archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke,
  Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke Komentarai 17 Kalchoznikė visada liks kalchozn 2016 04 07 18 41 Pagal Lietuvos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 punktą Savivaldos tarybos narys prisiekia gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesu Tai ką šita debilė beveik 3 mėnesius praleidinėjo tarybos posėdžius ir kalė babkes į savo kišenę o dabar giriasi per visus laikraščius Rado kuo šita kalchozo vėpla girtis per visus laikraščius kaip su savo gluše dukra pachalino Anglų laukuose Žmogų iš kalchozo išvaryti galima bet kalchozo iš žmogaus niekada ruta 2016 04 07 15 37 palaikau Rimante ne kiekvienas politikas isdristu tai padaryti pailsejo smegenis ir sveiku protu gales kibti i darbus Joniskyje Visa seima reikia isvezti i tokius darbus te pasigano narcizu lauke gal mastymas sugris o gal jo ir nebuvo nejaugi 2016 04 07 15 25 Bedarbė pritrūko duonai Dviejų įstagų kontaktuose jos pavardė su pareigomis telefonais Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė Viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė 370 687 13329 370 607 96377 Žemės ūkio rūmai Rimantė Misiūnienė Patarėja savivaldai Mobilusis telefonas 8 652 99238 K Donelaičio g 2 Lietuva Tai kam apgaudinėti skaitytojus Optimistas 2016 04 07 15 20 Kokie pikti žmonės Ką bedarytum viskas blogai Galvokit pozityviai ir viskas vyks optimistine linkme mums privaloma žinoti 2016 04 07 13 37 Taip mums privaloma žinoti kad politike besivadinanti moteris skatina žmones ne savo valstybėje tvarkytis o važiuoti ir dirbti svetomoms valstybėms čia tik išleidžiant tuos menkus grašius kuriuos jai sumokėjo Mes turim žinoti kad tokio lygio politikų pilnos partijos ir jie nei piršto nepajudins kad savo šalyje sukurtų verslus ir sąlygas idant kitų valstybių juodnugariai pas mus gėlikes skintų arba runkelius ravėtų Tokio lygio politikai tesugeba susikrauti tašę ir važiuoti lenkti nugarų O turėtų studijuoti įstatymus teikti siūlymus kaip padarytil kad Lietuvoj gyventi būtų gera Arba bent jau kelis arus narcizų ar ridikėlių apsodinti įsidarbinti žmones ir praktiškai prisidėti prie SAVO ŠALIES EKONOMIKOS o ne dūsauti kad nebeužtvenksi upės bėgimo klasikas kadaise sukūręs šias eilutes grabe vartosi pamatęs kokiame kontekste jos panaudotos Šiaip labai dėkoju žurnalistei kuri pati to neįtardama parodė kokios besmegenės yra mūsų partijos nes priima į savo gretas visus nuo krašto net tuos kurie net nesupranta kad tokiu būdu girdamiesi apie savo darbštumą tik skatina valstybės griūti nors tikroji Lietuvos politikų paskirtis vienyti ir burti žmones SAVO VALSTYBĖS GEROVĖS KŪRIMUI Bet apie ką aš čia šneku negi supras Biednos samdinės mentalitetas ko iš tokių norėti Mums privaloma žinoti 2016 04 07 08 59 Visų pirma prašyčiau nesityčioti iš darbščios moteriškės Siūlyčiau pasidomėti kaip seime dirbo entuziastingai išrinkti cirkininkai valinskininkai arba vėliau vieno žmogžudžio vardu pavadintos partijos politikai Mes visažiniai juos išrinkom ar bent vienas pasidomėjom kaip tie išrinktieji apsisprendė balsavimuose Gal tiesiog pardavinėjo savo balsus kaip kokios laisvo elgesio moterys savo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-06&id=1459870152&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą,
  tuo pa čiu pra ra dau ga li my bę bū ti pro fe so riu mi man bu vo pa sa ky ta kad ma no pa var dės ne bus nie kur Aš įpra tau Už jau čiu žmo nes ku rie dir ba dėl sa vo pa var dės iš kė li mo o ne dėl idė jos Man ap do va no ji mas sie ja si ir su Kry žių kal no iš sau go ji mo žo džio ti kė ji mo lais vės sie kiu Kai bai gė si gink luo ta ko va už lais vę pra si dė jo kry žių sta ty mo ko va Esu prie to pri si dė jęs kaip ir prie Ka ta li kų baž ny čios kro ni kos Ma lo nu kad šis ties tas ke lias da vė vai sių Sa va no rys tė yra kul tū ros iš da va Šv Ka zi mie ro or di no de vi zas yra Gy ven ti da rant ge ra Or ga ni za vo me Pa dė kos die ną Bū ti na pa si džiaug ti žmo nė mis Pa vyz džiui mo te ris pa ti sun kiai ga lą su ga lu su du rian ti ra do pi ni gus ieš ko jo žmo gaus ku ris pa me tė grą ži no Iš jos kai my nai juo kė si Pra šė net nie kam pa var dės ne skelb ti kad pirš tais neuž ba dy tų Kiek vie nas mes kaž ką da ro me to bu li na me Tie ku rie to bu li na bom bas sie kia su nai kin ti kuo dau giau žmo nių Mes to bu lin da mi krikš čio niš ką jį pi lie tiš ku mą no ri me iš sau go ti kuo dau giau žmo nių iš sau go ti kul tū rą pa gar bą sau ir ki tiems sa vo ir ki toms re li gi joms Ma nau kad su lig ma ni mi veik la ne si baigs Kur ti po zi ty vią Lie tu vą Kaip jū sų gy ve ni me at si ra do Šv Ka zi mie ro or di nas Sa ko Die vas šyp so si kai žmo gus pla nuo ja Ma tyt ta Die vo šyp se na pa dė jo ir man vi siš kai ne pla nuo jant Ži no jau kad yra toks or di nas Bi ru tė Žy man tie nė anks tes nė šv Ka zi mie ro or di no kom tū rė pa siū lė Di džia jam Ma gist rui ma no kan di da tū rą Įsi jun giau į veik lą ku ri man la bai ar ti ma kur ti po zi ty vią Lie tu vą A de Sent Eg ziu pe ri sa kė kad yra vie nin te lė tik ra ver ty bė tai žmo gaus san ty kis su žmo gu mi Jei pi lie tiš ku mo pra džia yra ne nu mes ti šiukš lės tai kul tū ros pra džia ne pi ni gai ne kul tū ros sky riai ne kul tū ros mi nis te ri jos bet žmo gaus san ty kis su žmo gu mi Džiau giuo si Lie tu vos at si ga vi mu At si gau na jau ni mas Po ieš ko ji mų po li ti nių ir pi lie ti nių kul tū ri nių pa kly di mų Lau kė me Va ka rų kul tū ros bet iš Va ka rų pir miau sia ati te kė jo kul tū ros ka na li za ci ja Tik pa skui pa ma tė me kad ne tai rep re zen tuo ja Va ka rus Te ko ku rį lai ką gy ven ti Pran cū zi jo je pa ma čiau kad kla si ki nės mu zi kos sa lės per pil dy tos Ma ne nu ste bi no kad gy dy to jas išei na į ho lą pa duo da pa cien tui ran ką prii ma taip kaip lauk tą gi mi nai tį Toks san ty kis per si duo da vi so se sri ty se išug do pi lie tiš ku mą Mes ne tu ri me neig ti Lie tu vos ar ba to kas yra Lie tu vo je o tu ri me ją kur ti Neig da mi Lie tu vą Sei mą Vy riau sy bę esa me to kie pat pa bė gė liai iš Lie tu vos dva sia kaip ir tie pa bė gė liai Eu ro po je Tu ri me kur ti sa vo Lie tu vą ne bū ti pa bė gė liais sa vo kul tū ro je Ko kia jū sų Lie tu vos vi zi ja Sun kus klau si mas Vi zi ja yra tik kad ji bū tų rea li sun kiau Vi zi jo je ma tau po zi ty vią Lie tu vą Ma tau kad da bar ti nė kar ta kaip pi lie čiai ir kul tū ros žmo nės yra ženk liai ki to kia Anks čiau kai į Šiau lius at va žiuo da vo sim fo ni nis or kest ras sce no je bū da vo dau giau žmo nių nei sa lė je Da bar ši pro por ci ja kei čia si Tai at spin di mū sų per spek ty vą vi zi ją vil tį Jei at si gau na kul tū ra at si gaus ir Lie tu va De mok ra ti jai rei kia par ti jų Esa te ak ty vus že mai tis Ar svar bu iš sau go ti sa vas tį Vi so

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459783320 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą,
  ima kultūrą 72 6696 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5455 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5112 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5080 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4525 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą Komentarai 7 Dėl partijų 2016 04 06 00 48 Kuris partinis meras realiai atsakė už privirtą košę Na kad ir dėl kapinių žemės dėl Arenos projekto nutekinimo dėl inkubatoriaus Gal atsargiau dėstykim apie tą vargšę Maskvos rankelę per Tafisą meras oi kaip liaupsino Rusijos sportininkus mol mes buvom viena puiki šalis Kur šitas dabartinis meras pabučiavo Rusiją statistikai 2016 04 05 17 57 balsuoti tik ne už konservatorius tipo Kazys Celestinas ir kt Nepavykęs signataras 2016 04 05 17 05 Gal kas žinote kodėl šio veikėjo šiauliečiai neišrinko į Atkuriamąjį Seimą 1990 metais o pasirinko Komunistų partijos Šiaulių m pirmąji sekretorių Mindaugą Staklvilevičių Karalius nuogas 2016 04 05 15 08 Ir kuriam gale atsigauna ta kultūra Konkrečiai ponuli konkrečiai Pastabėlė 2016 04 05 14 11 Šis ponas gražiai čiulba ir nori šviesaus konservatoriško Seimo Tampas 2016 04 05 13 36 dar vienas beretinis sudmalis garbinantis stukaciu lendzbirgoidu klika Tarnaukime Lietuvai o ta Lietuva tai mes taip neseniai dar skelbe AMBalas Adamsius irgi Dedule taigi pirmyn kas dar like

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-05&id=1459783320&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės,
  ly gos tech ni niam ka pi ta li nio re mon to pro jek tui pa reng ti pri va lo bū ti pa gal au to rių ar chi tek tū ri nę idė ją o ne val di nin kų no rus Tech ni nis pro jek tas pa sak pro fe so riaus ne tu ri bū ti me ni nės idė jos pro jek tas To rei kia to dėl kad ne pra dė tų kaž kas imp ro vi zuo ti O jei gu no ri da ry ti tech ni nius brė ži nius te gul da ro Bet kad ne bū tų kaip praei tą sy kį kai no rė jo pa re mon tuo ti aikš tę su kaž ko kiais kios kais Čia tas pa ts kaip nuei ti į pa veiks lų ga le ri ją ir pa re mon tuo ti Ra fae lio pie ši nius ste bė jo si A Vyš niū nas Tė vai ne da ly vaus Šiau lių kraš to skai ty to jai jau anks čiau re dak ci jai pra ne šė ma tę kad aikš tę ir jos frag men tus fo tog ra fa vo Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to jos G Men do zos Her re ros tė vai taip pat ži no mi šiau lie čiai ar chi tek tai Rū ta ir Ri man tas Stuo pe liai Ne jie ne da ly vaus sa kė G Men do za Her re ra Aš iš tik rų jų jų pra šiau kad jie įver tin tų fi zi nę būk lę Aš kal bė jau ir su Al giu Vyš niū nu ir su Al gi man tu Čer niaus ku tai ir gi nie ko ne reiš kia kad jie tu rės da ly vau ti ar ne da ly vau ti kon kur se Ta ri ma sis yra svei ka o ne kaž koks vie na ša liš kas spren di mas Pas mus ne daug pro fe sio na lų Ne rei kė tų gąs din ti vi suo me nės kad da bar ims ir pro jek tuos tas kas tei kė re ko men da ci jas ką ir kaip da ry ti Ji pa brė žė kad bū tent jos ma ma R Stuo pe lie nė su stab dė pro jek to ku ris bū tų pa kei tęs aikš tės vei dą įgy ven di ni mą be veik prieš de šimt me tų Prak tiš kai nie kas ne si kei čia G Men do za Her re ra ti ki no kad ne bus ri zi kuo ja ma ir per ka ma pi giau sia kai na Esą bus tai so ma jau pa reng ta pir mi nė pro jek ta vi mo už duo tis Pa si tai sę kal bė si mės su au to riais kad jie pa teik tų sa vo pa sta bas Ka pi ta li nio re mon to pro jek tas lai mė to jas bus pri sta to mas vi suo me nei ir Ar chi tek tų są jun gai Tik rai tai ne tu rė tų su kel ti pa si pik ti ni mo kad čia kaž kas dar ko me no kū ri nį ko men ta vo Ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja Yra nu ma ty tas ka pi ta li nis re mon tas tai reiš kia kad tai kas bu vo pa da ry ta jo kie pa ra met rai pra ktiš kai nie kas ne si kei čia Bus tik at sta to mi kai ku rie ele men tai ku rie ne bu vo įvyk dy ti pa gal rea lų pro jek tą tei gė pa va duo to ja G Men do za Her re ra Ka pi ta li nio re mon to me tu bus pa ga min ti ir įkom po nuo ti skai čiai prie įė ji mo iš S Šal kaus kio gat vės į aikš tę ir šven tyk lo je prie šal ti nė lio ku rie bu vo nu ma ty ti pir mi nia me pro jek te bet ne pa da ry ti sta tant aikš tę Iki Šiau lių 780 me tų ju bi lie jaus esą bus su spė ta tik su reng ti tech ni nio pro jek to ren gi mo kon kur są o aikš tės re mon tas gal būt pra si dės tik po ju bi lie ji nių Šiau lių die nų šį rug sė jį Is to ri ja su ka si ra tu Vi si trys au to riai už Sau lės laik ro džio aikš tės su kū ri mą ne ga vo nė cen to ta čiau pir mie ji iš ar chi tek tų po ka rio lai ko tar piu ga vo TSRS Me nų aka de mi jos auk so me da lį Sim bo liš ka kad Sau lės laik ro džio aikš tės kū ri mas 1981 1986 me tais ir gi va di no si ka pi ta li niu re mon tu Tuo me tu čia bu vo au to mo bi lių tech ni nių ap žiū rų aikš te lė ir ne va ji tu rė jo bū ti re mon tuo ja ma Iš tik rų jų mies tas no rė jo įam žin ti 750 me tų ju bi lie jų Nau jus ob jek tus pro jek tuo ti ir sta ty ti ga lė jo tik va di na ma sis Miestp ro jek tas Mies tų sta ty bos pro jek ta vi mo ins ti tu tas o ka pi ta

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459530041 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės,
  bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės Komentarai 24 Šiaulietė 2016 04 25 20 56 Esu autoriams dėkinga už puikų darbą mažiausiai keista kad gali kažkas kištis į aikštės rekonstravimą kas geriau tai padaryti nei autoriai Filosofija 2016 04 05 14 35 Analogija Dievulis visa sukūrė autorystės neįregistravo O kai kurie net nežino ar Jis iš vis būna O jei būna tai kokiu pavidalu O gyvybiškai svarbu kad jis būtų ir būtų mums palankus Mėnulis 2016 04 03 21 58 Nesupratau Išeitų kad Stuopeliai yra de fac to naujo bulvaro au to riai de ju re ne Pilypas 2016 04 03 21 28 Geriau parašykit kodėl vis dar naudojama Bačiūnų trasa Buvo žadėta kad bus priimti sprendimai 2015 spalio mėnesį bet motoriukai kaip burzgia įkyriai taip burzgia O ir atrodo teritorija klaikiai ATRODO statoma 2016 04 03 20 57 daugiau nei griaunama pastatyta nemėgstama BLIOVIKĖ ir jūrų mina Stoties g o nugriautas 5 kėlinys prie arenos Tai dvigubai daugiau Dabar BŪTINA pratrotinti pusę milijonų Eu tik tąsomasi kam Kokie būsimi PROTINGI veiksmai tamsta Jonai 2016 04 03 19 34 Puronas beje geriau nutuokia kur jo blėkos tinka o kur ne Skirtingai nuo klerkų Jonas 2016 04 03 15 05 Gėda kad tokios žymios visoj Lietuvoj aikštės likimą lemia ne išmintis o klerkų bukumas Gėda O gal įleiskiit blėkorių Puroną jis

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-02&id=1459530041&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Bolševikų perversmas Šiauliuose,
  švie suo me nė aris tok ra ti ja bu vo va di na ma di džiu le blo gy be ir bu vo nai ki na ma tur tin gi pro tin gi iš si moks li nę tu rin tys pa tir ties bu vo tre mia mi ir žu do mi Iš jų bu vo ty čio ja ma si jie bu vo per se kio ja mi ir nie ki na mi nau jos val džios Vy ko val džios kai ta for ma vo si nau jas po li ti nis eli tas Praė jus be veik šim tui me tų pa na ši si tua ci ja yra ir Šiau liuo se Pa si kei tus pir mie siems as me nims pra si dė jo va ly mas man da giai va di na mas kad rų kai ta tiek tarp po li ti nio tiek tarp vi suo me ni nio tiek tarp vers lo eli to For muo ja mas nau jas ki to kios pa krai pos eli tas Iš prin ci po to kia si tua ci ja lo giš ka ir tei sin ga Nau jas me ras tu ri sa vo pa žiū ras sa vo įsi ti ki ni mus sa vo pa tir tį ir pa gal tai for muo ja sa vo ap lin ką Nor ma lus yra me ro no ras tu rė ti sa vo ko man dą sa vo pa ti kė ti nius Bet kuo ta da ši tas me ras ski ria si nuo anų me rų ku rie A Vi soc ko lū po mis ta riant bu vo to kie blo gi ku riuos taip smar kiai kri ti ka vo A Vi soc kas bū da mas opo zi ci jo je Kur ta da jo ža dė ti dar bai Šiau liams kur kar di na lios per mai nos ir įgy ven din ti pa ža dai De ja Tad gal me ras rin ki mų kam pa ni jos įkarš ty je tie siog pa ža dė jo per daug Ar tie siog ne ži no jo neiš ma nė sa vi val dy bės dar bo prin ci pų me ro ga lių ir ki tų da ly kų De ja kons ta ta vus kad ši tas me ras el gia si kaip ki ti bu vę nors ža dė jo nau ją tvar ką rei kia pri pa žin ti kad jo nau do ja mos prie mo nės ir vei ki mo me to dai pri me na bol še vi ki nę kla si ką Nep ri ta rian čių jo veiks mams bau gi ni mas psi cho lo gi nis te ro ras ki taip ma nan čių nai ki ni mas dik ta tū ra šan ta žas šmeiž tas tar si iš is to ri jos va do vė lio į Šiau lius

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461334633 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulietė išrinkta metų bibliotekininke,
  gos ir au to ri nių tei sių die nai Lie tu vos bib lio te ki nin kų drau gi jos Šiau lių sky rius pri pa žin tas ge riau siuo ju ša ly je Jam taip pat va do vau ja R Blo žie nė Ren gi ny je Prem je ro Al gir do But ke vi čiaus pa dė ką už pro fe sio na lią ir ino va ty vią veik lą pel nė ir Šiau lių mies to sa vi val dy bės vie šo sio sios bib lio te kos di rek to rė Ire na Ži lins kie nė Džiau gia mės kad R Blo žie nė ta po ge riau sia ša lies bib lio te ki nin ke kad mū sų bib lio te kos veik la yra įver tin ta sa kė Šiau lių kraš tui I Ži lins kie nė Šie me tai yra pa skelb ti Bib lio te kų me tais o jų pa grin di nė te ma Stip ri biblioteka stip ri vi suo me nė Ji pa si džiau gė jog per praė ju sius me tus Sa vi val dy bės bib lio te ko je vėl dau gė jo ap si lan kiu sių skai ty to jų Bib lio te ka plės da ma veik lą per nai su kū rė nau ją kul tū ri nę erd vę Sau lės fi lia le pra dė jo veik ti Ko mik sų cent ras ir trys jo mo bi lio sios skai tyk los Už šį įgy ven din tą pro jek tą pa nau do jant IT tech no lo gi jas Šiau lių sa vi val dy bės bib lio te ka pel nė Origi na liau sių ino va ci jų bib lio te kos 2015 var dą Lie tu vos sa vi val dy bių vie šų jų bib lio te kų aso cia ci jos kon kur se Bib lio te kos lan ky to jai Ko mik sų cent re mo ko si kur ti ko mik sus Kū ry bi nes dirb tu ves ren gia pro fe sio na lai ko mik sų kū rė jai Cent ras ypač po pu lia rus tarp moks lei vių Per ko mik sus ga li ma ir įvai rio mis te mo mis vai kus su do min ti ir at kreip ti dė me sį į skau džias pro ble mas kaip pa ty čių ir ki tas sakė I Ži lins kie nė Na cio na li nės bib lio te kų sa vai tės ku ri vyks ba lan džio 23 29 die no mis me tu Ko mik sų cent re vėl bus su reng tos kū ry bi nės dirb tu vės o ko mik sai bus ku ria mi Šiau lių 780 ojo ju bi lie jaus te ma Šiau lių kraš to inf Bib lio te

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461340924 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulietė išrinkta metų bibliotekininke,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4525 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Šiaulietė išrinkta metų bibliotekininke Komentarai 5 y to ROMUALDAS 2016 04 25 21 27 o ji kas tokia to amžinų direktorių kėdės 2016 04 25 21 26 o tikslas keisti kad keisti kad kazkokiems besmegeniams kaip tu nieko nesuprantantiems tam darbe taip svieciasi ar todel kad tau ji nepatinka ir kokios permainos tu isibrauti i biblioteka turbut kokio alubario noretum nes pagal rasliava taip atrodo ROMUALDAS 2016 04 24 15 26 Teisingai reikia judinti uzsisedejusius biblioteku vedeju kedes ir rinkti jaunus energingus darbuotojus SIULAU GERIAUSIA BINLIOTEKININKE RINKTI MUZIKINIO SK VEDEJA Z ZIEMELYTE amžinų direktorių kėdės 2016 04 24 15 08 Ar nereikėtų miesto bibliotekai naujos direktorės Negi ji tokia nepakeičiama Klibinamos amžinų direktorių kėdės Aukš to se kė dė se de šimt me čius sė din tys di rek to riai reiš ki nys bū din gas dau gu mai iš vals ty bės iž do vie naip ar ki taip min tan čių įstai gų o per mai nos čia brau

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-23&id=1461340924&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive