archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Budintis reporteris, VISOS ŠVENTĖS – MELAGIŲ DIENOS,
  mo ji ka ro tar ny ba už ku rią mo ka mas ir at ly gi ni mas ne gąs di na Gim na zis tų nuo mo ne tai vi sai ne blo gas va rian tas no rin tiems pa tik rin ti sa ve prieš sto jant į Lie tu vos ka ro aka de mi ją sie kian tiems įgy ti ka ri nių įgū džių Šiauliuose grąžinamas šildymo sezonas 2016 m balandžio 20 d Ši lu mos var to to jai tu rin tys tei sę nu spręs ti dėl sa vo pa sta tų šil dy mo ga li bal sų dau gu ma pra tęs ti sa vo na mo šil dy mą o apie priim tą spren di mą in for muo ja ši lu mos tie kė ją Šiau liuo se 2015 2016 me tų šil dy mo se zo no pa bai ga bu vo pa skelb ta nuo ba lan džio 14 die nos Šil dy mo se zo nas nuo va kar pra tęs tas ir Kel mės ra jo ne At siž vel gu si į gau tus gy ven to jų pra šy mus ir įver ti nu si orų pro gno zes Vil niaus mies to sa vi val dy bė pra tę sė šil dy mo se zo ną dar penk ta die nį Sug rį žus Gedintys artimieji turi apsispręsti dėl organų donorystės 2016 m balandžio 20 d Res pub li ki nė je Šiau lių li go ni nė je pa sak Chi rur gi jos rea ni ma ci jos ir in ten sy vio sios te ra pi jos sky riaus anes te zio lo gas rea ni ma to lo gės Na cio na li nio transp lan ta ci jos biu ro koor di na to rės li go ni nė je Re gi nos Žel vy tės šiais me tais vie no mi ru sio pa cien to ar ti mie ji bu vo kal bin ti au ko ti ar ti mo jo or ga nus do no rys tei Su ti ki mas bu vo gau tas Li go ni nė je per nai bu vo 5 po ten cia lūs or ga nų do no rai ta čiau do no rys tei nau do ti tik vie no Saulėtekio gimnazija tarptautinių robotų varžybų prizininkė 1 2016 m balandžio 20 d East Ro bo 2016 ro bo tų ko vo se Sau lė te kio gim na zi jos Squa re Ro bo ro bo ti kos bū re lio na riai pel nė dvi pri zi nes vie tas gim na zis tas Man tas Va len ti nas li ni jos se ki mo rung ty je iš ko vo jo III vie tą Pau lius Bal čiū nas IV vie tą o bū re lio va do vas Ri čar das Ge čas li ni jos se ki mo PRO pro fe sio na lų ly ga rung ty je lai mė jo II vie tą Klai pė dos Uni ver si te to ro bo ti kos klu bo na riai Mi ni su mo rung ty je iš ko vo jo I ir II vie tas Ke lio nė au to bu su iš var gi no bet jos Sergamumas apskirtyje padidėjo 2016 m balandžio 20 d Bend ras Šiau lių ap skri ties ser ga mu mo gri pu ir ŪVK TI ro dik lis pa di dė jo nuo 28 8 iki 33 3 at ve jo 10 tūks tan čių gy ven to jų Di džiau sias ro dik lis re gist ruo tas Šiau lių mies te 50 8 ma žiau sias Ak me nės ra jo ne 4 3 Iš vi sų su si rgu sių jų ŪVK TI dau giau sia ser ga vai kai 81 4 pro c Gri pas kli niš kai diag no zuo tas vie nam Šiau lių mies to gy ven to jui Hos pi ta li zuo tų dėl gri po Šiau lių ap skri ties li go ni nė se ne bu vo Praė ju sių me tų tuo pa čiu lai ko tar piu Šiau lių ap skri ty je ser ga mu mo Parama skirta ir veido implantui įsigyti 2016 m balandžio 20 d Lab da ros ren gi ny je Klai pė dos jau ni mo teat ras va do vau ja mas ak to riaus ir re ži sie riaus Va len ti no Ma sals kio pa ro dė dai nų spek tak lį Gai dos Šiau lių mo te rių LIONS klu bas per 11 me tų su tei kė pa ra mos dau giau nei už 150 tūks tan čių Eur Tra di ciš kai Lie tu vos ne prik lau so my bės at kū ri mo die nos iš va ka rė se klu bas įtei kia vien kar ti nę sti pen di ją pa žan giau siam Šiau lių uni ver si te to stu den tui tu rin čiam ne ga lią Šiau lių kraš to inf Chuliganiškas Aido Giniočio žvilgsnis į Patriotus 2016 m balandžio 20 d Va kar spau dos kon fe ren ci jo je pri sta ty ta Vals ty bi nio Šiau lių dra mos teat ro prem je ra dvie jų da lių sa ty ri nis gro tes kas Var dan tos Ai do Gi nio čio re ži suo tas spek tak lis pa sta ty tas pa gal Pet ro Vai čiū no pje sę Pat rio tai Pa sak re ži sie riaus šiuo lai ki nė je pje sės in terp re ta ci jo je pa trio tiš ku mas nė ra pa grin di nis ob jek tas tad pa ki to ir pa va di ni mas ja me už ko duo ta užuo mi na Spek tak lio prem

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teisėtvarka, Prasiveržęs vanduo sodybų neapsėmė,
  no Sut kū nų kai mo ne gy ve na mo je so dy bo je po li ci jos pa rei gū nai ra do di de lę krū vą me ta li nių kry žių ir jų da lių Neat me ta ma kad kry žius čia san dė lia vo me ta lo va gys Ket vir ta die nį Šiau lių ra jo ne dir bę po li ci jos pa tru liai bu vo ga vę va do vy bės už duo tį pa tik rin ti pa tru lia vi mo marš ru te esan čius ne gy ve na mus ob jek tus Va žiuo jant pro Sut kū nų kai mą nu spręs ta ap žiū rė ti ne to li ke lio esan čią ne gy ve na mą so dy bą Vaiz das ku ris po li ci nin kus pa si ti ko Policijos ieškotas vyras sulaikytas pašaudžius 2016 m balandžio 23 d Gau dy nės mi nė to ra jo no Lau be riš kės kai mo lau kuo se pra si dė jo apie 17 va lan dą Po li ci jos pa rei gū nams su stab džius au to mo bi lį Au di A3 juo va žia vęs ieš ko mas ke lei vis iš šo ko iš au to mo bi lio ir pra dė jo bėg ti To dėl su lai kant bėg lį te ko pa nau do ti tar ny bi nį gink lą Vy riau sia sis pa tru lis iš šo vė iš tar ny bi nio pis to le to vie ną kar tą į vir šų Iš gąs din tas šū vio bėg lys su lai ky tas ir už da ry tas į areš ti nę Šiau lių kraš to inf Kronika 2016 m balandžio 23 d Au to mo bi lis bu vo neuž ra kin tas ja me bu vo pa lik ti už ve di mo rak te liai trans por to prie mo nės re gist ra ci jos liu di ji mas pri va lo mos ci vi li nės at sa ko my bės drau di mo po li sas Tos pa čios die nos po pie tę Šiau lių ra jo ne Vil ku rių kai me iš na mo kie mo pa vog tas 44 me tų mo ters ka ru tis o iš ne ra kin to san dė liu ko du dvi ra čiai Ket vir ta die nį po 13 va lan dos 39 me tų vy ras į Šiau lių tar dy mo izo lia to rių 30 ies suim ta jam at ne šė pa ta ly nės komp lek tą ku rio pa klo dės Policijos šuo vėl surado kuprinę su kvaišalais 2016 m balandžio 22 d Šiau lių ap skri ties po li ci jos ki no lo gų šuo pre ven ci nio ren gi nio Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jo je me tu vie no moks lei vio kup ri nė je užuo dė kvai ša lus Tai ne pir mas at ve jis kai ke tur ko jai nar ko ti nių me džia gų at si tik ti nai ap tin ka mo ky mo įstai go je Vi zi tai į mo ky mo įstai gas vyks ta tra di ciš kai Šiau lių mies to ir ra jo no po li ci jos bend ruo me nės pa rei gū nai da ly vau jan tys praė ju siais me tais pra dė to je pre ven ci nė je ak ci jo je Be nar ko ti kų sau giau su nar ko ti kų ieš ko ti Gyventojai gavo laišką su baltais milteliais 2016 m balandžio 22 d Va kar ry tą Bend ra jam pa gal bos cent rui pra neš ta apie Šiau liuo se vie no iš S Šal kaus kio gat vės dau gia bu čių pa što dė žu tė je ras tą laiš ką su bal tos spal vos mil te liais Pra ne ši mas ant ko jų su kė lė ope ra ty vią sias tar ny bas Bu to ku riam pri klau so pa što dė žu tė su ne ri mą su kė lu siu laiš ku 88 me tų sa vi nin kas Bend ro jo pa gal bos cent ro te le fo nu 112 pa skam bi no li kus de šim čiai mi nu čių iki de vy nių ry to Gy ven to jas pra ne šė kad laiš kas ku ria me kaip paaiš kė jo bu vo įdė tas po lie ti le ni nis Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras 13 2016 m balandžio 22 d Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės me ro pa va duo to jas Ge di mi nas Gry bė pa si pra šė at lei džia mas iš pa rei gų Sa vo ap si spren di mą jis pa ko men ta vo kaip Sa vi val dy bės val dan čių jų truk dy mą jam at lik ti tie sio gi nę sa vo pa rei gą at sto vau ti žmo nėms Jei ne lei džia tin ka mai at sto vau ti žmo gui vien dėl at ly gi ni mo šio se pa rei go se ne sė dė siu Šiau lių kraš tui sa kė 58 me tų po li ti kas Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas G Gry bės žo džiais prie pa sku ti nio sios jis Kronika 2016 m balandžio 22 d Nuo ka pa vie tės bu vo pra din gęs ni ke liu pa deng tas 93 mi li met rų skers mens ap skri ti mas Po li ci ja dėl ka po iš

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1141654078&data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sportas, Stip­ruo­lis vėl pa­ge­ri­no pa­sau­lio re­kor­dą,
  to jams Gied rius Bū da pel nė 21 taš ką Ai das Ka va liaus kas 18 Bir žų eki po je 22 taš kus su rin ko Gab rie lius Ra mo nas 11 atk kam 20 Er nes tas Lei pus Pir mą sias rung ty nes Ome ga Uni ted lai mė jo 99 81 o ant rą sias 82 75 Tre čio ji RKL čem pio na to vie ta yra ge riau sias pa sie ki mas Ome ga Uni ted klu bo is to ri jo je Praė ju sį se zo ną ši ko man da li ko 14 ojo je vie to je o prieš dve jus me tus iš kri to ket virt fi na ly je Ant ro sio se RKL fi na lo R Berankis pakilo į 54 ąją vietą 2016 m balandžio 26 d 25 erių me tų te ni si nin kas tu ri 866 taš kus R Be ran kis lai mė jo praė ju sią sa vai tę Ki ni jo je vy ku sį ATP Chal len ger se ri jos tur ny rą TAC Cup Chi na ir pel nė 90 rei tin go taš kų 24 erių me tų Lau ry nas Gri ge lis 131 tšk iš 363 io sios vie tos pa ki lo į 351 ąją o 21 erių me tų Lu kas Mu ge vi čius 23 tšk iš 833 io sios po zi ci jos nu kri to į 838 ąją Rei tin go ly de riu iš lie ka ser bas No va kas Džo ko vi čius 15 550 tšk Ant rą ją vie tą uži ma bri tas En dis Miu rė jus 8175 tšk tre čią ją švei ca ras Ro dže ris Moksleivių futbolo lygoje triumfavo radviliškiečiai 2016 m balandžio 26 d Fi na li nia me eta pe su si run gė stip riau sios ke tu rių ra jo nų ko man dos Še du vos gim na zi jos Ver bū nų mo kyk los Šiau lių r Ža ga rės gim na zi jos Jo niš kio r ir Bal sių pa grin di nės mo kyk los Pak ruo jo r Jau pir mo sio se fi na li nio eta po rung ty nė se Ver bū nų fut bo li nin kai tvir tai lai kė žai di mo gi jas sa vo ran ko se ir pel ny tai nu ga lė jo Ža ga rės ko man dą re zul ta tu 5 2 At ro dė kad ant ros rung ty nės ver bū nie čiams ir gi su si klos tys sėk min gai bet Še du vos gim na zi jos Šiaulių futbolininkės nepasigailėjo dar vienų debiutančių 2016 m balandžio 26 d Ri man to Vik to ra vi čiaus auk lė ti nės Gy ta rių dirb ti nės dan gos sta dio ne vy ku sio se rung ty nė se dar kar tą pa de monst ra vo ga lin gą puo li mą ir var žo ves su triuš ki no re zul ta tu 11 0 4 0 Vos pra si dė jus rung ty nėms Gargž dų eki pa aki vaiz džiai at si trau kė į gy ny bą ir sten gė si žais ti kont ra ta kuo jan tį fut bo lą Nors iš pra džių gargž diš kėms tai ne blo gai se kė si Lie tu vos čem pio nės ne tru ko pra lauž ti var žo vių gy ny bos už kar das ir pel ny ti pir mą jį įvar tį Tiks liu smū giu šiau lie čių įvar čių są skai tą Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos 2016 m balandžio 22 d Šį šeš ta die nį Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos spor to sa lė je vyks jau penk ta sis Šiau lių šei mų krep ši nio tur ny ras Ri mui Ime na vi čiui 1934 1992 at min ti Šie met var žy sis še šios šei mos o stip riau sia iš ko vos tei sę at sto vau ti Šiau liams 40 aja me tarp tau ti nia me šei mų krep ši nio tur ny re Ka zi mie ro Bud rio tau rė ku ris vyks Klai pė do je bir že lio pir mą jį sa vait ga lį Šie met tur ny re už si re gist ra vo žais ti Žu kaus kų Ime na vi čių Ka če raus kų Gied rai čių Ar ma lų ir Ruš kių šei mos Pas ta ro ji šei ma Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai 2016 m balandžio 22 d Jo niš kio Auš ros gim na zi jos spor to sa lė je vy ko Lie tu vos Žiem ga lių ly gos vy rų tink li nio čem pio na to pus fi na lio ir fi na lo su si ti ki mai Šie met ge riau siai se kė si Kur šė nų Kris ta lo ko man dai Pir ma ja me pus fi na ly je Kur šė nų Kris ta las su si ti ko su Šiau lių Yvo ko man da Kur šė niš kiai nu ga lė jo re zul ta tu 2 1 Ant ra ja me pus fi na ly je ko vė si Jo niš kio Ąžuo las ir Jel ga vos Lat vi ja Mi ta va Jo niš kie čiai bu vo stip res ni ir įvei kė pre ši nin kus 2 0 Po šių su si ti ki mų Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 2016 m balandžio 21 d Iz rae ly je vy ku sio se Rio de Ža nei ro olim pi nių žai dy nių kva li fi ka ci nė se var žy bo se be šiau lie

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924811&data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Afiša, Parodų vitrinose – naujos parodos,
  Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV Soul Street Dance 1 2016 m kovo 17 d Ko vo 21 25 die no mis Lie tu vos di džiuo siuo se mies tuo se vie šės gar si ame ri kie čių gat vės šo kio tru pė Soul Street Dan ce Žiū ro vų lau kia spe cia liai Bal ti jos ša lims pa reng tas tru pės šou The Art of Hip Hop gat vės šo kio meist riš ku mo se mi na rai ir int ri guo jan ti staig me na šiuo lai ki nio šo kio ger bė jams Ap lan kę Kau ną ir Vil nių ko vo 24 d ame ri kie čiai pa si ro dys Šiau lių pub li kai kon cer ti nė je sa lė je Sau lė Ne mo ka mus Soul Street Dan ce per for man sus ir meist riš ku mo se mi na rus Kino pavasaris skelbia bilietų prekybą Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą video 2016 m kovo 5 d Ko vo 5 ąją šeš ta die nį li kus ke le tui sa vai čių iki 21 ojo Ki no pa va sa rio pra si dės fes ti va lio bi lie tų pre ky ba Rek la mos agen tū ros New kū ry bos va do vas idė jų kū rė jas To mas Ra ma naus kas lin kė da mas ne pa sik lys ti tarp dau gy bės fes ti va lio fil mų re ko men duo ja 11 šių me tų fa vo ri tų Pir mą jį bi lie tų pre ky bos sa vait ga lį ko vo 5 6 d bus ga li ma įsi gy ti bi lie tų už ma žiau sią 3 3 eu ro kai ną Šia ak ci ja nau do tis ga lės Om ni ID kor te lių tu rė to jai Spe cia li ak ci ja Om ni ID ga lios Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su Gero humoro doze 2016 m vasario 25 d Vie nin te lis pro fe sio na lus imp ro vi za ci jos teat ras Lie tu vo je KI TAS KAM PAS jau sep tin tą jį se zo ną kvie čia žiū ro vus į imp ro vi za ci jų šou Ge ro hu mo ro do zė Ge ro hu mo ro do zė ger bė jus ste bins žais min gu mu spon ta niš ku mu ne ti kė tu mu ir pri vers verk ti juo ko aša ro mis Imp ro vi za ci jų šou ak to riai nie ka da nė ra pa si ruo šę iš anks to to dėl vi sa da yra pa si ry žę sce no je įgy ven din ti pa čius ne ti kė čiau sius žiū ro vų pa siū ly mus ir net imp ro

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924831&data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Krašto žinios, Šventė vedė į praeitį,
  žiuo ti po vie ną au to mo bi lį už fik suo jant su gaiš tą lai ką Kiek vie nas da ly vis star ta vo tri juo se va žia vi muo se ir bu vo su muo ja mas bend ras re zul ta tas Nu ga lė to jai nu sta ty ti še šio se au to mo bi lių ka te go ri jo se pa gal va rik lių ga lin gu mą ir va ro muo sius ra tus Ab so liu čiai grei čiau siai va žia vo Šiau lių mies to gy ven to jas Ne ri jus Pet raus kas ku rio ge riau sio va žia vi mo re zul ta tas 1 mi nu tė 7 Festivalis sukvietė akordeonistus 2016 m balandžio 26 d Fes ti va ly je da ly va vo jau nie ji at li kė jai iš Kur šė nų Kel mės Pak ruo jo J Pa kal nio Nau jo sios Ak me nės Ma žei kių V Klo vos Kul di gos E Vig ne ro me no bei mu zi kos mo kyk lų fi lia lų kai mo vie to vių Po jau nų jų akor deo nis tų kon cer to Dai va Va saus kie nė Šiau lių Sau liaus Son dec kio me nų gim na zi jos Akor deo no sky riaus at sto vė pa si džiau gė kad šis tra di ci nis fes ti va lis su kvie čia daug jau nų at li kė jų Ga li ma teig ti kad Lie tu vo je ir mū sų kraš te akor deo nas ta po tik rai la bai po pu lia rus Darbotvarkė 2016 m balandžio 23 d D A R B O T V A R K Ė 1 Dėl UAB Li tes ko fi lia lo Kel mės ši lu ma 2015 me tų in ves ti ci jų kie kio ir pa skir ties ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 99 2 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 2017 m stra te gi nio veik los pla no 2015 me tų ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 108 3 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2016 me tų pro gra mi nio biu dže to pa ja mų ir iš lai dų pla no pa tiks li ni mo biu dže to lė šų pa skir ties pa kei ti mo pro jek tas Nr T1 111 4 Dėl Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti 5 2016 m balandžio 23 d Ko rup ci ją Lie tu vo je ska ti na gi mi nys tė par tiš ku mas lie tu vių ge ra šir diš ku mas ir no ras pa dė ti per men ka kont ro lė To kios iš va dos pa teik tos Kel mė je įvy ku sia me ren gi ny je Ko rup ci jos pre ven ci ja Kel mės ra jo ne Ar ga li me kaž ką pa keis ti Fak tai Spren di mai Įž val gos Pra ne ši mus skai tė Spe cia lių jų ty ri mų Fi nan si nių nu si kal ti mų ty ri mų Po li ci jos de par ta men to spe cia lis tai Lie tu vos pra mo ni nin kų kon fe de ra ci jos at sto vai Apž velg tos ko rup ci jos pra sme Rajono vadovai didžiavosi savo darbais 3 2016 m balandžio 23 d Kel mė je įvy ko vie nas iš pa sku ti nių jų ra jo no me ro ir Ta ry bos na rių su si ti ki mų su gy ven to jais Apž velg ti dar bai ir pro ble mos at sa ky ta į gy ven to jų klau si mus Į su si ti ki mą atė ju siems kel miš kiams iš da lin tos Sa vi val dy bės iš leis tos kny ge lės Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 me tų at lik tų dar bų pa no ra ma Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis pa brė žė jog dau giau sia lė šų iš leis ta nau jų gat vių sta ty bai ir se nų jų re mon tui Išas fal tuo ti P Cvir kos ak li gat vis Nau jo sios gat vės skers gat vis Ra sos gat vė Pora valandų pagarbos kultūrai 2016 m balandžio 23 d Kel mės kul tū ros cent ro ga le ri jo je pa mi nė ta Kul tū ros die na Po ra va lan dų kal bė ta apie kul tū ros žmo nes kul tū rą kaip kas die nį žmo gaus ir pa sau lio dia lo gą kul tū rą kaip žmo gaus kar ka są ant ku rio ga li lip dy ti vi sus žmo gaus pra na šu mus prieš ki tus gam tos tva ri nius ap do va no ti ir pa gerb ti kul tū ros dar buo to jai Ren gi nį ve du si Sa vi val dy bės Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Ja dzė Gaup šie nė svars tė jog kul tū ra pa de da my lė ti pa pras tą klys tan tį skaus min gą Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų 9 2016 m balandžio 23 d Dar nė me tų ne gy vuo jan ti Už ven čio kai mo bend ruo me nė Ven ta la biau siai džiau gia si gau to mis pa tal po mis ku rio

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Paskutinis, Angelas pražydo našlaitėmis,
  me na ir se ną sa vo ma mos ka dai se pa pa sa ko tą bul vie nės va din tos bul bie ne re cep tą Šis pa tie ka las bu vo pa pli tęs Jo niš kio ra jo ne Pa tie ka lui rei kės mor kų bul vių mil tų drus kos van dens pie no Taip pat bū ti na sil kė ku rios tie siog pri ką si me prie iš vir tos sriu bos Bul ves nu sku tame DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 16 d Rei kės ke lių kriau šių 200 gra mų cuk raus 250 mi li lit rų van dens ci na mo no 1 šaukš te lio va ni li nio cuk raus 1 šaukš te lio cuk raus ga ba lė lio svies to 1 šaukš to me daus 2 3 šaukš tų van dens sluoks niuo tos teš los ga li ma nau do ti šal dy tą Kriau šes rei kia nu lup ti ir su pjaus ty ti ap skri ti mo for mos grie ži nė liais 200 gra mų cuk raus iš tirp dy ti van de ny je Šia me si ru pe apie 2 mi nu tes pa vir ti su pjaus ty tas kriau šes Nu koš ti Teš lą ati tir pin ti su pjaus ty ti juos te lė mis ir plo nai iš ko čio ti Dienos receptas 2016 m balandžio 15 d Vi si pro duk tai ge rai iš tri na mi šaukš tu pa gal sko nį įde da ma drus kos ir cuk raus žiups ne lis so dos kad varš kė čiai la biau pa kil tų Kep tu vė je įkai ti na mas alie jus Alie ju je pa mir ky tu šaukš tu at gny bia mi no ri mo dy džio varš kė čių ma sės ga ba liu kai ir de da mi kep ti Svar biau sia vis kas da ro ma tik šaukš tu Iš pa ke lio varš kės iš ke pa pil na kep tu vė varš kė čių jų kaip tik už ten ka pus ry čiams Ir dar bas tet run ka apie de šimt mi nu čių pa tie ka lo pri va lu mus var di ja meist ras Ska naus DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 14 d Da bar su šei ma grį žęs į Lie tu vą pra ti na si prie lie tu viš ko mais to Ru sė po no Ro mual do žmo na ir lie tu viš kus pa tie ka lus ga mi na sa vaip Šiau lių kraš to skai ty to jams po nas Ro mual das siū lo po rą sa vo šei mos pa tie ka lų re cep tų Rei kės 0 5 ki log ra mo mil tų 200 gra mų mal tos kiau lie nos svo gū no drus kos pi pi rų 100 gra mų rau gin tų ko pūs tų 50 100 gra mų grie ti nės ar ba ac to ar ba ma jo ne zo ar ba po mi do rų pa da žo Į mil tus įbe ria me žiups ne lį drus kos įpi la me ne di de lį kie kį van dens su mai šo me iš min ko me DIE NOS RE CEP TAS 2016 m balandžio 13 d Jo niš kie tė Ja ni na ŠIM KIE NĖ kar tą pa ra ga vo drau gės ga min to ne kep to tor to Pa ti ko pa ban dė pa ti pa ga min ti ir šiuo sal dė siu pa vai ši no sve čius Grei tai pa ruo šia mo tor to ga my bo je dau giau sia lai ko už trun ka šal dy mas Re cep tą mo te ris siū lo iš mė gin ti ir Šiau lių kraš to skai ty to jams Rei kės 2 stan dar ti nių mai še lių kre ke rių su aguo no mis 1 in de lio sal daus su tirš tin to pie no 0 5 lit ro rie bios grie ti nės ir ge rų dvie jų šaukš tų sva rai nių uo gie nės Sva rai niai su tei kia sa vi tą sko nį Pa puo ši mui DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 12 d Šiau lių ra jo no Kur šė nų spor to mo kyk los di rek to riaus pa va duo to jas Ar nas LU KO ŠAI TIS siū lo iš ban dy ti jo šei mos mėgs ta mą pa tie ka lą Rei kės 2 čes na kų 1 svo gū no 500 gra mų kiau lie nos far šo 400 gra mų ma ka ro nų 200 gra mų fer men ti nio tar kuo to sū rio juo dų jų pi pi rų drus kos pa gal sko nį alie jaus ke pi mui 4 šaukš tų po mi do rų pa da žo Ma ka ro nus iš ver da me pa sū dy ta me van de ny je per pi la me šal tu van de niu kad ne bū tų su li pę ir de da me į šo ną kol bus ruo šia mas far šas Sus mul kin tą svo gū ną pa ke pi na me Nikujaga 2016 m balandžio 9 d Šiau lių uni ver si te to So cia li nių hu ma ni ta ri nių moks lų ir me nų fa kul te to Is to ri jos ir fi lo so fi jos ka ted ros do cen tas dak ta ras Si mo nas STREL CO VAS mėgs ta ga min ti ir do mi si ku li na ri jos is to ri ja Šiau lių kraš to skai ty to jams jis siū lo pa si ga min

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924819&data=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Politikos aktualijos,
  val dy bės biu dže tas Miestiečiai siūlo valdžia trypčioja 2016 m sausio 29 d Kul tū ro lo gas tre čios kar tos šiau lie tis Jo nas Nek ra šius Sau lės mū šio ir Šiau lių mies to var do pa mi nė ji mo 780 osioms me ti nėms pa žy mė ti pa tei kė ke lias de šim tis pa siū ly mų Jis pa si gen da aiš ku mo ir su si kal bė ji mo su Sa vi val dy be ti kė jo si kad idė jų au to riai tar sis prie vie no sta lo dar iki Nau jų jų me tų Sa vi val dy bei rei kė tų ap si spręs ti kiek mies tui rei kia Gal trūks ta pra kti kos gal van go ka nes ne spė ja svars to J Nek ra šius Jis ti ki kad mies tas ga li pro gre suo ti J Nek ra šius ant sta lo Nuo emigracijos iki korupcijos 12 2016 m sausio 26 d Šiaulių universitetas Savivaldybės užsakymu atliko Verslo sąlygų tyrimą Šiaulių mieste Apklaustų miesto verslininkų nuomone verslui sėkmingai gyvuoti bene labiausiai kliudo emigracija Įmonių kurtis nevilioja prastas miesto įvaizdis ir mažai mokestinių lengvatų Viešosiose įstaigose anot verslininkų korupcijos lygis yra aukštas Vidutiniškai įvertinta miesto infrastruktūra mokestinė aplinka laisvalaikio galimybės turizmo objektai simona Verslo sąlygų tyrimą atliko Šiaulių universiteto ŠU Vadybos katedros profesorė Skaidrė Žičkienė lektorės Aida Jankauskienė Liongina Jokių idėjų 1 2016 m sausio 22 d Šiaulių pramonininkų asociacijos nariams pristatytas šiųmetinis Šiaulių miesto savivaldybės biudžetas Jo Taryba dar nepatvirtino tačiau asociacijos prezidentas Alvydas Stulpinas įsitikinęs Šiemet nejudėsime pirmyn Toks biudžetas ne vienas ir ne du miesto žingsniai atgal Jį stebina kad nėra jokių idėjų investicinių projektų miestui kelti Net miesto erdvės nebus kapitaliai tvarkomos Gresia verslo emigracija Šiaulių pramonininkų asociacijos prezidento A Stulpino teigimu planuojamo 2016 metų miesto savivaldybės biudžeto dydis siekia per 85 Keli milijonai eurų menkas nuostolis 2016 m sausio 9 d Apie pusę milijono eurų Šiaulių oro uosto įmonei skyrusi naujoji miesto valdžia tikisi ją išgelbėti Šiaulių meras Artūras Visockas duoda 30 procentų kad pavyks Neatmeta galimybės uždaryti tačiau nemano jog miesto pinigai metami į balą Blogiausiu atveju nuostoliai nebus dideli keli milijonai skaičiuoja meras Skrydžiai gali būti uždrausti jeigu įmonė neatnaujins perono ir riedėjimo takų Simona KVEDERYTĖ Vien per paskutinius metus Šiaulių savivaldybė oro uostui skyrė 415 tūkstančių eurų Turbūt turite šios įmonės plėtros viziją Šiaulių oro uostas liks Savivaldybės įmone Privačiam Opozicija merą apkaltino savivale 2015 m gruodžio 29 d Šiaulių miesto savivaldybės tarybos posėdyje opozicinių frakcijų atstovai ir pozicija susikirto dėl Privatizavimo fondo lėšų dalybų Opozicija merą Artūrą Visocką apkaltino savivale ir paliko posėdžių salę Meras oponentus apkaltino politiniu šou simona Vakar miesto Savivaldybės tarybos posėdyje politikai svarstė klausimą dėl Privatizavimo fondo 2015 metų sąmatos Siūlyta 4 560 eurų skirti Valstybiniam Šiaulių dramos teatrui 4 174 eurus Šiaulių vyskupijos 15 osios Šeimų šventės išlaidoms padengti Tarybos narių diskusijas įžiebė siūlymas iš Privatizavimo fondo Šiaulių oro

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-26&pried=2016-03-30 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Komentarai, nuomonės, VISOS ŠVENTĖS – MELAGIŲ DIENOS,
  FACTO DE JURE 6 2016 m balandžio 5 d Apie biu rok ra ti nį strip ti zą Nesidžiaugiu eiliniu provincijos lygmens skandalu tapusiu savivaldybės savitumu Re giu kaip ka bi ne ti nis di le tan tiz mas su kom pe ten ci ja šįkart už ka bi no įta kin gą ir raš tin gą ko le gų ar chi tek tų bend ri ją Šeš ta die nio Šiau lių kraš to nu me ry je skai tė me apie Sau lės laik ro džio aikš tę Au to riai stu mia mi iš Sau lės laik ro džio aikš tės Pri ta riu ka bi ne ti nėms aist roms nes to kias au to rys tes pa vie šin ti ki toms kar toms ma no kaip kraš to ty ri nin ko pa rei ga MELAGIŲ DIENĄ Į KOVĄ UŽ TEISYBĘ 2 2016 m balandžio 1 d Iš anks to įspė ju Vi sa tai ką šian die nos laik raš čiuo se skai ty si te ar iš drau gų gir dė si te Me las ir nie kas ki tas Me la gys tės nuo pra džios iki ga lo Jei tą Me lą pa ska nin tu me tru pu čiu tie sos jis dar bjau res nis pa si da ry tų Toks ku li na ri jos ga mi nys ne da ry tų gė dos nei Ge bel sui nei au to riui nei skai to vams nei mies tui Pra dė ki me nuo ba na lių pa ska lų Nu val kio tų ir nuo bo džių Ra šy ti ar skai ty ti apie Šiau lių ci vi li nį ae rod ro mą ne ver ta nes apie tai Tei sy bės ne ži no me vien Įsi ver ti ni mai Sau lės mies te 13 2016 m kovo 31 d Šiau lių mies to sa vi val dy bė je per įmo nių va do vų pa si ta ri mą te ko ste bė ti ka ra liš ką sce ną Pa vė la vu si įžen gia jau na me ro pa dėjėja ži no ma kaip Briu se lio ly gio o kė dę jai iš pa skos ne ša me ro re fe ren tė mer gi nai pa gal am žių tin kan ti į ma mas Prie ap va laus sta lo vi sos kė dės už sės tos Bet pa dėjėja ne si dai ry da ma žings niuo ja link me ro ve dan čio pa si ta ri mą Atė ju si iki sa vo vie tos lau kia kol kė dė bus įspraus ta ša lia me ro Neiš gir dau ar pa dėjėja pa dė ko jo kė dę jai ne šu siai Močiute gal motinystės draudimą 2 2016 m kovo 31 d Vals ty bi nis so cia li nis drau di mas koks jis yra da bar Lie tu vo je at si ra do pir mai siais ne prik lau so my bės me tais Vė liau daug kar tų bu vo keis tas bet taip ir li ko mo de lis ku ris neį tin ka vi siems nei tiems ku rie mo ka itin di de les įmo kas nei tiems ku rie gau na itin ma žas iš mo kas Sod ros kū ne ga li ma sa ky ti nė ra nė vie nos svei kos vie tos kur be si ten pro ble ma ten pa ra dok sai Gi nan tys Sod ros sis te mą sa ko kad žmo gus iš pri gim ties nė ra KAIP ATI DUO TI PA GAR BĄ 22 2016 m kovo 30 d Šiau lie tis Jo nas Ne ži nau kas ka riš kiams su gal vo jo to kią ne są mo nę ati duo ti pa gar bą t y da lin ti sa vi gar bą ku ri kiek vie nam rei ka lin ga kaip neats ki ria ma žmo gaus ver ty bė kaip mo ra li nė prie vo lė Ir tė vus rei kia gerb ti ir al gas gau nan čius pus gal vius val džio je nes jei ne gerb si O čia da lin ti mo ra li nę nuo sa vy bę Nė už ką Bet šne kė ki me pla čiau Mes bu vę ka riš kiai ži no me kad pa gar ba ati duo da ma sa liu tuo jant t y prie smil ki nio Praėjo laikas melstis už ramybę 5 2016 m kovo 25 d Eu ro pos Par la men to na rys Per sa vo dar bo ka bi ne to Briu se ly je lan gą tre čia die nį po piet be veik ne ma čiau praei vių pa dan gė je ne bu vo lėk tu vų Už tai gir dė jau te be kau kian čias si re nas pra skren dan čius spe cia lių jų tar ny bų sraig tas par nius Va kar Eu ro pos Par la men to būs ti nė je į dar bą at vy ko tik la bai men ka da lis per so na lo Ar Briu se lis jo gy ven to jai ir sve čiai įbau gin ti Tur būt taip Ar už speis ti į kam pą Toks yra te ro ris tų tiks las Briu se lio žmo nės dar tik rai išeis į Gana vieniems lobti o kitiems skursti 7 2016 m kovo 24 d Šiau lių mies to pen si nin kų są jū džio įkū rė jas ir gar bės pir mi nin kas Daž nai ten ka gir dė ti ra gi ni mus Už ten ka verkš len ti kad mes gy ve na me blo gai už ten ka rie tis tar pu sa vy je žvel ki me pir myn į švie

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_sav=1144871155&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive