archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Gyventojai gavo laišką su baltais milteliais,
  iš S Šal kaus kio gat vės dau gia bu čių pa što dė žu tė je ras tą laiš ką su bal tos spal vos mil te liais Pra ne ši mas ant ko jų su kė lė ope ra ty vią sias tar ny bas edita skrastas lt Bu to ku riam pri klau so pa što dė žu tė su ne ri mą su kė lu siu laiš ku 88 me tų sa vi nin kas Bend ro jo pa gal bos cent ro te le fo nu 112 pa skam bi no li kus de šim čiai mi nu čių iki de vy nių ry to Gy ven to jas pra ne šė kad laiš kas ku ria me kaip paaiš kė jo bu vo įdė tas po lie ti le ni nis mai še lis su bal tais bi riais mil te liais dė žu tė je gu lė jo kar tu su rek la mi ne skra ju te Pa rei gū nai su rea ga vo žai biš kai Prie nu ro dy to na mo be ma tant iš vy ko vi sų ope ra ty vių jų tar ny bų spe cia lis tai po li ci ja ug nia ge siai grei to sios me di kai Apie ra di nį in for muo ti ir Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro Šiau lių de par ta men to spe cia lis tai Įver ti nus ga li mą grės mę dau gia bu ty je bu vo įves tas pla nas Sky das Te ri to ri ja ap tver ta Laip ti nė je spe cia lis tai iš ma ta vo ra dia ci nį fo ną ku rį

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253395 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras,
  žmo nėms edita skrastas lt Jei ne lei džia tin ka mai at sto vau ti žmo gui vien dėl at ly gi ni mo šio se pa rei go se ne sė dė siu Šiau lių kraš tui sa kė 58 me tų po li ti kas Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas G Gry bės žo džiais prie pa sku ti nio sios jis pri ves tas dėl ne su ta ri mų su val dan čią ja dau gu ma Įsi vaiz duo ki te aš bū da mas me ro pa va duo to ju ke lis kar tus ei nu aiš kin tis į Eti kos ko mi si ją ei nu į An ti ko rup ci jos ki tas kar tė lio ne slė pė G Gry bė Dėl ko Ogi dėl to kad at sto vau ju žmo nėms Lin ku vo je ne lei dau iš na mų iš mes ti mo ters su vai ku ne lei dau iš pjau ti eg lių Vyks ta ne gra žūs žai di mai Vis dėl to me ro pa va duo to jas dėl sa vo pa si trau ki mo iki ga lo dar nė ra tik ras Spren di mas bus priim tas ba lan džio 28 die ną įvyk sian čia me Sa vi val dy bės ta ry bos po sė dy je Ga lė čiau dirb ti ir ži nau kad su ge bu dirb ti nuo šir džiai ir kva li fi kuo tai Bet man ne tu ri bū ti truk do ma tei gė me ro pa va duo to jas Po ba lan džio 28 die ną įvyk sian čio Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės ta ry bos po sė džio G Gry bė Šiau lių kraš tui pa ža dė jo iš skir ti nį in ter viu Aš tu riu ką žmo nėms pa sa ky ti tei gė vals tie tis Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr NE SU TA RI MAI Pak ruo jo ra jo no sa vi val dy bės me ro pa va duo to jas Ge di mi nas Gry bė sa kė iš pa rei gų ap si spren dęs pa si trauk ti dėl ne su ta ri mų su val dan čią ja dau gu ma Dienos populiariausi Stip ruo lis vėl pa ge ri no pa sau lio re kor dą lankomiausias Darom dalyviai rinko svetimas šiukšles daugiausiai komentuotas Komentarai 13 kodėl 2016 04 25 13 05 Gaila kad ruošiatės išeiti Aišku Už šiukšles reiks daugiau mokėti o sakėte kad visai nereiks ar ten dirbančios moteriškės ne taip sako Pranešimai vietoj visų metų išsiųsti tik už 6 mėn KODĖL o kaip toliau kas pasakys ir atsakys siulau 2016 04 24 15 01 i seima pirmame 10 po Skvirnelio praslystu be problemu ot but

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253396 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras,
  ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Atsistatydina Pakruojo rajono vicemeras Komentarai 13 kodėl 2016 04 25 13 05 Gaila kad ruošiatės išeiti Aišku Už šiukšles reiks daugiau mokėti o sakėte kad visai nereiks ar ten dirbančios moteriškės ne taip sako Pranešimai vietoj visų metų išsiųsti tik už 6 mėn KODĖL o kaip toliau kas pasakys ir atsakys siulau 2016 04 24 15 01 i seima pirmame 10 po Skvirnelio praslystu be problemu ot but seimo narys ko paklausi to negausi taip 2016 04 24 14 10 svarbiausia vertybės taigi 2016 04 23 15 58 tai opozicijoje būnant tai valdžioje būnant vis kas nors neleidžia dirbti toks jausmas kad nelabai ir žinai kaip dirbti nebent kitą juodinti ir verkti kad neleidžia dirbti Kiek atsimenu kažkam irgi neleidai dirbti bet deklaravai kad pats daug dirbi o visi kiti nieko nedirba ir neišmano nuolat ieškote kitų žmonių klaidų kad išvengtumėte savo tiesos Dainininke Inga V 2016 04 22 15 57 As prasau netylek prasau prakalbek ir leisk Tave pajaust TAM 2016 04 22 14 44 O tai kaip pasireiškė tas Gedimino Grybės netylėjimas Išeiti lengviausia Pasakyk kas kliudė dirbti Tas 2016 04 22 14 36 Joo nepasisekė valdančiajai daugumai Grybės padaryti kišeniniu Tikėjosi kad gaus gerą atlyginimą ir tylės o tas ėmė ir dantis parodė vietinis 2016 04 22 14 29 Apie koki Jurgeliūna cia svaigstat Žuvininkas tiek stengėsi savo partieti apsikti kad uzimtu jo posta Tikriausiai

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1141654078&data=2016-04-22&id=1461253396&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kronika,
  my bės ak to sig na ta ro Gin ta ro Ra mo no ka po ant ka pio plokš te lė Nuo ka pa vie tės bu vo pra din gęs ni ke liu pa deng tas 93 mi li met rų skers mens ap skri ti mas Po li ci ja dėl ka po iš nie ki ni mo pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą Įs ta ty mas už to kį nu si kal ti mą nu ma to vie šuo sius dar bus areš tą lais vės ap ri bo ji mą ar ba atė mi mą iki vie ne rių me tų Plė ši kas pa gro bė ran ki nę Nak tį į ant ra die nį Šiau liuo se Ly ros gat vė je api plėš ta 30 ies me tų mo te ris Anot nu ken tė ju sio sios maž daug va lan da po vi dur nak čio jai ei nant gat ve ne pa žįs ta mas vy ras smo gė kumš čiu į vei dą ir iš ran kų iš plė šė ran ki nę Jo je bu vo te le fo nas Ip ho ne 6S ir 35 eu rai Plė ši ko pa da ry tą ža lą šiau lie tė įver ti no 915 eu rų Au to mo bi lio pir kė jas ap ga vo Šiau lių ra jo ne Kur šė nuo se ap gau le įvyk dy tas au to mo bi lio pirkimo pardavimo san do ris bai gė si bau džia mą ja by la dėl su kčia vi mo Pir mi niais po li ci jos duo me ni mis 26 me tų vy ras ap gau le iš 20 me čio įsi gi jo 1998 me tais pa ga min tą au to mo bi lį BMW320 pri klau san tį pa sta ro jo tė vui Už au to mo bi lį pir kė jas iki ba lan džio 15 die nos ža dė jo su mo kė ti 1650 eu rų Ta čiau pi ni gų BMW sa vi nin kas ne su lau kė Pas ko lą paė mė su kčius Ne tei sė tai pa si nau do jus 52 me tų vy ro duo me ni mis iš pa sko lų bend ro vės paim ta 1800 eu rų pa sko la Šian dien tur ti nė ža la jau išau gu si iki 2582 eu rų Suk čia vi mu įta ria mas as muo ne nus ta ty tas Tvar te ne be li ko na mi nių paukš čių Ba lan džio 19 die ną Ak me nės ra jo ne Ra mu čių kai me iš so dy bo je esan čio tvar to pa slap tin gai pra din go de šimt viš tų trys gai džiai dvi an tys Keis čiau sia tai kad ta ria mi va gys ne tik pa

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253397 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Baigėsi akcija ,,LYDEKA 2016“,
  syk lių nu sta ty tas lai kas kuo met žve jams mė gė jams bu vo drau džia ma gau dy ti ly de kas ir ma sa lui nau do ti gy vą žu ve lę Su šiuo drau di mu bai gė si ir ak ci ja LY DE KA 2016 Jos me tu Šiau lių re gio ne nu sta ty ti 39 mė gė jų žve jy bos tai syk lių pa žei di mai iš jų 9 šiurkš tūs Pas kai čiuo ta kad pa žei dė jai gam tai pa da rė ža los už be veik 12700 eu rų ku rią jiems teks at ly gin ti Iš pa žei dė jų paim tos trys val tys dvi meš ke rės su ri tė mis apie 1 km sta to mų tink lų Ap lin ko sau gi nin kai pri me na kad per vie ną žve jy bą lei džia ma su gau ti ir paim ti ne dau giau kaip tris ir ne ma žes nes kaip 45 cm ly de kas Su ga vus dau giau ar ma žes nių rei kia ne del siant jas pa leis ti at gal į tą pa tį van dens tel ki nį Prie šin gu at ve ju už kiek vie ną ly de ką teks su mo kė ti be veik 160 eu rų ža lą Ši su ma pa tri gu bės po dau giau kaip 470 eu rų už kiek vie ną jei ly de kos bus su gau tos draus ti ny je ar re zer va te Taip pat už pa žei di mą gre sia ad mi nist ra ci nė bau da iki 289 eu rų bei įran kių ir prie mo nių

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253412 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Netikri eurai pralobti nepadėjo,
  ty je at si dū rė po to kai pa si švais tė su pa dirb tais pi ni gais Ket ver to by la jau iš ke lia vo į teis mą edita skrastas lt Ne tik ros ku piū ros keis tos ap si per kant Vi si ke tu ri kal ti na mie ji anks čiau jau teis ti 19 me tis teis tas už ne tik rų eu rų įgi ji mą lai ky mą bei rea li za vi mą 18 me tis už tą pa tį bei va gys tę ki tas 19 me tis už va gys tę vie šo sios tvar kos pa žei di mus bei fi zi nio skaus mo su kė li mą o 21 erių biog ra fi jo je teis tu mai už va gys tes Iki teis mi nio ty ri mo me tu nu sta ty ta kad praė ju sių me tų pa va sa rį vie nas įta ria ma sis kar tu su ne pil na me čiu drau gu ga lė jo pirk ti pa dirb tus 50 eu rų no mi na lo bank no tus ir juos ga vę ban dy ti iš keis ti įvai rio se par da vi mo vie to se Abu jau nuo liai kom piu te ry je įdie gę pro gra mi nę įran gą skir tą in for ma ci jai ano ni miš kai siųs ti ir gau ti in ter ne tu įsi gi jo ne tik rų eu rų iš įvai rių ša lių bei siū lė pa žįs ta miems už tam tik rą 5 30 eu rų at ly gį iš keis ti tuos bank no tus į tik rus eu rus Trims pa žįs ta miems su ti kus pa dė ti bu vo pa si ren ka mos ma žes nės par da vi mo vie tos iš pra džių įsi ti ki nant kad jo se ne bū tų pi ni gų tik ri ni mo apa ra to Skir tin gu lai ku bend ra min čiai pa si keis da mi kios kuo se pir ko smul kius daik tus kor tas žieb tu vė lį kli jus dar žo ves mai ti ni mo įstai go se karš tą mais tą Su mo kė da vę vos ke lis eu rus taip iš keis da vo 50 eu rų pa dirb tas ku piū ras į tik ras smul kes nes Įta ria muo sius pa vy ko su čiup ti kai vie no je ke ba bi nė je bu vo pa ste bė ta kad 50 ies eu rų ku piū ra ga li bū ti pa dirb ta Nus ta ty ta kad iš vi so 50 eu rų no mi na lo bank no tų bu vo par si siųs ta ne ma žiau kaip sep ty nio li ka vie ne tų Tai su

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461165460 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Policija fiksuos net menkiausią greičio viršijimą,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6699 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5461 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5083 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4528 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Policija fiksuos net menkiausią greičio viršijimą 2016 m balandžio 21 d Spausdinti Komentarai 0 Lie tu vos ke lių po li ci jos tar ny ba in for muo ja kad ket vir ta die nį po li ci jos pa rei gū nai ša lies ke liuo se vyk dys su stip rin tą trans por to prie mo nių va žia vi mo grei čio kont ro lę Vi są pa rą mū sų ša lies ke liuo se įreng tos grei čio ma ta vi mo sis te mos fik suos vi sas trans por to prie mo nes ne to le ruo jant net ir men kiau sių grei čio vir ši ji mo at ve jų Anot po li ci jos per nai va sa rą pir mą kar tą pa skel bus apie to kią ak ci ją tą die ną eis mo įvy kiuo se ne žu vo nė vie nas žmo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461165462 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismai buvo teisūs,
  mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismai buvo teisūs 2016 m balandžio 20 d Edita KARKLELIENĖ Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių ir Pa ne vė žio apy gar dos teis mų nuo spren džius Lie tu vos ape lia ci niam teis mui skun du si Pa ne vė žio vieš bu čio Ro man tic sa vi nin kė Da lia Kuk lie rie nė kal tės taip ir ne nu sik ra tė edita skrastas lt Skun das at mes tas Lie tu vos ape lia ci nis teis mas at me tė nu teis to sios D Kuk lie rie nės skun dą dėl Pa ne vė žio apy gar dos teis mo 2015 me tų spa lio 8 die nos nuo spren džio ku riuo pa ne vė žie tė bu vo pri pa žin ta kal ta dėl ke lių ky šių rei ka la vi mo ir priė mi mo Jai skir ta pus ket vir tų me tų lais vės atė mi mo baus mė ir 350 MGL 13 os tūks tan čių 300 eu rų bau da o lais vės atė mi mo baus mės vyk dy mas ati dė tas dve jiems me tams To kį spren di mą ape lia ci nės ins tan ci jos teis mas priė mė nu sta tęs kad pir mo sios ins tan ci jos teis mo nuo spren dis yra tei sė tas ir pa grįs tas Bu vo at mes ti ir D Kuk lie rie nės svars ty mai dėl by lą nag ri nė ju sio teis mo ša liš ku mo Šio je bau džia mo jo je by lo je iki teis mi nį ty ri mą at li ko Spe cia lių jų ty ri mų tar ny bos Pa ne vė žio val dy bos pa rei gū nai Jie išaiš ki no kad Pa ne vė žio vieš bu čio Ro man tic sa vi nin kė or ga ni zuo da ma vie šų jų pir ki mų kon kur sus vieš bu čio pa slau gų inf rast ruk tū ros įren gi mo ir ki tiems dar bams at lik ti už iš skir ti nes są ly gas ir tei sę nu ga lė ti iš ke lių sta ty bos bend ro vių va do vų rei ka la vo so li džių ky šių Šiau lių apy gar dos teis mas taip pat nu tei sė D Kuk lie rie nei pa sta ra sis skun das tai dar vie nas at mes tas skun das Šių me tų pra džio je Lie tu vos ape lia ci nis teis mas at me tė Pa ne vė žio vieš bu čio Ro man tic sa vi nin kės skun dą ir pa li ko ga lio ti 2015 me tų ko vą priim tą Šiau lių apy gar dos teis

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080193 (2016-04-26)
  Open archived version from archive