archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Iškovojo trijų spalvų medalius,
  lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Iškovojo trijų spalvų medalius 2016 m balandžio 19 d Spausdinti Komentarai 0 Pa ne vė žy je vy ku sio se Lie tu vos jau nių lais vų jų im ty nių pir me ny bė se Šiau liams at sto va vo spor to mo kyk los At ža ly nas ir Šiau lių spor to gim na zi jos auk lė ti niai Šiau lių spor to gim na zi jos at le tas Do na tas Pliuš ke vi čius bu vo ne nu ga li mas svo rio ka te go ri jo je iki 50 ki log ra mų Spor ti nin kas prieš tris sa vai tes bron zą iš ko vo jo Lie tu vos mo ki nių jau nių pir me ny bė se Tą kart nu si lei do tik pa grin di niam sa vo var žo vui ra sei niš kiui Dei vy dui Rekš čiui Pa ne vė žy je D Pliuš ke vi čius pa ke liui link aukš čiau sio ap do va no ji mo įvei kė klai pė die tį Vla di mi rą Pro dou są vil ka viš kie tį Dau man tą Grup kai tį ir ra sei niš kį Si mą Ali jo šių Lie po rių gim na zi jos moks lei vis Da rius Jan kaus kas im ty niau da mas svo rio ka te go ri jo je iki 54 ki log ra mų iš ko vo jo ant rą ją vie tą Jis sau su re zul ta tu 8 0 lai mė jo prieš klai pė die tį Ge rar dą Vai ka są ir 6 0 prieš kau nie tį Da nie lių Mar ke vi čių ir tik fi na li nė je im ty je tu rė jo pri pa žin ti vil ka viš kie čio Dei vi do Pe čiu lio pra na šu mą Kel miš kis Ug nius Si ma naus kis da bar be si mo kan tis Šiau lių spor to gim na zi jo je svo rio ka te go ri jo je iki 63 ki log ra mų pa ke liui iki pus fi na lio įvei kė Alek są Stran kaus ką iš Klai pė dos ir Ei vy dą Oku nį iš Vil ka viš kio Im ty je dėl pa te ki mo į fi na lą Ug nius su rė mė pe čius su To mu Ka čiu ke vi čiu mi iš Rad vi liš kio Sa vo pra na šu mą taš kais įro dė To mas ku ris ir ta po nu ga lė to ju šio je svo rio ka te go ri jo je Pra lai mė jęs fi na lis

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991490 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Visagine pelnė penkis medalius,
  dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Visagine pelnė penkis medalius 2016 m balandžio 19 d Parengė Loreta Ripskytė Spausdinti Komentarai 0 Ba lan džio 16 die ną Jo niš kio spor to cent ro ir spor to klu bo Ko va im ty ni nin kai tarp tau ti nia me Vi sa gi no tau rės grai kų ro mė nų im ty nių tur ny re nu sky nė tris auk so ir du bron zos me da lius Tre ne rio Ry čio Ker šio auk lė ti niai ėmė si ge rai Tarp tau ti nio tur ny ro nu ga lė to jais ta po Do vy das Po ne lis svo rio ka te go ri ja iki 41 ki log ra mo Ado mas Gri ga liū nas svos rio ka te go ri ja iki 46 ki log ra mų ir Ei man tas Vi li mas svo rio ka te go ri ja iki 73 ki log ra mų Čem pio nams įteik tos tau rės me da liai ir pi ni gi niai 30 40 eu rų pri zai Bron zos me da lius iš ko vo jo Au ri mas Va lat ka svo rio ka te go ri ja iki 26 ki log ra mų ir Ar nas Ab ro ma vi čius svo rio ka te go ri ja iki 47 ki log ra mų Iš

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991488 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pučiamųjų orkestrų čempionate – šiauliečių sėkmė,
  riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Pučiamųjų orkestrų čempionate šiauliečių sėkmė 2016 m balandžio 26 d Ro mu vos gim na zi jos or kest ras Ro mu va čem pio na te da ly va vo pir mą kar tą gro jo B ka te go ri jo je ir var žė si su ki tais 10 ko lek ty vų Šiau lie čiai pa si ro dė su neįp ras ta pro gra ma šiuo lai ki nės aka de mi nės mu zi kos ir džia zo są skam biais Skir tin gai nei ki ti va do vas Ro mual das Žu kaus kas ne tik di ri ga vo bet ir pa ts gro jo tri mi tu Drą siai lyg nau jas vė jas į sce ną įskrie jęs or kest ras iš ju di no žiū ro vus nu džiu gi no ko mi si ją Dai nų mu zi kos mo kyk los

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1461334626 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiauliečiai išvys tris Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius,
  rin ko pa va di ni mą Gen tis nes spek tak ly je ke lia mi bend rys tės šei mos tra di ci jų ir ver ty bių klau si mai Ro žės Ši mo ny tės akt In ga Mi ku ta vi čiū tė lū po mis pa sa ko ja ma jau di nan ti is to ri ja apie Ši mo nių gi mi nę ją iš dras kiu sį pa vy dą ir ne pa kan tu mą Is to ri jos liu di nin kė Ro žė su si tin ka sa vo tė vus Ur tę Gab rie lė Ani čai tė ir Mi ką Alek sand ras Klei nas se ne lius Kri zą akt Gin ta ras Ado mai tis ir Il žę akt Jū ra tė Onai ty tė Ji su grįž ta į tą die ną kai bro lis iš pa vy do pra žu dė bro lio Ši mo nio gy ve ni mą ug nies lieps no se ma to mei lės svai gu lio apa kin tą ma mą Tai jau di nan tis ir at pa žįs ta mas pa sa ko ji mas nes kiek vie no žmo gaus li ki mas yra są ly go ja mas ki tų žmo nių poel gių My lė ti yra me nas o my lė ti ir at jaus ti di de lė ver ty bė pri me na spek tak lio re ži sie rius A Jan ke vi čius Apie su sve ti mė ji mą kie tes nį nei ak muo ir mei lę vie nin te lį iš si gel bė ji mą Ka na die čio au to riaus Da niel Da nis pri si mi ni mų dra ma Ak me nų pe le nai dar vie nas A Jan ke vi čiaus re ži suo tas spek tak lis šiau lie čiams ku ria me kal ba ma apie ne ma žiau ak tua lų šių die nų so pu lį su dė tin gus tar pu sa vio san ty kius Mei lės mir ties ir gra žes nės atei ties te mos šio je poe tiš ko je dra mo je at si sklei džia in ty miais as me niš kais sap nus pri me nan čiais mo no lo gais Į ato kią so dy bą su duk te ri mi įsi kė lęs Kler mo nas akt H Sa vic kis ti ki si pa mirš ti žiau riai nu žu dy tos žmo nos ne tek tį ir gy ven ti to liau Iki pa ma tų su de gi nęs se ną jį na mą jis sta to nau ją ti kė da mas kad iš rū sio iš ne šus vi sus ak me nis gy ve ni mas vėl pra si dės Vi si pje sės vei kė jai no ri gy ve ni mą pra dė ti

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1459955885 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Baigiamieji koncertų ciklo „Velykų šviesa“ akordai,
  simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Baigiamieji koncertų ciklo Velykų šviesa akordai 2016 m balandžio 2 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių Švč Mer ge lės Ma ri jos Ne kal to jo Pra si dė ji mo baž ny čio je šį sa vait ga lį vyks mu zi ki nio cik lo Ve ly kų švie sa bai gia mie ji kon cer tai Šian dien 15 va lan dą kon cer tuos Kel mės kul tū ros cent ro miš rus cho ras Can tio Jo re per tua re kla si ki nė re li gi nė ir liau diš ka po pu lia rio ji mu zi ka Cho ras per nai at šven tė 45 me tų veik los su kak tį Tai vie nas ge riau sių kraš to cho rų ak ty viai kon cer tuo jan tis ša ly je ir už sie ny je Ne kar tą yra ta pęs tarp tau ti nių kon kur sų lau rea tu Per nai Can tio kon cer tai skam bė jo Če ki jos sos ti nė je Pra ho je vy ku sia me tarp tau ti nia me cho rų fes ti va ly je Ve ly kų švie sos bai gia ma sis akor das nu skam bės sek ma die nį 15 va lan dą Kon cer tuos Šiau lių ber niu kų ir jau nuo lių cho ras Da gi lė lis ir Šiau lių ka me ri nis or kest ras Vi są šią At ve ly kio sa vai tę baž ny čio je skam bė jo rim to ji kla si ki nė mu zi ka Šiau

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1459530011 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rėkyvos paroda,
  na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Rėkyvos paroda 2016 m kovo 24 d Spausdinti Komentarai 0 As me ni nė nuo tr PUOKŠ TĖ Šiau lių mies to sa vi val dy bės vie šo sios bib lio te kos Rė ky vos fi lia le eks po nuo ja mi mar gu čiai pa ga min ti kvi lin go tech ni ka Šiuos mar gu čius kant riai ir itin kruopš čiai su su ko iš po pie riaus juos te lių Šiau lių Rė ky vos pro gim na zi jos 1B kla sės mo ki niai su mo ky to ja Vio le ta Ne ča je va Išs kir ti nių mar gu čių pa ro dą ga li ma ap žiū rė ti iki ba lan džio

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458753965 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatrai vaidina vaikams,
  rų šven tė Po kau ke kar tu ir ša lies lė lių teat rų šven tės ap žiū ros Mo li nu ko teat ras ra jo ni nis tu ras Žiū ro vų ir vai din to jų šven tę pra dė jo Gruz džių šei mos lė lių teat ras Ab ra ka dab ra va do vau ja mas Jur gi tos Ja siš ky tės Jis pa ro dė spek tak lį pa gal lie tu vių liau dies pa sa ką Kaip Jo ne lis bai mės ieš ko jo Kur šė nų Pa ven čių mo kyk los lė lių teat ras va do vė Ra sa Poš kie nė į Gruz džius at ve žė spek tak lį Pag ran du ko nuo ty kiai Ša ky nos kul tū ros na mų dra mos ko lek ty vas va do vau ja mas Si gi tos But vi die nės vai di no An ta no Bu dzins ko Vie nos die nos pa mo kas Gruz džių gim na zi jos dra mos stu di ja vad Min dau gas Mal ce vi čius ir Vi ta Yseuks spek tak lį Pag ran du ko nuo ty kiai Ki ta me Mo li nu ko teat ro eta pe ra jo nui at sto vaus šei mos lė lių teat ras Ab ra ka dab ra Tai pla čiai ži no mas ko lek ty vas 2013 me tais įver tin tas Lie tu vos liau dies kul tū ros cent ro ir Pa sau lio lie tu vių dai nų šven tės fon do no mi na ci ja Auk so paukš te Šven tę ve du sios Kris ti na Stro pė ir Aman da Ja so ty tė tą die ną taip pat ta pu sios pa sa kų per so na žais žiū ro vams pa tei kė klau si mų at sa kiu siuo sius į juos pra džiu gi no pri zais Kul tū ros na muo se šven tės die ną bu vo de monst ruo ja mos ir dau gy bė lė lių ku rias žiū ro vai yra ma tę įvai riuo se Ab ra ka dab ros spek tak liuo se Jas pa čiai pa da ry ti tai šio lė lių teat ro va do vės J Ja siš ky tės po mė gis Gruz džiuo se pa si ro dė ko ne vi si vai kams ku rian tys Šiau lių ra jo no teat ro bū re liai Ze no no Ges tau to ra jo no Kul tū ros cent ro di rek to riaus pa va duo to jo tei gi mu teat rų po pie riu je yra tru pu tė lį dau giau bet jie ne si sten gia pa siek ti pla tes nės auditorijos Pa sak Al mos Si rie nės Sa vi val dy bės Švie ti mo ir spor

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458580554 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatrų festivalyje pelnyti du apdovanojimai,
  0 Ro kiš ky je vy ku sia me 32 aja me Lie tu vos pro fe sio na lių teat rų fes ti va ly je Vai di na me žem dir biams Vals ty bi nis Šiau lių dra mos teat ras ap do va no tas dviem pri zais Vie nos da lies is to ri ja vi sai šei mai Kaš to nė pa gal An to no Če cho vo apy sa ką ins ce ni za ci jos au to rė Dai va Če paus kai tė re ži sie rius Ar vy das Le be liū nas pri pa žin ta ge riau siu spek tak liu vai kams Teat ro ak to rius Ai das Ma tu tis ta po ge riau siu ak to riu mi už Bi fo vaid me nį Ar tu ro Mi le rio dvie jų da lių me lo dra mo je Ko mi vo ja žie riaus mir tis re ži sie rius Ar vy das Le be liū nas ir Fio do ro vaid me nį spek tak ly je Kaš to nė Teat rų fes ti va lyje Vai di na me žem dir biams vy ku sia me nuo ko vo 1 iki 20 die nos bu vo pri sta ty ta 20 spek tak lių Ko mi si ja rin ko ge riau sią spek tak lį suau gu siems ir vai kams ge riau sią mo ters ir vy ro vaid me nį ge riau sius ant rap la nius vaid me nis per spek ty viau sią ak to rių ir sim pa tiš kiau sią ak to rę įtei kė spe cia lų jį žiu ri pri zą Vie nas žiū ro vas įstei gė pa pil do

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458580556 (2016-04-26)
  Open archived version from archive