archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kad vaikai kalbėtų lietuviškai,
  parodė Ispanijoje 5111 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5080 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4525 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Kad vaikai kalbėtų lietuviškai Komentarai 14 Emilija 2016 04 21 09 27 Čia priėjo bobutė ir pasakė man irgi širdį glosto kai kitataučiai lietuviškai šneka ir mūsų šalį darbais puošia Labai jums dėkui u 2016 04 20 10 10 supratau norvegai nori pagerint savo genofondą Tada suprantu tas šeimas 2016 04 20 09 04 Reginute gal sekantį rašinėlį apie tai kaip prieš antrą pasaulinį karą irgi nemažai lietuvių iš Amerikos grįžo su doleriais pirkosi žemes statėsi naujus namus tik po to daugumai teko su Sibiru susipažinti gink Dieve nenoriu prikarksėti u 2016 04 20 08 55 is norvegijos aisku del ko gryzo kvailai pasiėlgė 2016 04 20 08 35 elitas patriotais naudojasi siekdamas praturtėti jiems patiems į tautiškumą nusispjaut Nemažai Lietuvos seimūnų įžymybių turtuolių ir jų vaikų sukūrė šeimas su arabais indais etc Mažiausia jiems rūpi kad vaikai kalbėtų lietuviškai nuo mažens lanko angliškus norvegiškus darželius mokyklas Lietuva tokiems ponams pigių baudžiauninkų kraštas Dar nevėlu kai nuskalpuos VMĮ ar policija ar šiaip kokia inspekcija greit ateis į protą Kalbetas 2016 04 20 05 59 kai kitais metais lendzbirgoidai uzdarys pradine reiks nagus nusigrauzti iki

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-19&id=1460991497&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Emigracijos upė teka toliau,
  si nio mo ky mo To kio darb da vio da bar pa pras tai ieš ko pa ts dar buo to jas ar dar bo bir ža Tė vai iš va žiuo ja ir vai kai iš va žiuos Pak ruo jo ra jo ne vie nin te lia me ap skri ty je per nai su ma žė jo vi du ti nis dar buo to jų skai čius 3 3 pro cen to Ki to se sa vi val dy bė se nors ne žy miai bet au go Ma žiau sias au gi mas bu vo Šiau liuo se 0 9 pro cen to di džiau sias 4 2 pro cen to Ak me nės ra jo ne Pak ruo jo ra jo no vers li nin kė Eg lė Va lan ti nai tė me die nos ap dir bi mo bend ro vės Žy gEg lė va do vė Šiau lių kraš tui tei gė jog dar buo to jų ten ka ieš ko ti 50 ki lo met rų spin du liu Įmo nė pa ti juos ve ža į dar bą ir at gal į na mus Dir ba me Žei me lio se niū ni jo je bet čia no rin čių dirb ti ne ran da me tei gė E Va lan ti nai tė Ypač iš kai mo vie to vių žmo nės iš va žiuoja į už sie nį Atei na pa va sa ris ir va žiuo ja dirb ti se zo ni nių dar bų Ne no ri čia dirb ti dėl ma žų at ly gių Jos žo džiais ga li ma bū tų at ly gi ni mus kel ti mo ka spe cia lis tams po 400 500 eu rų bet ne vie nam dar buo to jui nė ra už ką pi ni gų mo kė ti Su al ko ho liz mo bė do mis kas dien su si du ria me pra vaikš tas da ro ar gu men ta vo vers li nin kė Kaip ga li mo kė ti net mi ni ma lų at ly gi ni mą tam ku ris per sa vai tę dar be tik dvi die nas pa si ro do Net mo kes čių ins pek ci jai tu rė jo me aiš kin tis ko dėl at ly gi ni mai ma ži Pa ti tu ri emig ra ci jos pa tir ties gri žo į Lie tu vą prieš me tus šei mos vers le dirb ti Dir bo JAV vė liau Ang li jo je Esu ir pe da go gė ang lų kal bos mo ky to ja iš va žia vau įgy ti kal bos įgū džių pa tir ties pi ni gai ne bu vo pa grin di nis mo ty vas sa ko ji Bet di džio ji dau gu ma emig ruo ja dėl už dar bio Kal bos ne mo kė da mi dir ba pa pras čiau sius dar bus fab ri kuo se Gau na mi ni ma lų at ly gį bet jis tris kar tus di des nis nei Lie tu vo je Pra gy ve ni mo ly gis ki toks bet už ten ka kai ne ke lia sau di des nių tiks lų Jos nuo mo ne emig ra ci ja ir to liau di dės nes ji jau įsi šak ni ju si šei mo se Dir bu ir mo kyk lo je jau penk to kas sa ko Kam man čia mo ky tis iš va žiuo siu į už sie nį tei gė E Va lan ti nai tė Kai dis kutuo ja ma nuo ko pra dė ti emig ra ci ją stab dy ti tai pir miau sia rei kia gal vo ti apie šei mas kad jų nuo sta tos keis tų si Vai kams tė vai yra įka lę į gal vas jog Lie tu vo je nie ko ne pa siek si ir ne lik si Da bar kas dien emig ran tų po lėk tu vą iš skren da grei tai po du iš skris EL TA nuo tr SRAUTAS Vi so se Šiau lių ap skri ties sa vi val dy bė se emig ra ci jos srau tas pa di dė jo Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr SI TUA CI JA Vai da Ig no tie nė Šiau lių te ri to ri nės dar bo bir žos Dar bo iš tek lių sky riaus ve dė ja sa ko jog iš 560 ap klaus tų ap skrities darb da vių be veik kas ant ras įvar di jo jog įmo nės ne ten ka dar buo to jų dėl emig ra ci jos Asmeninė nuo tr VERS LI NIN KĖ Prieš me tus iš už sie nio į Pak ruo jo ra jo ną grį žu si plė to ti šei mos vers lo Eg lė Va lan ti nai tė tei gia jog ypač kai mo vie to vė se žmo nės yra pra ra dę mo ty va ci ją dirb ti o šei mo se įsi šak ni jo nuo sta ta kad Lie tu vo je nie ko ne pa siek si So cio lo go ko men ta ras Pra keiks mas gy ven ti tik iš al gos So cio lo gas so cia li nių moks lų dak ta ras Ro mas LA ZU T KA tei gia jog aki vaiz du kad ma ži at ly gi ni mai yra pa grin di nė emig ra ci jos prie žas tis Martyno AMBRAZO ELTA nuo tr Emig ra ci jos ro dik lius vėl tu ri me pra stes nius bet ban do ma teig ti jog iš sa vo ša lies ju da ne tik lie tu viai Ta čiau tie ar gu men tai nė ra tei sin gi Pa

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460738732 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Emigracijos upė teka toliau,
  Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Emigracijos upė teka toliau Komentarai 30 Ir 2016 04 19 00 00 As noreciau isvaryt is cia uzp uz 500 art laisvas 2016 04 18 15 28 Matai nuli jei visi bus verslininkai verslas sustos Visiškai nulis 2016 04 18 14 49 Pirmiausia pradėkit nuo savęs Nepykit ant verslininkų kurie moka mažas algas Sukurkit savo verslą juk ką nors sukurti sugebat ar tik komentaruose gudrūs Nes jeigu tik komentaruose sugebat patarimus dalinti tai esat valstybės išlaikytiniai patys nieko negalintys todėl skųstis neturit teisės Įveiklinkit tai ką geriausia mokat kepkit tortus auginkit gėles ar daržoves siūkit plytas lipinkit Bet ką tik dirbkit Juk dauguma svajojat kad štai ateisiu atbūsiu darbo valandas kaip nors bet algą tai gerą turės sumokėti Pabandykit veikti ką nors kas duoda pelną ir pamatysit kad išsirinkti nereikia nieko išskyrus save patį O jei dar pabandysit stoti kiton barikadų pusėn ir pats tapti darbdaviu tada suprasit kad žmogus norintis daug uždirbti turi gerai nebūtinai daug dirbti Tik tiek Pasitarkim 2016 04 18 10 21 Ką reikia išrinkti kad sustotų emigracija ir padidėtų atlyginimai Verslininkei iš straipsnio 2016 04 18 07 32 Visi žmonės blogi 50 km spinduliu tik jūs geri Paprastai darbuotojų neranda įmonės kuriose nesiskaitomas su darbuotojais kur atlyginimai maži kur žmogus vergas Nežinau kaip pas Jus bet įtarimas kyla kad lygiai taip pat y 2016 04 17 23 14 jiems nerupi tie emigrantai nes kai tai bus totali problema praeis dar kokie 10 metu o visi sitie politikeliai ir ale verslininkai bus kapitala susikrove ir gyvens gerai o visa s tures kabinti naujai ateje jie tik kartas

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-16&id=1460738732&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sa­vi­val­dy­bė­s darbuotojams pri­rei­kė psi­cho­lo­go,
  bus priim ti at gal ir ko kioms pa rei goms neaiš ku Šiau lių kraš tas ra šė kad Sa vi val dy bė už 14 tūks tan čių eu rų sam dė kon sul tan tus ku rie nu brai žė per mai nas nu ma tė steig ti ke tu ris de par ta men tus o po jų sto gu 19 sky rių ir 5 po sky rius Ma žins psi cho lo gi nį dis kom for tą Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius E Bi vai nis pa tvir ti no kad ap klau sa dėl psi cho lo go pa skelb ta Na ka dan gi vyks ta re for ma kiek čia tu žmo gus be pa sa ko tum apie pa sek mes apie tai kad di džio sios da lies dar buo to jų tai ne pa lies žmo nės vis tiek ne ri mau ja ir tai yra vi siš kai na tū ra lu E Bi vai nio tei gi mu kad su ma žin tų tru pu tė lį tą psi cho lo gi nį dis kom for tą pa gal vo jom gal būt žmo nės no rė tų pa bend rau ti su psi cho lo gu Tai bu vu si Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to jų kai ku rių sky rių va do vų min tis Jo tei gi mu vers lo žmo nės tai ko to kius da ly kus ne ži nau ko dėl vals ty bi nė se įstai go se taip su rea guo ja ma E Bi vai nis ti ki no kad žmo nių ne seks kas už si ra šė pas psi cho lo gą kon sul ta ci jos apie ką kal bė jo Ar ki to se sa vi val dy bė se to kia pa gal ba yra siū lo ma dar buo to jams Šiau lių kraš tas klau sė E Bi vai nio Tik rai ne ga liu at sa ky ti Ne ži nau Są ži nin gai ga liu pri si pa žin ti mes or ga ni zuo ja me įvai rius mo ky mus Tai yra vie nas iš bū tų iš spręs ti iš ryš kin ti iš si kal bė ti at si pa lai duo ti Jau ge gu žę tu rė si te įteik ti vai kus au gi nan tiems dar buo to jams at lei di mo la pe lius Šiaip steng si mės vi siems daug maž įteik ti kad ne bū tų il gas tas pro ce sas O pa skui pa siū ly ti ki tas pa rei gas Spa lio 1 ąją jau tu ri bū ti nau ja Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos struk tū ra Kiek žmo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460565422 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sa­vi­val­dy­bė­s darbuotojams pri­rei­kė psi­cho­lo­go,
  ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Sa vi val dy bė s darbuotojams pri rei kė psi cho lo go Komentarai 62 Fotografas 2016 04 19 19 54 Laikraštis keiskit fotograf 224 Nei kompozicijos nei spalvos nei minties Kieno ten akini 249 kraštas nepateko i kadra Bivainiui skalpas nukirstas Šiauliai gi turit normali 249 fotografu acia 2016 04 18 23 29 acia juokauj ar tikrai psichologiuka nor idarbint to Avia 2016 04 18 18 48 Manau tiesiai i desimtuka to ateitis 2016 04 18 14 08 Deja dabartinė situacija blogesnė nei įsivaizduojate Universitetas galimai jau dabar yra komoje o miesto gyventojų skaičius nebesiekia šimto tūkstančių Apie tai oficialiai nutylima Psichologas to Avia 2016 04 18 14 05 Teisingai Kaunas duso bet atsigavo nes turėjo intelektualaus potencialo atsigavimui o emigrantų miestas Šiauliai gali uždusti negrįžtamai po vaikščiojančių už Šiaulius valdymo ateitis 2016 04 18 12 15 Spėju kad po kelių metų universitetas bus komos būsenoj o miestas gyventojų skaičiumi nebetrauks iki didmiesčio Avia to Psichologas 2016 04 18 12 03 Kad išrinkta teisėtai ginčo nėra Šustauskas irgi buvo teisėtai išrinktas bet Kaunas duso 4 metus po to dar porą metų kosėjo Pagarbą reikia nusipelnyti savo elgesiu ir darbais jos dovanų niekas neduoda Psichologas to Avia 2016 04 18 10 59 Komentaras Jūsų labai taiklus Bet nieko nepadarysi runkeliai tokią valdžią patys išsirinko Ji yra teisėta ir ją reikia gerbti bent dar 3 ateinančius metus na 2016 04 18 10 16 Ir aš manau kad pas

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-15&id=1460565422&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Evelinos gyvenimas mamai yra stebuklas,
  ros su si lau kė įpu sė ju si ket vir tą de šim tį Ma mos žo džiais jos mer gai tė gi mė 3 ki log ra mų svo rio Duk ros gi mi mą komp li ka vo tai kad virkš te lė bu vo tris kar tus ap si vy nio ju si jai ap link kak lą to dėl gim dy mo me tu mer gy tė pri du so Kad kaž kas yra ne taip su pra tau iš Gim dy mo sky riaus me di kų laks ty mo bet vė liau tur būt man bu vo su leis ta mig do mų jų nes apie tai kad duk ra sku biai iš vež ta į Šiau lius su ži no jau tik at si bu du si ki tą ry tą Sku biai nu va žia vau į Rea ni ma ci jos sky rių bet ten ge rų ži nių nie kas ne ža dė jo At virkš čiai gy dy to jai pa ta rė jei esu ti kin ti kuo grei čiau pa krikš ty ti kū di kį pa sa ko ja ma ma Anot jos ste buk las įvy ko bū tent po duk ros pa krikš ti ji mo Iki tol ma ma gal vo jo duk rą pa va din ti Vil tės var du ta čiau krikš to ma mai pa siū lius mer gai tė bu vo pa va din ta Eve li na Nuo krikš to die nos ma no mer gai tė ėmė ge rė ti Tuo ste bė jo si net gy dy to jai pri si mi nė po nia Ri ma de šimt Rea ni ma ci jos sky riu je pra leis tų die nų pa va din da ma pra ga ru dėl vi siš kos ne ži nios Vė liau ma mai su duk ra dar ne kar tą te ko ir te be ten ka lan ky tis pas gy dy to jus po gim dy mo trau mos Eve li na tu ri svei ka tos pro ble mų ta čiau tai po nia Ri ma va di na menk nie kiu pa ly gin ti su tuo kas ga lė jo įvyk ti ji ga lė jo ne tek ti sa vo vie nin te lės duk ters Aš esu lai mės kū di kis Esu per daug stip ri mir ti taip sa vo iš gy ve ni mo is to ri ją įvar di ja pa ti Eve li na Da bar tis Iki de šim tos kla sės lan kiu si bend ro jo la vi ni mo mo kyk lą šian dien Eve li na dėl pa blo gė ju sios svei ka tos yra mo ko ma na muo se Mer gi na pri pa žįs ta kad drau gų ji kaip ir ne tu ri Mo kyk lo je ji daž nai jaus da vo si

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460647992 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Evelinos gyvenimas mamai yra stebuklas,
  dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6696 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5454 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5111 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5080 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4525 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Evelinos gyvenimas mamai yra stebuklas Komentarai 7 Evelina 2016 04 19 16 05 Ačiū Evelina 2016 04 19 16 05 Ačiū Evelina 2016 04 19 15 57 Ačiū stase 2016 04 19 11 02 bukite sveikos ir zvalios o jaunajai fotografei daug pavasario kadru Lėja 2016 04 18 12 20 Ačiū redakcijai už šviesų ir gražų straipsnį Juodų ir piktų straipsnių sraute jis tikra atgaiva sielai O Evelinai ir jos Mamai kuo didžiausios sėkmės Priekaištas 2016 04 16 09 57 Neprisimenu kito tokio straipsnio kuriam Šiaulių medikai būtų pavaizduoti taip kaip čia Dažniausiai būna kad jų adresu pilamas nepasitenkinimas už menkiausią klaidelę nepažiūrėjimą bet kai jie padaro stebuklus tai retai rašoma Tai tik mes mokesčių mokėtojai turim teisę iš jų reikalauti absoliučios sėkmės gydant pragertus organus susibadžius peiliais per gimtadienius ar įskridus į autobuso

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-15&id=1460647992&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rin­ki­mų ko­va: ką my­li me­ras?,
  gis ti kos cent ras tu rė jo bū ti įkur tas iki praė ju sių me tų tre čio jo ket vir čio In ves tuok Šiau liuo se pro gra mą pa dė sian čią pri trauk ti dau giau in ves ti ci jų ža dė ta pa reng ti iki šių me tų ba lan džio mė ne sio dar bai ne pra dė ti Kol kas ne siim ta dar bų ir dėl vie šų jų erd vių ir gat vių ap švie ti mo inf rast ruk tū ros mo der ni za vi mo Bu vo pa si ra šy ta pro gra ma Taip pat su kur tas jos įgy ven di ni mo prie mo nių pla nas Ja me prie kiek vie no dar bo yra nu ro dy tas įgy ven di ni mo lai kas už dar bą at sa kin gi sky riai as me nys Tas pla nas Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riui Eduar dui Bi vai niui tu rė jo tap ti kaip įsta ty mas No rė tų si di des nių ap su kų di des nės orien ta ci jos kalbant apie dar bus o ne Sei mo rin ki mus ir kan di da tų pi ja ri ni mą sako Ta ry bos na rys Jis pa si gen dan tis ir po li ti nio dia lo go Dėl pro gra mos įgy ven di ni mo su val dan čia jai dau gu mai pri klau san čiais Ta ry bos na riais esą ne kal ba nei me ras nei Ad mi nist ra ci ja Įs pė ji mas pa keis ki tais žmo nė mis Ki tas Ta ry bos na rys Li be ra lų Są jū džio Šiau lių sky riaus pir mi nin kas Gin ta ras Ka ra le vi čius ma no kad dėl vė luo jan čių dar bų at sa ko my bę tu rė tų pri siim ti Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius E Bi vai nis Mes trys par ti jos ku rių rin ki mų pro gra mų pa grin du bu vo su da ry ta koa li ci jos pro gra ma jau čia me at sa ko my bę už jos įgy ven di ni mą Ar tū ro Vi soc ko ko man da atė jo be pro gra mos ne ži no da mi ką da ry ti Jie ne bus už neį gy ven din tus pa ža dus at sa kin gi o mes bū si me No rė jo me pa reikš ti kad ne su ge ban čius dirb ti tu rė si me pa keis ti ki tais žmo nė mis tei gė G Ka ra le vi čius Tė vy nės są jun gos Lie tu vos krikš čio nių de mok ra tų Šiau lių sky riaus pir mi nin kas To mas Pet rei kis taip pat ma no kad daug dar bų vė luo ja Ta čiau bu vo lin kęs pa tei sin ti Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ją ne vi si dar bai įstri go dėl už juos at sa kin gų as me nų kal tės Kie no ini cia ty va Ta ry bos na rys kon ser va to rius Jo nas Bart kus sa ko kad pa reiš ki mą ini ci ja vo Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun ga Pa reiš ki mas nu kreip tas į Sei mo rin ki mus Vyks ta kon ku ren ci nė ko va tarp to kas ka da ir kaip ką rems Me ras tur būt ne da ly vaus bet vi si ži no me ką ir kaip ak ty viai jis re mia Tas re mia mas at sto vas nė ra koa li ci jos par ti jos na rys Ar vy das Moc kus ir pa ts ga li lai mė ti rin ki mus Mū sų koa li ci ja ne bū ti nai tu ri skir ti vi so kius įma no mus re sur sus jam pa dė ti tei gė J Bart kus Jo tei gi mu pri bren do ir ki to kios prie žas tys Tai pro gra mos dar bų ne vyk dy mas me ro bend ra vi mo sto ka Mes pra ktiš kai ne tu ri me bend rų pa si ta ri mų ir kon tak tų Pa vyz džiui aš Ta ry bos Fi nan sų ir eko no mi kos ko mi te to pir mi nin kas su me ru su si tin ku bend ra me koa li ci jos po sė dy je kar tą per mė ne sį tik prieš Ta ry bos po sė dį ste bė jo si J Bart kus Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas Arū nas Gu mu liaus kas tvir ti no kad pa reiš ki mą ini ci ja vo vi sos val dan čio sios koa li ci jos par ti jos Jis tik pa ren gė raš tą A Gu mu liaus kas pa brė žė kad pa reiš ki me ypač svar bus koa li ci jos at si ri bo ji mas nuo opo zi ci nių par ti jų rė mi mo Mies to me ras Ar tū ras Vi soc kas ir vi ce me ras Do mas Griš ke vi čius re mia Sei mo rin ki muo se da ly vau jan tį Ar vy dą Moc kų Ma nau jie tą da ry ti tu rė tų su bti liau Pa si žiū ri feis bu

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460565845 (2016-04-26)
  Open archived version from archive