archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV „Soul Street Dance“,
  vi mas bei įtai gios šo kio is to ri jos pa trau kia ir jau ną ir bran dų žiū ro vą Ko lek ty vas yra šo kęs gar siau sio se JAV ir Eu ro pos sce no se to kio se kaip Ken ne dy Cent re Va šing to ne Lin col no Cent re Niu jor ke bei yra pri sta čiu si pa si ro dy mus Ar mė ni jo je Hai ty je ir dau ge ly je ki tų pa sau lio ša lių Daug dė me sio ski ria jau ni mui Tru pės na rių biog ra fi jos ne sto ko ja ga nė ti nai skau džių pa tir čių Dau gu ma jų yra au gę so cia liai ri zi kin go je ap lin ko je Ta čiau bū tent šo kio pa gal ba jie at ra do ki to kį gy ve ni mą ir su si grą ži no sa vi gar bą Tai gi tru pės veik lo je la bai ryš kus so cia li nis at spal vis at li kė jai daug dė me sio ski ria jau ni mui Soul Street Dan ce jau niems šo kio ger bė jams daž nai ren gia meist riš ku mo pa mo kas ku rios yra pel niu sios tru pei Ro ko žvaigž džių ti tu lą edu ka ci nio teat ro pa sau ly je Leng vai ir žais min gai bend rau da mi su jau ni mu jie su pa žin di na jau nuo sius gat vės šo kė jus su at sa kin gu ir kū ry biš ku po žiū riu į sa ve bei juos su pan čią ap lin ką Vieš na gės Lie tu vo je me tu jie taip pat da lin sis pa tir ti mi ne tik su jau nai siais gat vės šo kio adep tais bet ir su tais vai kais ku riems Hip Hop kul tū ra yra neat ras ta nau jo vė Meist riš ku mo pa mo kas JAV am ba sa da or ga ni zuo ja kar tu su šo kio teat ru Low Air Vil nius šo kių cent ru In Beat šo kių mo kyk la Ext re me Šiau liai šo kių stu di ja Fun ky Hou se Klai pė da ir ki tais gat vės šo kių meist rais bei ko lek ty vais di džiuo siuo se Lie tu vos mies tuo se Soul Street Dan ce tru pės ar tis tai pri pa žin ti šo kio me no meist rai Soul Street Dan ce tru pę su da ro pen ki šo kio pro fe sio na lai Tru pės va do vas bei vie nas iš įkū rė jų Ja vier Gar cia yra ge rai pa žįs ta mas au di to ri jai b

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458143193 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV „Soul Street Dance“,
  bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV Soul Street Dance Komentarai 1 Na va 2016 03 18 01 48 Taip ir sako kad buvo visiškai nusivalkatavę o kai pradėjo šokti tai ir išsikapstė Negi reikėjo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1065924831&data=2016-03-17&id=1458143193&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Kino pavasaris“ skelbia bilietų prekybą: Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą (video),
  ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Kino pavasaris skelbia bilietų prekybą Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą video 2016 m kovo 5 d Spausdinti Komentarai 0 Ko vo 5 ąją šeš ta die nį li kus ke le tui sa vai čių iki 21 ojo Ki no pa va sa rio pra si dės fes ti va lio bi lie tų pre ky ba Rek la mos agen tū ros New kū ry bos va do vas idė jų kū rė jas To mas Ra ma naus kas lin kė da mas ne pa sik lys ti tarp dau gy bės fes ti va lio fil mų re ko men duo ja 11 šių me tų fa vo ri tų Pir mą jį bi lie tų pre ky bos sa vait ga lį ko vo 5 6 d bus ga li ma įsi gy ti bi lie tų už ma žiau sią 3 3 eu ro kai ną Šia ak ci ja nau do tis ga lės Om ni ID kor te lių tu rė to jai Spe cia li ak ci ja Om ni ID ga lios Vil niaus Kau no Klai pė dos Šiau lių ir Pa ne vė žio ki no teat rų Fo rum Ci ne mas ka so se bei ki no teat ruo se Pa sa ka Skal vi ja ir Ro mu va Per kant in ter ne tu nuo lai da ne bus tai ko ma Ki no žiū ro vui Ki no pa va sa ris yra tas pa ts kas ma žam vai kui at rak cio nų par kas Kaip iš si rink ti vie ną ka ru se lę kai no ri si pa bū ti vi so se ku rios vie na už ki tą ryš kes nės rėks min ges nės Ly giai taip pat jau čiuo si prieš kiek vie ną Ki no pa va sa rį Ir ma nau ne aš vie nas sa ko T Ra ma naus kas T Ra ma naus ko re ko men da ci jos vi deo siu že te https www you tu be com watch v 87 4NeNhQtw Šie met fes ti va ly je 200 130 il ga met ra žių ir 70 trum pa met ra žių griež tus at ran kos kri te ri jus įvei ku sių įdo miau sių per pa sta ruo sius me tus su kur tų juos tų iš vi so pa sau lio Ge ro ki no iš troš ku sius žiū ro vus fes ti va lis į ki no sa les pa kvies nuo ko vo 31 d Vil niu je ir nuo ba lan džio 1 d Kau ne Klai pė do je Šiau liuo se ir Pa ne vė žy je Ki no pa va sa ris vi suo se mies tuo se tę sis iki ba lan džio 14 die nos Be Om ni ID ak ci jos Ki

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1457106818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su „Gero humoro doze“,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su Gero humoro doze 2016 m vasario 25 d Spausdinti Komentarai 0 Vie nin te lis pro fe sio na lus imp ro vi za ci jos teat ras Lie tu vo je KI TAS KAM PAS jau sep tin tą jį se zo ną kvie čia žiū ro vus į imp ro vi za ci jų šou Ge ro hu mo ro do zė Ge ro hu mo ro do zė ger bė jus ste bins žais min gu mu spon ta niš ku mu ne ti kė tu mu ir pri vers verk ti juo ko aša ro mis Imp ro vi za ci jų šou ak to riai nie ka da nė ra pa si ruo šę iš anks to to dėl vi sa da yra pa si ry žę sce no je įgy ven din ti pa čius ne ti kė čiau sius žiū ro vų pa siū ly mus

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1456334590 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Kino pavasaris“ atvyksta į Šiaulius: programos pristatymas ir nemokamas seansas,
  23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Kino pavasaris atvyksta į Šiaulius programos pristatymas ir nemokamas seansas 2016 m vasario 24 d Spausdinti Komentarai 0 Šie met fes ti va lis Ki no pa va sa ris pir mą kar tą tuo pa čiu me tu balandžio1 14 d vyks net pen kiuo se di džiuo siuo se Lie tu vos mies tuo se Ko vo 2 d 14 val Fo rum Ci ne mas Šiau liuo se 4 sa lė je įvyks ne mo ka mas ren gi nys ku ria me Ki no pa va sa rio at sto vai pri sta tys fes ti va lio pro gra mą ren gi nius ir ki tas svar biau sias nau jie nas Pris ta ty me da ly vaus Ki no pa va sa rio di rek to rė Vi da Ra maš kie nė ir me no va do vė San ta Lin ge vi čiū tė Po pri sta ty mo žiū ro vai iš vys dau gy bę ap do va no ji mų pel niu sią is lan dų dra mą Avi nai Rams rež Gri mur Hko nar son Is lan di ja 2015 Fil mas bus ro do mas fes ti va lio pro gra mo je Kri ti kų pa si rin ki mas Tai pir mas fil mas iš 21 ojo Ki no pa va sa rio pro gra mos ku rį bus

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1456248818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Keistuoliškas“ renesansas: žiūrovus jaudins itališka prabanga ir mistiškos istorijos,
  žan ro spek tak lių kaip Prin ce sė Tu ran dot Ka ra lius El nias ir Mei lė trims apel si nams Be je prie vi sų šių pje sių sa vo plunks ną pri ki šo tas pa ts ge nia lu sis Car lo Goz zi Abu jie spek tak lio re ži sie rius ir pje sės au to rius į sce ną grįž ta kau kė ti bet nuo šir dūs ir keis tuo liš ki Vi sos ge ros is to ri jos pra si de da ta da kai dar ne bu vo pra si dė ju sios taip prieš dau giau nei du šimt me čius nu ti ko ir ta len tin gam dra ma tur gui Car lo Goz zi Prieš nu tūp da mas ant sce nos var nas kyš te lė jo sna pą iš nea po lie čių pa sa kų rin ki nio Il cun to de li cun ti Is to ri ja ir var nas pa si ro dė to kie teat ra liš ki kad iš kar to su ža vė jo dra ma tur gą Car lo Goz zi troš ko su kur ti pje sę ku ri pa tik tų ir ka ra liui ir el ge tai ku rio je aukš tuo me nės gra ci ja su si mai šy tų su nuo šir džiu juo ku Ir štai Var nas ant sce nos pra bi lo me niš kiau sia kal ba apie že miš kus da ly kus ne sun kiai su pran ta mus vi siems Ge riau siai tam ti ko com me dia del ar te žan ras šiur pus juo kin gas ir pra šmat nus vie nu me tu Com me dia del ar te XVI am žiu je vie su lu ap skrie jo vi są Ita li ją Po Tos ka nos sau le už gi męs žan ras ža vė jo vi sus ele gan tiš kus Eu ro pos mies tus nuo pat Mad ri do iki Lon do no Ita lai sce no je iš ra do per so na žų am ži ny bės re cep tą kau kes Dė vė da mi kau kes ak to riai sce no je tap da vo pub li kai ge rai pa žįs ta mais per so na žais Šio žan ro kū ri niai pa ti ko ir nuo la ti niams teat rų sve čiams ir tiems ku rie teat re lan ky da vo si tik per šven tes Ak to riai ir žiū ro vai šven tė gy ve ni mo ste buk lą ku ria me su si jun gia mu zi ka šo kis aist ros ir ži no ma sko nin gi po kštai Re ne san si nė ita liš ka pa sa ka lie tu viš ko je sce no je reiš kia ir pa ties Keis tuo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1455896476 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Legendinis nuotykių spektaklis pagal vieną žinomiausių Otfriedo Preusslerio apysakų PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS,
  ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Legendinis nuotykių spektaklis pagal vieną žinomiausių Otfriedo Preusslerio apysakų PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS 2016 m vasario 13 d Spausdinti Komentarai 0 Legendinis nuotykių spektaklis pagal vieną žinomiausių Otfriedo Preusslerio apysakų PLĖŠIKAS HOCENPLOCAS Vasario 20 d Valstybiniame Šiaulių dramos teatre nepraleiskite progos pamatyti nemirtingą personažą vis dar plėšikaujantį scenoje Šmaikštus nuotykių kupinas Evaldo Jaro režisuotas spektaklis privers nusijuokti kiekvieną o legendinėmis tapusios bardo Sauliaus Mykolaičio dainos dar ilgai skambės vaikų ir suaugusiųjų lūpose bei širdyse Vilniaus kamerinio teatro pristatomame spektaklyje pamatysite dviejų neišskiriamų draugų Kaspariuko ir Zepuko nuotykius Jie abu pasiryžta sugauti plėšiką Hocenplocą kuris pagrobė močiutės branginamą kavos malūnėlį Tačiau nelaimei jie pakliūva į plėšiko Hocenploco ir galingo bei pikto burtininko Petrozilijaus Cvakelmano rankas Didelio pasisekimo sulaukė vieno žinomiausių vaikų rašytojų visame

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1455305409 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Angliškas detektyvas“,
  me teat ro ki no pa sau ly je Teat ro sce no je at gims ta to kios ki no žvaigž dės kaip John Gil bert Joan Craw ford Lou se Brooks Svai gus 3 io jo de šimt me čio žvil ge sys am žiaus de tek ty vas Šer lo kui ir Vat so nui Vat so nai svei ki nu mums pa si tai kė tir ti am žiaus nu žu dy mo by lą Pas ku bė kim iki vi dur nak čio li ko tik dvy li ka mi nu čių o džen tel me nai juk nie ka da ne vė luo ja Tai žo džiai iš ak to riaus ir re ži sie riaus Ra mū no Ci cė no mu zi ki nės ko me di jos Ang liš kas de tek ty vas ku ri pri kels Lie tu vos teat re itin re tą žan rą de tek ty vą Aris tok ra tų Hen kin sų šei mo je šven tė Se ras Čarl zas Hen kin sas šven čia 50 me tų ju bi lie jų Svei kin ti su si ren ka vi sa šei ma Lie ja si tos tai da li ja mos do va nos kol stai ga į rū mus tren kia žai bas Po ke lių aki mir kų at si ra dus švie sai vi si pa ma to ju bi lia tas nu žu dy tas By los ima si ge riau sias sek lys Šer lo kas ir jo pa dė jė jas Vat so nas R Ci cė nas ža da jog žmog žu dys tę kar tu su gar siai siais ty rė jais narp lios ir žiū ro vai Int ri gų ir mįs lių

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1454687721 (2016-04-26)
  Open archived version from archive