archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Tailando princesė aplankė Kryžių kalną,
  Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Tailando princesė aplankė Kryžių kalną Komentarai 3 alei 2016 04 22 19 33 Iš ten pat iš kur tu žali Emilijai 2016 04 22 10 30 ale iš kur tokia mužikali Emilija 2016 04 20 08

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-19&id=1460991499&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Akcijos „Darom“ organizatoriai užgavo akluosius,
  lia lo pir mi nin kė Gu ber ni jos mik ro ra jo ne vei kia Ak lų jų ir silp na re gių įmo nė Spin du lio gat vės kvar ta lo dau gia bu čiuo se gy ve na čia dir ban čių žmo nių šei mos Kvar ta las iki šiol tik šne ka mo jo je kal bo je bu vo pa va di na mas ak liu kais ir tai pik ti no žmo nes ypač ak luo sius sa kė I Skei vie nė Ne kar tą ban dė me at kreip ti dė me sį kad toks pa va di ni mas pa brė žian tis žmo gaus ne ga lią žei džia žmo nes o da bar jis iš kel tas ir į vie šą erd vę ir dar Sa vi val dy bės tink la la py je Ir ma Ga jaus kai tė VšĮ Mes Da rom Šiau lių mies to koor di na to rė Šiau lių kraš tui sa kė jog pa ti pa kei tu si Gu ber ni ją į Ak liu kus Ne ži no jau kaip ki taip tiks liau api bū din ti vie tą ku rio je vyks tal kos dar bai Man sa kė jog Gu ber ni ja pa va din ti nė ra tiks lu Jei gu ką įžei džiau la bai at si pra šau Koor di na to rė pa ti jaut riai su rea ga vo iš kar to po spau dos kon fe ren ci jos pa tai sė Sa vi val dy bės tink la la py je in for ma ci ją apie DA ROM taš kus įra šė Gu ber ni jos pa va di ni mą Ra gins rū šiuo ti Šių me ti nė ak ci ja vyks ba lan džio 23 die ną tal ki nin kai kvie čia mi į tal ką nuo 10 va lan dos Iki ba lan džio 20 die nos ga li ma re gist ruo ti tvar ky ti nas vie tas Mies te apie 35 tvar ky ti nos vie tos jau užre gist ruo tos Ak ci ja da ro ma tik vie šo sioms erd vėms tvar ky ti I Ga jaus kai tė pa brė žė jog re gist ruo ti vie tas bū ti na nes tik iš jų bus iš ve ža mos per ak ci ją su rink tos at lie kos Pag rin di nės tal kos vie tos Lie po rių Dai nų Cent ri nis Talk šos Sal du vės par kai Jau nų jų gam ti nin kų cent ro va do vas Gin ta ras Oliš ke vi čius in for ma vo jog ypač vy riš kų ran kų rei kės Talk šos par kui va ly ti iš kirs tas me džių ša kas su ne šio ti į vie ną vie tą Čia jos bus iš

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460991500 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Akcijos „Darom“ organizatoriai užgavo akluosius,
  val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Akcijos Darom organizatoriai užgavo akluosius Komentarai 5 Emilija 2016 04 20 09 11 Jie nenori būti susiję su tam tikrais partijos veikėjais Kurie dėl pilvo poreikių nebežais teatro VISŲ DĖMESIUI 2016 04 19 17 53 Aklųjų kombinato jau seniai nebėra Jau antras dešimtmetis VŠĮ AKSIDA o ir toj Spindulio gatvelej tų aklųjų belikę vos kelios dešimtys O Gu bernijos rajonu vadinosi dar caro laikais Gubernijos rajono gyventojas 2016 04 19 16 23 Dažnai girdime akliukai šnekamoje kalboje Nepatinka bet ką darysi Čia kaip su keiksmažodžiais Bet dabar savivaldybės tinklapyje laisvas 2016 04 19 14 44 Tai Aklųjų kombinatas iš vis Sibiro vertas pavadinimas Ieškokit sliekų dirvoje jau atšilo Mikrorajono gyventoja 2016 04 19 13 26 Manau kad akcijos organizatoriams turėtų būti gėda juk XXI a žmonės baigę aukštuosius mokslus ir nesugeba tinkamai pavadinti

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-19&id=1460991500&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Aktoriaus šventėje vilnijo jausmų bangos,
  bi čiu lius sce no je ir sa lė je įkvė pė nuo šir diems svei ki ni mams ruta skrastas lt S Ja ku baus kas skai tė An ta no A Jo ny no ei les iš ei lė raš čių rin ki nio Kam ba rys Ei lių bliu zui aš vie na ran ka pa sau lio ar fą lai kau o ki ta brau kiu per pu šų sty gas va ri nes pri ta rė mu zi kos bliu zas Sce no je kar tu su ak to riu mi nuo tai ką kū rė Gin tau tas Gas ce vi čius mu ša mie ji Gin ta ras Dzi do li kas kla vi ši niai Eli gi jus Ži lins kas gi ta ra Ju bi lie jaus iš va ka rė se ak to rius Šiau lių kraš tui tei gė pa si rin kęs nuo jau nys tės ar ti mo poe to ei les kad ap mąs ty tų ir sa vo gy ve ni mą pa si da ly tų jaus mais ku rie bu vo ir yra Sce no je jais da li jo si dos niai Pats S Ja ku baus kas ti kė jo si jog bus ty lus ap mąs ty mų va ka ras bet to kia bu vo tik pir mo ji da lis Kai nu skam bė jo pa sku ti nis po smas su žo džiais vis kas tru pu tė lį gra žiau ne gu iš tik rų jų bet iš tik rų jų vis kas dar tru pu tė lį gra žiau ak to rių už griu vo la vi na plo ji mų ir nuo šir džių svei ki ni mų An ta nas Venc kus teat ro me no va do vas su lau žy da mas svei kin to jų su bor di na ci ją į sce ną pir mą jį pa kvie tė A A Jo ny ną Poe tas įtei kė do va ną ku ri jo žo džiais pa dės ak to riui pro lan gą pa si žiū rė ti į žvaigž des Svei ki no ju bi li a tą me ras Ar tū ras Vi soc kas Kul tū ros mi nist ro S Bi ru čio svei ki ni mą įtei kė mi nist ro pa ta rė ja Dan guo lė Mar tin kie nė Sei mo Pir mi nin kės L Grau ži nie nės ak to riaus stu di jų kur so drau gas reži sie rius ir bu vęs Sei mo na rys Ju lius Dau tar tas Sa lė je bu vo gau su teat ra lų su va žia vu sių iš vi sos Lie tu vos Ak to riai re ži sie riai bu vę stu di jų drau gai svei ki no ko le gą kas šmaikš čiu žo džiu kas dai no mis kas su vai din ta

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460993334 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Aktoriaus šventėje vilnijo jausmų bangos,
  savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Aktoriaus šventėje vilnijo jausmų bangos Komentarai 1 Emilija 2016 04 20 12 10 Švenčiu gyvenimo teatrą kiekvieną dieną

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-19&id=1460993334&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Nepagydomiems ligoniams nori įkurti slaugos ligoninę,
  li go mis ser gan čių žmo nių ne ma žė ja Daž nai bū na kad dėl pa blo gė ju sios svei ka tos li go niai ne be ga li bū ti na muo se Ta da jie va žiuo ja į li go ni nę Ta čiau to kiems žmo nėms rei ka lin gas ne pa pras tas o pa lia ty vus gy dy mas simp to mų mal ši ni mas aiš ki no S Pet ke vi čie nė Ji ti ki na kad pa slau gos bū tų ne mo ka mos Bai siau sias simp to mas skaus mas Įs tai gos di rek to rė sa ko kad da bar cent ras ana lo giš ką pa lia ty vią pa gal bą tei kia am bu la to riš kai ir li go nių na muo se Am bu la to riš kai dir ba me tik dar bo die no mis Šiuo me tu lan ko me apie 20 Šiau lių ap skri ty je gy ve nan čių li go nių Ta čiau to kia me hos pi se bū tų ga li ma pri jung ti kvė pa vi mo ir ki tus apa ra tus Bū tų kur kas pa to giau ir efek ty viau paaiš ki no S Pet ke vi čie nė Jos tei gi mu dau gu ma įstai gos pa cien tų ser ga on ko lo gi nė mis li go mis ar ba šir dies ne pa kan ka mu mu Do mi nuo ja se ny vo am žiaus žmo nės ta čiau pa si tai ko ir vos dvi de šimt me tį per ko pu sių žmo nių Pas mus pa ten ka li go niai ku riems jau ne be pa de da joks spe ci fi nis gy dy mas imu no te ra pi ja che mo te ra pi ja ra dio te ra pi ja chi rur gi nis įsi ki ši mas Bai siau sias simp to mas skaus mas Jį sun kiau sia nu mal šin ti Ta čiau pa cien tai jau čia ir du su lį bai mę ne ri mą tai rei kia taip pat val dy ti paaiš ki no įstai gos di rek to rė Cent re dir ba de šim ties žmo nių ko man da trys gy dy to jai trys slau gy to jos du so cia li niai dar buo to jai bu hal te rė va dy bi nin kas Pa sak S Pet ke vi čie nės nors tei kia mas pa slau gas kom pen suo ja Vals ty bi nė li go nių ka sa lė šų vis kam neuž ten ka Rei kia mai įran gai lė šos su ren ka mos iš pa pil do mų Pa lia ty vios pa gal bos ir slau gos cent ro veik lų lab da

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1460738696 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Nepagydomiems ligoniams nori įkurti slaugos ligoninę,
  Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Nepagydomiems ligoniams nori įkurti slaugos ligoninę Komentarai 4 Ji 2016 04 18 16 23 Taip pasaulinėje praktikoje funkcionuoja hospiai sunkiai sergantiems pacientams Ten dirba profesionalai ir tai nėra slaugos ligoninė kurias mes pripratę matyti Lietuvoje kur vyrauja konvejerinė slauga ir daugumoje apie slaugos kokybę kalbėti net neverta Pasaulyje šio tipo ligoninės yra išlaikomos ir remiamos bendruomenės o ne valstybės Todėl kad valstybė Jums gali pasiūlyti tik valdišką priežiūrą o ne užtikrinti orų gyvenimą taip gerai supratote gyvenimą iki mirties tikrai 2016 04 18 12 52 labai reikalinga paslauga pvz sunkiai susirgusiam vienišam žmogui taip 2016 04 16 17 13 traku gatveje esantis pastatas tokiems ligoniams yra per mazas nera lifto siauliu miestui tikrai per mazas laisvas 2016 04 16 15 45 Nepagydomiems ligoniams nori

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-16&id=1460738696&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Konfliktams spręsti mokyklos stokoja specialistų,
  li niam pe da go gui ar ug dy mo įstai gos va do vui Jie vai ką iš si ve da su juo bend rau ja aiš ki na si pro ble mas Jei rei kia iš kvie čia tė vus Trūks ta spe cia lis tų R Jas mon tie nė sa ko kad dau gu mo je ša lių vie nas mo ky to jas jau se niai ne be dir ba su vi sais kla sės mo ki niais Lie tu vo je pe da go gas tu ri mo ky ti ir 30 mo ki nių kla sę Jos nuo mo ne su pro ble miš kais vai kais tu rė tų dirb ti ne mo ky to jai o tik spe cia lie ji pe da go gai To kia pra kti ka tai ko ma už sie ny je Yra spe cia lis tai ku rie pa žįs ta kiek vie no je kla sė je ar gru pė je esan čius pro ble miš kus vai kus Su jais la bai daug dir ba vi si spe cia lu sis pe da go gas psi cho lo gas Jei vai kas ne tvar do emo ci jų pyk čio jį pe da go gas iš si ve da iš kla sės Jį mo ko at ski rai To kiems vai kams net at ski ri pa mo kų tvar ka raš čiai su da ro mi pa sa ko ja R Jas mon tie nė Ji sa ko kad ir Lie tu vo je to kia sis te ma ga lė tų eg zis tuo ti Mo kyk lo se tu rė tų at si ras ti pa kan ka mai pa reng tų spe cia lis tų Jei tau py si me švie ti mui tu rė si me leis ti pi ni gus ka lė ji mams ir spe cia lioms ug dy mo įstai goms Juk vai kai ne kal ti kad jie yra to kios pri gim ties Jų pro ble mos ky la nes daž nas vai kas šei mo je yra ap leis tas ma no pe da go gė Dau gė ja vai kų su el ge sio pro ble mo mis Šiau lių mies to pe da go gi nės psi cho lo gi nės tar ny bos so cia li nė pe da go gė Li gi ta Mic kie nė sa ko kad įstai ga kas met su lau kia vis dau giau mo ki nių tu rin čių emo ci jų ir el ge sio pro ble mų El ge sio su tri ki mai pa čios di džiau sios vai kų pro ble mos Jų tu ri vis jau nes ni vai kai Ke le rius me tus pas mus atei na net iki mo kyk li nu kai Daž nai mo kyk lų va do vai ir pe da go gai ne ži no ką su to kiais vai kais da ry ti pri pa ži no L Mic kie nė Ji sa ko kad mo ky to jai konf lik tuo jan tį vai ką ga li auk lė ti tik pe da go gi nio po vei kio prie mo nė mis po kal biais dis ku si jo mis Be ne dau giau siai pro ble mų pa de da iš spręs ti mo ky to jo tė vo ir vai ko tria da Svar bu kad pe da go gas ir tė vai ne siek tų lai mė ti vie ni prieš ki tą Ta čiau šiais lai kais įtrauk ti tė vus la bai su dė tin ga Tė vai kar tais ne pri pa žįs ta nei gia pro ble mą sa ky da mi Jis na mie la bai ge ras jei mo kyk lo je yra ki taip tai jau jū sų pro ble ma Tė vai daž nai ne tu ri lai ko spręs ti pro ble mų O gal ne no ri Gal ži nių trūks ta Neaiš ku kas kal tas Vai ko pro ble mas pa ma to kai jos bū na la bai aki vaiz džios pa tir ti mi da li jo si so cia li nė pe da go gė Ar išei tis tei si nės prie mo nės L Mic kie nės nuo mo ne pro ble mų ky la nes el ge sio su tri ki mų tu rin čio mo ki nio nė ra kur dė ti Jiems ga lė tų pa dė ti spe cia li zuo tos įstai gos Di rek to rius į po li ci ją ga li kreip tis tik ta da jei vai ko el ge sys ke lia dis kom for tą ne sau gu mą kla sės drau gams o ne mo ky to jui sa ko L Mic kie nė Ji ma no kad mo ky to jui pa čiam im tis tei si nių prie mo nių ir gin tis nė ra leng va pro ce dū ra ne ma lo ni kai nuo ja lai ko Šiau lių ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to at sto vė spau dai Gai lu tė Smag riū nie nė in for ma vo kad mo ky to jai dėl mo ki nio el ge sio į po li ci jos pa rei gū nus ga li kreip tis bend ra tvar ka Pa ra šy ti pa reiš ki mą dėl pa tir to smur to pa ty čių gar bės ir oru mo įžei di mo gra si ni mo su si do ro ti Įvy kio ap lin ky bės ti ria mos įsta ty mų nu ma ty ta tvar ka Ski ria ma ad mi nist ra ci nė ar ba bau džia mo ji at sa ko my bė Bū ti rūs čiam bet ne gai lė ti

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461340919 (2016-04-26)
  Open archived version from archive