archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Kas pastatė kryžių prie oro uosto?,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6696 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5454 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5111 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5080 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4525 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Kas pastatė kryžių prie oro uosto Komentarai 4 Tvarka ir teisingumas 2016 04 13 07 15 Šiauliai tuom ir garsūs kad visur viską padaro anonimiškai Tikrai tas kryžius ne žydų ir ne ELGOje suvirintas bet Visockas bus kaltas jei tą kryžių nuims arba nenuims D Mačiulis turėtų žinoti kas ir kada jį pastatė laisvam 2016 04 12 17 53 durneli eik ir

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-12&id=1460390652&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Kelionė į save,
  tam so je ne ty ko jo kie pa vo jai o švie sa nak tį pa vog tų iš jos ga li my bę ma ty ti žvaigž des ir dan gaus švie su lius Ir va gių čia ga li ne bi jo ti nes jie tie siog ne tu rės ko pa vog ti Ji vien kie my je iš mo ko nie ka da nie kam ne pa ta ri nė ti jei gu ta vęs ne pra šo Per dve jus me tus ji žiū rė jo į žmo nes ku rie at va žiuo ja paaiš ki na kaip jai rei kia gy ven ti ir iš va žiuo ja Ta da at va žiuo ja ki ti paaiš ki na kaip ji tu rė tų gy ven ti ir iš va žiuo ja Ji pri sie kė net sa vo duk roms neaiš kin ti kaip joms gy ven ti Gi ta na vien kie my je su pra tu si ir sa vo lai ko pra smę Be sa vo drau gų pa gal bos ka žin ar bū tų at ko vo ju si iš var na lė šų krū mų aukš tos žo lės sa vo Kau le liš kius Pir mą jį pa va sa rį ji su ren gė tal ką Pa va sa rio džiaugs mai 1 Į Pa va sa rio džiaugs mai 2 jau nie kas ne be su si rin ko Žmo nės kas dien tar nau ja kaž kam kad sau sa vo po mė giams na mams kon cer tams pa ro doms tu rė tų bent sa vait ga lį O man Kau le liš kiuo se kiek vie na se kun dė yra ma no Vi sas gy ve ni mas yra ne darb da vių pre ky bos cent rų kon to rų o ma no Die vo paieš kos Vien kie mio vi du ry je iš ak me nų su krau tas au ku ras Tai drau gų au ku rie čių do va na Gi ta nai 50 me čio pro ga Be veik prieš 20 me tų Gi ta na dir bo ka ta li kų šven to vės Kry žių kal no ad mi nist ra to re Aš ieš ko jau dva si nių da ly kų Ta da dau ge lis jau nų žmo nių bu vo ge ro kai pa si me tę me na mo te ris Bū tent tvar ky da ma su drau gais Kry žių kal ną ra vė da ma žo lę rink da ma su ny ku sius kry žius Gi ta na me na nu švi tu si kad tik riau sia baž ny čia jai gam ta Su si pa ži no ir su se no vės bal tų ti kė ji mu O ga liau siai ma no ti kė ji mu ta po gamt mel dys tė Aš gamt mel dė švie čia tik ru mu vien kie mio šei mi nin kė Dvi są ly gos Gi ta na sa vo nau ja jam gy ve ni mui gam to je kė lė tik dvi są ly gas vien kie mis ir van duo Jos pa mėg ta me Kur tu vė nų kraš te kur gy ve na ne ma žai jos drau gų tų dvie jų są ly gų ji įvyk dy ti ne ga lė jo nes neuž te ko pi ni gų Kau le liš kiuo se iš vie nos pu sės so dy bos ri bas brė žia Dau gy ve nės upė o ki tą įrė mi na tven ki nys ku rį va di na Žvyr duo be Tik vie ną mė ne sį šie met ne si mau džiau nes ne mo kė jau eke tės iš si kirs ti juo kia si svei kuo liš ką gy ve ni mą se niai pro pa guo jan ti Gi ta na Bet su ži no jau tech no lo gi ją ir ki tą žie mą vis kas bus ge rai Gi ta nos pa si rin ki mas dėl Kau le liš kių iš gąs di no ab so liu čiai vi sus drau gus ir gi mi nes ją pa lai kė tik jos duk ros Jus tė ir Edi ta Jus tė po stu di jų Vil niaus dai lės aka de mi jo je dir ba Na cio na li nia me dra mos teat re Edi ta stu di juo ja gam to sau gą Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te te Iš kur tas įsi ti ki ni mas kad mies te sau giau Kas ten sau gaus Sau gu kad yra par duo tu vė ar ti ir tu pri va lai leis ti jo je sun kiai už dirb tus pi ni gus Priė mi mo sky riu je vi si vie no dai lau kia ei lės pas gy dy to ją o kai my nai mies te net ne si svei ki na nes ne pa žįs ta vie nas ki to sa ko Gi ta na Kad vi siems bū tų ra miau ji vi sa da su sa vi mi ne šio ja si te le fo ną kad at si ti kus ne lai mei ga lė tų pa spaus ti myg tu ką help Eko kai mo ir na tū ri nių mai nų idė ja Gi ta nos vien kie mis ti pi nė aukš tai tiš ka dvie jų ga lų tro ba sta ty ta 1937 1940 me tais Aukš tos lu bos di de li lan gai na mas ga na di de lis su pre ten zi jo mis į kaž ka da vi sai ne pi gų sta ti nį At va žia vu si jos drau gė ar chi tek tė įver ti no

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460132899 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kelionė į save,
  01 01 Labai labai labai nuostabi asmenybė jautrios taurios ir turtingos sielos žmogutis Linkiu Gitanai energijos ir sveikatos Nesupratęs 2016 04 11 11 53 Reikia suprasti kad tik iš gero gyvenimo Gitana pardavė savo būstą mieste paliko ten savo draugus metė visuomeninę veiklą ir pabėgo į kaimo vienkiemį Veronika 2016 04 11 11 35 Pirmiausia atsakysiu piliečiui Laisvas sveikai gyvenant yra tikimybė lengvai numirti pavalgei padėjai šaukštą ir iškeliavai Nesveikai gyvendamas susigauni kepenų cirozę ar dar kitą kvarabą ir kankiniesi nes dar gyvas būdamas supūsi Tavo valia rinktis sveikai ar nesveikai gyventi Pagarba Ritai Žadeikytei pagaliau pozityvus straipsnis iš kaimo gyvenimo Gitanai linkiu stiprybės fizinių jėgų ir nuostabios draugystės su savimi Gitaną pažįstu pastebėjau kad nesutinku renginiuose to nuliui 2016 04 11 11 35 Atsidėkodama už priverstinai savanorišką tremtį iš Šiaulių miesto moteris nori padovanoti gyvas dovanas kurias laiko rankose Kuri partija jų labiausiai nusipelnė Sartausko nuliui 2016 04 11 10 14 Tai juk šiauliečiai dabar kitą valdžią turi Prie Sartausko juk ji pabėgo iš Šiaulių Bet iš teisybės tai valdžia reikalinga nes žmonės dabar nebepajėgtų be valdžios gyventi nulis 2016 04 11 09 47 Stipri moteris Šaunuolė Ji gyvena tikrai ir gerai O daugelis gyvena netikrai ir todėl blogai Bent jau blogai jaučiasi ir tada i6 blogo buvimo šika po kriauše aplinkiniams Kad ir kiti blogai jaustųsi Viena bėda kad tokių gitanų Lietuvoje mažai Namų daug Žemės daug O žmonių vis mažėja Valdžia dirba žmogui atsukus nugarą Ar nemanot kad atėjo laikas valdžiai atsukti nugarą Tiesiog kaip Gitana gyventi savo gyvenimą ir iš valstybės gaunant minimaliai arba nieko negaunant jai tiksliau jos veikėjams atlyginti tuo pačiu nieko neduodant arba paberiant trupinių Rūpintis savimi savo vaikais ir artimaisiais O valdžia Teprasmenga ji skradžiai Mėnulis 2016 04 10 17 08 Ateina laikas kai nieko nebeturi prarasti Tada randi Pažįstamas jausmas to

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-09&id=1460132899&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Euroremontas“ trina istoriją,
  vel du Pa pil do mos iš lai dos tik 3000 li tų spe cia lia jai pa vel do sau gi nei eks per ti zei ku rios ne rei kė tų jei gu ob jek tas ne bū tų pa vel das Pa vel das yra tik sie nų mū ras ku rio res tau ruo ti ne rei kia nes jis dar šim tą me tų sto vės o vi sa ki ta ele men ta ri sta ty ba sto gas lan gai Dar vie nas pa vyz dys Kaš to nų alė ja is to ri nė mies to alė ja ku ri ga lė jo bū ti įra šy ta į pa vel do ver ty bių są ra šą Jos ma no ži nio mis spe cia liai ne trau kė į tą re gist rą dėl to kad ne bū tų jo kių truk džių ją tvar kant Da bar nė ra jo kios tei si nės ap sau gos bet Kaš to nų alė ja vis tiek ne tvar ko ma Tai ar sta tu sas čia kal tas Pa vel do tvar ky ba brangs ta tik ta da kai yra kaž ko kie la bai su dė tin gi ob jek tai su sie ni ne ta py ba su dė tin gu de ko ru Kiek to kio lyg mens pa sta tų tu ri me Šiau liuo se Ra šė me apie tai kad Sau lės laik ro džio aikš tės au to riai Sa vi val dy bės ne pri pa žįs ta mi au to riais de ju re Į kul tū ros ver ty bių re gist rą įtrauk ta tik aikš tė je sto vin ti Šau lio skulp tū ra Ko dėl taip at si tin ka Šau lio skulp tū ra kul tū ros pa vel do ver ty bių re gist re įra šy ta kaip me no kū ri nys Aikš tė ar chi tek tū ros kū ri nys bet pa kan ka mai nau jas Ma nau kad pa tik ri ni mo lai ku ši aikš tė dar ne praė jo Ki ta ver tus kai ši aikš tė bu vo su kur ta ji bu vo įveik lin ta Praė jo lai kas ir ji ma no nuo mo ne ta po šu niu kų ve džio ji mo vie ta Jei gu pra dė si me dis ku tuo ti ko kia bus šios aikš tės pa skir tis kas jo je rink sis kas jo je sė dės su pra si me kad am fi teat ras pra ra do sa vo pa skir tį Kaip ji iš liks atei ties kar toms jei gu jos jau da bar ne la bai kam rei kia O dėl au to rys tės ir au to rių tei sių pai sy mo ar ne pai sy mo re mon tuo jant Šiau liai tu ri dau giau pa vyz džių Kas lei do Šiau lių apy gar dos teis mo pa sta tą pa gra žin ti kai yra konk re tūs au to riai pro jek ta vę teis mo pa sta tą ant dva ro ark li džių rū sių Jų nie kas net ne klau sė Nes biu rok ra tiš kai žiū rint ne pri kib si teis mo pa sta to pro jek ta vi mo už sa ky mą ga vo ne konk re tus au to rius o Komp ro jek tas Šia me ob jek te sau go mas kul tū ros pa vel das yra tik bu vę dva ro ark li džių rū siai o vi sa ki ta ne Kai ku rios mies to skulp tū ros at si dū rė pri va čių na mų kie muo se kai ku rios pa vyz džiui skulp to riaus An ta no Dimž lio Su ki lė liai bu vo tie siog iš mes tos Su ki lė lius bu vo pri glau dęs Pas va lio vers li nin kas vė liau jų lyg ir pa gei da vo Kau no ka ro mu zie jus Il gai be vie tos kla jo jo Kaš to nų alė jo je bu vu sios skulp tū ros Ko kia si tua ci ja šian dien su me ni niais mies to ak cen tais Kaž koks me ni nių ak cen tų są ra šė lis yra O į kul tū ros ver ty bių re gist rą įra šy ti tik vie ne tai P Vi šins kio pa mink las Vil niaus gat vė je me mo ria li nis Sau lės mū šio pa mink las Še du vos gat vė je Nep rik lau so my bės pa mink las Su ki lė lių kal ne ly je bei dvi skulp tū ros Šau lys aut S Kuz ma Eže ro g ir Poil sis aut B Kas pe ra vi čie nė Til žės g Su da ri nė ja te są ra šą apie su nio ko tus ver tin gus mies to pa sta tus ob jek tus Ku ri mies to val džia la biau siai nio ko jo Šiau lių pa vel dą Ma no su rink ti skai čiai ro do kad per at kur tos ne prik lau so my bės lai ko tar pį la biau siai Šiau lių mies to pa vel das ken tė jo me ru dir bant Ge na di jui Mik šiui Tuo me tu ir teat rą bu vo nu spręs ta pa gra žin ti ir Šiau lių apy gar dos teis mo pa sta tą ir ki tus Tie sa kai me ru bu vo Ka zi mie ras Ša vi nis bu vo su gal vo ta pa sta ty ti bokš te lį ant sau go mo Sa vi val dy bės pa

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460039818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Euroremontas“ trina istoriją,
  ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Euroremontas trina istoriją Komentarai 29 to mumu 2016 04 11 19 14 nunu komentaras ne apie straipsnį o apie jo objektą jei ką to mumu 2016 04 11 19 00 Straipsnis normalus paprasčiausiai intelektualai nenori diskutuoti ŠK gal kuo nors yra nuskriausti ne paslaptis jog žiniasklaida irgi reguluiojama Gal skaitoma kad viena gera kita tinkama trečia geltona dar kitokiena Bet negi visos neobjektyvios Manyčiau labai subtiliai objektyvus straipsnis pagal kurį galima diskutuoti ne tik sapnai ar mėnuliai nunu 2016 04 11 11 45 Jei tokį gargarą prilipintų prie naujo pastato fasado galima būtų ir ištverti tokią architektūrą betgi šiuo atveju naujas elementas visiškai nedera prie pastato stilistiškai Kas priveisė menininkų kurie neturi net elementaraus skonio mažaraščių žurnalistų kurie kasdien pila savo opusus visokiuose delfiuose arba mosikuoja rankelėmis komerciniuose kanaluose tegyvuoja neprofesionalumas Euroremontas tiksliau būtų 2016 04 11 11 03 EUROSUDARKYMAS Jo 2016 04 11 10 39 Tarp kitko labai geras straipsnis išsamus aiškus Pagarba žurnalistei Patiko ir paveldo tarybos pirmininkės žodžiai nebūtinai turime mokytis iš Mančesterio jei galima geriau pvz briuselis kur naujoji architektūra stilizuotai atkartoja senosios architektūros kontūrus išlieka savitumas ir dar daug gerų ir puikių pavyzdžių kai senoji pas mus vos ne vos išlikusi tarpukario gali konkūruoti su stiklu betonu ir skarda Mėnulis 2016 04 10 22 29 Fui nu ir skonis tamstos Euroremontinis sapnui 2016 04 10 18 38 gal jau atsibuskit Mėnulis 2016 04 10 16 31 O man gražus dabar teatras Pripažinkite juk

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-08&id=1460039818&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ir geriausiai idėjai reikia rinkos,
  tas pa slau gas tei kia bet ma to me kad pri trūks ta drą sos idė jai įgy ven din ti Tad no ri me kad po kon kur so pra si dė tų tik ra sis dar bas Vers lu mas di des nis nei vi du ti nis Alius Fe lik sas Va lys Šiau lių vers lo in ku ba to riaus va do vas rem da ma sis Re gist rų cent ro duo me ni mis tei gia jog Šiau liuo se vers lu mo ly gis len kia vi du ti nį ša lies ly gį Kad per me tus at si ra do apie še šis šim tus nau jų vers li nin kų už sii man čių in di vi dua lia veik la ge ras po ky tis ver ti no A F Va lys Vers las tai ne bū ti nai įmo nės stei gi mas In di vi dua lia veik la už sii mant leng viau yra pri si tai ky ti prie rin kos po ky čių nei tu rint įmo nę Ša ly je di džiau sias vers lu mas yra pa jū rio sa vi val dy bė se o iš di džių jų mies tų Vil niu je Ne rin gos sa vi val dy bė ne pra len kia ma ly de rė čia iš 1000 gy ven to jų 368 vyk do in di vi dua lią veik lą vi du ti niš kai ša ly je 54 Vil niu je šis ro dik lis 70 Šiau liuo se 62 2015 me tų pa bai gos duo me ni mis ap skri ty je bu vo apie 15 tūks tan čių įre gist ruo tų įmo nių bet vei kian čių per pus ma žiau Iš jų apie pu sė vei kia Šiau liuo se 1000 gy ven to jų Šiau liuo se ten ka 27 įmo nės vi du ti niš kai ša ly je 26 įmo nės Per pa sku ti nius tre jus me tus mies te dau gė jo įmo nių nu trau kian čių veik lą 2013 2014 me tais įsi re gist ruo da vo po 300 naų jų įmo nių iš si re gist ruo da vo šim tas ar per 100 2015 me tais skai čiai pra ktiš kai su si ly gi no bu vo įre gist ruo tos 247 o iš re gist ruo tos 222 įmo nės Per šių me tų pir mą ket vir tį nu trau ku sių veik lą įmo nių yra net dau giau nei įsi re gist ra vu sių ati tin ka mai 72 ir 76 Vil niu je stei gia si apie pu sę vi sų ša ly je nau jai re gist ruo ja mų įmo nių pa brė žė A F Va lys Įta ką da ro tai kad re gio nai trau kia si Apsk ri ty je per nai

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459955906 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ir geriausiai idėjai reikia rinkos,
  nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Ir geriausiai idėjai reikia rinkos Komentarai 6 o 2016 04 08 21 56 kodel verslo remejai isbaide bobutes su ridikeliais is Lieporiu turgelio Gaila keliu centu Tipo pirkit verslo liudijima suprekiaujant uz 10 Eur per sezona Va nuo to viskas ir prasideda Emilija 2016 04 08 12 56 Nu jeigu barakudų verslas užsidarytų tai verktų verktų ne vienas Rinka 2016 04 08 07 49 ir vel eilinis valdinyku perdimas backon paleis skanius burbulus ir vaizduos kaip anie smarkiai dirba Vietoj to kad atkeltu buvusia gamyba dabar anie sapalioja apie kokius tai privatnykus katrie su terbom sunes isparceliuota turta ir atkurs buvusi gamybos lygi Kitaicai irgi kadaise skelbesi kiekvienam kieme nulipdyti aukstakrosne kad amerikancus metalo lydyme aplenkti o į klausimą 2016 04 07 16 02 atsakyti per sunku Pasigendančiam 2016 04 07 09 09 Įsteigėt miesto VVG jaunimo verslumui plėtoti tai eikit kurkit ir dirbkit nesimaivę Darbo laiku reikia savo tiesioginį darbą dirbti o ne komentarus rašinėti Darbingos dienos Pasigendu 2016 04 07 08 46 Būtų gerai kad Menų inkubatoriaus šalininkai visuomenei detaliai aprašytų kaip tas tarkim sėkmingai užbaigtas objektas būtų funkcionavęs Na kokia ten būtų buvusi administracija kiek ir kokių menininkų būtų buvę įdarbinti kaip ir ką jie būtų gaminę realizavę savo produkciją kaip tai būtų skatinę gyventi Šiauliuose neemigruoti

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-07&id=1459955906&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke,
  lau ke apie šim tą lie tu vių Dar bas nuo pu sės aš tuo nių ar ba aš tun tos ry to truk da vo iki ket vir tos po pie tų Nors pri žiū rė to jai nė vie no ne va ri nė jo bu vo ga li ma nuei ti at si ger ti ka vos ra miai pa val gy ti dau ge lis pa si ten kin da vo ke lių mi nu čių per trau ka iš na mų pa siim tam su muš ti niui per kąs ti ar šo ko la du kui Lau ke kiek vie nas ap žer gęs va gą ei na pir myn pa si len kęs skin da mas žie dus Po 18 20 jų sui ma į puokš te lę ku ri su ri ša ma gu mu te To kie žie dų pun de liai pa lie ka mi va go je Grįž da mas tas pa ts žmo gus jas su de da į dė žes Vie no je dė žė je tel pa apie 40 50 ry še lių ar ba iki 1000 žie dų Pa si tai ko kad grei čiau su sku bęs pai ma ke lis pun de lius ir ne iš sa vos va gos Kar tais vi sai ne ty čia tie siog su si pai nio ję nes lys vės kai kur siek da vo ke lis ki lo met rus jų ga lo ne si ma ty da vo Pir mo mis die no mis su dė tin ga pri skin ti ir 10 dė žių nors toks kie kis pa gei dau ti nas Ta čiau įgu dę sky nė jai su ge bė da vo už pil dy ti net iki 20 30 dė žių As me ni nis Ri man tės pa sie ki mas 14 dė žių Taip bu vo pa bai go je kai pa sku ti nes de šimt die nų dir bo me Ško ti jo je kur gė lės la bai ve šė jo Ang li jo je šie met pa si tai kė pra stas se zo nas nar ci zams pa ken kė šal nos ir nuo la ti niai lie tūs aiš ki na jo niš kie tė Ski na abiem ran ko mis Dirb ti ne leng va nes gal va nuo lat nu leis ta že myn Skin ti ne ga li ma bet kaip rei ka lin ga at ran ka Nar ci zų ko tai tu ri bū ti 12 13 co lių tai maž daug ati tin ka at stu mą nuo ran kos rie šo iki al kū nės Il gai niui jau aki mis ga li tin ka mai įver tin ti il gį Gru pių va do vai va di na mi su per vai ze riai lie tu viai Jie iš pra džių paaiš ki na kaip rei kia skin ti nar ci zus bet il gai niui kiek vie nas ran da sau ge riau sią tech ni ką Svar bu ne sut raiš ky ti ga lų Įgu dę jau nuo liai ke liau da vo per lau kus kaip robotai automatai ska by da mi žie dus abiem ran ko mis vie nu me tu Žmo nės ten tik rai ne tin gi niau ja pa sa ko ja R Mi siū nie nė Ri man tė nuo ki tų dar buo to jų neat si li ko Ne pa ty rė ir svei ka tos pro ble mų nors va ka rais nu ga rą pa maus da vo Kai ku riuos sky nė jus nuo gė lių už klu po aler gi ja iš bė rė ran kas ir vei dus Tam vie tos far ma ci nin kai jau pri si tai kę vi sa da tu rė da vo rei ka lin gų pi liu lių ar ba te pa lų O jo niš kie tė kai ku riems dar bi nin kams pa siū lė iš ban dy ti liau diš ką prie mo nę gre ta tų pa čių lau kų au gan čių ali jo šių sul ti mis tep ti iš bė ri mus Pa dė jo Svar biau sia pa tir tis Per sa vai tę sky nė jai už dir ba apie 500 sva rų Per se zo ną vie nas as muo vi du ti niš kai ga li su tau py ti 3000 sva rų Už nak vy nę kai mo tu riz mo so dy bo je kur gy ve no apie 50 žmo nių kas sa vai tę rei kė jo mo kė ti 60 sva rų mais tui per tą pa tį lai ką iš leis da vo 15 sva rų Jo niš kie tė pa sa ko jo kad mais tas Ang li jo je pi gus jei ne si ren ki pa čių pra ban giau sių ga min to jų pro duk tų Duo na kai nuo ja 0 6 sva ro 1 sva ras 1 25 eu ro aut pa st 4 di džiu liai viš tie nos keps niai 1 5 sva ro la bai pi gios dar žo vės ir di džiu lė jų įvai ro vė Nors dėl pra stų orų ir lė čiau au gu sių gė lių R Mi siū nie nė pi ni gų daug neuž dir bo ji par si ve žė neį kai no ja mos pa tir ties Ir kon tak tus Lie tu vo je mes įsi bai mi nę kad pra ra si me dar bą ne bus ką da ry ti Ten at si vė rė akys Žmo nės va žiuo ja ir ma no me tų ir vy res ni Iš vyks tant at gal ma nęs jau tei ra vo si ar at va žiuo siu ki tais me tais Ma nau to kios pa tir tys su tei

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459870152 (2016-04-26)
  Open archived version from archive