archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • SIŪLOMA ĮVESTI VIENŲ GYVENANČIŲ ASMENŲ PENSIJĄ,
  nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos SIŪLOMA ĮVESTI VIENŲ GYVENANČIŲ ASMENŲ PENSIJĄ 2016 m balandžio 22 d Spausdinti Komentarai 0 IŠ E ŽA KA RIO PRII MA MO JO Sei mo na riai Ed var das Ža ka ris Ed mun das Jo ny la Al ma Mon kaus kai tė ir Alek sand ras Zel ti nis Sei mo ple na ri nia me po sė dy je pa tei kė Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mo 34 35 36 37 straips nių pa kei ti mo įsta ty mo pro jek tą ku riuo siū lo ma įtei sin ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Pro jek to tiks las už tik rin ti vi siems se nat vės pen si jos am žiaus ne su si tuo ku siems iš si tuo ku siems ar ta pu siems naš liais as me nims vie no das tei ses gau ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Re mian tis Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mu tei sę gau ti naš lių pen si ją tu ri tik mi ru sių as me nų pen si nio am žiaus ar neį ga lūs su tuok ti niai jei gu jie ati tin ka šia me įsta ty me ke lia mus pa pil do mus rei ka la vi mus Tuo

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253424 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vikriausiam šuniui – mero prizas,
  sa vait ga lį vyk sian tys tarp tau ti nės šu nų pa ro dos ren gi niai Sa vi val dy bė je pri sta ty ti spau dos kon fe ren ci jo je Pa ro dos vik riau siam šu niui ir jo glo bė jui įsteig ta mies to me ro tau rė Me ras Ar tū ras Vi soc kas aiš ki no jog ko mer ci nio ren gi nio ren gė jus pa lai ko nes jie at si lie pę į pa siū ly mą su ma žin ti bi lie tų kai ną šei moms Ren gė jų at sto vas Ry tis Man kus pa ti ki no jog šei mai abiem tė vams su vai kais kiek jų be bū tų ap si lan ky mas pa ro dos ren gi niuo se kai nuos 10 eu rų Šeš ta die nį ir sek ma die nį vyks pa ro da Bus ren ka mas gra žiau sias šuo pa gal veis lės stan dar tus ir vyks var žy bos vik riau siam šu niui iš rink ti Šu nų glo bė jai su au gin ti niais at vyks ir iš Es ti jos Lat vi jos Ru si jos Bal ta ru si jos Če ki jos Suo mi jos Šve di jos Lau kia ma apie 900 da ly vių Pa ro do je bus ga li ma pa ma ty ti ir re tų veis lių ir po pu lia riau sių veis lių šu nų R Man kus pa brė žė jog Šiau lių šu nų my lė to jų drau gi ja su reng da ma pa ro dą pri si de da prie pir mą kar tą Lie tu vo

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253419 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas,
  zuo ti marš ru tus ir su si sie ki mą au to bu sais pa da ry ti pa to ges nį mo ty vus dės tė K Šmid tie nė Taip pat siū lo ma esa mas bi lie tų kai nas suap va lin ti ma žė ji mo link me Su ma žin ti 7 die nų ter mi nuo to bi lie to kai ną vie nu eu ru iki 8 eu rų Pa nai kin ti ne pak lau sias bi lie tų rū šis vie no mė ne sio vie no mė ne sio dar bo die no mis 7 ir 30 die nų ter mi nuo tus bi lie tus įsi gy ja mus su per so na li zuo ta laik me na pre ky bos vie to se ir in ter ne tu Ke ti na ma įves ti ir nau jas elekt ro ni nio bi lie to rū šis Tai 14 die nų tri jų ir še šių mė ne sių ter mi nuo ti ne ri bo to ke lio nių skai čiaus bi lie tai Jų kai na pri klau so mai nuo nau do ji mo si ter mi no il gu mo sieks 15 150 eu rų Nuo lie pos 1 die nos ke lei viai mo kės vien kar ti nius elekt ro ni nės laik me nos mo kes čius 3 eu rus Po pu sant ro eu ro už plas ti ki nę kor te lę ir jos įve di mą į sis te mą Pri ve ža mų jų mik riu kų klien tai mo kės dau giau Spren di mo pro jek te taip pat siū lo ma bran gin ti aš tuo nių pri ve ža mų jų marš ru tų bi lie tus iki 70 cen tų Tiek kai nuos ke lio nė šiau lie čiams gy ve nan tiems to liau nuo pa grin di nių mies to au to bu sų srau tų Me de ly ne Ge gu žių kai me Pa ka pė je Ae rouos to gat vė je ir t t Iki šiol šie ke lei viai įsė dę į pri ve ža muo ju marš ru tu kur suo jan tį mik roau to bu są nu si pirk da vo 49 cen tus kai nuo jan tį bi lie tą Su juo ke lio nę ga lė da vo tęs ti per 30 mi nu čių per sė dę į pa grin di nį mies to au to bu są Jei Ta ry ba pri tars už ke lio nę pri ve ža mai siais marš ru tais bus ga li ma at si skai ty ti tik elekt ro ni ne laik me na Jos 70 cen tų ne pa pil dę bet pri ve ža muo ju mik roau to bu su vyks tan tys ke lei viai tu rės mo kė ti 80 cen tų už

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253420 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas,
  Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas Komentarai 1 Kas 2016 04 22 10 45 Kas cia

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-22&id=1461253420&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Visoje šalyje aukšta alergijos rizika,
  ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Visoje šalyje aukšta alergijos rizika 2016 m balandžio 22 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių uni ver si te to ŠU moks li nin kai in for muo ja kad iki pat ba lan džio mė ne sio pa bai gos vi so je Lie tu vo je ber žų žie da dul kių bus daug ar ba la bai daug Aler gi jos ri zi ka aukš ta kai ku rio se vie to se net la bai aukš ta to dėl rei kia im tis prie mo nių pa de dan čių veng ti kon tak to su žie da dul kė mis pa tal pas vė din ti anks ti ry te va žiuo jant au to mo bi liu neat ver ti lan gų trum pin ti lai ką lau ke ne šio ti sau lės aki nius grį žus iš lau ko nu praus ti vei dą iš si plau ti no sį ir pa si keis ti rū bus ne puoš ti pa tal pų žy din čio mis ber žų kle vų tuo pų gluos nių ša ke lė mis Žy din čių guo bų tuo pų kle vų ar gluos nių žie da dul kės yra ma žiau aler ge niš kos nei ber žų bet bend ra me žie da dul kių srau te po vei kis as mens

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253421 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pučiamųjų orkestras – kultūros ženklas,
  pa nuo da vo cho rams gro da vo jung ti nia me or kest re per res pub li ki nes dai nų šven tes sa ko S Vai čiu lio nis Da bar pu čia mų jų or kest ras kon cer tuo ja sa lė se ir net baž ny čio se Iš pa sta ro jo me to vie nas įsi min ti niau sių ir gra žiau sių kon cer tų su pia nis tu Ri man tu Ving ru at lik ta Džor džo Gerš vi no Žyd ro ji rap so di ja Mu zi kan tai auk so ver tės Vie nas iš or kest ro sen bu vių Vir gi ni jus Ston kus Į ko lek ty vą kaip mu zi kan tas atė jo apie 1980 uo sius po ke le rių me tų ta po or kest ro va do vu ir šias pa rei gas ėjo net 26 me tus V Ston kus or kest re gro ja obo ju mi ir juo kau ja kad tik riau siai yra vie nin te lis vi so je ap skri ty je obo ji nin kas Bu vęs il ga me tis va do vas ap žvel gia į re pe ti ci ją su si rin ku sius or kest ran tus Tarp jų ne ma žai il ga me čių ir vi si auk so ver tės Jų ne bū tų kuo pa keis ti Pa sak V Ston kaus anks čiau Šiau lių kon ser va to ri ja pa ruoš da vo spe cia lis tų ku rie atei da vo į or kest rą o da bar to ne bė ra su ma žė jo sto jan čių jų V Ston kus pri si me na lai kus kai kū rė si koo pe ra ty vai ir daug mu zi kan tų išė jo į vers lą Ta čiau ta da už te ko po ros mė ne sių su rink ti nau jus na rius Da bar tai pa da ry ti bū tų be ga lo sun ku Nau jo mu zi kan to atė ji mas į or kest rą įvy kis Kaip tik šią sa vai tę or kest re pra dė jo dirb ti 28 me tų šiau lie tis Da rius Kaš ke lis Jis gro ja eu fo ni ja ir sa ko kad ša ly je šiuo inst ru men tu gro jan čių jų taip pat nė ra daug D Kaš ke liui dar bas or kest re ne nau jie na to dėl ir jau du lio prieš ar tė jan tį šven ti nį kon cer tą sa ko ne jau čian tis Šiuo me tu or kest re gro ja trys de šim tys vy rų Or kest ran tai šyp so si kad yra tu rė ję ir mer gi nų bet jos il gai ko lek ty ve

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253422 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pučiamųjų orkestras – kultūros ženklas,
  Orai Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Pučiamųjų orkestras kultūros ženklas Komentarai 2 kuku 2016 04 24 21 23 vivat ne nuo metų pradžios o jau koją įkėlęs nuo praeitos vasaros gal nesupratai kad tą patį ir per Kalėdas ir per Velykas per kitus koncertus tas pats per ta patį niūrūs neįdomūs koncertai orkestras aišku nekaltas ką liepia tą groja dabar vėl bus tas pats garantuoju Juozulis visur ir visada dar ars vivo jei nebus tai kaip čia seniau buvo geresni koncertai linksma buvo klausyt sėkmės muzikantams švęskit savo jubiliejų taip kaip patys norit čia jūsų šventė Vivat eik su choru dainuot Vivat 2016 04 23 20 22 Vivat Orkestrui Vivat Vaičiulioniui Vadovauja tik nuo metų pradžios bet kokius koncertus

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-22&id=1461253422&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atidengta lenta tarpukario gydytojui,
  ati deng ta at mi ni mo len ta skir ta tar pu ka rio gy dy to jui ir Stei gia mo jo Sei mo na riui Kle men sui Vai te kū nui Į at mi ni mo len tos ku rią pa ga mi no meist ras Kęs tu tis Kra saus kas ati den gi mą at vy ko Kle men so Vai te kū no sū nus Fer di nan das su vai kais ir anū kais jį pa ži no ję žmo nės Livo ni jos gat vė je 5 uo ju nu me riu pa žy mė ta me na me gy dy to jas Kle men sas Vai te kū nas dir bo tar pu ka riu Jo 1928 me tais įsi gy tas rent ge nas dar il gai vei kė ir po ka ro net iki 1956 me tų Nors klau sy da mas tė vo no ro Kle me nsas Vai te kū nas bai gė ku ni gų se mi na ri ją Kau ne šven ti mų ne su lau kė Eks ter nu iš lai kė bran dos eg za mi nus ir įsto jo į Dor pa to Tar tu uni ver si te to me di ci nos fa kul te tą 1915 me tais iš tre čio kur so jis bu vo mo bi li zuo tas į Pir mo jo Pa sau li nio ka ro fron tą dirb ti ka ro gy dy to ju Įgi jęs trau ma to lo go chi rur go pra kti kos jis grį žo į tė viš kę ir įsi jun gė į lie tu vių pa trio tų kuo pe lę ne prik lau so my bės ko voms Ry tų Lie tu vo je Me di kas pe rė jo įvai rias pa ko pas bu vo Lie tu vos ka riuo me nės Ka ro sa ni ta ri jos sky riaus gy dy to jas ypa tin giems rei ka lams raitelių dragūnų Ge le ži nio vil ko pul ko vy riau sia sis gy dy to jas vė liau ka ro avia ci jos gy dy to jas 1925 me tais jau tu rė da mas ma jo ro laips nį grį žo į Jo niš kį kur dir bo Jo niš kio li go ni nės ve dė ju pri va čios pra kti kos ka bi ne to gy dy to ju Jis iš gar sė jo ir kaip po li ti kas vi suo me ni nin kas 1919 me tais bu vo iš rink tas Jo niš kio vals čiaus ta ry bos pir mi nin ku 1920 me tais ta po Stei gia mo jo Sei mo na riu 1941 me tais už an ti so vie ti nę agi ta ci ją K Vai te kū nas bu vo nu teis tas aš tuo niems me tams la ge rio ir iš

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461165472 (2016-04-26)
  Open archived version from archive