archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Politikų tribūna,
  mo Esa me nu stum ti nuo Ta ry bos dar bo Ką esa me siū lę vis ką at me tė esa me Ta ry bo je ne rei ka lin gi Me ras to kiu po žiū riu ig no ruo ja ne tik mus bet di de lę da lį rin kė jų Už opo zi ci nes frak ci jas Pa si gir ti nė ra kuo 17 2016 m balandžio 1 d Tai kas iš var dy ta me ro at skai to je tai praė ju sios ka den ci jos ir net aks tes nių ka den ci jų pra dė ti dar bai Jie per nai tik baig ti Nė ra la bai kuo pa si gir ti Me ras ma no nuo mo ne sta te gi niais o ne tak ti niais da ly kais tu ri už siim ti Juo ba ne kel ti su maiš ties to kiais klau si mais kaip dėl Šiau lių uni ver si te to gim na zi jos sta tu so Da bar Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius nė nea tei na į Ta ry bos ko mi te tų po sė džius Sa vų pro jek tų nė ne pra dė jo 16 2016 m balandžio 1 d Vi si 13 įgy ven din tų pro jek tų bu vo pra dė ti praė ju sią ka den ci ją Gai la kad per 2015 me tus nė vie nas nau jas pro jek tas ne pra dė tas Kai ku riuos net nu trau kė Pa vyz džiui deng to spor to ma nie žo So cia li nės pa ra mo sky riaus per kė li mo į bu vu sį po li ci jos ko mi sa ria to pa sta tą Til žės gat vė je Tam net pi ni gai 2015 me tų biu dže te bu vo nu ma ty ti bet ne pa nau do ti per skirs ty ti Dėl UR BAN pro gra mos tiek už temp ta kad jei gu atei tų kvie ti mas teik ti pro jek tus Ramūnas Karbauskis Neverkite o dirbkite ponia V Baltraitiene Jūs vis dar ministrė 7 2016 m balandžio 1 d Ma nęs nė tru pu čio ne nus te bi no Jū sų po nia V Balt rai tie ne straips nis jog dėl vis ko že mės ūky je yra kal tas R Kar baus kis Taip po nia V Balt rai tie ne esu kal tas Pir miau sia kal tas dėl to jog jau tre jus su pu se me tų ne ma tau jo kio tiks lo bend rau ti su Ju mis ir Jū sų pirm ta ku Koks ga li bū ti konst ruk ty vus bend ra vi mas su žmo nė mis ne tu rin čiais že mės ūkio sek to riaus val dy mui bū ti nos kom pe ten ci jos pa tir ties ir ke lian čiais abe jo nes dėl sa vo re pu ta ci jos Europos Parlamento narys B Ropė kas srėbs naujų naktinių reformų padarinius 3 2016 m kovo 31 d Nak ti nė re for ma pie no gran di nės re gu lia vi mo sri ty je įne šė su maiš ties ir su prie ši no ūki nin kus Net ne pa si ta rus su ūki nin kų at sto vais Dar bo par ti jos pa siū ly tas ir Sei mo sku bo tai priim tas įsta ty mas nu sta ty ti mi ni ma lią ža lia vi nio pie no su pir ki mo kai ną vi siš kai iš krai po pie no rin ką nes pre ky bos tink lų pie no pro duk tų kai no da ra lie ka ne re gu liuo ja ma Aki vaiz du kad val dan tie ji vėl ke liak lups čiau ja prieš stam biuo sius pre ky bos tink lus ir ne drįs ta ža din ti Arvydas Mockus Pakelkime galvas aukščiau 41 2016 m kovo 25 d Ar ne sun ku bu vo su da ry ti Sei mo na rio ata skai tą pa klau sė me A Moc kaus Tik rai ne leng va nes ma no veik la Sei me ir Šiau liuo se la bai in ten sy vi pa da ry ta dau gy bė įvai rių dar bų di de lių di des nių ir ma žes nių Jie vi si nors ir kai ku rie ro dos vi sai ma žy čiai man yra pra smin gi ir mie li Ku riuos iš jų iš skir tu mėte Ne ma žai pri si dė jau prie in ves ti ci jų ku rios atė jo į Šiau lius Pa mi nė siu kai ku rias Šiau lių rea bi li ta ci jos cent ro re no va ci jai skir ta Ramūnas Karbauskis Švęsdami Žemės dieną negalime apie ją pamiršti kitomis dienomis 10 2016 m kovo 19 d Žmo gus šio je Že mė je gy ve na tam kad pa lik tų ją gra žes nę nei ra do atė jęs Ir tam tik rai neuž ten ka vie nos Že mės die nos ku rios mi nė ji mai nu vil ni ja per vi są Lie tu vą li kus sa vai tei iki ko vo 20 osios Kar tais sun ku klau sy tis šven ti nių kal bų kai ma tai kad kal bė to jo el ge sys po Že mės die nos nie kaip ne si de ri na su jo iš tri bū nos iš tar tais žo džiais Juk jei šie žo džiai ne si skir tų nuo rea ly bės se niai gy ven tu me kaip ro ju je De ja ne pa so ti na

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_sav=1443617955&data=2016-04-26&pried=2016-04-23 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • 2016-ieji – Sau­lės mū­šio me­tai,
  2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5438 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5098 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4513 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods 2016 ieji Sau lės mū šio me tai Pašnekesiai prie Saulės mūšio 2 2016 m balandžio 19 d Paš ne ke siai prie Sau lės mū šio Po kal bį mo de ra vo ir pa veiks lo is to ri ją pri sta tė kū ri nio au to rius dai li nin kas Arū nas Uo gin tas Įs pū din ga me pa veiks le pa vaiz duo tos dra ma tiš kos ka rių iš raiš kos grimz tan tys į pel kę žir gai su ku ria nuo žmią mū šio ap lin ką Dai li nin kas Arū nas Uo gin tas at vi ra vo kad pa veiks lo kū ri mui

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_sav=1461064579&data=2016-04-26&pried=2016-04-19 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokyklų naujienos,
  tų sa lę su kvie tęs Sveikatinimo iniciatyvos nuo Miego dienos iki bėgimo 2016 m balandžio 13 d Pa sau li nę bur nos svei ka tos die ną mo ki niai kū rė pla ka tus šū kius pa ren gė sten dą apie bur nos hi gie ną Svei ka tos prie žiū ros spe cia lis tė pri mi nė svar biau sias dan tų prie žiū ros tai syk les Taip pat or ga ni za vo me Tarp tau ti nę mie go die ną mo ki niai vil kė jo pa to gius dra bu žius pi ža mas cha la tus avė jo šle pe tė mis at si ne šė sa vo mėgs ta miau sias pa gal vė les ant klo des ar net mieg mai šius Pert rau kų me tu skli do lop ši nių me lo di jos bu vo ga li ma net pri snūs ti Kla sė se vy ko įvai rūs kon kur sai Gudručiai dalyvavo viktorinoje 2016 m balandžio 13 d Ren gi nys vy ko Šiau lių uni ver si te to bib lio te ko je Vai kai tu rė jo at spė ti kas sle pia si po gaub tu už duo da mi to kius klau si mus į ku riuos at sa ky mai ga lė jo bū ti tik Taip ar ba Ne spren dė Su do ku dė lio jo dė lio nę kom piu te ry je ieš ko jo pa veiks lė liams po rų spren dė kry žia žo džius klau sė si po li ci nin kų bi čiu lio Am siaus pa ta ri mų kaip elg tis tam so je kaip sau giai va žiuo ti au to mo bi liu Už kiek vie ną tei sin gai at lik tą už duo tį ko man dos gau da vo taš kų siurp ri zų Kai Stipendija įteikta Damilei Martinaitytei 2016 m balandžio 13 d Šiais me tais sti pen di ja ja no nie čiams įteik ta jau de šim tą jį kar tą po to kai 2005 me tų ba lan džio 29 die ną bu vo pa si ra šy ta gim na zi jos ir uni ver si te to bend ra dar bia vi mo su tar tis Uni ver si te to duo me ni mis 2011 2015 me tais čia stu di ja vo 241 ja no nie tis Gim na zi jos inf Šiaulietė dalyvavo Jaunojo pedagogo akademijoje 2016 m balandžio 13 d Į aka de mi ją bu vo at rink ta 20 kan di da tų tu rin čių ga li my bę da ly vau ti se si jo se pa gal stu di jų sri tis so cia li nių hu ma ni ta ri nių gam tos ma te ma ti kos tech no lo gi jų ir spor to moks lų Šal kaus kie tė da ly

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_sav=1328879779&data=2016-04-26&pried=2016-04-13 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Centas prie cento,
  com Mo kes čių ins pek ci ja po pa tik ri ni mo pa sky rė bau dą ir pri skai čia vo ne ma žai dels pi ni gių Ar yra ga li my bė pa ko re guo ti mo kė ti ną dels pi ni gių su mą Pas ta ruo ju me tu Vals ty bi nė mo kes čių ins pek ci ja itin in ten sy viai vyk do mo kes čių mo kė to jų tiek fi zi nių tiek ju ri di nių as me nų pa tik ri ni mus Pa si tai ko Istoriko įžvalgos verslininkams lietuviško verslo kodo nėra 2016 m balandžio 6 d Šiau lių pre ky bos pra mo nės ir ama tų rū mų Ge ne ra li nė je asamb lė jo je iš rink tas rū mų pre zi den tas jo pa va duo to jai ir ta ry ba Ap do va no tos per nai ge rų re zul ta tų pa sie ku sios įmo nės ir or ga ni za ci jos Ren gi ny je da ly va vu siems re gio no vers li nin kams apie lie tu viš ką ją ta pa ty bę ir vers lą pa sa ko jo is to ri kas Alf re das Bumb laus kas si mo na Šiau lių pre ky bos pra mo nės ir ama tų rū mų ŠPPAR pre zi den tu li ko Vid man tas Ja per tas aso cia ci jos Ju po ja di rek to rius Jis iš ren ka mas Kontrolierių ata skai to je per di de lės kom pen sa ci jos ir per ma žai kont ro lės 26 2016 m kovo 30 d Šią sa vai tę Šiau lių mies to ta ry bai tei kia ma tvir tin ti Kont ro lės ir au di to tar ny bos ata skai ta Sa vi val dy bės kont ro lie rius Ar vy das Ušec kas ko men tuo da mas ją iš sky rė ke le tą au di tų dėl Sa vi val dy bės įmo nės Bus tu ras ir Šiau lių are nos kon ce si jos su tar ties Ke lei vių ve ži mo įmo nė esą ap skai čia vo apie 400 tūks tan čių eu rų di des nę kom pen sa ci ją ku rią mo ka Sa vi val dy bė o Šiau lių are nos val dy to ją Sa vi val dy bė pri žiū ri per ma žai Kont ro lie rius ke lia klau si mą ar are no je ne vyk do ma ne leistina Kiek kainuoja namų šiluma 2016 m kovo 30 d Na mų šil dy mo bū dą gy ven to jai ren ka si pa gal du pa grin di nius veiks nius kai ną ir pa to gu mą Tai pa ro dė ša lies di džių jų mies tų gy ven to jų ap klau sa ku rio je da ly va vo dau giau kaip 1 tūkst res pon den tų Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te to VGTU ir Ener ge ti kų mo ky mo cent ro at lik ta šil dy mo bū dų ly gi na mo ji ana li zė at sklei dė jog ren kan tis šil dy mo bū dą ver tė tų įver tin ti vi sas in ves ti ci jas ir są nau das per il ges nį lai ko tar pį Gy ven to jų nuo mo nės ap klau sa ku rią šių me tų ko vo mė ne sį So cia li nę pa šal pą ma ži na kar vės 16 2016 m kovo 23 d Dau gia vai kė so cia liai rem ti na šei ma yra įspraus ta į kam pą jei gu no ri ka bin tis į gy ve ni mą ir ne sė di su dė ju si ran kų be lauk da ma pa šal pų Jei gu ger čiau bū čiau tin ka mas gau ti pa šal pą Bet jei lai kau kar vę ir no riu at lie ka mą pie ną par duo ti pa ten ku tarp dve jų gir nų kiek par duo siu pie no tiek ne tek siu pa šal pų O iš lai dos kar vei iš lai ky ti bus tik ma no gal vos skaus mas sa ko pen kis ma ža me čius vai kus su žmo na au gi nan tis Šiau lė nų se niū ni jos Rad vi liš kio ra jo nas gy ven to jas Alek sand ras Kuriama erdvė jauniesiems mokslininkams 2016 m kovo 23 d Šiau liuo se ruo šia ma si kur ti STEAM At vi ros priei gos cent rą Tai ba zė skir ta gam tos tech ni niais ir in ži ne ri niais moks lais be si do min tiems moks lei viams Apie cent ro stei gi mą su Šiau lių uni ver si te to bend ruo me ne ir Sa vi val dy bės at sto vais dis ku ta vo švie ti mo ir moks lo vi ce mi nist rė Svet la na Kau zo nie nė si mo na STEAM At vi ros prie igos cent ras bus stei gia mas Šiau lių uni ver si te te Tai gam tos tech no lo gi jų in ži ne ri jos ma te ma ti kos ir kū ry biš ku mo ug dy mo ba zė Sėkmingas verslas tai greita reakcija 2016 m kovo 23 d Jau try lik ti me tai Kel mės ra jo ne Lau ga lio kai me gy vuo jan ti me džio ap dir bi mo įmo nė Kli ra me da eks por tuo ja

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1141823599&data=2016-04-26&pried=2016-04-20 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Keturi kampai,
  ki te Pu ren ki te že mę tręš ki te sė ki te ža lią sias dar žo ves Ge ras lai kas sė ti žo lę Per del čią 29 30 d sė ki te vi sų rū šių au ga lų sėk las so din ki te dar žo ves au gan čias po že me gė lių svo gū nė lius pi kuo ki te ge nė ki te Sau go ki te au ga lų šak nis Ba lan džio 9 24 d bul ves Ba lan džio 13 15 d kra pus kmy nus pan ko lius ka lend ras gars ty čias Ba lan džio 15 17 d sė ja mą sias gė les laiš ki nius svo gū nus pu pas pu pe les žir nius sau lėg rą žas Gėlynų grožis atsiskleidžia tinkamai juos įrengus 2016 m balandžio 7 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so de su reng ta me se mi na re Prak ti niai dar bai pa va sa rį so de ir gė ly ne jau nes nio ji moks lo dar buo to ja Ro ber ta Du bo sai tė Le peš ke vi čė pa sa ko jo apie gė ly nus kaip juos įsi reng ti ko kius au ga lus so din ti Pa sak spe cia lis tės pa grin di nė gė ly no pa skir tis puoš ti te ri to ri ją ir at kreip ti praei vių dė me sį R Du bo sai tė Le peš ke vi čė pa ta ria įren giant gė ly nus lai ky tis auk si nės pro por ci jų tai syk lės 3 5 8 tai yra tris da lis Sodus kuria iš popieriaus 2016 m balandžio 7 d Šiau lie tė tau to dai li nin kė Ali na Nek ra šiu vie nė pir mo ji Lie tu vo je so dus pra dė jo kur ti ne iš šiau dų o iš po pie riaus Ke lis šim tus so dų su kū ru si tau to dai li nin kė pa tir ti mi pa si da li jo kny go je Po pie ri niai so dai Šiau lių ap skri ties Po vi lo Vi šins kio vie šo jo je bib lio te ko je pa gau ti oro sro vės ra miai su ka si po ra de šim čių po pie ri nių so dų So dai la bai ra mi namai vei kia žvelg da ma į kū ri nius sa ko tau to dai li nin kė Mo bi lią ja po pie riaus plas ti ka su si do mė ju si A Indėnų daktaras 2016 m balandžio 7 d Ta vo gė lėGė li nin kasBe ne leng viau siai prie mū sų kli ma to pri si tai ko išei viai iš Šiau rės Ame ri kos Dau ge lis jų la bai pa na šūs į mū siš kius ki ti tar si atei viai iš vi sai ki to pa sau lio Ta čiau ne per ne lyg neįp ras tos iš vaiz dos kad er zi nan čiai iš si skir tų iš ap lin kos Tie siog ma žu mė lę ki to kie nei esa me įpra tę au gin ti Gal tuo ir pa trauk lūs ne si kė si na į tra di ci jas ne rei ka lau ja iš skir ti nio dė me sio Vie nas to kių atei vių ry ti nės Šiau rės Ame ri kos da lies nuo On ta rio iki Džor dži jos Pavasarį laikas genėti medžius ir krūmus 2016 m kovo 31 d Šiau lių uni ver si te to Bo ta ni kos so de su reng ta me se mi na re Prak ti niai dar bai pa va sa rį so de ir gė ly ne so do dend ro lo gas Vai das Juk ne vi čius pa sa ko jo apie tai ko dėl ver ta ge nė ti vais me džius vaisk rū mius ir de ko ra ty vi nius su me dė ju sius au ga lus Jis pa ta rė kaip tai da ry ti tai syk lin gai Il gai niui vais me džių vai ni kai su tan kė ja iš tįs ta į vir šų kar tais ša kos iš lie mens au ga smai liu kam pu ir vė liau at plyš ta ne ge ni mų vais me džių vai siai smul kė ja Pa sak V Spektaklio premjerai numezgė rūbus 2016 m kovo 31 d Jo niš kio kul tū ros cent ro vai kų ir jau ni mo teat ras Bend raam žiai šian dien ro do spek tak lio Aukš tyn ko jom prem je rą ku rios jau nie siems ar tis tams rū bus nu mez gė re ži sie riaus pa dė dė ja ir spek tak lio sta ty to ja Ra sa Rips kie nė Vai kų ir jau ni mo teat ro Bend raam žiai jau nie ji ar tis tai šian dien į sce ną žengs vil kė da mi megz tais bei ner tais rū bais ar ba rū bų de ta lė mis Do nal do Bi se to pa sa ko je Aukš tyn ko jom strak sės megz tas tri pirš tes pė du tes ant ko jų už si mo vu sios ir šy du bei Naudinga žinoti apie maisto priedus 2016 m kovo 31 d Iki mais to prie do pa tvir ti ni mo vi sa pu siš kai iš ti ria mas jo tok siš ku mas lei džia mi nau do ti tik tie prie dai ku rie po il ga lai kių ban dy mų su gy vū nais pri pa žįs ta mi ne kenks min

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1144267695&data=2016-04-26&pried=2016-04-21 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Gyvenimo spalvos,
  kęs pen si nio am žiaus grį žo į Lie tu vą Par si ve žė ir ru sę žmo ną Mar ga ri tą bei jos mo ti ną Lie tu vo je gy ve nan čius tė vus lan ko ir vai kai pa va din ti lie tu viš kais var dais Bi ru te ir Ro lan du Grįž ti į Lie tu vą pa sen ti bu vo Ro mual do sva jo nė Ją įgy ven din ti pa dė jo žmo na Mar ga ri ta pa si ren gu si gy ven ti sve ti mo je ša ly je Ro mual do Ra pa lo gim ti nė Ma žei kių Kiekviena epocha paliko savo griuvėsius 2016 m balandžio 16 d But niū nų kai mą Jo niš kio ra jo nas ser gė ja vos ke lios iš si mė čiu sios so dy bos ir so viet me čio pa li ki mas aš tuon bu tis Iš kiau lių komp lek so ir kar vi dės li kę griau čiai Sug riu vęs ir ke tu rio li kos bu tų dviaukš tis su ręs tas ant Ko ma ro dva ro pa ma tų 83 ejų me tų ūki nin kas An ta nas Ge ru tis dar me na kaip bul do ze riai dau žė ir skal dė dva ro sie nų ak me nis Kiek vie na epo cha tu ri sa vus griu vė sius Ry to šal tu kas den gęs žo lę šar ma bai gia nu tirp ti Pro au to mo bi lio lan gą švie čia dan gaus mė ly nė po Nuo šiandien iki grabo lentos 3 2016 m balandžio 16 d Bi tė ki taip jos nie kas ne va di no Nuo gi mi mo taip Gal kad ap va lų pil ve lį tu rė jo gal kad gel to nai dry žuo tą su kny tę vil kė jo o gal ir dėl var do Koks ten jos tik ras var das Nie kas ne be ži no Už gui ta be bal so ir sa vi gar bos Bi tė ir vis kas Bi tės ma ma ka dai se kai me bu vo tvar kos pa vyz dys Re gis net dul kė prieš nu kris da ma at si klaus da vo ar ga li ma Jei kam ba ry bu vo tai vis su dulkš luos čiu ran koj jei gu kie me tai vėl su ko kiu sku du ru ar įna giu tvar kai Krokuva susipynę lietuvių ir lenkų karalių likimai 1 2016 m balandžio 9 d Nors Kro ku vos is to ri ja pra si de da dar iki Len ki jos ka ra lys tės at si ra di mo is to ri jos šis mies tas mums pir miau siai sim bo li zuo ja tą epo chą kai lie tu vių ir len kų ga ly bė do mi na vo di de lė je da ly je Eu ro pos že my no Kro ku vo je ant kal vos stūk san tys Va ve lio rū mai abie jų tau tų bend rų val do vų ka rū na vi mo tuok tu vių lai do tu vių bei įpė di nių gi mi mo vie ta Jei gu jų žmo giš kie ji li ki mai gy ve ni mo ir mei lės is to ri jos bū tų ek ra ni zuo ti ki no sa lių žiū ro vai ir Os ka rų da lin to jai tie siog ne tek tų ža do Va ra ta rius ir gra žiau sia šiau lie tiš ka kal bi ke 8 2016 m balandžio 2 d Mo kyk los di rek to rius gi das gim na zis tas ir bar me nė to kią ko man dą su rin ko re ži sie rius An ta nas Glus ki nas sta tan tis spek tak lį skai ty mą Čia aš va ra ta rius ku ria me kal ba ma šiau lie tiš kai Ba lan džio vi du ry je šiau lie tiš ka kal ba skam bės ne tik Šiau lių bet ir Vil niaus sce no se Va kar pir ma sis spek tak lio tes tas žiū ro vams pri sta ty tas Šiau lių ka vi nė je Čin Čin Praė ju sių me tų ru de nį tuomet Šiau lių uni ver si te to Me nų fa kul te to Teat ro ka ted ros dės ty to jas A Glus ki nas ieš ko jo ak to rių Teatro šventėje atgimė knygnešiai 2 2016 m balandžio 2 d Jo niš ky je su reng ta šven tė vir to teat ro is to ri jos pa mo ka pri sta ty ta kny ga Žiem ga los teat ro tra di ci jos Joniškis Duobelė Lietuva Latvija rau do nu ki li mu žen gė pa pa ra cų už klup ti per so na žai iš praei ties ir da bar ties Jo niš kis nuo ket vir ta die nio vi dur die nio ta po teat ra lų sce na Spal vin gais dva ri nin kų rū bais vil kin tys kvies liai stai pė si mies to aikš tė je ly di mi flei tos me lo di jos Va ka rop Kul tū ros cent ro laip tais nu si tie sė rau do nas ki li mas Juo trau kė Jie dar neša Šilo Pavėžupio garbę 2016 m balandžio 2 d Jau še šio lik ta me am žiu je mi ni mas Ši lo dva ras prie Vė žu pio upe lio de vy nio lik to jo am žiaus pa bai go je ta po drau džia mos spau dos pla ti ni mo cent ru lie tu vy

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1144521111&data=2016-04-26&pried=2016-04-23 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sveikata, Sujungtos miesto ir rajono greitosios pagalbos pajėgos,
  ta riš kių kli ni kos Der ma to ve ne ro lo gi jos cent ro gy dy to ja der ma to ve ne ro lo gė In ga Ki sie lie nė ji pa sa ko jo apie ato pi nį der ma ti tą ir kaip jį gy dy ti Kad te ma ak tua li liu di jo ir į se mi na rą su si rin ku sių mo te rų pa tir tis Vie nos pa čios su si dū rė su šia li ga ki tų vai kus ka muo ja eg ze ma Pa sak I Ki sie lie nės ato pi nis der ma ti tas yra daž na li ga ja ser ga iki 20 pro cen tų vai kų ir Mokinių sveikata sparčiai prastėja 1 2016 m balandžio 12 d Lie tu vos mo ki nių svei ka ta spar čiai pra stė ja per dvi de šimt me tų dau giau nei dvi gu bai išau go re gė ji mo su tri ki mų skai čius net 85 pro cen tų pra di nių kla sių vai kų dan tys pa žeis ti ėduo nies Grės mę ke lia ir blo gė jan ti psi cho lo gi nė svei ka ta ku rią le mia so cia li nio bend ra vi mo sto ka pa ty čios mo kyk lo je ir šei mo je To kios min tys nu skam bė jo praė ju sį ket vir ta die nį Ža ga rė je Joniškio r su reng to je svei ka tą stip ri nan čių mo kyk lų konferencijoje seminare Svei ka tos mo ky mo ir li gų pre ven ci jos Ir seneliai ir vaikai apsinuodija vaistais 3 2016 m balandžio 5 d Nors dau giau sia žmo nių mirš ta nuo šir dies ir krau ja gys lių li gų on ko lo gi nių su si rgi mų ta čiau daž na mir ties prie žas tis bū na ir įvai rūs ap si nuo di ji mai Svei ka tos ap sau gos mi nis te ri jos Ekst re ma lių svei ka tai si tua ci jų cent ro Ap si nuo di ji mų in for ma ci jos biu ro va do vė gy dy to ja kli ni ki nė tok si ko lo gė Lai ma Gruz dy tė sa ko kad vy res nio am žiaus žmo nės daž niau siai ap si nuo di ja vais tais Kel mės vi suo me nės svei ka tos biu re vy ku sia me su si ti ki me gy dy to ja Lai ma Gruz dy tė LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKŲ PROFILAKTINIŲ SKIEPIJIMŲ KALENDORIUS 2016 m balandžio 5 d Skie pi ji mo es mė su ža din ti kū di kio imu ni nės gy ny bos sis te mas ne su ke liant žy mes nių kli ni ki nių po žy mių Vai kai yra imu ni zuo ja mi per ke lis pir muo sius gy ve ni mo mė ne sius ka dan gi vak ci no mis val do mo mis li go mis už si kre čia bū da mi la bai ma ži Kuo met bus už mirš ta skie pų nau da ir žmo nės ne be sis kie pys vis dau giau žmo nių su si rgs ir pla tins in fek ci jas ki tiems To pa sek mė pa di dė jęs ser ga mu mas mir tin gu mas komp li ka ci jų skai čius Spe ci fi nė efek ty viau sia Tuberkulioze serga ne vien alkoholikai 2 2016 m kovo 29 d Ko vo 24 ąją bu vo mi ni ma Tarp tau ti nė tu ber ku lio zės die na Ma no ma kad kas tre čias pa sau lio gy ven to jas yra už si krė tęs tu ber ku lio zės su kė lė ju Eu ro po je Lie tu va ženk liai pir mau ja tu ber ku lio zės at ve jų skai čiu mi 100 tūks tan čių gy ven to jų 32 7 at ve jo Mus len kia tik Ru mu ni ja Bul ga ri ja Ar mė ni ja Azer bai dža nas Šiau liuo se 100 tūks tan čių gy ven to jų ten ka 39 tu ber ku lio zės at ve jai Ri ta Švam ba rie nė Šiau lių vi suo me nės svei ka tos cent ro Užk re čia mų jų li gų pro fi lak ti kos ir Diabeto stažas 55 eri metai 2016 m kovo 29 d Al do na Goš tau tie nė ko vo mė ne sį mi ni dvi su kak tis 65 erių me tų gim ta die nį ir 55 erius me tus nuo die nos kai pir mą kar tą iš gir do diag no zę dia be tas Ji be ne vie nin te lė dia be to aso cia ci jos na rė Lie tu vo je tu rin ti to kį il gą šios li gos sta žą Mo te ris ne tik pa ti iš mo ko su li ga gy ven ti bet pa tir ti mi pa ta ri mais da li ja si su li ki mo bi čiu liais Stun gių kai me Jo niš kio ra jo nas gy ve nan ti Jo niš kio klu bo Vil tis pir mi nin kė Al do na Goš tau tie nė su si rgo vos de šim ties Koks yra bioritmų poveikis sveikatai ir gyvenimui 1 2016 m kovo 29 d Vie nas ki tą kei čian tys me tų lai kai se zo ni niai bio rit mai Prie šių ob jek ty viai cik liš kų gam tos po ky čių pri pran ta me ir ne

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924821&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Akmenės rajone, Duokim „gazo“ – kartodrome,
  for mą žai di mą Aš mėgs tu da ly va vo fut bo lo ir krep ši nio var žy bo se Kraš to ži nių inf Biblioteka paminėjo sukaktį 2016 m balandžio 12 d Įs tai gos is to ri ją ap žvel gė di rek to rė Zi ta Sin ke vi čie nė Vie šo sios bib lio te kos Vai kų li te ra tū ros sky riaus skai ty to jai pa ro dė teat ra li zuo tą kom po zi ci ją Būk su ma nim kny ga Lie tu vos ne prik lau so mų jų ra šy to jų są jun gos pir mi nin kas poe tas Vla das Bu ra gas ap ta rė kny gą apie Vie šo sios bib lio te kos veik lą Ra šy to ja Vi ta li ja Mor kū nie nė pri sta tė li te ra tū ri nę pro gra mą Stab te lė ji mai prie gy ve ni mo kny go se ir tik ro vė je ra šy to jos kū ry bą skai tė Šiau lių dra mos teat ro Kovus iš miesto reikia išbaidyti 10 2016 m balandžio 1 d Į re dak ci ją krei pę sis Kle men sas No rei kis tvir ti na kad tarp tau ti niai su si ta ri mai dėl re tos paukš čių rū šies ko vų ap sau gos ne prie žas tis jog šie spar nuo čiai kai kur Nau jo sios Ak me nės mies te sa vo pe rė ji mo vie tas ple čia ša li mais dau gia bu čių na mų Ir pik ti na gy ven to jus kark sė da mi terš da mi ap lin ką Pa sak K No rei kio Res pub li kos gat vės 16 ojo na mo gy ven to jai itin ken čia dėl di džiau sios ko vų pe rim vie tės mies te ša li mais Nau jo sios Ak me nės vieš bu čio Čia au gan čių dvie jų me džių ša ko se Tautodailininkas gelbėja senovines langines 2016 m kovo 31 d Kau ne gy ve nan tis au to rius Dzū ki jo je su rink tas lan gi nes tre ti me tai iš ta po šven tų jų gy ve ni mo mo ty vais Pa sak pa ro dos ku ra to riaus Min dau go Lau kio au to rius lan gi nes pir miau sia iš gel bė jo nuo ug nies su pu vi mo Pas kui nu gran dęs ne šva ru mus pa gal at si vė ru sią me die nos fak tū rą pa si ren ka pie ši nio siu že tą ir kom po zi ci ją Esu tar si lan gi nių gy dy to jas ku rias gel bė da mas nuo su ny ki mo už si krė čiau lan gi nių rin ki mo ir ta py mo aist ra tei gia A Akmenės gimnazistai vyks į Rusiją 4 2016 m kovo 29 d Ak me niš kiai tei sę at sto vau ti ra jo nui pel nė Sa vi val dy bės or ga ni zuo to je at ran ko je Jo je da ly va vo 12 gim na zis tų iš Ak me nės ir Nau jo sios Ak me nės Ra mu čių gim na zi jų Pris ta ty ti 7 gam tos moks lų pro jek tai Ko mi si ja ge riau siai įver ti no Ak me nės gim na zi jos auk lė ti nių pa siū ly mus kaip biop las tą pa nau do ti bui ty je At lik tus ty ri mus at ran ko je pri sta tė de šim to kai In ga Ju sy tė ir Vi lius Šiur kus tad abiems su teik ta tei sę vyk ti į kon fe ren ci ją Ta čiau gim na zis tai Koncertavo muzikantai iš Vokietijos 2016 m kovo 24 d At li kė jai gro jo me lo di jas flei to mis klar ne tais Lie tu vių liau dies me lo di jų at li ko Nau jo sios Ak me nės mu zi kos mo kyk los auk lė ti niai Kraš to ži nių inf Eksponuojami margučiai 2016 m kovo 24 d 2015 me tų tau to dai lės kū ri nių pa ro do je Auk so vai ni kas Jad vy ga Ma čiū nie nė ap do va no ta dip lo mu už mar gu čių rai žy mo su bti lu mą Klai pė dos ra jo ne gy ve nan čios 65 erių me ni nin kės kū ri niai puo šia drau gų ir gi mi nių na mus yra iš ke lia vę į Slo va ki ją Ru si ją JAV Pran cū zi ją Kraš to ži nių inf Vertėja skambino Tibeto varpais 2016 m kovo 22 d Vieš nia pa skai tė iš vers tos Ni ko la jaus Re ri cho kny gos Mo ri jos gė lės iš trau kų Ver tė ja sa kė kad au to riaus poe zi ja pri me na Ti be to var pų mu zi ką pa ti jais pa skam bi no Flei ta gro jo Ak me nės gim na zi jos moks lei vė Klau di ja Iva no vai tė jos bend ra moks liai Eid vi lė Jan kaus kai tė Ri man tė Lap šy tė Eg lė Rin gy tė Vy te nis Pu zo nas Mar kas Jo nui tis skai tė N Re ri cho ei lių jas api bū di no lie tu vių kal bos mo ky to ja Ri ta Rin gie nė Kraš to ži nių inf Savivaldybės būstų neįperka nuomininkai 2016

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1144142265&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive