archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Mokytojas sumušė šeštoką,
  mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Mokytojas sumušė šeštoką Komentarai 27 to laisvo draugas 2016 04 23 10 37 nesuprantu kokiu tikslu tamsta norit ta savo aukseli leisti i mokykla kaip supratau jusu vaikas jau pramoko piesti lytinius organus tai ir uzteks to mokslo vis vien uzauges vaziuos i anglija sikinyku valyti laisvo draugas 2016 04 23 01 24 baisu vaika i mokykla leisti baisu o 2016 04 22 10 18 ne kiekvienas pedagogelis gali sau leisti suduoti mokiniui rusu gerais laikais kai mokytojai buvo dievai musu mylima geografijos mokytoja per pamokas mums kupras lazda lygindavo buvom patenkinti kažka panašaus norejes padaryti fizikas ilgai gailejosi susitvarkem Aš pritariu 2016 04 21 15 59 Gana žeminti mokytojus ir iš jų tyčiotis Jau snargliai visai neturi gėdos nei mandagumo Vieną kartą reikia sudrausminti mokinius Jie turi tik teise o pareigų jokių Mokytojui neatlaikė nervai iš tokio snarglio tyčiojimosi Teisingai ir padarė kad parodė koks jo elgesys turi būti mokykloje O tėvams tai ne užtarkite savo neklaužadų o nuveskite į mokytojų kambarį kad atsiklaupęs prieš visus mokytojus atsiprašytų ir mokytojui ranką pabučiuotų kad gautų atleidimą Gal supras kaip turi elgtis su suaugusiais žmonėmis Su mokytojais jis kiaulių neganė ir neturi teisės juos žeminti ir neklausyti Nenori mokytis lai eina kiaulių šerti ir lauk iš mokyklos Mokykloje turi pasilikti tie kurie nori mokytis siekti žinių gerbti mokytojus SIULAU 2016 04 21 12 44 duoti koja primynus jei tevai to nesupranta ar bijo jau sunui zodi tarti Liucija 2016 04 21 11 17 Jeigu taip elgiasi šeštokas tai jis būdamas dešimtokas mokysis nepilnamečių kolonijoje tuo net neabejoju tonis 2016 04 21 10 24 Už tokius dalykus tėvams riebias pinigines baudas dėti kad išmokintų gerbti pedagogą O patį mokinį šalinti iš mokyklos Kiek galima taikstytis su tokiais dalykais atsirado mat mokinys ale didvyris Toks jausmas kad

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-20&rub=1141654078&id=1461080195&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus,
  balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 2016 m balandžio 21 d Spausdinti Komentarai 0 Dvi die nas tru ku sio se tarp tau ti nė se plau ki mo var žy bo se Ne ta ni jo je Iz rae lis ge riau sias Šiau lių mies to plau ki kas Val das Aba likš ta nu džiu gi no dviem si dab ro me da liais įvyk dy tais dviem nor ma ty vais ir pa ge rin tu as me ni niu re zul ta tu Iz rae ly je vy ku sio se Rio de Ža nei ro olim pi nių žai dy nių kva li fi ka ci nė se var žy bo se be šiau lie čio V Aba likš tos da ly va vo ir ki ti ži no mi Lie tu vos plau ki kai Da nas Rap šys Dei vi das Mar ge vi čius And rius Šid laus kas Po vi las Straz das Emos Vie la vi čiū tės tre ni ruo ja mas V Aba likš ta si dab ro me da lį pel nė 200 met rų plau ki mo krū ti ne rung ty je Dis tan ci ją šiau lie tis įvei kė per dvi mi nu tes ir 16 18 se kun dės Įvei kęs 23 var žo vus jis ne tik 1 12 se kun dės pa ge ri no as me ni nį re zul ta tą bet ir įvyk dė Eu ro pos A nor ma ty vą bei olim pi nį B nor ma ty vą 100 met rų krū ti ne

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461165487 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Že­mai­tiš­ka kant­ry­bė prieš ūkius žlug­dan­čią po­li­ti­ką,
  ką dar ga li gy ven ti iš vi di nių re sur sų nors pa ly gin ti su anks tes niais lai kais pie no kai nos kri to 35 40 pro cen tų Jei gu pie ni nin kys tės si tua ci ja ne ge rės po me tų H Mi nel ga taip pat neat me ta at si sa ky ti pie no ūkio Par duos vi sas 120 kar vių Ką da ry tų par da vęs dar ne svars tė Gal ne siim tų nė mė si nių gal vi jų Tie siog iš nuo mo tų že mę ki tiems dar ne pra ra du siems en tu ziaz mo Gal to ir sie kia ma svars to Ūki nin kai iš pra džių iš nuo mos pa skui gal ir par duos že mę Nu pirks stam būs ūki nin kai ar bend ro vės val dan čios tūks tan čius hek ta rų Pas kui per par duos už sie nie čiams Lai ko in ves ti ci jos ir įsi pa rei go ji mai Lie tu vos že mės ūkio kon sul ta vi mo tar ny bos Kel mės biu ro va do vė Bro nė Vai čiu lie nė sa ko jog ge rą žem dir bių nuo tai ką už tik rin tų ge ros pro duk ci jos su pir ki mo kai nos Ne vien pie no ūkiai de juo ja Grū dų su pir ki mo kai nos taip pat kri tu sios Kai ku rie ūki nin kai lau kė pa va sa rio ti kė da mie si grū dus par duo ti bran giau Kai nos ma žė jo Kel mės ra jo ne 2368 žem dir biai dek la ruo ja val das Ta čiau dau gu ma tai smul kūs ūkiai Kon sul ta vi mo tar ny ba su da riu si pa slau gų tei ki mo su tar tis su 230 ūki nin kų Pa gal sa vo klien tų nuo tai kas bei žings nius spren džia apie ga li mas ten den ci jas Maž daug pu sė ra jo no ūkių už sii ma vien au ga li nin kys te ki ta pu sė miš rūs ar ba vien gy vu li nin kys tės Na tū ra lu jog žem dir biams la bai ak tua lu pro duk ci jos su pir ki mo kai nos Ta čiau pie no ūkių pa sak B Vai čiu lie nės žem dir biai nai kin ti dar ne sku ba Pie ni nin kys tės kaip ūkio ša kos dar ne lai do ja B Vai čiu lie nė ve da gy vu lių ju dė ji mo ap skai tą Jos tei gi mu tik du stam bes ni ra jo no pie ni nin kys tės ūkiai par da vė kar ves Vie no ban da iš ke lia vo į Len ki ją Ki tas pa laips niui mel žia mas kar ves par da vė Lie tu vo je Ly gi nant su 2015 me tais šie met mel žia mų kar vių ra jo ne su ma žė jo 6 61 pro cen to Da lis ūki nin kų pa laips niui nai ki na pie no ūkius ir pe rei na prie mė si nės gal vi ji nin kys tės Dau gu ma ban do iš lauk ti kol lai kai pa ge rės Mo ty va ci ją par duo ti kar ves men ki na ir tai kad Len ki jos ūki nin kai pra džio je mo kė ję ne blo gą kai ną už lie tu viš kas kar ves pa sta ruo ju me tu mo ka žy miai ma žiau Lik ti prie pie no ūkių dau ge lį žem dir bių ver čia ir pri siim ti įsi pa rei go ji mai Ga vę pa ra mą ir paė mę iš ban kų pa sko las jie ne ga li keis ti ūkio kryp ties Be to šiek tiek guo džia jog už kiek vie ną mel žia mą kar vę gaus 78 eu rų tie sio gi nę iš mo ką Fak tiš kai iš įvai rių tie sio gi nių iš mo kų už pa sė lius ga nyk las gy vu lius žem dir biai ir vyk do sa vo fi nan si nius įsi pa rei go ji mus Grės mė smul kie siems Kad stam bes nie ji pie no ūkiai dar ne ke ti na pa si duo ti ro do tai jog kai ku rie ūki nin kai sie kia nau jos pa ra mos ne bi jo pri siim ti nau jų įsi pa rei go ji mų Pa sak B Vai čiu lie nės grės mė nu nyk ti ga li iš kil ti tik smul kie siems ūki nin kams Lie tu vo je 74 pro cen tai pie no ūkių lai ko tik iki pen kių kar vių Kel mės ra jo ne to kių smul kių pie no ūkių apie pu sė To kiu at ve ju ūkis nė ra pa pil do mos pa ja mos Tai tik pa pil do mas dar bas Vie nin te lė išeitis smul kie siems ūki nin kams koo pe ruo tis Kon sul tan tė pa tei kė Olan di jos pa vyz dį Ten iki 50 kar vių lai kan tys ūkiai pri klau so koo pe ra ty vams Koo pe ra ty vų tech ni ka jiems ap dir ba že mę pa ruo šia pa ša rus Iš ne di de lių ūkių Olan di jos žem dir biai vi siš kai nor ma liai iš gy ve na Pa sak spe cia lis tų le mia mą smū gį ša lies žem dir biams su da vė Ru

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141823599&id=1461080197&pried=2016-04-20 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Že­mai­tiš­ka kant­ry­bė prieš ūkius žlug­dan­čią po­li­ti­ką,
  Jie ta baime kliedi kasdien kliedi po kiekvienu straipsniu po kiekvienu komentaru priestaraujanciu ju liguistom fantazijom Na bet ka jau padarysi kai tokia liga tokia diagnoze tai turi buti jiems atleistina Dar komentui Joo noriu pridurti kad as tikrai nebijau iseiti is namu ir ne tik iseiti bet ir isvaziuoti Ir ne tik Lietuvoje Nesikabinek prie mano zodziu jei minties nepagauni Ne mane baimes apsediusios tai jus tokie vis slepiates po baimes skraiste isgalvodami visokius nebutus dalykus Pas jus namuose kaip tuose juoko kambariuose iskreipti veidrodziai Joo 2016 04 22 12 26 Aš tai pat buvau laisvas ir niekas manęs niekur niekada nevaržė Net Lietuviui laisvoj Lietuvoj pasidarė baisu iš namų išeiti Šaltasis karas buvo dėlto kad socialistinis gėris neplistų Kiek metų Lietuva buvo Nepriklausoma Imperializmas tuoj užgrobė bankus pelningiausias įmones suklestėjo nedarbas pablogėjo socialinės garantijos jaunų žmonių eksportas į motinines šalis kaip pigi darbo jėga laisvas 2016 04 22 09 16 Joo Landsbergis jautėsi okupuotas tu jautei įtampą O aš gyvenau laisvai kaip ir dauguma darbščių protingų žmonių Gyvenome laisvai dabar gyvenam laisvoje Lietuvoje laisvam 2016 04 21 23 15 faktais ar buvai Britanijoje ar pagyvenai ten nors menesiuka kad sakai jog jie bijo is namu iseiti Ar tik kazkokiu gandu arba Rusijos propagandos prisiklausei Pakalbink tuos kas ten buvo kas gyvena dirba ir panasiai Toli grazu taip nera Jau baisiau cia pas mus is namu iseiti nei ten Tad tavo propaganda vel pro sali O kas liecia ramybe sovietiniais metais tai kaip manai is kur tas saltasis karas tuomet buvo atsirades ir del ko Paparsti zmogeliai to nelabai jaute nes tuometine propaganda dirbo issijuosusi juodindama vakaru valstybes ir piesdama graziomis spalvomis anuometine buti Todel paparsti pilieciai salyginai jautesi ramus bet taip toli grazu nebuvo buvo baisi politine itampa Neminesiu kiek politiniu kriziu tuo metu buvo kai karas visai salia kvepavo ir jau pats tikrasis ne saltasis Taigi uzsiklok patalus ir toliau graziai sapnuok laisvas 2016 04 21 20 14 Na apie Vokietiją aš dabar nieko o apie tą Didžiąją Britaaaaniją taip sakant tai lietuvi jau ne tik emigrantai jau ir britai bijo iš namų vakarais išeiti Juo labiau jei aplink įsikūrę atėjūnai O Vokietijoje dar truputį geriau bet jau jau netoli tas laikas Taigi ar tai gyvenimas geras gyvenimas gyvenant įtampoje Tada gyvenom kažkaip laisvai be įtampos Niekas iš įšorės nedrįso TSRS grąsinti Leidom laiką ramiai ir nelaukėm kad kokia akcija kad kažkas paaukos kad prašviesintų dieną kitą Kalbėkim faktais lietuvi Joo 2016 04 21 20 10 Labai tau pritariu kad jau pas mus labai suderinta privati ir valstybinė ekonomika Tik kad visas Lietuvos kaimas gali dirbti 19 amžiaus pradžios darbo priemonėmis ir atlyginimu su labai retomis išimtimis kur pasiderina privačią ir valstybinę nuosavybę Ką tu tu matai užsienyje ne tavo ir taip nebus Nes Lietuvai tai neskirta nes čia gyvena penkios Lietuvos ir berods 36 partijos ir dar kai kas tesinys 2016 04 21 19 02 Dar vienas pavyzdys tai suvienytoji Vokietija kokia buvo atsilikusi VDR ir kaip atrodo kaip dabar zmones gyvena toje buvusioje rytineje Vokietijos

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-20&rub=1141823599&id=1461080197&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose,
  50 pro cen tų plius vie nas na mo bu tų sa vi nin kų tu ri nu spręs ti to liau šil dy ti pa tal pas ir pa teik ti Šiau lių ener gi jai spren di mo priė mi mo pro to ko lą ta da vėl įjung si me šil dy mą sa kė J Vi soc kas Bet kom pen sa ci jos už šil dy mą ne bus skai čiuo ja mos nes kai ofi cia liai yra pa skelb ta šil dy mo se zo no pa bai ga gy ven to jams jos ne be mo ka mos Ar per žiū rės įsa ky mą dar ne ži no Šią sa vai tę Šiau liuo se antradienį penktadienį vi du ti nė pa ros tem pe ra tū ra bu vo tik 6 ir 6 2 laips nio ši lu mos Pa gal tei sės ak tus šil dy mo se zo nas skel bia mas kai tris die nas iš ei lės vi du ti nė pa ros tem pe ra tū ra yra že mes nė nei 10 laips nių ši lu mos Prog no zės ro do kad ir sa vait ga lį ir vi są ki tą sa vai tę vi du ti nė pa ros tem pe ra tū ra ne sieks 10 laips nių ši lu mos Šiau lių kraš tui skam bi nę šiau lie čiai pik ti no si šą lan tys bu tuo se Skai čia vo kad dau giau pi ni gų iš leis elekt rai nau do da mi šil dy tu vus ar vais tams Su sir gau tai už vais tus su mo kė jau 30 eu rų pa na šiai kaip už šildy mą per mė ne sį Ne pa slap tis jog nė ra leng va dau gia bu čiuo se ini ci juo ti su si rin ki mus ar pa ra šus su rink ti kad šil dy mas bū tų įjung tas Vil niaus mies to sa vi val dy bė pra tę sė šil dy mo se zo ną ir išaiš ki no jog ne rei kia na mo gy ven to jų spren di mo šil dy mą vėl įjung ti ten su si rin ki mą rei kia šauk ti tik jei gu ne no ri na mo šil dy ti o pas mus at virkš čiai tei kė pa vyz dį vie na šiau lie tė Bet Šiau lių mies to sa vi val dy bė skir tin gai nuo sos ti nės šil dy mo se zo no gy ve na muo siuo se na muo se ne pra tę sė Eduar das Bi vai nis Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius va kar Šiau lių kraš tui tei gė jog kiek vie ną die ną su lau kia gy ven to jų skam bu čių

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461340923 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose,
  6686 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5441 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5100 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5070 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4514 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose Komentarai 23 Tas pats 2016 04 25 20 35 Kiekvienais metais ta pati muzika to Populiariausias 2016 04 25 16 26 Tiksliai Čia atseit socialdemokratai bolševikai Ar nuo socialdemokratų atskilęs socialdemokratas mero pavaduotojas D Griškevičius su meru ir jo aplinka yra bolševikai tai 2016 04 25 16 23 Zinoma jiems tai kas kad higienos normu neatitinka O tu sildykis elektra jeigu sveikata brangi ir pelesiu bijai bet tai kiek kainuoja Populiariausias 2016 04 25 14 20 straipsnis apie bolševikus Katrie bolševikai Komentarų o Tai kaip čia yr to tai va 2016 04 25 13 43 tai adresą paskelbkite kad jau taip informuotas kur kas gyvena O meras tai šiaip jau daugiabutyje Oje 2016 04 25 13 41 Bivainis yra stiprus kaip titanas jis gali apginti savo paną P S Visi tikri bachūrai gyvena nuosavuose namuose todėl jam daugiabučių problemos dzin Jaronimas 2016 04 25 12 48 Prieś dvi savaites visi reke kaip cia sildymas neatjungas nes isur jau atjungas atjunge vel blogai Poros dienu nebeiseina pakanteti Juk dabat orai keiciasi

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-23&rub=1065924810&id=1461340923&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rin­ki­mų py­ra­gas – su „vyš­nai­tė­mis“,
  Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6686 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5441 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5100 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5070 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4514 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Rin ki mų py ra gas su vyš nai tė mis 2016 m balandžio 26 d Sa vait ga lį da lis par ti jų jau iš ke pė sa vo rin ki mų py ra gus ir pa puo šė vyš nai tė mis Pag rin di ne rin ki mų sen sa ci ja Šiau lių ap skri ty je yra tai kad po vals tie čių vė lia va Šiau liuo se ko vos ne Ra mū nas Kar baus kis o Va le ri jus Si mu lik Ak me nė je nu krau ja vu si Dar bo par ti ja ieš ko kan di da to vien man da ti nin ko ir spren džia di le mą ar Sei mo na riui Pet rui Gra žu liui do va no ti eu ro par la men ta ro kė dę Po sa vait ga lį Kau ne vy ku sio Lie tu vos vals tie čių ir ža lių

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1461602815 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Prasiveržęs vanduo sodybų neapsėmė,
  kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6686 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5441 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5100 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5070 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4515 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Prasiveržęs vanduo sodybų neapsėmė 2016 m balandžio 26 d Ant ko jų vi sas Pak ruo jo ra jo no ope ra ty vi nes tar ny bas šeš ta die nį su kė lu si Dva riu kų elekt ri nės įren gi nio ava ri ja te be lie ka mįs le Nors ava ri ja spė ta su val dy ti ir ji ne lai ko ma ekst re ma liu įvy kiu pa da ry ta ža la gam tai ga li siek ti še šia ženk lę su mą Va kar ry tą Sa vi val dy bės Ci vi li nės sau gos sky rius in for ma vo kad šeš ta die nio pa va ka rę Dva riu kuo se įvy ku si van dens už tva ro ava ri ja ir jos pa da ri niai ne pri lygs ta ekst re ma liam įvy kiui Ta čiau

  Original URL path: http://rsth.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602803 (2016-04-26)
  Open archived version from archive