nin kai yra bai gę Vil niaus dai lės aka de mi ją dau giau sia dir ba ta py bos sri ty je Lo re ta ir Ri čar das Zda na vi čiai kar tu ren gia pa ro das re tai gal to dėl Laip tų ga le ri jos pro jek tui Pa va sa ris Spalvų brūzgynai Kultūra 2016 m balandžio 23 d Ta py to jas Ra mū nas Da gys gy ve na ir ku ria Rad vi liš ky je Nuo 2009 m Lie tu vos dai li nin kų są jun gos na rys 2012 m ap do va no tas Ro mual do Kun cos pre mi ja Dai li nin kas la bai ak ty vus ple ne rų ir pa ro dų da ly vis Nuo 2003m pir mo sios per so na li nės pa ro dos Rad vi liš ky je su ren gė dvi de šimt per so na li nių pa ro dų Lie tu vo je Len ki jo je ir net pen kias Pran cū zi jo je dvi Pa ry žiu je po vie ną Stras bū re Reim se ir Cha lons en Cham pag ne Per dvy li ka kū ry bos me tų kas met kar tais net Lie tu viš ko ji odi sė ja ir valstybė tampa emigrante Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 23 d Vi dur die nis bet Šiau lių uni ver si te to bib lio te kos skai tyk lo je tuš čia Cak si tik hu ma ni ta ri nių moks lų dak ta rės Da lios Sta pon ku tės kla via tū ra Kai aš dir bu Lie tu vo je tem pas bū na ne žmo niš kas Kip re ra miau sa ko ži no ma eseis tė ir ver tė ja bu vu si šiau lie tė jau 26 erius me tus gy ve nan ti Kip re Šiau liuo se tą dien bu vo 5 o jos na muo se Ni ko si jo je 25 laips niai ši lu mos Ji nu sto jo ly gin ti Kip rą ir Lie tu vą nes tai pra ran da pra smę Ten ji ma to daug leng vi nan čių bū ties DIEDUKO LANGO KRYŽIUS 14 Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 23 d Die du kas mau džian čias ko jas ap trau kęs šva riom vil no nėm ko ji nėm pu siau gu lom dryb so lo vo je vei du į lan gą kryž mai pa da lin tą į ke tu rias da lis Die du kui jau sun ku išeit į lau ką Ne bent vai kams pa de dant ir tai tik ge ru oru Ki taip tuoj są na rius mau džia Ar ba šir dis sto ja Da bar gied ra Obels ša ka ap li pu si pri tvin ku siais pum pu rais kaip pirš tu krebž de na lan go stik lą Die du kas šyp so si Su lau kė pa va sa rio gal ir švie žių bul vių su lauks Kai obe lis pra žys per skirs tą kry žių Lengvas kelias ne Lietuvos žygeiviui 2 Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 23 d Ar ryž tu mė tės per po rą die nų pės čio mis įveik ti 200 ki lo met rų Ar už tek tų va lios žings niuo ti pir myn pūs lė to mis nu var gu sio mis ko jo mis Bet jei gu pa si ry žo te ir va lios pa stan go mis įvei kė te dau giau kaip pu sę ke lio pa si duo ti ne leis gar bė Tai ne kar tą pa ty rė 53 me tų šiau lie tis žy gei vis Vir gi ni jus Ka zė la Per 14 me tų nuė jo dau giau kaip 3 500 įskai ti nių ki lo met rų Re dak ci jo je ap si lan kęs V Ka zė la iš mai še lio trau kia me da lius dip lo mus ser ti fi ka tus Per 14 me tų su si kau pė ne ma ža Broniaus Bušmos pasiūlymas vietoj šarvuočio filmas apie kariuomenę Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 23 d Kul tū ros die nos pro ga į su si ti ki mą su kel miš kiais pa kvies tas pir mo jo lie tu viš ko se ria lo Gi mi nės sce na ri jaus au to rius Bro nius Buš ma pa sa ko jo ir apie sa ve ir apie se ria lą Apie ak to rių paie škas in ty mioms sce noms apie tai kad nie kas ne ga li pa keis ti An ta no Šur nos Aud riaus Cha da ra vi čiaus ar Leo nar do Zel čiaus Ir apie tai kaip tu rė tų fi nan suo ti kul tū rą ku ri ne štų do rą Vai kys tė je no rė jau bū ti gais ri nin ku nes ma čiau kaip Yla kiuo se de ga na mas Klai pė do je pa ma tęs cir ką Tautodailininkė pristatė veltų rūbų kolekciją Gyvenimo spalvos 2016 m balandžio 23 d Jo niš kie tė tau to dai li nin kė Da lia Pet rai tie nė prieš dve jus me tus pri sta tė pir mą ją sa vo vel tų rū bų bei ak se sua rų ko lek ci ją ku rio je vy ra vo su kne lės Ba lan džio 8 ąją Jo niš kio Rau do no jo je si na go go je rau do nu ki li mu žings nia vo jau ant ros ko lek ci jos Pa va sa rio dvelks mas kū ri niais vil kin čios mo te rys Su si rin ku sie ji iš vy do pal tus švar kus kos tiu mė lius skrais tes Si na go go je tą pa va ka rę tvy ro jo iš kil min ga nuo tai ka Po mu zi ki nės Ru diš kių kai mo ko lek ty vo Rud ba la Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti 5 Krašto žinios 2016 m balandžio 23 d Ko rup ci ją Lie tu vo je ska ti na gi mi nys tė par tiš ku mas lie tu vių ge ra šir diš ku mas ir no ras pa dė ti per men ka kont ro lė To kios iš va dos pa teik tos Kel mė je įvy ku sia me ren gi ny je Ko rup ci jos pre ven ci ja Kel mės ra jo ne Ar ga li me kaž ką pa keis ti Fak tai Spren di mai Įž val gos Pra ne ši mus skai tė Spe cia lių jų ty ri mų Fi nan si nių nu si kal ti mų ty ri mų Po li ci jos de par ta men to spe cia lis tai Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos at sto vai Apž velg tos ko rup ci jos pra sme Rajono vadovai didžiavosi savo darbais 3 Krašto žinios 2016 m balandžio 23 d Kel mė je įvy ko vie nas iš pa sku ti nių jų ra jo no me ro ir Ta ry bos na rių su si ti ki mų su gy ven to jais Apž velg ti dar bai ir pro ble mos at sa ky ta į gy ven to jų klau si mus Į su si ti ki mą atė ju siems kel miš kiams iš da lin tos Sa vi val dy bės iš leis tos kny ge lės Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 me tų at lik tų dar bų pa no ra ma Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis pa brė žė jog dau giau sia lė šų iš leis ta nau jų gat vių sta ty bai ir se nų jų re mon tui Išas fal tuo ti P Cvir kos ak li gat vis Nau jo sios gat vės skers gat vis Ra sos gat vė Galvos skausmo dovanos susidėvėję vandentiekio tinklai Krašto žinios 2016 m balandžio 23 d Sa vi val dy bė sa vo nuo sa vy bėn pe rims da lį že mės ūkio bend ro vės Drau gas do va no ja mų ap leis tų van den tie kio tink lų ku rių il gis per 8 tūks tan čius met rų Tai jau ne be pir ma to kia do va na ku ri vė liau tam pa nau ju rū pes čiu Ra jo no Ta ry ba nu spren dė priim ti do va ną iš Alks niu pių kai mo dau giau nei 8 tūks tan čius met rų van den tie kio tink lų ku rie dau ge lį me tų pri klau sė že mės ūkio bend ro vei Drau gas Pe rim tie ji tink lai ati teks ra jo no Sa vi val dy bės ži nion Vi sas Alks niu pių kai me esan čių van den tie kio tink lų Akcijoje Darom ir radviliškiečiai Krašto žinios 2016 m balandžio 23 d Rad vi liš kio miš kų urė di ja or ga ni za vo miš ko so di ni mo šven tę Urė di jos duo me ni mis į ją su si bū rė 190 žmo nių Tal ki nin kai 3 9 hek ta ro plo te pa so di no 14000 me de lių So din to jai pa si skirs tė į ke tu rias gru pes ir me de lius so di no ke tu riuo se at ski ruo se plo tuo se Dar 125 žmo nės bu vo nu kreip ti į mies to miš kus rink ti šiukš lių Tal kos me tu bu vo su rink ta 2 4 to nos šiukš lių iš 100 hek ta rų plo to Tal ki nin kai šva ri no ne to li urė di jos esan tį va di na mą jį Dur py no miš ką Bū rys ne se niai įsi kū ru sios SIŪLOMA ĮVESTI VIENŲ GYVENANČIŲ ASMENŲ PENSIJĄ Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 22 d Sei mo na riai Ed var das Ža ka ris Ed mun das Jo ny la Al ma Mon kaus kai tė ir Alek sand ras Zel ti nis Sei mo ple na ri nia me po sė dy je pa tei kė Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mo 34 35 36 37 straips nių pa kei ti mo įsta ty mo pro jek tą ku riuo siū lo ma įtei sin ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Pro jek to tiks las už tik rin ti vi siems se nat vės pen si jos am žiaus ne su si tuo ku siems iš si tuo ku siems ar ta pu siems naš liais as me nims vie no das tei ses gau ti vie nų gy ve nan čių Pučiamųjų orkestras kultūros ženklas 2 Įvykiai aktualijos 2016 m balandžio 22 d Pus šim tis me tų tiek lai ko Šiau liuo se gy vuo ja pu čia mų jų or kest ras Ko lek ty vas in ten sy viai plu ša ruoš da ma sis šven tei Or kest ras vi lia si kad į šven ti nį kon cer tą ateis ir bu vu sie ji na riai ir tie kam pu čia mų jų mu zi ka mie la šir džiai Or kest ras yra bū ti nas jei gu mies tas no ri bū ti kul tū rin gas sa ko or kest ro va do vas ir di ri gen tas Si gi tas Vai čiu lio nis Pu čia mų jų or kest ro ju bi lie jaus šven tė vyks ba lan džio 29 die ną Šiau lių kon cer tų sa lė je Sau lė Dar bo šim ta die nį pa mi nė jęs nau ja sis Komiksų centre lankėsi iliustratorius iš Prancūzijos Budintis reporteris 2016 m balandžio 22 d Tai pro jek to Ko mik sų erd vė bib lio te ko je par tne rio Pran cū zų ins ti tu to Lie tu vo je in dė lis įgy ven di nant Na cio na li nės M Maž vy do bib lio te kos ir LR Kul tū ros mi nis te ri jos da li nai fi nan suo tą pro jek tą Su si ti ki mo tiks las su pa žin din ti su ko mik sų tech ni ka su do min ti jų kū ri mu ir lei dy ba Ka dan gi ko mik sai ir ko mik sų kū rė jų dar bas Lie tu vo je men kai ži no mi iliust ra to rius iš Pran cū zi jos Ale xand re Cléris se trum pai pa pa sa ko jo apie sa vo dar bą apie Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras 13 Teisėtvarka 2016 m balandžio 22 d Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės me ro pa va duo to jas Ge di mi nas Gry bė pa si pra šė at lei džia mas iš pa rei gų Sa vo ap si spren di mą jis pa ko men ta vo kaip Sa vi val dy bės val dan čių jų truk dy mą jam at lik ti tie sio gi nę sa vo pa rei gą at sto vau ti žmo nėms Jei ne lei džia tin ka mai at sto vau ti žmo gui vien dėl at ly gi ni mo šio se pa rei go se ne sė dė siu Šiau lių kraš tui sa kė 58 me tų po li ti kas Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas G Gry bės žo džiais prie pa sku ti nio sios jis Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos Sportas 2016 m balandžio 22 d Šį šeš ta die nį Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos spor to sa lė je vyks jau penk ta sis Šiau lių šei mų krep ši nio tur ny ras Ri mui Ime na vi čiui 1934 1992 at min ti Šie met var žy sis še šios šei mos o stip riau sia iš ko vos tei sę at sto vau ti Šiau liams 40 aja me tarp tau ti nia me šei mų krep ši nio tur ny re Ka zi mie ro Bud rio tau rė ku ris vyks Klai pė do je bir že lio pir mą jį sa vait ga lį Šie met tur ny re už si re gist ra vo žais ti Žu kaus kų Ime na vi čių Ka če raus kų Gied rai čių Ar ma lų ir Ruš kių šei mos Pas ta ro ji šei ma Aplinkos tvarkytojai jau darbuojasi 2 Krašto žinios 2016 m balandžio 22 d Ry toj ra jo ne vyk sian čios ap lin kos tvar ky mo ak ci jos Da rom me tu pla nuo ja ma iš va ly ti be veik de vy nias de šim tis šiukš li nų te ri to ri jų pa ke lių pa plū di mių vie šų jų vie tų Vi suo me niš kiau si tvar ky to jai ak ci jos die nos nė ne lau kė dar ba vo si jau anks čiau Da rom ra jo ne ple čia si prie ini cia to rių pri si de da nau ji žmo nės ne tgi iš ti so mis šei mo mis Pa mū šio Klo vai nių se niū ni ja kai me vei kian čios Li nų bend ruo me nės ak ty vis tai su ta rę dau ge liui bend ruo me nės na rių tin ka miau sią da tą bū riu išė jo so din ti Pakruojiečiai sodino mišką Krašto žinios 2016 m balandžio 22 d Šeš ta die nio ry tą bū rys pa kruo jie čių pa su ko Si gu tė nų link už šio kai mo esan čio Pak ruo jo miš ko kir ti me vy ko pir ma sis na cio na li nis miš ka so dis Į jį atė jo Pak ruo jo de ka nas Re mi gi jus Če ka vi čius Links mu čių kai mo gy ven to jai ra jo no vi suo me ni nin kai po li ti kai Že my nos pa grin di nės mo kyk los moks lei viai ir pe da go gai Lie tu vai pa gra žin

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-23 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbo partija ima kultūrą,
  Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Kas yra RSS Pirmas puslapis Darbo partija ima kultūrą Komentarai 72 Emilija 2016 04 22 08 35 Dar kartą priėjo bobutė ir pasakė ir Kipras Petrauskas išliko Jo dainas mano dėdė vargonininkas įdainavo į turbūt pirmąjį juostinį magnetofoną su radiju Gaila neišsaugojau iš vienų vietų jėga iškėlė iš kitų irgi namuką centre nugriovė daugiabutį pastatė Jei geroj vietoj kas nors įsikūrę galingesni randa būdų atsikraustyti Pradžioj lojaliems ar landiems vietas pasiūlo Bet kai apsiverčia tai ir apsiverčia apciugui 2016 04 21 23 37 jau daugybe metu neber Donelaicio O minim ir minim ir minesim ir mokykloje vaikai mintinai mokysis ir aktoriai nuo scenos jo Metus deklamuos Yra zmones kurie palieka pedsaka kulturoj sukuria ir palieka zmonems O yra tokie kaip apciugas kuriam zmogus tik tas kuris yra siandien O tas kuris buvo vakar yra dinges be zinios Tokius apciugus literaturoj mankurtais vadina Snieguolei 2016 04 21 08 11 2016 04 21 21 20 gal gali pasakyt kaip konkrečiai gaivina kulturą apciugas muzikantui ir kitiems 2016 04 21 21 17 nustokit savo vaiciulioni reik nereik primint ir girt jau daugybe metu jo nebera polifonijoj ir choristai pasikeite vieni isejo kiti atejo bet choras gyvuoja ir dar geriau ir programos daug geresnes ir idomesnes partinė kultūra 2016 04 21 20 42 Šiauliuose kultūra supartėjo gaila 2016 04 21 20 40 Gaila kad kultūra patenka į tokių gruobonių rankas kaip ši persona O buvo miela mergaičiukė kažkas pas mus labai labai negerai Muzikantas 2016 04 21 18 17 Labai gaila laaabai Sakykite ką norite Bet nebėra Tėvelio ir šeima byra Aš apie Maestro Sigitą Vaičiulionį Galime svaidytis piktais žodžiais bet

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?lt=1142837605&data=2016-04-20&rub=1065924812&id=1461080214&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kur nuves nepartinė demokratija?,
  žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Kas yra RSS Budintis reporteris Kur nuves nepartinė demokratija Komentarai 26 Simulikui 2016 04 25 16 35 Deja Simulikui nepadės tai kad komentarus uždraudė po savo užsakytu straipsniu Facebook e visi share ina su tokiu entuziazmu ir komentarais kad net kailis kraupsta D O 2016 04 23 09 19 Simuliko pasisakymas apie bolsevizma raso tas kuris pats tyras kaip asara tik su uzsakymo nr Ir jokiu komentaru Ir 2016 04 22 06 53 Kiek čia ta pati ranka ir galva parašė komentarų Nuomone 2016 04 22 00 37 Niekad nemegau Rutos Bet sutinku su straipsniu Raso ties Pagarba Adolis 2016 04 21 22 44 Sunkus mero darbas Ėjo žmogus norėdamas tik gero kaip pats sakė rprašė geri žmonės žinojau kur einu Pridirbta buvo tiek ir tiek senosios valdžios Tik nepalūžkite mere Jumis tiki daug šiauliečių Jonuks 2016 04 21 22 39 Jei kievienas dirbtume miestui o ne žiūrėtume kur ką nugvelbti kokia būtų graži Lietuva Labai tikiu šiuo meru ir jo komanda Rašykite jūs ką norite Faustina 2016 04 21 22 36 naujoji komanda dirba gerai autoparkas garažai valdinikų mažinimas menų inkubatorius visa tai taupo šiauliečių pinigus Ačiū už jūsų darbus Darbuokitės sėkmingai toliau Stiprybės sveikatos skaitytojas 2016 04 21 22 35 Neabejoju kad po Seimo rinkimų mero kėdė subraškės Apart pagyrų nieko daugiau mieste neįvyko Ar patinka ar nepatinka į Seimą bus išrinkti

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?lt=1142837605&data=2016-04-21&rub=1141817778&id=1461080208&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive