archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Atidengta lenta tarpukario gydytojui,
  Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Atidengta lenta tarpukario gydytojui Komentarai 3 Joniškietė 2016 04 22 13 57 Ripskytė didesnių problemų rajone apie kurias žmonės norėtų sužinoti nebemato o užsiima tuščiais tauškalais kurie t p labai retai pasirodo Ir redakcijos dėl tokio savo darbo išvis nesusigėsta toliau atbaidinėja rimtus skaitytojus Te atleidžia jiems landzbergiai o 2016 04 22 11 18 čia gi ne žydas nesuprantu Emilija 2016 04 21 09 48 Čia priėjo bobutė ir pasakė Je seniau buvo daktarų į namus ateidavo patardavo Pažiūrėdavo kokių vaistų ligonis namuose turi Nereikėjo pirkti jei namuose vaistų yra O dabar kažkam pasakė po insulto esi Bet kojas turi gali iki poliklinikos ateiti Arba temperatūra vaikui 39 6 tai nusimuškite temperatūrą ir ateikite Mums leidžia vykti tik pas vaikus

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-21&id=1461165472&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Šiaulių regione – pavyzdiniai ekologijos sprendimai,
  si da ran čias at lie kas Pro ce sas 100 pro cen tų au to ma ti zuo tas Ant ri nių ža lia vų rū šia vi mo li ni ja kaip at ro do iš pir mo žvilgs nio vei kia gan pa pras tai iš gy ven to jų ir įmo nių su rink tos ir šiukš lia ve žė mis į Spe cia li zuo to trans por to te ri to ri ją at ga ben tos ant ri nės ža lia vos kel tu vu pri sta to mos į va di na mą jį mai šų dras ky tu vą įrenginį do za to rių ku rio už duo tis su skirs ty ti ža lia vų srau tus Vė liau ža lia vos ke liau ja į va di na mą jį būg ną ku ria me jos su skirs to mos pa gal dy dį Į 0 60 mi li met rų di du mo būg no sky les su kren ta smul kiau sios at lie kos duže nos že mės ir ki tos smul kiau sios 60 320 mi li met rų sky lės skir tos stam bes nėms at lie koms at skir ti Ats kir tos mi nė ta me būg ne šios at lie kos ke liau ja į op ti nį se pa ra to rių ku ria me at lie kos panaudojant švie są skirs to mos į dvi rū šis po pie rių ir ne po pie rių plas ti ką O di džio sios at lie kos iš būg no ke liau ja tie siai į plas ti ko ir kar to no li ni jas Kom piu te ri zuo ti įren gi niai šias ža lia vas dar kar tą per žiū ri per ren ka ir pa siun čia pre suo ti Anot UAB Spe cia li zuo tas trans por tas di rek to riaus And re jaus Ba ri no vo anks čiau ant ri nės ža lia vos bu vo rū šiuo ja mos vien ran ki niu bū du to dėl per va lan dą pa vyk da vę iš rū šiuo ti tik apie pu sę to nos ant ri nių at lie kų Šiuo lai kiš kos li ni jos ne rei ka lau ja žmo gaus ran kų o dar bas kur kas efek ty ves nis per va lan dą at lie kų iš rū šiuo ja ma maž daug pen kis kar tus dau giau apie 2 3 to nos Pa lei dus kom piu te ri zuo tas rū šia vi mo li ni jas įmo nės dar bi nin kai jas tik pri žiū ri ir tai so klai das Pa vyz džiui įren gi nys neat pa ži no to dėl ne tei sin gai at sky rė plas ti ko ga mi nį nuo po pie riaus To kiu at ve ju pro ce są

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165497 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • R. Paksas. Europos Sąjunga šiandien – tarsi rūpesčių kupinas maišas,
  ke lią ieš ko tik nau jų prie globs čio ga li my bių Ma no nuo sta ta ki to kia mus bend ri jos pi lie čiai iš rin ko rū pin tis bū tent jų o ne at bė gė lių in te re sais tad ir rū pin ki mės Nuo su si ta ri mo su Tur ki ja dėl mig ran tų grą ži ni mo praė jo be veik mė nuo Tu ri me ke lis šim tus grą žin tų ne le ga lių mig ran tų ir ke lio li ka le ga liai iš Tur ki jos į ES at vy ku sių Si ri jos ka ro pa bė gė lių Tu ri me ir riau šes Grai ki jos Ma ke do ni jos pa sie ny je prin ci pi nę Če ki jos nuo sta tą prieš bet ko kias mig ran tų pa skirs ty mo kvo tas Aust ri jos nu si tei ki mą ir konk re čius veiks mus stip rin ti sa vo sie nos ap sau gą ES pa vy ko bent iš da lies ap ri bo ti pro ble mos au gi mo mas tus ta čiau pa ti pro ble ma iš es mės nė ra spren džia ma Neuž mirš ki me ir dar vie no fak to į Eu ro pą kar tu su pa bė gė liais pa te ko kaip tei gia ma ir apie 5 tūks tan čiai te ro ris tų Tur būt ne ap si pirk ti jie čia su plau kė bet lau kia tam tik ro lai ko ir sa vo re li gi nių va dų nu ro dy mo Jei gu Eu ro pos ly de riai neat ras va lios ryž tin giems veiks mams veiks mai ku rių ga li grieb tis at vy kė liai bus skau dūs eu ro pie čiams Eu ro pos Są jun ga šian dien yra tar si rū pes čių ku pi nas mai šas ir mes ne be tu ri me lai ko tuš čioms dis ku si joms Ap mau du kad tuš čių dis ku si jų ne ven gia ir Lie tu vos po li ti kai Kad ir dis ku si jos dėl vi daus rei ka lų mi nist ro Iš pra džių dėl jo at si sta ty di ni mo Vė liau dėl kan di da tų tei ki mo Ga liau siai jau pa sky rus nau ją mi nist rą ku riam be ki tų pro ble mų spren di mo teks ieš ko ti ir bū dų pa ža bo ti kai ku rias į po li ti ką ve lia mas tei sė sau gos ins ti tu ci jas leng va ran ka be si mė tan čias prie lai do mis o ne įro dy mais grįs tais įta ri mais Eu ro

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165498 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Unikalus G. Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos,
  ją lai ku ne pa ren gus tech ni nio pro jek to bu vo pra ras ta Nor ve gi jos fon dų pa ra mą na mui re konst ruo ti vė liau eu ro pi nė pa ra ma nu kreip ta ki tiems kul tū ros ob jek tams Šie met Kul tū ros mi nis te ri jos fi nan sa vi mą pa vy ko gau ti nes bu vo priim tas praė ju sią ka den ci ją Sa vi val dy bės at mes tas Kul tū ros pa vel do de par ta men to KPD pa siū ly mas bend ra dar biau ti skir ti po re konst ruk ci jos pa tal pas pa vel do sau gi nin kams Da bar su tar ta jog at nau jin ta me G Bag do na vi čiaus na mo ant ra me aukš te įsi kurs KPD Šiau lių sky rius pir ma me veiks Sa vi val dy bės kul tū ros pa vel do in for ma ci nis cent ras ir me mo ria li nė eks po zi ci ja S Tu mė nas pa brė žė jog Auš ros mu zie jus sa vo fon duo se sau go 3 000 G Bag do na vi čiaus dar bų Pa ty rę ran go vai Vie šo jo pir ki mo kon kur są ran gos dar bams vyk dy ti lai mė jo UAB Tel šių meist ras Su tar ties ver tė 700 tūks tan čių eu rų Pa gal su tar tį dar bai tu ri bū ti at lik ti per ket ve rius me tus VĮ Lie tu vos pa mink lai di rek to riaus pa va duo to jas Jau nius Ka va liaus kas in for ma vo jog kon kur se da ly va vo trys ran go vai Tel šių meist ras pa si rink tas pa gal kai ną ir ati ti ki mą ko ky bės rei ka la vi mams G Bag do na vi čiaus na mas yra tar pu ka rio ar chi tek tū ros mo der niz mo sti liaus me di nis pa sta tas iš siski rian tis gra žio mis de ta lė mis Pats dai li nin kas jį pro jek ta vo ir sta tė apie 1930 me tus kon sul tuo da ma sis su žy miu in ži nie riu mi Ka ro liu Rei so nu Na me be elekt ros dau giau jo kių ko mu ni ka ci jų nė ra Ka dan gi jį rei kia pri tai ky ti ad mi nist ra ci nei pa skir čiai rei kės įreng ti van den tie kio nuo te kų šil dy mo ry šių sis te mas J Ka va liaus kas tei gė jog ran go vai yra pa ty rę dirb ti

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165485 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Unikalus G. Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos,
  dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Unikalus G Bagdonavičiaus namas sulaukė rekonstrukcijos Komentarai 5 Emilija 2016 04 22 14 15 Kas užsakė pagrabą KPD tai atpirkimo ožiai Meras palaimino Žmonių mažėja o valdininkėliams patalpų maža Gal ne tą fotografą išsirinkome arba meras į komandą judučių prisiėmė Gaila bet tenka pripažinti Sugadinote nuotaiką einu virtuvės šveisti ant to pykčio Emilija 2016 04 22 10 39 Tai pagarbas G Bagdonavičiaus namui Verkti norisi Dėl tokių valdininkėlių sprendimų Atsakysit Paminėsit mano žodį netiesa 2016 04 22 08 12 pokštas su galva ne Bagdonavičiaus išmislas Tai įvykis Kunicko namuose Neklaidinkit šiauliečių ir 2016 04 21 09 26 tai ne apie Bagdonavičių o apie toli gražu ne tokį garsų dailininką Gerb laisvas 2016 04 21 08 02 Štai paskelbta naujiena Parašykit ką nors Šiauliečiams apie tą iškilų menininką kurio namo remontu užsiims kvalifikuoti meistrai Teko kažkur skaityti kad jis buvo didelis pokštininkas kartą jis žmonai vos nuomario neįvarė kai ji grįžusi namo pamatė ant stalo padėtą kraujo baloje savo vyro galvą Na išpjovė skylę stale iškišo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-21&id=1461165485&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiau­lie­tiš­kas spek­tak­lis išė­jo pas žiūrovą,
  kas ten die sis Ta pra sme man atei tis nė ra svar bi Vie nin te lis klau sims kyl kaip čia da ba taip mes su Ve ga bū sim pora svars tė Va ra ta rius Dau gu mos sce nų veiks mas vyks ta ba re ša lia ba ro sta lo Siu že te pa si ro do dar ke li vei kė jai Uo lis Va ra ta riaus vai kys tės drau gas Što fe riuks gra mu kų stum dy to jas Pe žas ka ba ko sa vi nin kas Spek tak lis ku ria mas pa gal Ped ro Len co kny gą Čia aš va ra ta rius Ją Ri man tas Kmi ta ir Mar kas Ro du ner iš ver tė į šiau lie tiš ką kal bą To dėl ji ir nu spal vi na pa sa ko ji mą Man da lam pač ki Res pekts Pe že Man kaž kas pa šnibž die ja ka šian dien ta va gim šė Vei kė jai į veiks mą įtrau kia ir sė din čius žiū ro vus Su jais su si kim ba ran ko mis imi tuo ja ano ni mi nių nar ko ma nų su si rin ki mą ku rio me tu Va ra ta rius dar kar tą iš si ža da ža lin gų įpro čių Ar ba kre pia si į au di to ri ją Aš vi sus čia pa žįs tu Ta ve ta ve ta ve I ta ve da pa žįs tu Vi sus per so na žus įkū ni ja ke tu ri ne pro fe sio na lai at rink ti at vi ro se dirb tu vė se Tai Šiau lių San do ros pro gim na zi jos di rek to rius Kęs tu tis Šal tis ak to ri nes stu di jas Šiau lių uni ver si te te bai gu si da bar bar me ne dir ban ti Mo ni ka Geš tau tai tė Didžd va rio gim na zi jos ket vir to kas Kor ne li jus Stuč kus re ži sū ros stu di jas Klai pė dos uni ver si te te bai gęs gi das Do na tas Jo kū baus kis Ak to riai kei čia si vaid me ni mis Va ra ta rių vai di na vi si trys ak to riai vy rai Spek tak lį per kels į ba rą Iš pra džių Šiau lių pub li kai bu vo pa ro dy tas es ki zas Praė ju sią sa vai tę Vil niu je ir Šiau liuo se pri sta ty tas ko ne pu sant ros va lan dos tru kęs spek tak lis skai ty mas to bu les nis va rian tas Re ži sie rius An ta nas Glus ki nas pla nuo ja spek tak lį ro dy

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460991498 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiau­lie­tiš­kas spek­tak­lis išė­jo pas žiūrovą,
  balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Šiau lie tiš kas spek tak lis išė jo pas žiūrovą Komentarai 1 Donats 2016 04 21 09 34 Ponia žurnaliste Donata pavardie

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-20&id=1460991498&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Tailando princesė aplankė Kryžių kalną,
  prin ce sė Ma ha Čak ri Si rind horn Ma ha Chak ri Si rind horn sa vait ga lį ap lan kė Kry žių kal ną Čia ją ly dė jo Kry žių kal no Pran ciš ko nų vie nuo ly no vie nuo lis And rius Vie nuo lis pa pa sa ko jo prin ce sei Kry žių kal no is to ri ją ir pa ro dė ver tin gus įdo mius kry žius Prin ce sė su de le ga ci ja ap žiū rė jo Šiau lių ra jo no tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent re įreng tą gin ta rų eks po zi ci ją įsi gi jo ke le tą su ve ny rų Šiau lių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos Pa vel do sau gos ir tu riz mo po sky rio ve dė ja Kris ti na Ste po na vi čie nė ir Šiau lių ra jo no tu riz mo ir vers lo in for ma ci jos cent ro dar buo to ja Li na Šu kie nė įtei kė prin ce sei ir jos de le ga ci jai pri si mi ni mo do va nas Kry žių kal no al bu mą Šiau lių ra jo no kny gą Kry žių kal no lanks ti nu kus Šiau lių ra jo no že mė la pį bei ran kų dar bo ke ra mi nį var pe lį Taip pat prin ce sei bu vo įteik ta Rū tos fab ri ko sal dai nių dė žė Gin ta ro ke lias Prin ce sė Ma ha Chak ri Si rind horn pa dė ko jo už do va nas ir nu sku bė jo prie ne mo ka mų lei di nių sten do ten ji pa siė mė jai pa tin kan čių lanks ti nu kų Ma ha Chak ri Si rind horn yra tre čias iš ke tu rių Tai lan do ka ra liaus Bhu mi bo lo Adu lya de jo ir ka ra lie nės Si ri kit vai kų ant ra ei lė je į sos tą Ji stu di ja vo me nus ir is to ri ją ta jų kal bą dės tė is to ri ją Chu la chomk lao ka ra liš ko jo je ka ro aka de mi jo je 1996 me tais jai su teik tas ge ne ro lo laips nis Tai lan do prin ce sė Ma ha Čak ri Si rind horn ak ty viai už sii ma hu ma ni ta ri ne ir lab da rin ga veik la švie ti mo vi suo me nės svei ka tos mo te rų ir vai kų tei sių ap sau gos sri ty se Prin ce sė yra pir mo ji pir mo ji Tai lan do

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460991499 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •