archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konfliktams spręsti mokyklos stokoja specialistų,
  simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Konfliktams spręsti mokyklos stokoja specialistų Komentarai 9 ant to daikto to laisvas 2016 04 25 14 31 tu ir esi tas daiktas senai tarkai 2016 04 25 11 28 gaila iliuzijose tebegyvenančių ir kitiems nerealias vizijas bandančių įsiūlyti senų tarkų D atsibuskite iš vaikystės ir pasakų miego apsidairykite laikmetyje ir pasaulio kraštuose bei nusileiskit ant realios kietos lietuviškos žemės sena tarka 2016 04 23 23 04 Kodėl turit draskytis Todėl kad esat mokytoja Išsimokslinusi mokanti bendrauti su įvairiais vaikais Turinti pakankamai žinių ne tik apie vaikų charakterio ypatumus bet ir psichologines problemas Mokytojas yra eruditas dvasinis vadovas savo dalyko žinovas ir mokantis bendrauti įvairiais lygmenimis O jei nemoka jei įsivaizduoja kad jo pareiga atbelsti pamoką gabiesiems o kiti tegu pasiunta tai iš tokio mokytojo reikia atimti diplomą ir siųsti jį dirbti į fabriką prie konvejerio nes daugiau niekam jos nėra tinkamas Jis tik sugeba štampuoti detales ir skaičiuoti pinigus pagal pagamintų detalių skaičių Gaila mokinių Mokytojai visai nebeverti pagarbos ir išdidaus vardo Pedagogas laisvas 2016 04 23 20 01 Klasė Penki šeši besimokantys gerai Du trys besimokantys labai gerai Sena tarka ką tu gali klasėje kur didžioji dalis tave kabina ant to daikto Ką u gali praktiškai Kad tiems dviem trims galėtum suteikti sąlygas mokytis Ogi nieko senai tarkai 2016 04 23 18 09 kodėl mokytojas privalo draskytis su nepritampančiu mokiniu gaišti laiką gadintis savo nervus o svarbiausia trukdyti pamoką ir atimti galimybę normaliai mokytis normaliems vaikams jei nenormalių vaikų daugėja tai ir dirbti su jais turi specialiai apmokyti specialistai Jei panaikino spec mokyklas suintegravo probleminius vaikus į vieną mokyklą su visais vaikais kodėl turi nukentėti dauguma sveikų gabių ir norinčių mokytis mokinių ir kodėl mokytojas turi tempti trigubą naštą spec pedagogo psichologo policininko gal manote kad mokytojui už tai alga didėja sena tarka 2016 04 23 13 16 Kaip jūs įsivaizduojat situaciją kai konfliktus tarp mokytojų ir mokinių sprendžia kažkoks trečias asmuo a la specialistas Mokytojui trūksta žinių Kompetencijos Kaip jis atrodo mokiniams ir tėvams jeigu pats su savo mokiniais nesusitvarko ir konfliktų nenugesina Mokykloje išdirbau 35 metus Kai mokytojo ir mokinio konfliktus tekdavo spręsti kam nors iš šalies tai buvo skandalas Mokytojas yra pakankamai kvalifikuotas su mokiniais tvarkytis pats Konfliktiškų mokinių jų tėvų buvo yra ir bus bet mokytojas turi pakankamai žinių ir įgaliojimų tokiems konfliktams spręsti Negalima perkelti savo problemų ant kažkokių trečių asmenų Tai rodo pedagogo nesugebėjimą dirbti Dabar priveista visokių nereikalingų specialistų kurie gauna algas bet jų buvimas mokykloje yra niekinis Geriau tuos pinigus panaudoti mokytojų seminarams susijusiems su konfliktų valdymu Tokius seminarus gauna visokių įstaigų vadovai ir darbuotojai kodėl negali pedagogai Gali ir privalo Klausimas 2016 04 23 11 06 Jei konfliktams spręsti mokykloms trūksta specialistų tuomet kyla klausimas kas mokykloms ruošia tokius ir kitokius specialistus Gal Šiaulių universitetas neseniai turėjęs du edukologinės pakraipos fakultetus Gal Vilniuje Švietimo ir mokslo ministerija nepriklausomoje Lietuvoje įsitraukusi į politinių galių varžybas pamiršo pasirūpinti tiesiogine

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-23&id=1461340919&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Komiksų centre lankėsi iliustratorius iš Prancūzijos,
  bib lio te ko je par tne rio Pran cū zų ins ti tu to Lie tu vo je in dė lis įgy ven di nant Na cio na li nės M Maž vy do bib lio te kos ir LR Kul tū ros mi nis te ri jos da li nai fi nan suo tą pro jek tą Su si ti ki mo tiks las su pa žin din ti su ko mik sų tech ni ka su do min ti jų kū ri mu ir lei dy ba Ka dan gi ko mik sai ir ko mik sų kū rė jų dar bas Lie tu vo je men kai ži no mi iliust ra to rius iš Pran cū zi jos Ale xand re Cléris se trum pai pa pa sa ko jo apie sa vo dar bą apie ko mik sų is to ri ją bei ko mik sų ra šy mo tech ni kos prin ci pus Vė liau kū ry bi nių dirb tu vių da ly viams bu vo pa siū ly ta su kur ti sa vo ne by lų jį juo dai bal tą vie no la po ko mik są Vė liau iliust ra to rius mie lai pa ko men ta vo kū ry bi nių dirb tu vių da ly vių iliust ra ci jas da vė pa ta ri mus bei įver ti no dar bus Alexandre as Cléris se įkū rė mu zi kos ir ko mik sų ko lek ty vą La Pie lo toi se sa vo lė šo mis ne di de liu ti ra žu iš lei do ke le tą žur na liu kų Vė liau stu di ja vo me no is to ri ją įgi jo vi zua lių jų ko mu ni ka ci jų spe cia lis to dip lo mą Pa dir bė jęs iliust ra to riu mi įsto jo į An gu le mo aukš tą ją me no mo kyk lą ku rią bai gė 2005 m Stu di juo da mas An gu le me su spa ži no su To ny Ne veux ir Fran ois Hen nin ger su ku riais lei do laik raš tį Le Mou choir Pir mie ji jo dar bai pa si ro dė vai kų spau do je To bog gan laik raš ty je Cho co Creed ir vie ti nės reikš mės žur na luo se 2006 m Alexandre as Cléris se nu spal vi no David o Prud hom me ku rio dar bais ypač ža vė jo si ko mik sus La Far ce de Mat re Pat he lin 2007 m sau sį lei dyk la Dar gaud iš lei do pir mą ją Alexandre o Cléris se ko mik sų kny gą Jazz Club o 2009 m ant rą ją Trom pe la mort 2013 m pa si ro dė jo iliust ruo ta ko mik sų kny gą

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461253413 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Festivalio „Mūsų dienos“ bardui – akustinė gitara,
  va lio kon kur so tiks las ne tik at min ti vie ną iš ki liau sių dai nuo ja mo sios poe zi jos pra di nin kų Lie tu vo je Vy tau tą Ker na gį bet ir ska tin ti jau ną ją kar tą kur ti ne bi jo ti pri sta ty ti sa vo kū ry bą di džio jo je sce no je Kas met at li kė jai var žo si dėl fes ti va lio kon kur so įsteig tų no mi na ci jų Bar das Au to ri nė dai na At li kė jas Sti lius At ra di mas Bep ro tiš kai fan tas tiš kas Kon kur so da ly vius ver ti no ko mi si ja ku riai pir mi nin ka vo bar das dai nų au to rius ir at li kė jas bar dų fes ti va lio Aka ci jų alė ja pro diu se ris Vir gis Sta kė nas Svei kin da mas fes ti va lio kon kur so da ly vius džiau gė si jų pro fe sio na lu mu vis gi les niu dai nuo ja mo sios poe zi jos žan ro su vo ki mu ge bė ji mu ir no ru kur ti au to ri nes dai nas No mi na ci ją Bar das lai mė jo Lie po rių gim na zi jos mo ki nys To mas Drą su tis va do vas Ra mū nas Mi ka laus kas Lau rea tui ati te ko pa grin di nis fes ti va lio pri zas akus ti nė gi ta ra No mi na ci ja Au to ri nė dai na skir ta Šiau lių uni ver si te to gim na zi jos mo ki nei Ad ri ja nai Že mai ty tei va do vai Ra sa ir Kęs tu tis Stoš kai Me tų at ra di mo ti tu lą pel nė Gab rie lė No sa mai tė Šiau lių uni ver si te to gim na zi ja va do vai Kęs tu tis ir Ra sa Stoš kai No mi na ci ja Sti lius ati te ko Vik to ri jai Pra nai ty tei iš Uk mer gės raj Tau jė nų gim na zi jos mer gi na kon kur sui ruo šė si sa va ran kiš kai Žiū ro vų ir ko mi si jos sim pa ti jas pel niu siam Vil niaus Ži di nio suau gu sių jų gim na zi jos mo ki niui Jo kū bui Gied rai čiui va do vas Da rius Moc ke vi čius įteik ta no mi na ci ja Bep ro tiš kai fan tas tiš kas Fes ti va lio kon kur so lau rea tams ko mi si jos pir mi nin kas V Sta kė

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460991485 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pra­di­nu­kų konferencija,
  ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Pra di nu kų konferencija 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Mo kyk los nuo tr KON FE REN CI JA Šiau lių Vin co Ku dir kos pro gim na zi jo je vy ko Šiau lių re gio no pra di nių kla sių mo ki nių pra kti nė pa žin ti nė kon fe ren ci ja Te gul vai kai ir paukš čiai skrai do ku rio je da ly va vo sve čiai iš vie nuo li kos mies to bei ra jo no mo kyk lų Kon fe ren ci jos pra džio je sve čiai pri va lė jo iš klau sy ti V Ku dir kos pro gim na zi jos tre čio kų ir ket vir to kų ve da mą nuo tai kin gą ži nių lai dą Nau jie nos iš

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080198 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Privalomoji karo tarnyba abiturientų neišgąsdino,
  sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Privalomoji karo tarnyba abiturientų neišgąsdino 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos abi tu rien tai su si ti ko su Lie tu vos ka riuo me nės kraš to ap sau gos sa va no riš kų jų pa jė gų Pri si kė li mo apy gar dos 6 osios rink ti nės šta bo re gio ni nės ka ro prie vo lės komp lek ta vi mo sky riaus ka pi to nu El da ru Gi liu ku ris in for ma vo abi tu rien tus apie nuo la ti nę pri va lo mą ją pra di nę ka ro tar ny bą paaiš ki no kuo ji ski ria si nuo sa va no riš ko sios ka ro tar ny bos Abi tu rien tai taip pat su ži no jo apie jau nes nių jų ka ri nin kų va dų mo ky mus pro fe si nę ka ro tar ny bą at sa kė į ka riū no klau si mus ir pa tys klau si nė jo jiems rū pi mų da ly kų Bai gian tis su si ti ki mui kai ku rie pri pa ži no de vy nis mė ne sius trun kan ti pri va lo mo ji ka ro tar

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080199 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiauliuose grąžinamas šildymo sezonas,
  plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Šiauliuose grąžinamas šildymo sezonas 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius Eduar das Bi vai nis va kar pa si ra šė įsa ky mą ku riuo šil dy mo se zo nas biu dže ti nė se švie ti mo ir gy dy mo įstai go se pra tę sia mas nuo ba lan džio 20 die nos Ši lu mos var to to jai tu rin tys tei sę nu spręs ti dėl sa vo pa sta tų šil dy mo ga li bal sų dau gu ma pra tęs ti sa vo na mo šil dy mą o apie priim tą spren di mą in for muo ja ši lu mos tie kė ją Šiau liuo se 2015 2016 me tų šil dy mo se zo no pa bai ga bu vo pa skelb ta nuo ba lan džio 14 die nos Šil dy mo se zo nas nuo va kar pra tęs tas ir Kel mės ra jo ne At siž vel gu si į gau tus gy ven to jų pra

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080200 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Gedintys artimieji turi apsispręsti dėl organų donorystės,
  nos Žel vy tės šiais me tais vie no mi ru sio pa cien to ar ti mie ji bu vo kal bin ti au ko ti ar ti mo jo or ga nus do no rys tei Su ti ki mas bu vo gau tas Li go ni nė je per nai bu vo 5 po ten cia lūs or ga nų do no rai ta čiau do no rys tei nau do ti tik vie no žmo gaus or ga nai Dėl me di ci ni nių kont rain di ka ci jų bu vo at si sa ky ta dvie jų mi ru sių jų or ga nų o vie no po ten cia laus do no ro ar ti mie ji pa tys at si sa kė au ko ti or ga nus do no rys tei Dar liūd nes nė si tua ci ja bu vo su si klos čiu si 2014 me tais kai sky riaus rea ni ma to lo gams apie or ga nų do no rys tę te ko kal bė ti net su de šim ties mi ru sių jų li go ni nės Chi rur gi jos rea ni ma ci jo je ir in ten sy vio sios te ra pi jos sky riu je ar ti mai siais Do no rys tei paau ko ti tik tri jų do no rų or ga nai Na cio na li nio transp lan ta ci jos biu ro Ko mu ni ka ci jos sky riaus vyr spe cia lis tė Re na ta Bruz gie nė sa ko jog ar ti mų jų pri ta ri mas do no rys tei ypač svar bus nes dirb ti nių or ga nų nė ra do no ri nius or ga nus do va no ja vi suo me nė Transp lan ta ci ja vie nin te lė me di ci nos sri tis ku rios vys ty mui si di džiau sios įta kos tu ri vi suo me nė Dėl or ga nų do no rys tės žmo gus ga li ap si spręs ti pa ts t y gy vas bū da mas pa si ra šy ti su ti ki mą Do no ro kor te lei gau ti Jei to kios kor te lės žmo gus ne tu ri po sme ge nų mir ties dėl or ga nų do no rys tės kal ba ma su mi ru sio jo ar ti mai siais Dėl do no rys tės kal ba si gy dy to jai rea ni ma to lo gai To kie po kal biai gy dy to jui yra psi cho lo giš kai la bai sun kūs nes kal bė ti su ne tek tį iš gy ve nan čiu žmo gu mi yra su dė tin ga tai paaiš ki na ma ir moks liš kai žmo gus iš gy ve na ge dė ji mo sta di

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080201 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Saulėtekio“ gimnazija – tarptautinių robotų varžybų prizininkė,
  daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Saulėtekio gimnazija tarptautinių robotų varžybų prizininkė 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 1 Šiau lių Sau lė te kio gim na zi jos ro bo ti kos bū re lio Squa re Ro bo ko man da kar tu su Vil niaus Klai pė dos ir Pa ne vė žio ro bo tų kū rė jais da ly va vo tarp tau ti nė se ro bo tų var žy bo se Len ki jo je East Ro bo 2016 Bia lys to ko tech ni kos uni ver si te tas šį ren gi nį or ga ni zuo ja jau penk tus me tus iš ei lės East Ro bo 2016 ro bo tų ko vo se Sau lė te kio gim na zi jos Squa re Ro bo ro bo ti kos bū re lio na riai pel nė dvi pri zi nes vie tas gim na zis tas Man tas Va len ti nas li ni jos se ki mo rung ty je iš ko vo jo III vie tą Pau lius Bal čiū nas IV vie tą o bū re lio va do vas Ri čar das Ge čas li ni jos se ki mo PRO pro fe sio na lų ly ga rung ty je lai mė jo II vie tą Klai pė dos Uni ver si te to ro bo ti kos klu bo na riai

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080203 (2016-04-26)
  Open archived version from archive