archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Joniškio rajone, Angelas pražydo našlaitėmis,
  sį penk ta die nį gru pė Kriu kų Joniškio r pa grin di nės mo kyk los mo ki nių kar tu su mo ky to ja Li gi ta Eit ke vi čie ne da ly va vo nak ti nia me žy gy je is to ri niais knyg ne šių ta kais Vai kai ne tik iš gir do pa sa ko ji mų apie spau dos drau di mo me tus bet ir pa tys ne šė kny gas 16 ki lo met rų siau ruo ju ge le žin ke liu miš ku kur juos už klu po žan da rai Ke lio li ka 5 10 kla sių mo ki nių su pe da go ge Li gi ta Eit ke vi čie ne iš Kriu kų mies te lio iš ke lia vo aš tun tą va ka ro Va la kų kai me juos pa si ti ko Rajono čempionate triumfavo lyderiai 2016 m balandžio 14 d Ba lan džio 10 die ną vy ku sio se Jo niš kio ra jo no as me ni nė se sta lo te ni so pir me ny bė se ku rio se da ly va vo 28 žai dė jai ge riau siai pa si ro dė ir ab so liu čiais nu ga lė to jais ta po po tris pir mas vie tas pel nę Jus ti na Rim ke vi čiū tė ir Ro mual das Franc kai tis Miš rių dve je tų fi na le su Jus ti na Rim ke vi čiū te ir Ro mual du Franc kai čiu ko vo ję Si mo na Rim ke vi čiū tė ir Ma ri jus Ju čins kas su ge bė jo stip rius prie ši nin kus vie na me se te nu ga lė ti ta čiau ki tus tris se tus pra lai mė jo J Už lankytojų bilietų lėšas atnaujins pavėsinę 2016 m balandžio 14 d Ža ga rės Joniškio r re gio ni nio par ko di rek ci ja už lė šas su rink tas par duo dant lan ky to jų bi lie tus at nau jins pa vė si nę poil sia vie tė je Prie pu šy no gre ta Žvel gai čio eže ro Da lis su rink tų lė šų bus iš leis ta pa vė si nės dūmt rau kio skar dai bei su pu vu sioms sto go len toms pa keis ti sta lui nu šli fuo ti ve lė nai at nau jin ti spe cia lioms va ly mo prie mo nėms įsi gy ti Sa va no riš kas lan ky to jo bi lie tas na cio na li niuo se ir re gio ni niuo se par kuo se bu vo įves tas nuo 2015 me tų ge gu žės Joniškis baigė šildymo sezoną 1 2016 m balandžio 12 d Jo niš kio ra jo ne šil dy mo se zo nas bai gė si va kar ba lan džio 11 ąją Tai sa vo įsa ky mu va do vau da ma sis Ši lu mos tie ki mo ir var to ji mo tai syk lė mis pa tvir tin to mis Lie tu vos Res pub li kos ener ge ti kos mi nist ro pa skel bė Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius Ai va ras Rud nic kas Švie ti mo ir gy dy mo įstai goms lei džia ma spręs ti pa čioms apie šil dy mo se zo no pa bai gą ki tu lai ku Praė ju siais me tais šil dy mo se zo no pa bai ga bu vo pa skelb ta ba lan džio 14 Laimėjo sidabrą ir bronzą 2016 m balandžio 12 d Ba lan džio 9 die ną Jo niš kio spor to cent ro tre ne rio Ry čio Ker šio tre ni ruo ja mi im ty ni nin kai var žę si Pa ne vė žy je vy ku sio se Lie tu vos grai kų ro mė nų im ty nių jau nių pir me ny bė se iš ko vo jo vie ną si dab ro ir vie ną bron zos me da lius Ei man tas Vi li mas svo rio ka te go ri ja iki 63 ki log ra mų ket virt fi na ly je įvei kė Lie tu vos mo ki nių jau nių čem pio ną vil nie tį Do mi ny ką Jur šą ir pus fi na ly je su siė mė su jo niš kie čiu Ka ro liu Po ciū nu ku ris ket virt fi na ly je nu ga lė jo klai pė die tį Ka ro lį Pet raus ką Gyventojai už šildymą mokės mažiau 2016 m balandžio 12 d Nors šių me tų ko vo mė nuo bu vo dviem laips niais šal tes nis ne gu praė ju siais me tais gy ven to jus UAB For tum Jo niš kio ener gi ja klien tus są skai tos pa sieks ma žes nės nes pi giau at siė jo vie no kvad ra ti nio met ro būs to šil dy mas 2015 me tų ko vo mė ne sio vi du ti nė tem pe ra tū ra bu vo 3 8 laips nio o šių me tų ko vo tik 1 7 laips nio ši lu mos Vie nam kvad ra ti niam met rui būs to ap šil dy ti prieš me tus rei kė jo 12 35 ki lo vat va lan dės o šių me tų sau sį 11 60 ki lo vat va lan dės Tau piau siai ši lu mi nę ener gi ją Susitiko su sporto komplekso projektuotojais 3 2016 m balandžio 12 d Pro jek tuo to jai praė ju sią sa vai tę Jo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1140535316&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Kelmės rajone, Šaukėnų kino festivalyje nugalėjo animaciniai filmukai,
  pų glaus da vo si ir se niū ni jo je ir kul tū ros cent re Da bar pa sak bend ruo me nės pir mi nin kės Už ven čio Šat ri jos Ra ga nos gim na zi jos mo ky to jos Edi tos Ang lic kie nės be lie ka tik kur tis gau to se Be bitelių gyvenimas būtų kitoks 2016 m balandžio 23 d Vid so dy je gy ve nan tis An ta nas Mu šaus kas šį va sa rį jau su lau kęs 80 me tų džiau gia si tu rė da mas svei ka tos rū pin tis sep ty nio mis bi čių šei mo mis Be bi te lių gy ve ni mas bū tų ki toks tvir ti no bi ti nin kas sa vo au gin ti nes daž nai lan kan tis ne iš rei ka lo bet dėl ma lo nu mo Bi tės vid so diš kiui pir miau sia tei kia ra my bę Švy tin čios tik ką nu bal tin tos obe lys An ta no Mu šaus ko so de dar tik bran di na pum pu rus Ir žie dų dar teks pa lauk ti tiek šei mi nin kui tiek ir jo bi te lėms Šį Iš įvykių suvestinės 2016 m balandžio 23 d Tos pa čios se niū ni jos Ei man čių kai me na muo se ne blai vus nu sta ty tas 1 03 pro mi lės gir tu mas jau nuo lis gi męs 1997 me tais gal va su da vė sa vo po ra me tų jau nes niam bro liui į gal vą Ty tu vė nuo se ne blai vus nu sta ty tas 1 39 pro mi lės gir tu mas vy ras konf lik to me tu kumš čiu su da vė blai viai žmo nai į vei dą Nu ken tė ju sia jai nu sta ty tas vei do su mu ši mas įta ria ma sis su lai ky tas pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas Už ven čio se niū ni jos Gu dų kai me bū nant sve čiuo se iš ger tu vių Socialinės rizikos šeimos lankytos vėlai vakarais 2016 m balandžio 23 d Per pir mą jį šių me tų ket vir tį vė lai va ka rais Vai ko tei sių ap sau gos sky riaus spe cia lis tai Po li ci jos ko mi sa ria to Pre ven ci jos po sky rio ty rė jai So cia li nių pa slau gų cent ro so cia li niai dar buo to jai se niū nai ap lan kė 107 so cia li nės ri zi kos ir ste bi mas šei mas Tre čia die nį so cia li nės ri zi kos šei mų lan ky mo re zul ta tai ap tar ti su ra jo no va do vais Šių me tų sau sio 22 die ną pra dė ti or ga ni zuo ti rei dai po ra jo no so cia li nės ri zi kos šei mas Iki ko vo 31 die nos vė lai va ka rais Temidės konkursą laimėjo pakražantiškiai 2016 m balandžio 23 d Dėl ga li my bės da ly vau ti bai gia ma ja me res pub li ki nia me Te mi dės eta pe ko vo jo tei si nė mis ži nio mis pa si kaus čiu si ir links mai nu si tei ku si Tel šių Džiu go gim na zi jos ko man da Įs ta ty mas ir tvar ka va do vė is to ri jos mo ky to ja No me da Lau kai tie nė Kel mės ra jo no Pak ra žan čio gim na zi jos ko man da Iu ven tus va do vas mo ky to jas Pet ras Nor kus ir Ma žei kių ra jo no Tirkš lių Juo zo Vit kaus Ka zi mie rai čio pa grin di nės mo kyk los ko man da Moks liu kės va do vė Senjorai aptarė savo darbus 2016 m balandžio 23 d O nu veik ta tik rai daug net sun ku pa ti kė ti kad vi są tą veik lą or ga ni zuo ja sen jo rai vi sur lan ko si va žiuo ja ak ty viai da ly vau ja Kar tais pa gal vo ja me kad jau ni mas ga lė tų pa vy dė ti Pa bū ti drau ge su sen jo rais ir pa si džiaug ti jų dar bais at vy ko Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis Kel mės baž ny čios de ka nas Min dau gas Gri ga lius Kel mės kraš to mu zie jaus di rek to rė Da nu tė Žal pie nė Že mai tės vie šo sios bib lio te kos di rek to rė Ri ta Gri šie nė ir Sa ma rie čių bend ri jos Įsakymas 2016 m balandžio 20 d DI REK TO RIAUS ĮSA KY MAS DĖL 2015 2016 ME TŲ ŠIL DY MO SE ZO NO PRA TĘ SI MO 2016 m ba lan džio 18 d Nr A 387 Kel mė Va do vau da ma si Lie tu vos Res pub li kos vie tos sa vi val dos įsta ty mo 29 straips nio 8 da lies 2 punk tu Lie tu vos Res pub li kos ši lu mos ūkio įsta ty mo 13 straips niu ir Ši lu mos tie ki mo ir var to ji mo tai syk lių pa tvir tin tų Lie tu vos Res pub li kos ener ge ti kos mi nist ro 2010 m spa lio 25 d įsa ky mu Nr 1 297 Dėl ši lu mos tie ki

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1141131318&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pakruojo rajone,
  gi įpro čiai ken kia svei ka tai Vik to ri ną su da rė ke tu ri tu rai trys žo di niai po 6 klau si mus ir vie nas pra kti nis Pir ma sis tu ras bu vo skir tas ža lin giems įpro čiams to dėl pa teik ti klau si mai apie ka vą li mo na dą rū ky mą nar ko ti kus Ant ra sis tu ras bu vo su si jęs su svei ka ta rei kė jo at sa ky ti į klau si mus apie sul tis ar ba tą juo ką spor tą bei dar žo ves Tre čia ja me tu re Gerumo akcija pasiekė kūdikių namus 2016 m balandžio 22 d Vai kų lop še lio dar že lio Vy tu rė lis or ga ni za vo ak ci ją Ge ru mu su šil dyk Tė vai kar tu su dar že li nu kais pa kvies ti pa gal vo ti apie li ki mo nu skriaus tus vai kus gy ve nan čius Šiau lių kū di kių na muo se bei pa do va no ti jiems nors ma žą džiaugs mo ki birkš tė lę Paau ko ta ne ma žai rū be lių saus kel nių įvai rių žais lų ir kan ce lia ri nių prie mo nių Ba lan džio 14 ąją dar že lio di rek to rė Ni jo le Va lie nė kar tu su įstai gos spe cia lis tais Li na Bal čiū nie ne Vil ma Mi ke liū nie ne bei Ra sa Ti mo ne ap lan kė Skaitiklių patikra ne visiems nemokama 2016 m balandžio 22 d Į re dak ci ją krei pę sis pa kruo jie tis pa var dė re dak ci jai ži no ma pik ti no si jog ši lu mi nin kai rei ka lau ja iš bu to sa vi nin ko at lik ti karš to van dens skai tik lio pa tik rą Ne mo ka mai to kia pa slau ga tei kia ma tik gy ven to jams dau gia bu čių ku rių bend ri jos su Pak ruo jo ši lu ma yra su da rę karš to van dens tie ki mo su tar tis Ki tiems skai tik lių pa tik ra ten ka pa si rū pin ti pa tiems Pak ruo jie tis į re dak ci ją at si ne šė ši lu mi nin kų pra ne ši mą jog bai gia si jo bu te esan čių karš to van dens Sidabriniuose balsuose triumfavo Pakruojo krašto dainininkai 3 2016 m balandžio 22 d Į tre čią jį bai gia mą jį res pub li ki nio vo ka lis tų kon kur so Si dab ri niai bal sai at rink ti du Pak ruo jo ra jo no an samb liai Dėl ge riau sių jų zo no je at li kė jų ti tu lo penk ta die nį Lin ku vo je var žė si 17 ko lek ty vų ir so lis tų iš Šiau lių zo nos ra jo nų ir Pas va lio kraš to Res pub li ki nio fi na li nio tu ro lai mė to jų ti tu lais šie met pa si da bi no Pak ruo jo kul tū ros cent ro miš rus vo ka li nis an samb lis va do vau ja mas Dai vos Ka va liaus kie nės ir Lin ku vos kul tū ros cent ro vy rų vo ka li nis an samb lis Geriausiai eismo taisykles išmano linkuviečiai 2016 m balandžio 22 d Pak ruo jo Že my nos pa grin di nė je mo kyk lo je vy ku sio tra di ci nio kon kur so nu ga lė to jais ta po Lin ku vos gim na zi jos pra di nu kai Ant ro ji vie ta ati te ko Ro za li mo pa grin di nės mo kyk los moks lei viai Tre čią ją vie tą pel nė Pak ruo jo Že my nos pa grin di nės mo kyk los ko man da Kiek vie ną ko man dą su da rė ke tu ri pirmų ketvirtų kla sių moks lei viai Joms rei kė jo at lik ti vi deo at švai tų pra kti nio nau do ji mo ke lio ženk lų dė lio nės vik to ri nos už duo tis Taip pat pe rei ti ke lią Pakruojyje pasodintas sakurų parkas 2 2016 m balandžio 22 d Va kar Pak ruo jy je prie Kruo jos upės ra jo no Ro ta ry klu bo na riai pa so di no sa ku rų par ką tris de šim tis jau krau nan čių žie dus me de lių Da ly ki nius kos tiu mus į lais va lai kio ap ran gą iš kei tę vers li nin kai vie ni ka sė duo bes ki ti ve žė že mę tre ti so di no ir ri šo sa ku ras prie tvir tų kuo lų tu rin čių ap sau go ti me de lius nuo stip rių vė jo gū sių Sa ku roms ne rei kės iš kar to šak ni mis ka bin tis į mo lin gą že mę į joms skir tas vie tas pir miau siai pri ber ta spe cia liai at ga ben to juo dže mio Baigėsi akcija LYDEKA 2016 2016 m balandžio 22 d Nuo va kar ba lan džio 21 osios jau ga li ma žve jo ti ly de kas Bai gė si Mė gė jų žve jy bos vi daus van de ny se tai syk lių nu sta ty tas lai kas kuo met žve jams mė gė jams bu vo drau džia ma gau

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1140535305&data=2016-04-26&pried=2016-04-22 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Radviliškio rajone, Paveiksluose pasidalijo savo pasaulėjauta,
  rys ne se niai įsi kū ru sios Beinoraviškių akcija 2016 m balandžio 23 d Me de lių so di ni mo ak ci ja su kvie tė bei no ra viš kius į par ke lį esan tį prie bib lio te kos ir kul tū ros na mų pa sta to So din ti me de lių atė jo įvai rių kar tų at sto vų nuo sen jo rų iki ma žų jų Bei no ra vos gy ven to jų Kai mui gra žin ti par ke ly je bu vo pa so din ta per 20 me de lių dau giau sia kle vų ir lie pai čių Ak ci jos skir tos Bei no ra vos var do pa mi nė ji mo 430 osioms me ti nėms ini cia to rė bei no ra viš kė Zi ta Kriau čiū nie nė Or ga ni za to riai Bei no ra vos bib lio te kos ir kul tū ros na mų dar buo to jai SPORTO NAUJIENOS 2016 m balandžio 23 d Pus fi na lio ko vo se Švy tu rys su si ti ko su For ti na ir jai pra lai mė jo re zul ta tu 81 96 Švy tu riui dau giau sia taš kų pel nė R Rauk tys 23 D Sal du kas 20 K Bud rec kas 13 For ti nai K Za kas 20 D Bur nei ka 16 L Pras ko rys 13 At sa ko mo sio se rung ty nė se re zul ta tu 81 74 nu ga lė jo Švy tu rio vy rai Re zul ta ty viau si žai dė jai R Rauk tys pel nęs 38 taš kus D Sal du kas 19 D Vai tai tis 7 For ti nai K Za kas pel nė 20 taš kų L Sėkmė poezijos festivalyje 2016 m balandžio 23 d Mer gai tė dek la ma vo Jus ti no Mar cin ke vi čiaus poe mos vai kams Lau ki nė kriau šė iš trau ką Už pui kų kū ri nio nuo tai kos per tei ki mą mer gai tei skir ta no mi na ci ja Už raiš ku mą Pa dė ko ta ir mer gai tę fes ti va liui ruo šu siai mo ky to jai Dia nai Mu rau lie nei Mū sų kraš to inf KRIMINALINĖ KRONIKA 2016 m balandžio 23 d Bei no ra vos kai me iš grio vy je sto vin čio trak to riaus pa vog tas ga li nio vaiz do veid ro dė lis ga li nio ap švie ti mo ži bin tas ir ki tos trak to riaus de ta lės Ža la tiks li na ma Rad vi liš ky je Mai ro nio gat vė je įsi bro vus į nuo mo ja mą na mą pa vog tas ne šio ja ma sis kom piu te ris su įkro vik liu dvi gar so ko lo nė lės ir kom piu te rio pe lė su lai du Tur ti nė ža la 252 eu rai Var nio nių kai me iš ne ra ki na mos lau ko vir tu vės pa grob tos sep ty nios aliu mi ni nės ver še lių gir dyk los ir Pažeidimai dėl moksleivių maitinimo 2 2016 m balandžio 16 d Ra jo no Sa vi val dy bės Kont ro lės ir au di to tar ny ba po li ti kus su pa žin di no ko kių ne ge ro vių kont ro lie riai ra do per nai at lik tų pa tik ri ni mų me tu Reikš min gų pa žei di mų nu sta ty ta mo ki nių mai ti ni mo sri ty je Reikš min gų vie šų jų pir ki mų tei sės ak tų pa žei di mų kont ro lie riai ra do Sa vi val dy bės švie ti mo įstai go se įsi gy jant mo ki nių mai ti ni mo pa slau gas bei su da rant ir vyk dant šių pa slau gų su tar tis Anot kont ro lie rių pa žei di mai tu rė jo įta kos su tar čių ga lio ji mo tei sė tu mui ir jų vyk dy mui Pasodintas šimtmečio ąžuolynas 1 2016 m balandžio 16 d Už va kar Rad vi liš ky je Ei ba riš kių mik ro ra jo ne pa so din tas šim to ąžuo liu kų ąžuo ly nas skir tas bū si ma jam Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo šimt me čio ju bi lie jui Ak ci jo je da ly va vo bū rys rad vi liš kie čių ta čiau ne bu vo jos glo bė ju pa si va di nu sio ra jo no me ro An ta no Če po no nio Nors Lie tu vos vals ty bė reikš min gą ir iš skir ti nę Lie tu vos is to ri jos da tą šim tą sias Lie tu vos vals ty bės at kū ri mo me ti nes mi nės tik 2018 me tų va sa rio 16 ąją ra jo ne šiai da tai pra dė ta ruoš tis jau da bar nes anot mies to Pasakas vaikams sekė lėlės 2016 m balandžio 16 d Rad vi liš kio vie šo jo je bib lio te ko je ap si lan kiu si tau to dai li nin kė iš Šiau lių As ta Liau dans kie nė pri sta tė sa vo su kur tas lė les vai kams pa se kė pa sa kų Lop še lio dar že lio Žvaigž du tė bei Rad vi liš kio glo bos na mų Nykš tu kas ug dy ti niams lė li nin kė pri si sta tė

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1140535283&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių rajone, Šventė vedė į praeitį,
  rių ir Šiau lių kai miš ko sios se niū ni jų da lys Ap link ke lis su jungs ma gist ra li nį ke lią Ry ga Šiau liai Tauragė Ka li ning ra das su kraš to ke liu Šiau liai Pak ruo jis Pas va lys ir su ma gist ra li niu Pa ne vė žys Šiau liai Ni jo lė Apuls kie nė spe cia lio jo pro jek to ren gė jo UAB Kelp ro jek tas Šiau lių pa da li nio pro jek to va do vė tvir ti no kad ren giant ap link ke lius at si žvel gia ma į vi sus gy ven to jų lai ku pa teik tus pra šy mus Ren giant Paskirta centro direktore 2016 m balandžio 5 d Va do vau ti mo kyk lai dau gia funk ciam cent rui ji pra dės nuo ge gu žės 5 die nos Da bar cent rui va do vau ja lai ki nai šioms pa rei goms pa skir tas as muo L Gar ba čaus kie nė va do va vo Šiau lių Tė vo Be ne dik to And riuš kos pra di nei mo kyk lai Dar bo ne te ko jė zui tams ku riems pri klau san čia me pa sta te vei kia mo kyk la nu spren dus kur ti nau ją mo ky mo įstai gą Šiau lių kraš to inf Teatro mėgėjams kuria Mozaika 3 2016 m kovo 31 d Teat ro mė gė jai dvi die nas bu vo kvie čia mi į Šiau lių ra jo no Kul tū ros cent rą Kur šė nuo se Čia dvi die nas tru ko šven tė Teat ro už dan gą pra sklei dus skir ta dvi de šimt me tį šven čian čiam teat rui Mo zai ka Pir mą ją teat ro mė gė jų šven tės die ną bu vo skai to ma vai di na ma No me dos Mar čė nai tės kny ga Lė lė ir Pa sa ka apie mer gai tę ir mė ly nas akis Ant rą ją die ną su reng to je teat ro Mo zai ka dvi de šimt me čio šven tė je ju bi lia tas su vai di no spek tak lį pa gal Juo zo Gru šo kū ry bą Ke lio nė su kliū ti mis Šven tės sve čias Var šu vos Šauliai svečiuose pas ugniagesius 2016 m kovo 31 d Kur šė niš kiai šau liai mies to gais ri nė je do mė jo si gais rais bei jų ge si ni mu Šis jų su si ti ki mas su ug nia ge siais gel bė to jais vie nas iš nau jo jo kuo pos va do su ma ny tų ren gi nių Šiau lių ap skri ties prieš gais ri nės gel bė ji mo val dy bos Kur šė nų ko man dos pa mai nos va das Ro mual das Nor vi las į gais ri nę atė ju siems šau liams pa sa ko jo kad pra ne ši mas apie ki lu sį gais rą pra si de da te le fo no skam bu čiu 112 į Bend rą jį pa gal bos cent rą R Nor vi las sa kė kaip kar tais šiam cent rui bei ug nia ge siams Žemdirbiams rūpesčių nemažėja 2016 m kovo 29 d Šiau lių ra jo no sa vi val dy bės sa lė je su si rin kę ūki nin kai prieš dar bų se zo ną su ži no jo apie jų lau kian čias nau jo ves ir tai kad leng viau ne bus Sa vi val dy bės Že mės ūkio sky riaus ve dė ja Emi li ja Ri mei kie nė pa si džiau gė kad lau kai ra jo ne gra žūs ne sun kią žie mą ge rai iš gy ve no pa sė liai Ji in for ma vo bu vo pa teik tos 54 pa raiš kos in ves ti ci joms į že mės ūkio val das gau ti o pa tvir tin tos tik 24 Jau nie ji ūki nin kai pa tei kė 25 pa raiš kas bet ne pa ten kin ta nė vie na Ūki nin kai bu vo pa tei kę Šėryklomis bando gintis nuo maro 2 2016 m kovo 24 d Me džio to jai yra įpa rei go ti pa si da ry ti šė ryk las žvė rims mai tin ti Pa ša rų ne be ga li ma pil ti ant že mės Bai mi na ma si af ri ki nio kiau lių ma ro Jie ir įren gia šė ryk las ku ris ko kią su gal vo jęs tar pu sa vy je paa be jo da mi ar jos ap skri tai nau din gos Pa miš kė je tarp Ver bū nų ir Ku žių Šiau lių r me džio to jas Ro lan das Skėt rys su ka lė spe cia lią žvė rių šė ryk lą Čia jo me džiok lės plo tai Ne to li dė žės sto vi bokš te lis iš ku rio ir me džio ja mi žvė rys Taip pat ir at klys tan tie ji prie šė ryk los Ją R Sa vų na mų sie nos akmeniškiams ne pa dė jo 2016 m kovo 24 d Ak me nės SCKK Ak me nės ce men tas ir Bir žų Bir žai Na tu ral Phar ma ceu ti cals Re gio nų krep ši nio ly gos stip res nio jo A di vi zio no pir me ny bių ket virt fi na ly je tar pu sa vy je lai mė ję po vie ne rias rung ty nes tre čią kar tą su si ti ko Nau jo jo je

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1140535322&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Biržų rajone,
  go mis ne si ski ria iki se nat vės Fi lo me na Dai ly dė nai tė iš ti ki miau sia Mei lū nų pa da li nio bib lio te kos kny gų skai ty to ja Bir žie čių li te ra tų ger bė ja Kny gas tie siai į na mus pri sta to bib lio te ki nin kė Sand ra Rieda laiko ratas 2016 m balandžio 19 d Kul tū ros pa no ra maFi zi kos mo ky to ja Zi ta Kum pe lie nė dir ba Va bal nin ko Ba lio Sruo gos gim na zi jo je ir An ta ša vos pa grin di nė je mo kyk lo je bet dar su spė ja ne tik su kur ti to kius gra žius ir nau din gus daik tus bet ir pa mo ky ti ki tus kaip juos pa da ry ti ve da edu ka ci nes pa mo kas Dai liai pa si rė džiu si tau ti niais dra bu žiais Zi ta ne tik pa ro dė ko men ta vo sa vo dar bus bet ir skaid rė se ro dė jų kū ri mą su ruoš tus ren gi nius mo ky mus Daug svei kin to jų gė lių Germaniškio bibliotekoje atgyja knygos 2016 m balandžio 19 d Iš pra džių vai kai ren ka si ir gar siai skai to jiems pa ti ku sius kū ri nius Štai vie no už siė mi mo me tu jie nu spren dė kad la biau siai pa ti ko pa sa ka Už bur ta ka ra lys tė Ta da vi si kar tu skai tė gi li no si į siu že tą api bū di no vei kė jus La biau siai įstri gu sius pa sa kos sa ki nius pa strai pas vai kai už ra šė ir nu pie šė Pie ši niais bu vo pa puoš tos bib lio te kos du rys Ki tas eta pas su si pa žin ti su mi rio ra ma Vai kai ieš ko jo in for ma ci jos kas tai yra ko kios mi rio ra mos Audronės širdyje Vabalninkas saulė ir jūra 2016 m balandžio 15 d Mi ni me Kul tū ros die ną Kal bi na me Va bal nin ko kul tū ros na mų me no va do vę Aud ro nę Sta pu lio nie nę Aud ro nė bir žie tė Iš Ast ra vo Tris de šimt me čius puo se lė ja gim to jo kraš to kul tū ros tra di ci jas Ren gi nių ve dė ja Aud ro nės mer gau ti nė pa var dė įpa rei go jan ti Lie tuv nin kai tė De šimt me čius sce no je Dau ge lis gi ria pui ki ren gi nių ve dė ja Žiū

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub_raj=1330940939&data=2016-04-26&pried=2016-04-26 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pasiūlykite temą, praneškite naujieną
  Sveikata šiandien Rajonų naujienos Akmenės rajone naujas Joniškio rajone naujas Kelmės rajone naujas Pakruojo rajone 04 22 Radviliškio rajone naujas Šiaulių rajone naujas Biržų rajone naujas Pasiūlykite temą praneškite naujieną Orai Šiauliuose Orai Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5439 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5099 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4513 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?lt=1148891194 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • prie cento Keturi kampai Gyvenimo spalvos Sveikata šiandien Rajonų naujienos Akmenės rajone naujas Joniškio rajone naujas Kelmės rajone naujas Pakruojo rajone 04 22 Radviliškio rajone naujas Šiaulių rajone naujas Biržų rajone naujas Pasiūlykite temą praneškite naujieną Orai Šiauliuose Orai Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6685 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5439 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5099 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5069 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4513 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?page=orai (2016-04-26)
  Open archived version from archive