archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Iš įvykių suvestinės,
  zo Vit kaus In ži ne ri jos ba ta lio no ka riams nu sta ty ta kad ras ta 120 mm mi nos vai džio mi nos spar nuo tė be sprogs ta mo sios me džia gos ir sprog dik lio Ras tą daik tą iš mi nuo to jai iš si ve žė Tos pa čios se niū ni jos No rei šiu kų kai me lau kuo se vyk dant dre na žo ka si mo dar bus ras tas ant ro jo pa sau li nio ka ro lai kų 76 mm ar ti le ri jos svie di nys ku rį at vy kę J Vit kaus in ži ne ri jos ba ta lio no iš mi nuo to jai su nai ki no vie to je Muš ty nės Pa vy dų ba re Ty tu vė nų apy lin kių se niū ni jos Pa vy dų kai me ba re ki lu sio konf lik to me tu ne blai vus nu sta ty tas 1 47 pro mi lės gir tu mas vy ras gi męs 1992 me tais su da vė ne nus ta ty tą skai čių smū gių į įvai rias kū no vie tas ne blai viam nu sta ty tas 0 65 pro mi lės gir tu mas de vy nio li me čiui Tę sian tis konf lik tui ne blai vi nu sta ty tas 1 31 pro mi lės gir tu mas 23 me tų mer gi na su da vė ne nus ta ty tą skai čių smū gių į įvai rias kū no vie tas blai viai 39 me tų mo te riai ku riai Kel mės li go ni nės priė mi mo sky riu je nu sta ty ta ran kos ma žo jo pirš to žaiz da Įta ria mie ji gi mę 1992 ir 1993 me tais su lai ky ti Ne ti kė ta mir tis Kel mė je J Ja no nio gat vė je na muo se stai ga mi rė mo te ris gi mu si 1957 me tais Ant kū no išo ri nių smur to žy mių neap tik ta pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas mir ties prie žas čiai nu sta ty ti Ap ga di no gim na zi jos sto gą Kra žiuo se ne nus ta ty ti as me nys pa te kę ant Kra žių gim na zi jos sto go su ga di no 6 ven ti lia ci jos or ta kius Ža la tiks li na ma Pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas Ap vog ti au to mo bi liai Šau kė nuo se iš neuž ra kin to au to mo bi lio Au di 80 pa vog ta pi ni gi nė su jo je bu vu siais 900 eu rų as mens do ku men tais

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333935 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Socialinės rizikos šeimos lankytos vėlai vakarais,
  Kel mės mies to so cia li nės ri zi kos šei mų Po rei do vie na šei ma įtrauk ta į so cia li nės ri zi kos šei mų gru pę Vie no je šei mo je abu tė vai bu vo ne blai vūs ta čiau vai kai yra glo bo ja mi Ku ke čių se niū ni jo je ap lan ky tos pen kios šei mos iš še šių Tris šei mas pa siū ly ta iš brauk ti iš so cia li nės ri zi kos šei mų vie ną įtrauk ti dar vie no je ras tas ne blai vus tė vas Še šios so cia li nės ri zi kos šei mos ir Kel mės apy lin kių se niū ni jo je ap lan ky tos pen kios Vie ną šei mą pa siū ly ta iš brauk ti iš są ra šo Vie nos šei mos mo te ris iš vy ku si mo ky tis į Rad vi liš kį to dėl neap lan ky ta Net sep ty nios iš 16 Kra žių se niū ni jos so cia li nės ri zi kos šei mų ras tos ne blai vios Iš šei mos paim ti še ši vai kai trims vai kams nu sta ty ta lai ki no ji glo ba dar tris lai ki nai pri žiū rė jo gi mi nai čiai Vie ną šei mą pa siū ly ta įtrauk ti į ste bi mų šei mų są ra šą Ap lan ky tos vi sos aš tuo nios Vai gu vos se niū ni jos šei mos ras ta vie na ne blai vi mo te ris vai kas sve čia vo si pas dė dę Vie nos šei mos trys vai kai ras ti vie ni jie per duo ti lai ki nai pri žiū rė ti kai my nei Rei dus ap žvel gu si Vai ko tei sių ap sau gos sky riaus ve dė ja Dan guo lė Tei šers kie nė pa žy mė jo jog džiu gi na so cia li nės ri zi kos šei mų ma žė ji mas Yra bu vę me tų kuo met ra jo ne bū da vo pri skai čiuo ja ma ir 130 so cia li nės ri zi kos šei mų šių me tų ko vo 31 die nos duo me ni mis to kių šei mų 113 jo se au ga 267 vai kai Pa teik da ma iš va das D Tei šers kie nė ak cen ta vo jog daž niau siai šei mo se nu sta ty tos pro ble mos ne šva ra ne tvar ka rū ky mas vai kų aki vaiz do je so cia li niuo se būs tuo se kau pia si drėg mė pe lė sis ga li mas tu ber ku lio zės pro trū kis Kra žių se niū ni jo je daug

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333937 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Temidės“ konkursą laimėjo pakražantiškiai,
  Pet ras Nor kus ir Ma žei kių ra jo no Tirkš lių Juo zo Vit kaus Ka zi mie rai čio pa grin di nės mo kyk los ko man da Moks liu kės va do vė so cia li nė pe da go gė Vai da Te nie nė Tre čia ja me eta pe da ly va vu sios ko man dos sa vo ži nias iš mo nę ir ori gi na lu mą de monst ra vo ke tu rio se rung ty se ku rias su da rė Pro tų mū šis ka pi to no rung tis bei sce ni nių ge bė ji mų pa rei ka la vu sios pa si svei ki ni mo bei at si svei ki ni mo rung tys Vi sas da ly va vu sių ko man dų ži nias ir pa si ro dy mus ver ti no Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius ko mi si jos pir mi nin kas Sau lius Ur bo nas Kul tū ros cent ro di rek to rė Bi ru tė Juo za pa vi čie nė Švie ti mo kul tū ros spor to ir jau ni mo rei ka lų sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Ze nai da Pi kio tie nė Šiau lių apy gar dos pro ku ra tū ros Tel šių apy lin kės pro ku ra tū ros pro ku ro rė Jū ra tė Aro šie nė ir Tel šių ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to Vie šo sios tvar kos sky riaus vir ši nin kas Gied rius Apū kas Links mai nu si tei kę moks lei viai pri sta tė sa vo ko man das o vė liau su rim tė ję klai džio jo po tei si nių ži nių la bi rin tą ban dy da mi ras ti tei sin gus at sa ky mus į Pro tų mū šio klau si mus apie tei sę at sa ko my bę po li ci ją ir sau gų eis mą Te mi dės da ly viams iša na li za vus vi sus Pro tų mū šio klau si mus ir ra dus tei sin gus at sa ky mus į juos ko man das link fi ni šo tie sio sios to liau ve dė jų ka pi to nai su si run gę spe cia liai jiems pa reng to je už duo ty je Šau niai pri si sta čiu sios ieš ko ju sios at sa ky mų į gan su dė tin gus klau si mus su da ly va vu sios ka pi to nų rung ty je ko man dos priar tė jo prie pa sku ti nės už duo ties at si svei ki ni mo

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333939 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Senjorai aptarė savo darbus,
  sa lė bu vo už pil dy ta sen jo rų ku rie no rė jo pa bend rau ti pa si klau sy ti kon cer to iš girs ti Kel mės ra jo no sen jo rų bend ruo me nės Ar ti mi va do vo Jo no Sta bin gio me ti nės ata skai tos O nu veik ta tik rai daug net sun ku pa ti kė ti kad vi są tą veik lą or ga ni zuo ja sen jo rai vi sur lan ko si va žiuo ja ak ty viai da ly vau ja Kar tais pa gal vo ja me kad jau ni mas ga lė tų pa vy dė ti Pa bū ti drau ge su sen jo rais ir pa si džiaug ti jų dar bais at vy ko Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis Kel mės baž ny čios de ka nas Min dau gas Gri ga lius Kel mės kraš to mu zie jaus di rek to rė Da nu tė Žal pie nė Že mai tės vie šo sios bib lio te kos di rek to rė Ri ta Gri šie nė ir Sa ma rie čių bend ri jos pir mi nin kas Sau lius Moc kus Kaip vi sa da sve čiai sen jo rus pa le pi no ska nės tais sal džio mis do va no mis gra žiais pa lin kė ji mais Bend ruo me nės va do vas Jo nas Sta bin gis pa dė ko jo de ka nui už su teik tą ga li my bę su si rink ti tu rė ti kam ba rė lį pa ra pi jos na muo se Bend ruo me nė Ar ti mi su si kū rė prieš 5 me tus Ja su si do mė jo net Ži nių ra di jas Gau tas pa dė kos raš tas per Kė dai niuo se vy ku sį Lie tu vos bend ruo me nių są skry dį Di džiau sias dė me sys ski ria mas svei ka tin gu mui Pa ren gus pro jek tą gau ta lė šų Tu rė jo me ga li my bės ap si lan ky ti Ra sei niuo se Vi duk lė je Ne makš čiuo se da ly vau ti Svei ka tin gu mo die no je Šau kė nuo se Vis ar ti miau mez ga si kon tak tai su 10 me tų pa tir tį tu rin čią Kel mės mies to bend ruo me ne Sus tip rė jo ry šys su Tre čio jo Am žiaus Uni ver si te tu ku rio di džio ji da lis stu den tų iš sen jo rų bend ruo me nės Ar ti mi Pa gerb ti ty los mi nu te mi ru sie ji Pas vei kin ti ju bi lia tai Fi nan si nę

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333940 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Prisimintas krašto šviesuolis,
  suo lio duk ros Bi ru tė Pa nu mie nė ir Sil vest ra Kup ri ja no vie nė pa pa sa ko jo švie saus at mi ni mo tė vo biog ra fi ją su pa žin di no su jo ta len tais Vi są gy ve ni mą iki pat mir ties V Že roms kis ak ty viai da ly va vo kul tū ri nia me gy ve ni me Jis ra šė ei lė raš čius su bū rė Švy tu rio ko lū kio kai mo ka pe lą cho rą ren gė vai di ni mus Il gą lai ką gro jo smui ku Bai so ga los kul tū ros na mų kai mo ka pe lo je Žvan gu lis bu vo Bai so ga los et nog ra fi nio an samb lio Dai no riai da ly vis Išė jęs į pen si ją da rė smui kus kank les ba set les pūs li nes Pats vi są gy ve ni mą gro jo sa vo pa si da ry tais smui kais Apie kū ry bą Lie tu vos mu zi kos ir teat ro aka de mi jos Et no mu zi ko lo gi jos ka ted ros do cen tė et no mu zi ko lo gė et no lo gi jos dak ta rė Gai la Kir die nė at sklei dė mu zi ki nį V Že roms kio po rtre tą Bai so ga los liau dies mu zi kos ka pe los Žvan gu lis ir ki tų ko lek ty vų va do vas kom po zi to rius di ri gen tas mu zi kan tas dai ni nin kas Bai so ga los gar bės pi lie tis Vi li mas Ma li naus kas pa si da li jo pri si mi ni mais apie V Že roms kį Kom po zi to rius pa pa sa ko jo apie tai kaip jam pa vy ko aran žuo ti švie suo lio kū ri nius kai mo ka pe lai kad šie ne pra ras tų au ten tiš ku mo Šil tų žo džių iš sa kė ir il ga me tė Bai so ga los kul tū ros na mų di rek to rė Ire na Žmo gi nie nė ku ri pri si mi nė švie suo lį kaip ga bų mu zi kan tą pa sa ko rių inst ru men tų ga min to ją Ren gi nio me tu pri sta ty ta Bi ru tės Pa nu mie nės su da ry ta Re gi nos Vait ke vi čie nės re da guo ta kny ga Va din ki te ma ne sė jė ju ku rio je pa sa ko ja ma apie V Že roms kį pa tei kia mi gi mi nai čių jį pa ži no ju sių žmo nių

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333944 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Pavasario žiedus“ kompensavo kapelų festivalis,
  įvai rių megz tų bei ner tų ga mi nių kny gų skir tu kų pa veiks lė lių bui ties apy vo kos daik tų pro duk tų iš me daus ir žo le lių na tū ra lios kos me ti kos bui ty je rei ka lin gų pin tų ar ke ra mi kos dar be lių mė sos ga mi nių ar sal du my nų Į mu gę vy ku sią ša lia Kul tū ros rū mų už kly dę rad vi liš kie čiai pi ni gi nių at ver ti ne sku bė jo Mė sa pre kia vu siems Su val ki jos at sto vams iš Kaz lų Rū dos il go kai tek da vo aiš kin ti pir kė jams apie šio kraš to ku li na ri jos pa vel dą kol vie nas ki tas su si gun dy da vo rū ky to mis deš ro mis ar deš re lė mis ne di de liu ga ba lė liu kai miš kų la ši nių ar kum pio Fes ti va lis mies tie čiams bu vo la biau prie šir dies Rad vi liš kio kul tū ros rū muo se vy ku sia me jau aš tun ta ja me res pub li ki nia me kai mo ka pe lų fes ti va ly je Že mėj Lie tu vos rad vi liš kie čiai ga lė jo pa si klau sy ti įvai rių Lie tu vos re gio nų kai mo ka pe lų at lie ka mos mu zi kos Dau giau nei tris va lan das tru ku sia me kon cer te skam bė jo ro man sai dai nos ir kū ri niai ge rai ži no mi ne tik vy res nio am žiaus žiū ro vams to dėl vi si su si rin kę tą po pie tę į mies to kul tū ros rū mus ga lė jo dai nuo ti kar tu su mu zi kan tais Nuo tai kin go mis dai no mis ir už de gan čio mis me lo di jo mis su si rin ku siuo sius džiu gi no fes ti va lio or ga ni za to riai Rad vi liš kio kul tū ros cent ro liau diš kos mu zi kos ka pe la Rad vi ja va do vė Jū ra tė Stak vi le vi čie nė bei jų drau gai kai miš kos mu zi kos ka pe la Run ga va do vas Juo zas Sta bin gis iš Elekt rė nų Šiau lių kul tū ros cent ro ka pe li ja Tu ra va va do vau ja ma My ko lo Žal ne ra vi čiaus Paįst rio kul tū ros cent ro liau diš kos mu zi kos ka pe la Ge gu ži nė va do vė Jo li ta Rut kaus

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333945 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • DIENOS RECEPTAS,
  na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 26 d Do vi lė JAN KU TĖ lai ki nai ei nan ti Rad vi liš kio vie šo sios bib lio te kos ren gi nių or ga ni za to rės pa rei gas sa ko jog ga mi ni mas ga li bū ti po mė gis ar net lais va lai kis Įp ras tai vir tu vė je su kuo si to dėl kad rei kia šį bei tą pa si ga min ti Bū na mo men tų jog su gal vo ju iš ban dy ti ir kaž ką nau ja Ap ti ku si in ter ne te ban de lių re cep tą pa to bu li nau ir pri tai kiau

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461602816 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Dienos receptas,
  Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis Dienos receptas 2016 m balandžio 23 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lie tė Li na KA SE LY TĖ gra fi kos di zai ne rė mėgs tan ti ke lio nes ir ki tų ša lių vir tu vę da li ja si bra zi liš ko cit ri nų tor to re cep tu Jį ga vo iš gi mi nai tės taip pat šiau lie tės ku ri jau sep ty ne rius me tus gy ve na Bra zi li jo je Tor tas tik rai la bai ska nus gai vus tik rei kia su val gy ti iš kar to nes il gai neiš si lai ko Bet jo ir ne lie ka Rei kės pa grin dui 200 g sau sai nių tin ka bet ko kie kvad ra ti niai aš nau do ju ne šo ko la di nius 150 g svies to Įda rui 395 g kon den suo to pie no su cuk ru mi 200 g grie ti nė lės pla ki mui rie bes nė 3 ža lių jų cit ri nų sul čių šiek tiek cit ri nų žie ve lės Vir šu ti niam sluoks niui 3 4 kiau ši nių bal ty mų 3 šaukš tų cuk raus cit ri nų žie ve lės de ko ra vi mui Su mal ti sau sai nius ir su mai šy ti gau tus tru pi nius su minkš tu ar ba iš tir pin tu svies tu Iš gau tos ma sės ran ko mis ati da ro mo je for mo je su for muo ti pa grin dą ir pa kep ti 10 15 min įkai tin to je or kai tė je Išt rau kus

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1461334632 (2016-04-26)
  Open archived version from archive