archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • „Saulėtekio“ gimnazija – tarptautinių robotų varžybų prizininkė,
  Šiauliuose Gismeteo Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5458 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Saulėtekio gimnazija tarptautinių robotų varžybų prizininkė Komentarai 1 Emilija 2016 04 20 08 42

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-20&id=1461080203&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Sergamumas apskirtyje padidėjo,
  de par ta men tas in for ma vo kad ba lan džio 11 17 die no mis Šiau lių ap skri ty je pa di dė jo ser ga mu mas ūmi nė mis vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in fek ci jo mis ŪVK TI Ser ga mu mas di dė jo vi sur iš sky rus Ak me nės ra jo ną Bend ras Šiau lių ap skri ties ser ga mu mo gri pu ir ŪVK TI ro dik lis pa di dė jo nuo 28 8 iki 33 3 at ve jo 10 tūks tan čių gy ven to jų Di džiau sias ro dik lis re gist ruo tas Šiau lių mies te 50 8 ma žiau sias Ak me nės ra jo ne 4 3 Iš vi sų su si rgu sių jų ŪVK TI dau giau sia ser ga vai kai 81 4 pro c Gri pas kli niš kai diag no zuo tas vie nam Šiau lių mies to gy ven to jui Hos pi ta li zuo tų dėl gri po Šiau lių ap skri ties li go ni nė se ne bu vo Praė ju sių me tų tuo pa čiu lai ko tar piu Šiau lių ap skri ty je ser ga mu mo ro dik lis bu vo pa na šus ir sie kė 33 9 at ve jo 10 tūks tan čių gy ven to jų per sa vai tę gri pu sir go 8 as me nys Gri po se zo nui tę sian tis spe cia lis tai ra gi na iš lik ti bud riais ir ne pa mirš ti gri po ir ŪVK TI pro fi lak ti kos prie mo nių kuo daž niau plau ti

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080204 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Parama skirta ir veido implantui įsigyti,
  tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Parama skirta ir veido implantui įsigyti 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių mo te rų LIONS klu bas pa kvie tė mies to bend ruo me nę į lab da ros ren gi nį Vals ty bi nia me Šiau lių dra mos teat re Ren gi nio me tu su rink ti 5 000 Eur skir ti sun kio mis li go mis ser gan tiems vai kams gy dy ti ir slau gy ti Va ka ro pra džio je pa de monst ruo tas vaiz do siu že tas apie mer gai tę ku riai ski ria ma da lis lab da ros lė šų sa lė je ne pa li ko abe jin gų Po on ko lo gi nės li gos su sun kiais lie ka mai siais reiš ki niais ko vo jan čiai try li ka me tei bus per ka mi vei do imp lan tai jai at lie ka ma plas ti nė ope ra ci ja Lab da ros ren gi ny je Klai pė dos jau ni mo teat ras va do vau ja mas ak to riaus ir re ži sie riaus Va len ti no Ma sals kio pa ro dė dai nų spek tak lį Gai dos

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080205 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Chuliganiškas Aido Giniočio žvilgsnis į „Patriotus“,
  ga niz mo Gal tai ir ne vi siems pa tiks Yra žmo nių ku rie kū ry bi niam iš dai giš ku mui pa dū kė liš ku mui yra aler giš ki Te mos pra sme aš kaž ko nau jo neat ra dau Gal būt taš kai ki taip su dė ti nei P Vai čiū no pje sė je bet vis kas yra iš jo pje sės P Vai čiū nas ir B Dau gu vie tis bu vo pa šė lę žmo nės mes ban do me tas ge rą sias jų pu ses pe rim ti sa kė A Gi nio tis Re ži sie rius sa ko į pje sę pa žiū rė jęs drą siai ne tgi įžū liai lei dęs sau drą siai in terp re tuo ti o kai ku rias vie tas net pa keis ti Pat rio tiz mo te ma per si ke lia į žmo nių san ty kių iš da vys tės tiek as me ni nės tiek tė vy nės plot mę Ki taip su si dė lio jo te mi niai prio ri te tai Iki šiol kiek ma čiau P Vai čiū no Pat rio tų jie vi si bū da vo bui ti nės ko me di jos žan ro gal J Vait kaus kiek ki toks Mū sų bus ryš kus far sas ne tgi gro tes ki nė mis prie mo nė mis ku ria mi cha rak te riai ir si tua ci jos sa ko A Gi nio tis Re ži sie rius min tį pa sta ty ti spek tak lį pa gal šią pje sę bran di no dau giau kaip še še rius me tus Ma tyt atė jo po rei kis kal bė ti tė vy nės mei lės pi lie tiš ku mo te mo mis ir kai tas no ras atei na ne nuos ta bu kad kar tais vi si pra by la Bu vo lai kas kai vi si sta tė Ro meo ir Džiul je tą ma tyt rei kė jo kal bė ti apie mei lę Da bar rei kia kal bė ti apie Lie tu vą o Lie tu va yra ma no tė vy nė ma no ša lis aš ją my liu ir apie ją kal bė siu su mei le ir juo do hu mo ro do ze ir pa kan ka mai at sa kin gai sa kė A Gi nio tis Nors pje sė pa ra šy ta prieš 90 me tų ta čiau ak tua li ir šian dien Tai ką ma tau šian dien no ri si ar ba vai čiū niš kai kar čiai skau džiai kva to tis ar ba verk ti Šis spek tak lis bus su dvi gu bu dug nu tai ne bus vi siš ka ko me di ja pa brė žė re ži sie rius Įsi jaus ti į vaid me

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080206 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • STULGIUOSE – GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS,
  niais bokš te liais Sta ty ba rū pi no si kle bo nas An ta nas Skin de ris po pu lia rių kny ge lių au to rius pe rio di nės spau dos bend ra dar bis vie nas iš ano laik me čio at gims tan čios Lie tu vos pa trio tų in te li gen tų Ieš kant šio žmo gais są sa jų su lie tu viš ką ja ka ry ba te ko pra ver ti baž ny čios du ris ir nu steb ti priean gis lan ky to ją su tin ka di de liu ver ti ka liu pa veiks lu Pa veiks las dvie jų da lių gi lių pra smių Tai šiau lie čio G Bag do na vi čiaus kū ri nys mažai ži no mas nors dai li nin ko di zai ne rio kū ry ba po jo mir ties iš ty ri nė ta sker sai ir išil gai Ta py ba ant dro bės įrė min ta me džio rė muo se 126 cmx202 cm iliust ruo ja mal dos fra zę kas die nės mū sų duo nos duok mums šiandieną Pa veiks las at lik tas Ge rar dui ar ti ma gels vai žyd ra ko lo ris ti ka ja me jun ta ma tau ti nio konst ruk ty viz mo sti lis ti ka au to riaus brai žas Kom po zi ci jo je ga li ma pa ste bė ti są sa ją su pla ka tiš ku mu gi at ri bu ti ko je pa ma ty ti vie ną ki tą in te lek ti nę de ta lę daž niau siai pra slys tan čią pro akis Pa veiks las dvie jų da lių Vir šu ti nė je da ly je sklen di ma sy vi Ap vaiz dos akis sa vo iš raiš ka su si šau kian ti su liau dies me nu iko nog ra fi ja Dar dau giau jos de ko ra ty vi niuo se spin du liuo se aiš kiai ma to si me džio tech no lo gi ja To kios sa vy bės baž ny ti nės iko nog ra fi jos ka no nuo se ne te ko pa ste bė ti Stul gių at ve ju aiš ki vi zua li nė lo gi ka dai li nin kas kal ba su apy lin kių vals tie ti ja jų me ni ne kal ba Apa ti nė pa veiks lo da lis si met ri nė sa vo pra sme asi met ri nė vaiz du Kai rė je šei ma Mel džia si vy ras ir žmo na Atk reip ti nas dė me sys į rū bus tiks liau į bal tus marški nius šven ti nę at ri bu ti ką su si šau kian čia su Lie tu vos krikš to me tu

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460991484 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • STULGIUOSE – GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS,
  chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6698 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5459 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris STULGIUOSE GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS Komentarai 2 Emilija 2016 04 19 22 53 Pasakėlė suaugusiems Gyveno kartą Dievulis Iš neturėjimo ką veikti sukūrė Adomą Adomas jam pasirodė nelabai tobulas Tada iš Adomo išėmė vieną kaulą ir sukūrė Ievą Dieviška Ieva Dievuliui ir Adomui labai patiko Abu susitarė kad kol Adomas norės vaikų Ieva bus jo mylimoji O Ieva su Dievuliu patylom susitarė kad abu augins Adomą iki dieviško lygio Evoliucijos pradžia visiems buvo žinoma Tačiau kažkada Dievulis supyko ant žmonijos ir sumaišė jų šnekas Žemaičiai grobu vadina žarną o aukštaičiai šonkaulį Matyt aukštaičiai buvo įtakingesni ir primetė versiją kad Ieva sukurta iš Adomo šonkaulio Žemaičiai buvo arčiau tiesos sakydami kad sukurta iš žarnos Visi žinom koks Adomo organas neturi kaulo Su artėjančia Motinos diena Skanius pietus su šonkauliukais grobiukais lai prigamina jums vyrai sutuoktiniai Gaila kad ant originalaus

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-19&id=1460991484&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Veidas“: „Šiaulių vadovas – kodėlčiukas“,
  ir lau kia ar teis mas leis vers ti ir tie sio giai iš rink tą me rą Ra sei nių at ve jis kaip lak mu so po pie rė lis ato maz gos lau kia bent ke lios sa vi val dy bių ta ry bos ku rio se jau ga lan da mas gil jo ti nos pei lis Ba lan džio 20 oji kai lau kia ma teis mo spren di mo dėl Ra sei nių me ro ga li tap ti ne svei ki ni mų pir mų jų me ti nių po ste pro ga o me rų ver ti mo pra džia ra šo žur na lis tė Tarp lau kian čių jų mi ni ma ir Šiau lių mies to sa vi val dy bė Straips ny je Šiau lių me rui Ar tū rui Vi soc kui ski ria ma ne ma žai vie tos Šiau lių me ras pub li ka ci jo je va di na mas ko dėl čiu ku Šiau lių me ras A Vi soc kas pri me na smal sų vai ką už da vi nė jan tį daug klau si mų nuo ku rių kar tais da ro si ne pa to gu prieš po ten cia lius in ves tuo to jus ar ko kius ki tus svar bius as me nis bet pa per kan tį sa vo en tu ziaz mu Pri me na ma kad A Vi soc kas Šiau liuo se tu rė jo ne itin kles tin čią fo to pas lau gų įmo nė lę ir ka den ci ją pra lei dęs Sa vi val dy bės ta ry bo je pa gar sė jo kaip ryš kus val dan čių jų kri ti kas bet pa ts ta pęs val džios gal va ne tru ko su vok ti kad tai ne tas pat kas šū ka lio ti iš opo zi ci jos Straips ny je kal bin tas Ta ry bos na rys Gin ta ras Ka ra le vi čius ak cen ta vo kad me ras tu ri iš mok ti dirb ti ko man do je Šiau lie čių merui la bai rei kia bend rau ti ir su opo zi ci jos at sto vais nes jie taip pat mies tie čių iš rink ti at si žvelg ti į vi sų Ta ry bos na rių siū ly mus Tei gia mai A Vi soc ką ver ti na VšĮ In ves tuok Lie tu vo je Re gio nų plėt ros gru pės va do vė Ru gi lė An dziu ke vi čiū tė Pa sak jos me ras su ge bė jo su bur ti stip rią ad mi nist ra ci jos ko man dą pri si kvies ti ga bių spe cia lis tų iš ki tų mies tų ir net už sie nio Vis kas vyks ta sėk min gai per ne

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460991486 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Veidas“: „Šiaulių vadovas – kodėlčiukas“,
  bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6698 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5460 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Veidas Šiaulių vadovas kodėlčiukas Komentarai 33 laisvas 2016 04 20 20 36 a jums ne tas pats mu ha ha to reginai 2016 04 20 17 13 ant nosies 50 metų ir čia jaunystė matyt poniai jau virš 80 ies ir su orientacija prastai Regina 2016 04 20 15 15 Trumpiku rasytojsms ziurekit i savo raituzus kad per juos neislystu koks pasenes balvonas Nepavydekit jaunystei laisvas 2016 04 20 12 26 kodel Juokas 2016 04 20 11 19 Jeigu neišaugi iš trumpikių tai mažai progų su jom atsisveikinti nebent pamestum to tremtinys 2016 04 20 10 07 50 uosius jaunuolis eina bet niekaip neišauga iš pionieriškų trumpikių Ir jau nebeišaugs tremtinys 2016 04 20 09 06 metų daug o vis kodėl kodėl kodėl arba nesupranta arba neišaugo iš trumpikiu To laisvas 2016 04 20 07

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-19&id=1460991486&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive •