archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Rin­ki­mų ko­va: ką my­li me­ras?,
  lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Rin ki mų ko va ką my li me ras Komentarai 83 to Susiripines 2016 04 15 23 04 Kam jums ta Bacio darbotvarke Gal dar paviesinti jo merginu sarasa Susiripines 2016 04 15 22 49 Ne rimtai paviesinkit Bacio kaip patarejo darbotvarke Dama nemylinti žiurkių 2016 04 15 21 04 Kur gėlės gėlynas Kur žiurkės žiurkynas Kur Žakaris ir Karalevicius šviesus rytojus Kur Bacio darbotvarkė pupulis 2016 04 15 20 07 tai po galais Kuris klozetininkas o kuris komjaunuolis to Ale tikrai 2016 04 15 18 10 Prajuokino Tamstos komentaras Kas komjaunuolis aisku o kas tas socdemas klozetininkas Ale tikrai 2016 04 15 18 03 Ka myli meras Neaisku Sake zmona o gal socdema komjaunuoli o gal socdema klozetininka Stai kur klausimas Gaila kad nemyli dirbanciu mat juk dirbti tai ne reklamuotis Emilija 2016 04 15 10 49 Primena V Giedrą Sausra Jau savaitę senis neužmiega Jau savaitę murma ant visų Vos praaušus į laukus nubėga Neregėti niekur debesų Jie dykūnai slankioja kaip matos Užsiyrę ant kitos šalies Ir atrodo senį ne reumatas O sausra greičiausiai nugalės Jis sutiktų ir sveikamariją Sukalbėt dėl visa ko rytais Betgi nieks į rojaus karaliją Kolūkiečio balso neįleis Tad nutaręs su dievu užbaigti Vieną sykį pokalbius visus Ėmė senis mokslo vyrus peikti Apmaudžiai kramsnodamas ūsus Kaip nepeiksi krapštos prie raketų Tūno kabinetuose savuos O kad sodžiui duot lietaus reikėtų Jie dėl šito nesuka galvos Atvarytų kokį debesėlį Kad ir šiuo atomu pačiu Ir palietų debesis pasėlį Tūkstantį hektarų žiemkenčių Šiandien pat nueis jis pas kaimynus Tiesai laišką sugalvos bendrai Taip ir taip Ar laukti mums vadinas Kad atneštų lietų

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-14&id=1460565845&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Teatro ir aktoriaus misija – pažadinti jausmus,
  ro vų sa lės Pag rin di nis da ly kas yra tas bend ras kvė pa vi mas Kai ty lo je įvyks ta pau zė yra kaž kas ne nu sa ko mo įvyks ta su si kal bė ji mas be žo džių Tai di džiau sias teat ro ste buk las Bent du re ži sie riai yra sa kę jog Šiau liuo se sta tė spek tak lius nes čia yra Si gi tas Ja ku baus kas S Rač kys taip rin ko si jus Švei ko vaid me niui A Le be liū nas Duon ke pio Ir abu neap si ri ko Žiū ro vams Švei kas pa li ko neiš dil do mą įspū dį Duon ke pys te bet rau kia žmo nes į teat rą O ką pa čiam no rė tų si vai din ti Re ži sie riai ma to ak to rius ži no kaip jie dir ba ir ieš ko ak to riaus vaid me niui Aiš ku ir Švei kas ir Duon ke pys svar būs vaid me nys ma no kar je ro je Bet kar tais ne bū ti nai tu ri bū ti di de lis vaid muo kad pa trauk tų ir pa tį ak to rių ir žiū ro vą Pa vyz džiui re ži sie riaus V V Lands ber gio spek tak ly je Iš gy ve ni mo vė lių ten vaid me nų kaip ir nė ra bet yra žai di mas Me džia ga lie tu viš ka trau kia iš vai kys tės emo ci nius imp re sio nis ti nius jaus mus Ne gal vo ju ką no rė čiau vai din ti Jau nys tė je apie Ham le tą ne sva jo jau la biau trau kė A Če cho vo dra mos no rė jo si su vai din ti dė dę Va nią Pub li kai esa te ži no mas ir iš te le vi zi jos fil mų Vy res nė žiū ro vų kar ta pri si me na Di čių da bar vi siems ži no mas Žo li nin kas iš Nai sių va sa ros Ar sma gu kai esi at pa žįs ta mas gat vė je Ne ga liu teig ti jog ne sma gu Jei gu dė me sys nė ra įky rus ma lo nu kai žmo nės ta ve at pa žįs ta Vais ti nin kės per kant vais tus pa juo kau ja Kam žo li nin kui tos tab le tės Žai di mas per si me ta iš ek ra no į gy ve ni mą tai ža vu Tik ne vi si iš tie sų at sie ja ak to rių nuo jo vaid mens Bet ne no ri to kio po pu lia ru mo ne si fil muok Ak to rių vai di ni mas te le vi zi jos se ria luo se vi saip ver ti na mas Bet rei kia su pras ti jog mui lo ope ra toks žan ras ir jo tai syk les priim ti Nai sių va sa rą fil muo jant bu vo la bai ge rų da ly kų Tie siog priau gi prie tų vie tų ku rio se vyks ta fil ma vi mas ir prie tų žmo nių su ku riais vai din ti gy ve ni mas tar si su si dve ji na Iš vie nos pu sės pa de juo ji kad va sa ros bu vo par duo tos bet kai yra fil ma vi mo per trau ka jau kaž ko trūks ta Nė ra pro vin ci jos yra pro vin cia lus po žiū ris Ak to rius sos ti nė je ir ak to rius pro vin ci jo je ar yra skir tu mas Ne ži nau nes nie ka da ne dir bau sos ti nė je Man at ro do jog toks vi suo me nės skirs ty mas yra dirb ti nis Iš pūs tas bur bu las čia pro vin ci ja čia sos ti nė Yra re ži sie riai yra spek tak liai o ak to riai vi sur pa jė gūs dirb ti nė ra nė vie no ku ris at mes ti nai vai din tų Mū sų teat re dir ba ak to riai su va žia vę iš vi sos Lie tu vos tik rų šiau lie čių tik ke li Aš pa ts dzū kas Ar čia pro vin ci ja ar ne tik nuo mū sų pa čių pri klau so Esi šiau lie tis o to ano mū sų spek tak lio ne ma tęs bet atei si į teat rą tik kai vai dins at va žia vę vil nie čiai Tai ar čia ne pa ties šiau lie čio yra to kia pro vin cia li po zi ci ja Ki tas da ly kas kad Vil niu je apie Lie tu vą ma žai gal vo ja ma Aiš ku kad teat rui veik ti re gio ne yra sun kiau nei Vil niu je Ten spek tak liai vyks ta jau nuo ant ra die nio pas mus sa vait ga liais Teat rams re gio nuo se rei kia di des nės vals ty bės pa ra mos bet gal kaž kam at ro do kad teat rų yra per daug Yra me ga po lis su kul tū ra o ki ti esą ga li iki jo at va žiuo ti ne pa do rios to kios min tys No rint iš sau go ti sa vi tu mą kaip tik rei kia me ną plės ti į mies te lius kai mus To kio je ma žo je tau to je tu ri me tiek daug at spal vių o no ri me juos nai kin ti Gast

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460565426 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatro ir aktoriaus misija – pažadinti jausmus,
  Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6696 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5455 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5112 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5080 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4525 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Teatro ir aktoriaus misija pažadinti jausmus Komentarai 7 regina 2016 04 15 16 23 Antanas ir Sigitas nuostabūs abu esate Sigitai su Gimtadieniu Kristina 2016 04 15 09 44 Dievinu si aktoriu Ne karta verkiau jo vaidinamuose spektakliuose Ypac duonkepio zmona Emilija 2016 04 14 12 43 Geras pasiūlymas Dumiam kartu Tu viską apmoki Nenori nereikia Negi taupai linksmai dienai Emilijai 2016 04 14 12 09 tu gal geriau jau vaziuok i Tailanda Emilija 2016 04 14 10 48 40 metų teatro scenoje 60 metų gyvenimo scenoje Iš viso 100 metų scenoje Sveikinam su šimtmečio pasiekimais Aktoriai žino kad gyvenimas nenutrūkstama gija Su Naujaisiais Tailando metais VACLOVAS 2016 04 14 08 41 Su jubiliejiniu gimtadieniu Šiauliai didžiuojasi tuėdami puikų aktorių nuostabų žmogų Ilgiausių metų Pagarba artistams 2016 04 14 08 18 Jie nesiekia pasinaudoti žmonių emocijomis

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-14&id=1460565426&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Opozicija įvertino merą: „vaikėzas“, diktatorius,
  pri vers tas ieš ko ti pa lai ky mo opo zi ci jo je O kaip mes elg si mės ta da klau si mas svars tė A Lan kaus kas Tę sia ki tų dar bus Praė ju sios ka den ci jos Šiau lių me ras so cial de mok ra tas Jus ti nas Sar taus kas pa brė žė kad pa ma tus dar bams ku riais gi ria si val dan čio ji dau gu ma pa dė jo praė ju sios ka den ci jos Ta ry ba Praė ju sios ka den ci jos biu dže tas vyk dy tas dau giau nei 104 pro cen tais tai reiš kia kad pa ma tai ge ri bu vo pa dė ti Es mi niai pro jek tai ku rie bu vo pra dė ti bent jau ne bu vo su stab dy ti ver ti no J Sar taus kas Jis su skai čia vo kad pro jek tai tu ri pen kias sta di jas o da bar ti nė val dan čio ji dau gu ma pro jek tus pa vel dė jo ket vir tos sta di jos o penk to ji sta di ja pa si džiaug ti re zul ta tais J Sar taus ko tei gi mu da bar ti nė val dan čio ji dau gu ma nie ka da ne pri me na kad dar bai bu vo pra dė ti dar anos ka den ci jos Eks me ras pri mi nė kad ir į LEZ ir Lo gis ti kos cent ro pro jek tus ano je ka den ci jo je da bar ti nės val dan čio sios dau gu mos bu vo skep tiš kai žiū ri ma o da bar gi ria ma si kad įvyk dy ti J Sar taus kas tei gė esąs nu si vy lęs kad ši val dan čio ji dau gu ma jo kių nau jų iš šū kių mies tui be veik ne svars tė Ap si nuo gi no tie sa ir dėl Me nų in ku ba to riaus anot J Sar taus ko aš tuo ni mi li jo nai nu plau kė mies tas nie ko ne pa da rė o at pir ki mo ožių ieš ko ma Vy riau sy bė je Sa vi val dy bės dar buo to jai bi jo J Sar taus kas ste bė jo si kad val dan čio ji dau gu ma ėmė si kur ti dar vie ną stu di ją Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos re for mos stu di ją Per so na lo sky riu je to kių stu di jų yra pri dė ti pil ni stal čiai nes jas bu vo už sa kę vi si me rai Be to nau jo jo je stu di jo je ark lys sta to mas prieš ve ži mą pir miau sia nu pai šė ad mi nist ra ci jos struk tū rą o ta da gry ni na funk ci jas Rei kė jo pir ma funk ci jas iš si gry nin ti o ta da pa si žiū rė ti ko kia rei ka lin ga struk tū ra toms funk ci joms vyk dy ti Pa gal da bar ti nę struk tū rą vi siš kai aiš ku kad nie kam ne rei ka lin gi du ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to jai nes jiems jo kios funk ci jos ne pris ki ria mos o nau jų vir ši nin kų pa ga mi na mi dar trys ar ke tu ri kri ti ka vo J Sar taus kas Koks psi cho lo gi nis spau di mas da ro mas žmo nėms kai pu sę me tų iki spa lio 1 die nos rei kia lauk ti kol bus at leis ti Sa vi val dy bės dar buo to jai nuo di ja mi bai me ant ri no A Lan kaus kas Sa vi val dy bės tar nau to jai yra nu til do mi to kiu epi te tu iš si šo kė li pa ty lėk tai gir dė jo ne vie nas dar buo to jas Nė ra taip bu vę kad sa vo pa val di nius Sa vi val dy bės va do vai va din tų iš si šo kė liais To kia da bar yra at mos fe ra Sa vi val dy bė je sa kė J Sar taus kas So cial de mok ra tas Ge de mi nas Vyš niaus kas tei gė kad Ta ry bos na riai gau na Sa vi val dy bės dar buo to jų skun dų laiš kų ta čiau juo se žmo nės bi jo pri si sta ty ti nes bi jo ne tek ti dar bo Vie nas iš ma no apie vis ką Me ras A Vi soc kas la bai jaut rus žmo gus bet kam jis no ri už vi sus vis ką pa da ry ti sakė pir mą ka den ci ją mies to Ta ry bo je dir ban tis ži no mas mu zi kan tas frak ci jos Va le ri jaus Si mu lik ju dė ji mo Už Šiau lius na rys Pran ciš kus Tri jo nis Kar tais toks įspū dis su si da ro kad jis kul tū ros da ly kus ge riau ži no už kul tū ros dar buo to jus Anks čiau ir aš toks bū da vau iš ma ny da vau vis ką vie nas pa ts Tu rė tų pa si ti kė ti kul tū ros dar buo to jais ką kvies ti kon cer tuo ti o ko ne kvies ti Il ga me tis mu

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460477220 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Opozicija įvertino merą: „vaikėzas“, diktatorius,
  Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Opozicija įvertino merą vaikėzas diktatorius Komentarai 71 liudna 2016 04 16 11 55 ta opozicija kiek metu buvo valdzioje Simulik Lankauskas Sartauskas prie ju miestas stagnavo 20 metu ar ne laikas jiems aplamai i pensija Rinkeja 2016 04 15 15 25 Labai nuvylė Visockas Dabar supratau kad reikėko balsuoti už Simuliką būtų tikrai geresnė situacija mieste apgailėtini 2016 04 14 14 58 Kokie apgailėtini nuo valdžios nustumti ir rinkėjų pasitikėjimą praradę žmogeliai To juozai 2016 04 14 12 33 Apie valiu arba gerai arba nieko ša ša To juozai 2016 04 14 12 33 Apie valiu arba gerai arba nieko ša ša Mindaugas 2016 04 14 11 39 Daugiausiai šūkauja tie kurie ilgus metus valdžioje buvo ir jų deka miestas buvo visiškoje stagnacijoje Lokit sunys o karavanas ir be jūsų eis jus praeitis O Artūrai laikykis jaunimas tiki tavimi taigi 2016 04 14 11 37 opozicija šįkart primena Bremeno muzikantus tarbakrauskio mugėje Saulė 2016 04 14 10 20 Žiūriu į tuos kalbėtojus ir atsistebėt negaliu Lankauskas apie etiką kalba Pasisveikinimą Are you serious Gal ne taip žurnalistai užrašė S OPAzicija 2016 04 14 09 24 4 metus jie buvo valdzioje ir tvarkos ivesti nesugebejo Kad ir menu inkubatoriu pastatyti jiems 4 metu neuzteko Atseit viskam trukde Visockas Vienas vienintelis Tai cia stipri koalicija Dabar jiems opozicijoje trukdo dirbti tas pats Visockas Vienas vienintelis Tik ir sugeba verkslenti kad jiems sunku

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-13&id=1460477220&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Miestelyje – tuberkuliozės šešėlis,
  bai gian čiu bend ruo me nės na rio gir ta vi mu pik ti no si na mo ku ria me gy ve na mi nė tas vy ras kai my nai Vėl at vi ra tu ber ku lio zė Bai mė kad už kra tas tie siog sklan do kai me ki lo ne šiaip sau Prieš ke lias sa vai tes li ga diag no zuo ta 60 me tei gy ven to jai Vėl at vi ra tu ber ku lio zė Mo te ris šiuo me tu li go ni nė je Žmo nės sa ko tik pa svars ty ti ga lin tys kiek lai ko mi nė ta ty ru liš kė po kai mą vaikš ti nė jo ir su kai my nais bend ra vo sirg da ma Ji mi nė to vy riš kio prieš ke le rius me tus sir gu sio at vi ra tu ber ku lio ze ir iš si gy džiu sio se suo Žmo nės pa sa ko ja šią mo te rį ma tę gir tau jan čią su taip pat mi nė tu pro fi lak tiš kai tik rin tis ne no rin čiu 30 me čiu Kom pa ni jo je esą bū da vę ir dau giau su gė ro vų Kad vi si su skub tų pa si tik rin ti mi si ja neį ma no ma Mies te lio am bu la to ri jos bend ro sios pra kti kos slau gy to ja V Ki ta vi čie nė iro ni zuo ja apie kai ku rių gy ven to jų gy ve ni mo bū dą kam iš lai dau ti bran giam bi lie tui pas Rad vi liš kio me di kus jei už tuos pi ni gus išei na ly giai du bo ka lai alaus Gir tuok lių pul kai Ty ru lių se niū ni jos spe cia lis tė Vi da La bi nie nė sa ko la bai ne ri mau jan ti ne tik dėl ap lin ki nių bet ir dėl sa vo svei ka tos Juk kas dien prii ma mies te lio žmo nes jos ka bi ne te tvar ko mi so cia li nių pa šal pų įvai rių iš mo kų ir ki ti rei ka lai Lan ky to jai pa tys įvai riau si la bai daž nai ir tie ku riems stik liu kas už vis svar biau sias Pa ti sa kau ir se niū nas ra gi na žmo nes pa si tik rin ti Ta čiau at sa ky mas nė ra pi ni gų ke lio nei į Rad vi liš kį O al ko ho liui ma to te yra iro ni zuo ja V La bi nie nė Pa sak spe cia lis tės Ty ru lių se niū nas Ri man tas Liu ku mas neat me ta ga li my bės vi sus pa šal pi nin kus su rink ti ir nu vež ti pa tik rinti se niū ni jos ma ši na Ne ma žiau ne ra mu ir na mo ku ria me gy ve na mi nė tas 30 me tis gy ven to jams Prie šais bu te gy ve nan ti kai my nė sa ko bi jan ti ir sa vo du rų ran ke ną pa lies ti neaiš ku ko kios bak te ri jos ant jos nu sė du sios Juo lab kad į kai my no bu tą gir tuok liai slen ka ne re tai net ne po vie ną o pul kais La biau siai gy ven to jai ne ra mu dėl in for ma ci jos sto kos esą jei ži no tų kad kai my no li ga tik rai iš gy dy ta jai bū tų kur kas ra miau Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr NERIMAS Ty ru lių gy ven vie tę kaus to ne ri mas dėl tu ber ku lio zės Kas jei už kra to ne šio to jas vaikš to po mies te lio par duo tu ves ki tas įstai gas bend rau ja su kai my nais ŽI DI NYS Ke le rius me tus iš ei lės Ty ru lių mies te ly je ap tin ka ma plau čių tu ber ku lio zės at ve jų Kas pa sa kys ar ži di nys jau su nai kin tas PA TIK RA Ty ru lių se niū ni jos spe cia lis tė Vi da La bi nie nė ne ži no bū dų kaip ga li ma bū ti pri vers ti kai ku riuos ty ru liš kius pa si tik rin ti nuo tu ber ku lio zės TU BER KU LIO ZĖ Ty ru lių am bu la to ri jos bend ro sios pra kti kos slau gy to ja Vi da Ki ta vi čie nė sa ko kad pa sta rai siais mė ne siais vis iš len dan tys tu ber ku lio zės at ve jai Ty ru liuo se ke lia ne ri mo Ta čiau to kių li gų mies te ly je pa si tai ky da vę ir anks čiau Grės mė yra bet esą ne di de lė Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro NVSC Šiau lių de par ta men to Užk re čia mųjų li gų val dy mo sky riaus ve dė jos pa va duo to jos Ri tos Švam ba rie nės žo džiais bau bas nė ra toks bai sus ko kį jį įsi vaiz duo ja gy ven to jai Spe cia lis tės ži nio mis 30 me tis vy ras dėl ku rio svei ka tos nuo gąs tau ja Ty ru lių gy ven

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460390651 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Miestelyje – tuberkuliozės šešėlis,
  kai kurie jau rinkimams ruošiasi ir vėl ant koservuoto naktinio grėblio bando minti Ai apie ką aš čia Ai taigi tuberkuliozė Teisingai alus pigesnis nei važiuoti 30 40 km visą dieną trintis poliklinikoje kad priimtų tas daktaras O dar į atvykelius žiūri kaip į laukinius šunis o dar registruotis prieš mėnesi reikia kad pas daktarą pakliūtum geriau atsigerti alaus Geriau pasveikinsiu visus su Tarptautine Kosmonautikos diena vakar nespėjau Marius 2016 04 13 09 11 Pries smergdami kitus ir vieni ant kitu rekdami pamastikit kiek ko gero patis padarot kad butu geriau laukiat tik is valdzios tik is valstybes kazkokiu priedu maisto paketu ir panasiai o ka patis nuveiket kad gaut ta prieda kaip isivaizduojat kiek zmoniu uz jus turi dirbti ir moketi imokas kad valstybe galetu kazak jums duot eikit stenkites dirbkit mokekit mokescius keiskit kazka keisis ir aplinka o nestenekit atsisede oi kaip blogai kaip negerai nieko neduoda uz ka duot kad sedit ir dejuojat sulauke 40 50metuku nebepajudat atseit zmones i darba vazineja is kauno i klaipeda ar panasiai bet dirba kur jus vaziuojat reik nuo saves visu prima pradet kad kita butu galima kritikuot Tyruliai senai jau palike nusikalteliu priemimo centras visi kas sedeja nedagere ir panasiai susirinke ten kas nori dirba stengiasi ir turi neverkslendami kas verke tingejo ir dabar tingi ir aplink viskas negerai lietuviui 2016 04 13 06 09 ljancenbergeris savo myžalu išplove tau smegenis Tyrulietis 2016 04 12 23 35 Ponas Juozapaitis iš susisiekimo ministro išpešė asfaltą į Tyrulius Nuvyks pas sveikatos ministrą ir išpeš ypatingą mums tyruliečiams gydymą ir apsaugą nuo tuberkuliozės Būsime sveiki ir Visi 100 rudenį į rinkimus ir už šešėlinį kultūros ministrą balsuoti kviečiu laisvam 2016 04 12 19 51 beje pasiskaityk A Tapino straipsni Delfyje jis labai tinka tamstos mastymui Aisku jei tavo protelis sugebes islukstenti apie ka

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-12&id=1460390651&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kas pastatė kryžių prie oro uosto?,
  in ves tuo to jui lais vo sios eko no mi nės zo nos LEZ te ri to ri jo je prieš tris sa vai tes ras tas kry žius Ant be to ni nio pa grin do pa sta ty tas kry žius su vi rin tas iš ar ma tū ros Jo kių už ra šų ant jo nė ra Kry žiaus sta ty mo ap lin ky bėms iš siaiš kin ti pa vel do sau gi nin kai pra šys at lik ti ar cheo lo gi nį ty ri mą ruta skrastas lt Kry žius ras tas Pro čiū nų gat vės priei go se ša li nant krū my nus Po pir mi nės ap žiū ros pa vel do sau gi nin kai spė jo jog kry žius ga lė jo bū ti pa sta ty tas pa ly gin ti ne se niai pa sta rai siais de šimt me čiais So viet me čiu tai bu vo už da ra ka ri nio ae rod ro mo te ri to ri ja Po šios ži nios pa vie ši ni mo ke li šiau lie čiai ban dė pa vel do sau gi nin kams pa dė ti pa slap tį įmin ti Ta čiau ne paaiš kė jo ar kry žius sta ty tas ant ka pa vie tės ar ko kiam įvy kiui pa žy mė ti Tų ku rie at si lie pė pri si mi ni mai frag men tiš ki sa kė Šiau lių kraš tui Ry tis Bud rys Kul tū ros pa vel do de par ta men to Šiau lių sky riaus va do vas Tai nė ra tie liu di ji mai ku riais ga lė tu me rem tis to dėl pra šy si me kad LEZ bend ro vė at lik tų ar cheo lo gi nį ty ri mą Vie nas šiau lie tis pa vel do sau gi nin kams tei gė kry žių ma tęs apie 1989 1990 me tus per eks kur si ją ae rod ro mo priei go se Ki ti spė lio jo jog kry žius gal būt sta ty tas ži ba lo ieš ko to jams ku rių au kų čia bū ta Po Nep rik lau so my bės at ga vi mo ae rod ro mo priei go se bu vo pil na iš kas ta šu li nė lių iš ku rių vie tos gy ven to jai sė mė ži ba lą Ne vie nas pri si mi nė jog 2009 me tų ba lan dį šio se vie to se ki lu sį gais rą ge sin da mas žu vo Avia ci jos ba zės ug nia ge sys Spė lio ta gal jam at min ti sta ty tas kry žius Bet pa sta rą ją ver si ją Šiau lių kraš tui pa nei gė KOP Avia ci jos ba zės at sto

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460390652 (2016-04-26)
  Open archived version from archive