archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti, dabar – kostiumuoti,
  Raz my tė Kur kve pia nau da ten ko rup ci ja Są ly gos ko rup ci jai su da ro mos ir pri žiū rint bei kont ro liuo jant ūkio su bjek tus Pa vyz džiui la bai il gos ir su dė tin gos už sie nie čių įdar bi ni mo pro ce dū ros Jei gu no ri grei čiau su si tvar ky ti rei ka lus ky la pa gun da duo ti ky šį Apei ti įsta ty mus ska ti na ir per dė ta kont ro lė No rė da mas ra miai gy ven ti vers li nin kas kar tais duo da ky šius Neats pa ri ko rup ci jai at lie kų tvar ky mo sri tis Pa vyz džiui 2013 me tais bu vo daug su klas to tų do ku men tų Už at lie kų tvar ky mą pai ma mi pi ni gai ta čiau at lie kos ne tvar ko mos Pa vo jin gos at lie kos tam pa ne pa vo jin go mis ir pa na šiai Į at lie kų tvar ky mo sri tį daug in ves tuo ja ma Iki 2020 me tų bus re mia ma ši sri tis Ti kė ti na jog at si ras ir tas lė šas no rin čių įsi sa vin ti Lie tu vo je ko rup ci jos kva pą tu ri ne tgi žmo nių įdar bi ni mas vals ty bės tar ny bo je Daž niau sia įdar bi ni mas yra ne kas ki ta kaip po li ti nis pa lai ky mas taip va di na mas ne po tiz mas Ši sri tis uži ma tre čią vie tą pa gal ko rum puo tu mą po ky ši nin ka vi mo ir pa pir ki mo Į at sa kin gus vals ty bės po stus daž niau siai prii ma mi sa vi lo ja lūs val džiai tos pa čios par ti jos at sto vai neat siž vel giant į jų ge bė ji mus bei kom pe ten ci ją Kar tais dėl dar bo vie tos sa viems ne tgi at lei džia mas ge ras spe cia lis tas ypač jei gu jis ne lo ja lus val džiai Priė mus sa vus vė liau jais ga li ma ma ni pu liuo ti nes šie žmo nės jaus dė kin gu mą už pa slau gą ir da rys vis ką kas bus lie pia ma Kar tais bend ra par tie čiams ne tgi su ku ria mos pa rei gy bės iš de be sų Pa vyz džiui vers lo įmo nė rink tų si kuo kom pe ten tin ges nį spe cia lis tą ku ris už dirb tų įmo nei pi ni gus nes pi ni gai ne kren ta iš dan gaus

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333933 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti, dabar – kostiumuoti,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti Komentarai 5 Joo 2016 04 24 09 03 Dar viduramžiais kitaip mąstančius kad žemė yra apvali degindavo ant laužo Pasirodo ir dabar yra kūrenančių laužą ohahaha 2016 04 23 12 05 du broliukai dobiliukai komentarai abieju kaip du vandens lasai Ar jus ne dvyniai Joo 2016 04 23 11 46 Teisingai Anuomet

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-23&id=1461333933&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rajono vadovai didžiavosi savo darbais,
  pa si da li jo min ti mis apie bū si mus ener ge ti nius pro jek tus Pa si tei si no geo ter mi nis šil dy mas Kel mės kraš to mu zie ju je Ke ti na ma pa nau do ti sau lės ba te ri jas kai ku rio se švie ti mo įstai go se Ke tin ta sta ty ti dau gia bu tį so cia liai rem ti noms šei moms Ta čiau pa skai čiuo ta jog la biau ap si mo ka pirk ti bu tus Pla nuo ja ma nu pirk ti 23 būs tus Me ras pa ti ki no jog jau pa dė tas taš kas dėl Kel mės mies to ka pi nių plė ti mo Nup ręs ta jog ka pi nės bus ple čia mos ša lia jų esan čiuo se so duo se Iš gy ven to jų že mė bus pai ma ma vi suo me nės po rei kiams jiems su mo kant rin kos kai ną Kol kas ne bus per ka mas la bai di de lis plo tas Ma no ma jog už teks 5 hek ta rų Gy ven to jai daž niau sia krei pia si dėl mo kes čių Ra jo no Ta ry ba svars ty mui pa ren gė 360 spren di mų pro jek tų 350 iš jų pa tvir tin ti Per me tus su reng ta 14 ra jo no Ta ry bos po sė džių Iš gy ven to jų gau ta 1300 pra šy mų Daž niau sia jie krei pia si dėl mo kes čių dėl lei di mų sta ty boms kraš tot var kos klau si mų Šie met gy ven to jų pra šy mų ga li dar pa dau gė ti Ad mi nist ra ci jos di rek to rė in for ma vo jog dėl taip va di na mo var tų mo kes čio ir bio lo gi nio rū šia vi mo įren gi nių at lie kų tvar ky mas ga li brang ti 30 pro cen tų Gy ven to jų si tua ci ją ga li pa blo gin ti ir dvi na rė at si skai ty mo sis te ma Teks mo kė ti pa sto vią ją kai ną už šiukš lių su rin ki mą ir kai ną už rea lų šiukš lių kie kį Pas to vio ji kai nos da lis ga li pri klau sy ti ne nuo gy ven to jų skai čiaus o nuo būs to plo to Gy ven to jai apie re no va ci ją van den tie kį ir al ko ho liz mą Kel mė ly de ris pa gal re no vuo tų ir re no vuo ja mų dau gia bu čių skai čių Ta čiau su pir mą ja ban ga re no vuo ti pa sta

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333929 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rajono vadovai didžiavosi savo darbais,
  NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Rajono vadovai didžiavosi savo darbais Komentarai 3 O jau 2016 04 25 08 31 arogancijos pilni nežinia kuo save laiko kelmiskis 2016 04 23 12 58 ypač didžiuojasi tipo pigiai

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-23&id=1461333929&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pora valandų pagarbos kultūrai,
  džiau gė jog Kel mės ra jo nas tu ri Ra šy to jų są jun gos na rių ope ros so lis tę Gai la kad kul tū ros dar buo to jo gy ve ni mas nė ra leng vas Jis tu ri dirb ti tiek kiek rei kia O kai pa pra šo pi ni gų at sa ko ma jog rei kia pirk ti tan kus A Mon kaus kai tė at ve žė Sei mo Kul tū ros ko mi te to pa dė ką Kel mės kul tū ros cent ro re ži sie rei Vi liu tei Krut ke vi čie nei ku ri daug me tų ati da vė kul tū rai Ra jo no me ras Vac lo vas And ru lis įsi ti ki nęs jog dau gu ma kul tū ros spe cia lis tų dir ba ne už at ly gi ni mą o iš idė jos ir iš šir dies Me ras dė ko jo kul tū ros dar buo to jams kad jie sė ja gė rio sėk lą pra skaid ri na žmo gaus kas die ny bę ir vi sa da yra ša lia žmo gaus Me ras pa dė kas įtei kė Kel mės Že mai tės vie šo sios bib lio te kos Vai kų li te ra tū ros sky riaus ve dė jai Dan guo lei Gar nie nei Kel mės kul tū ros cent ro me no va do vei Ge nei Pe ni kie nei ir Kra žių M K Sar bie vi jaus kul tū ros cent ro me no va do vui Au gus ti nui Bart ke vi čiui Ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na Si ru sie nė pa si džiau gė jog Vy riau sy bės kul tū ros ir me no pre mi ja pa skir ta ty tu vė niš kiui ra šy to jui Vla dui Kal vai čiui Jį ta pro ga pa svei ki no Pa dė kos raš tus di rek to rė įtei kė Kel mės ma žo jo teat ro va do vui Al gi man tui Ar mo nui už ASI TE ŽO na cio na li nio teat rų fes ti va lio suor ga ni za vi mą Kra žių se niū nui Ro lan dui Kar čiaus kui už kul tū ros pa lai ky mą ir Už ven čio kul tū ros cent ro Glu do šo kių ko lek ty vo na rei Jad vy gai Šikš tie nei už rė mė jų paieš ką Sa vi val dy bės Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė jo pa va duo to ja So na ta Venc kie nė pa si džiau gė nau jau siu kul tū ros dar buo to jų lai mė ji mu Kel mės

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333930 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų,
  bend ruo me nės na rės už ven tiš kės pri si dė tų Gai la to kių vai kų sa kė E Ang lic kie nė Nuo praė ju sių jų me tų lie pos mė ne sio bend ruo me nė jau spė jo nu veik ti ne ma žai dar bų Ven ta įre gist ruo ta 2015 me tų lie pos 14 die ną Va do vau da mie si pa tar le jog dar bas žmo gų gy do nau jos bend ruo me nės na riai pir miau sia ėmė si tvar ky ti Už ven čio mies to ap lin ką Ėjo me tur būt pas kiek vie ną į na mus pra šė me pa gal iš ga les ap si šva rin ti sa vo kie mus ša li ke les Bend ro mis jė go mis kir to me krū mokš nius so di no me gė lių tvar kė me skve re lį baž ny čios šven to rių lai do ji mo na mų ap lin ką nu grio vė me se ną me di nį tua le tą Il gai dar ba vo mės ka pi nė se bet ne vel tui ma lo nu žiū rė ti Ne be li ko akis rė žian čių ce men ti nių dė žių krū my nų už tat at si vė rė aikš te lė pri vež ta smė lio Pra šė me ir se niū ni jos pa gal bos Tal ki nin ka vo moks lei viai pa sa ko jo bend ruo me nės pir mi nin kė ir pa va duo to ja Už ven tis pa sak E Ang lic kie nės ga lė tų bū ti dar gra žiau su tvar ky tas tu rė tų iš skir ti nių ak cen tų Gal būt kaip nors pa vyks įgy ven din ti min tį pil kus stul pus pa puoš ti žy din čio mis gė lė mis Nors gy vuo jan ti ma žiau ne gu me tus Ven tos bend ruo me nė sten gia si kur ti nau jas tra di ci jas Vie na ju bi lie jų pro ga svei kin ti už ven tiš kius At ro dy tų men ka do va nė lė va zo nė lis gė lių bet žmo gus yra pa ger bia mas jam tik rai ma lo nu sa kė bend ruo me nės pir mi nin kės pa va duo to ja Vir gi ni ja Gra že vi čie nė Vė li nių pro ga bend ruo me nė su mąs tė at gai vin ti pri mirš tą tra di ci ją ka pi nė se skam bant ra miai mu zi kai klau sy ti ei lių E Ang lic kie nė sa kė jog tik pa dė kų iš už ven tiš kių dėl to kio spren di mo gir dė ju si

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333931 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų,
  ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų Komentarai 9 atsibodo 2016 04 25 16 42 nu juk jau susikure kita ta bendruomene nupirko Joksas stalo tenisa ir zaiskit kad bloga ana ko dar norit atsikniskit ar dar neaisku kas ko norejo arteja rinkimai ir vel tas pats ir vel bus miestelio kirsinimas jau tie 66 nariai tai cia uzventi su kojom turi nunesti betvarkydami as 2016 04 25 15 32 Gyvenu užvenčio miestelio centre ir nemačiau dirbančios bendruomenės visus darbus atliko seniūnijos darbuotojai darbo metu ir už tai buvo mokamas atlyginimas O bendruomenė turi dirbti visuomeniniais pagrindais Nu nebent ta viena ponia kuri stovėjo ištisai Nuomonė 2016 04 25 12 30 Užsakytas straipsnis Iš anksto giriama už tai kas bus nesamones 2016 04 24 16 18 Tuscios kalbos ir tiek nežinomas 2016 04 24 13 03 Žinai Ugniau stalo teniso stalą kurį nupirko gerbiamas gydytojas A Jokšas yra pastatytas Užvenčio gimnazijoje Ten kiekvieną pertrauką ir po pamokų žaidžia būrys vaikų Patikėk jis tikrai ten nedulkėja 2016 04 24 11 26 O kas mato kitos bendromenes darbus jie pasake kam reikia tas zino bet jei jie daro del uzventiskiu tai turetu zinoti visi o ne bendromenes narei Ir tie ne visi zino Ateina tik mokescio susirinkti o apie nuveiktus darbus nieko nezino Ugnius 2016 04 24 11 09

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-23&id=1461333931&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Be bitelių gyvenimas būtų kitoks“,
  tų jau nes nio stip res nio šei mi nin ko Bi tes A Mu šaus ko tei gi mu rei kia at sa kin gai pri žiū rė ti ne pa mirš ti ap lan ky ti Pa va sa rį kai dar ne žy di ar ba ma žai žy di au ga lai bi te les rei kia pa mai tin ti kad su stip rė tų Dar avi lius iš va ly ti Bi ti nin kas pri si me na įvai rių me du ne šių Jei gam ta bi tėms ne truk dy da vo jos la bai daug me daus pri neš da vo per se zo ną po tris ke tu ris sy kius me dų tek da vo im ti Bet pa si tai ky da vo ir la bai pra stų me tų Jei nė ra ši lu mos au ga lai ne ski ria ne kta ro Per nai lie tus prie mū sų baž ny tė lės iš plo vė lie pų žie da dul kes vi sa gat ve lė bu vo gel to na Bet bi tės pro tin gos darbš čios jos me dų ne šė iš pie vų miš kų Ne ga liu skųs tis per nykš čiu me du ne šiu pa sa ko jo A Mu šaus kas Bi ti nin kau ti vid so diš kis pra dė jo dar ta ry bi niais lai kais nuo kai my no da bar gy ve nan čio Kel mė je Re mi gi jaus Mer ke lio nu si žiū rė jęs Vė liau kai my nui ko lū kio bi ti nin kui po nas An ta nas prie bi čių į tal ką atei da vo Dar vė liau su si gun dė lai ky ti ir po rą sa vo bi čių šei my nų A Mu šaus kas nie kuo met ne lai kė daug bi čių šei mų Dau giau sia tu rė jo 12 Ne dėl pi ni gų man bi te lės rei ka lin gos Prip ra tau prie jų Man pa tin ka bi te lė mis rū pin tis Pats ir avi lius meist rau ju Vi sos bi čių šei mos ma no pa ties pa da ry tuo se avi liuo se gy ve na Ir me dus man pa tin ka ar ba tą juo pa si sal di nu Ar ti mie siems ir gi me daus už ten ka sa kė Bi ti nin kas ne sup ran ta kaip ga li ma bi te lių bi jo ti Jis pa ts daž nai be jo kių vei do ar ran kų ap sau gų avi lius ap žiū ri nė ja Įge lia tie sa bet pus ti ne pun ta paaiš ki na sa vaip jog nuo bi čių įgė li mo nie ko blo ga jam neat si tin ka An ta nas Mu

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333932 (2016-04-26)
  Open archived version from archive