archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Alkoholis žmoguje pažadina demoną,
  už pul ti prieš ką pa kel ti pei lį ar kumš tį iš ko ne veik ti To dėl ne re tai nuo to kių nu ken čia ir po li ci jos pa rei gū nai jie ap spar do mi ap stum do mi plyš ta tar ny bi nės uni for mos Areš ti nė je at si bu dę smur tau to jai anot po li ci jos va do vo daž niau siai tei gia ne pri si me nan tys ką pri si dir bo Jo nuo mo ne drau di mas de ga li nė se pre kiau ti al ko ho li niais gė ri mais gal būt su ma žins gir tų vai ruo to jų skai čių Ta čiau gir ta vi mo kaip so cia li nės rykš tės šis drau di mas ne su nai kin siąs Ne pai sant ko vos su ne le ga liais taš kais ma žas pa ja mas tu rin tys kai mie čiai ras bū dų kur įgy ti pi ges nio al ko ho lio Žu dy ti įsa ko ha liu ci na ci jos Il ga me čio Šiau lių pri klau so my bės li gų cent ro di rek to riaus gy dy to jo psi chiat ro E P Ze ver to žo džiais kol pa sau ly je bus ga mi na mos psi chot ro pi nės me džia gos iš ku rių pa ti bai siau sia al ko ho lis gir ta vi mo pro ble mos nie kas neį veiks Gy dy to jui jo kia nau jie na įta ri mai kad bai siau sius sun kiau sius nu si kal ti mus as me nys įvyk do dėl al ko ho li nės psi cho zės ar ba po už tru ku sio gir ta vi mo pra si dė ju sio abs ti nen ci jos prie puo lio Vi sai ga li bū ti kad abs ti nen ci jos bū se no je iš si vys tę bal sai anot E P Ze ver to lie pė kra žiš kiui R Be kin čiui ei ti žu dy ti žmo nes Gy dy to jas neat me ta ir to kad ke tu rias kra žiš kes pra žu džiu sio kra žiš kio sme ge nys po ke lis mė ne sius tru ku sio gir ta vi mo taip stip riai rei ka la vo nuo dų kad apie pa sek mes jau ne be gal vo ta vie nin te lis tiks las žūt būt gau ti pi ni gų al ko ho liui E P Ze ver to žo džiais il ga lai kio gir ta vi mo pa da ri nius ken čian tiems žmo nėms ne re tai ne bes var bu ką už pul ti iš ko ne veik ti Me di kas ir pa ts ne

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460477214 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Alkoholis žmoguje pažadina demoną,
  populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6698 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5460 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Alkoholis žmoguje pažadina demoną Komentarai 8 ir vis tik 2016 04 19 16 44 p Stase kad bet kokiu pavadinimu alkoholis yra lėtai veikiantys nuodai pradedant nuo silpnų saldžių sidrų iki stipraus Laikas uždrausti tą juodą demonišką verslą prekybą nuodais ir visokias reklamas dažnai įv renginiuose pozuojama su taure alkoholio gėda stase 2016 04 19 11 17 kol kaimo parduotuvese garbingiausia vieta uzims alus bambaliuose tvarkos nebus tegul geria degtine kuri kainuoja 6 7 eurus ir pasekmes pasyrodis nebeliks guminiu demonas 2016 04 18 09 38 labai brandus straipsnis Joo 2016 04 17 06 18 Matot jei nebeturėdamas pinigų eis vogrti žudyti O čia Karbauskis kalba apie alkoholio ribojimą Peršasi išvada tokia kad jis siekia kad Lietuvoje padaugėtų žudikų Visa jo veikla su tuo susiję kuria latifundijas žmonės praranda žemes darbą Žinoma išimtis Naisiai kad naktį jo paties kas nepapjautų joojui 2016 04 16 14 14 tai kuom gi nabageli oiropa pranašesne už Rusija tik pyderasais joo 2016 04 16 11 04 Ėjom į Europą ir užtikrintai

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-16&id=1460477214&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Stu­den­tams pa­ruo­štas sti­pen­di­jų fon­das,
  do vai mies to gar bės pi lie čiai ir ki ti bend ruo me nės na riai Sti pen di jų fon dui 30 tūks tan čių eu rų sky rė mies to Sa vi val dy bė Šie met mies to biu dže te nu ma tė lė šų skir tų bend ra dar biau ti su aukš tą ja mo kyk la D Jur gai čio tei gi mu nuo sta tų su kri te ri jais ku riais re mian tis bus pa skir tos sti pen di jos dar nė ra Ta čiau ža da ma kad fi nan si nį pa ska ti ni mą gaus šie met į ŠU ba ka lau ro stu di jas įsto ję ne vy res ni nei 24 me tų stu den tai bent vie ną vals ty bi nį bran dos eg za mi ną iš lai kę 90 100 ba lų Taip pat tie ku rie per pa sku ti nius dve jus me tus ta po tarp tau ti nių da ly ki nių olim pia dų kon kur sų nu ga lė to jais ar ba pri zi nin kais bu vo olim pi nės rink ti nės na riais ar ba kan di da tais pa sau lio žai dy nių čem pio nais ar ba pri zi nin kais Sti pen di jos bus ski ria mos ir jau nuo liams gy ve nan tiems so cia li nės ri zi kos šei mo se Mū sų tiks las iš lai ky ti jau ni mą Šiau liuo se Sie kia me kad ma žiau jau nų žmo nių iš va žiuo tų stu di juo ti į ki tus mies tus nes ti ki my bė su lauk ti po stu di jų grįž tan čių į gim tą jį mies tą yra la bai ma ža No ri me pri trauk ti ir iš lai ky ti ga biau sius jau nuo lius La biau ti kė ti na kad jie atė ję stu di juo ti į Šiau lių uni ver si te tą liks mies te Ta da čia tu rė tu me dau giau jau nų žmo nių ir ge rų dar buo to jų sa kė D Jur gai tis Pa sak rek to riaus jei įsto jęs jau nuo lis mo ky sis ge rai ak ty viai įsi jungs į stu den tiš ką gy ve ni mą da ly vaus stu den tų moks li nės drau gi jos veik lo je spor tuos mu zi kuos sti pen di ja bus mo ka ma ir vi są stu di jų lai ką Stu den tai gau sian tys to kią fi nan si nę pa ra mą ga lės pre ten duo ti ir į ki tas sti pen di jas ski ria mas už ge rą mo ky mą si Da bar ti nis ŠU sti pen di jų fon

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738697 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Stu­den­tams pa­ruo­štas sti­pen­di­jų fon­das,
  Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6698 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5460 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Stu den tams pa ruo štas sti pen di jų fon das Komentarai 3 Mamai 2016 04 16 13 46 Pernai valdančioji koalicija ta kuri dabar opozicija ir tvarkė pernykštį biudžetą Šiaulių universitetui skyrė 30 000 Eur o 2016 metais dabartinė pozicija skyrė 48 000 Eur taigi 18 000 daugiau Tokia aritmetika ponai Tad nemalkit š o sakykite tiesą Mama 2016 04 16 11 39 Pala pala Kaip čia suprasti Viename ŠK numeryje rašoma kad opozicija virkauja kad ŠU per mažai finansiškai remiamas kitame t y šiame jau rašoma kad 30 000 Eurų savivaldybė skyrė ŠU Tai kaip čia tą opoziciją suprasti reikia Gal kas žinot kaip yra iš tiesų Tėtis 2016 04 16 08 07 Negalvoju juk baigęs 100 ais abiturientas liks studijuoti

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-16&id=1460738697&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Formalumai ir žmoniškumas,
  0 Krei pė si skai ty to ja 46 me tų šiau lie tei Eg lei praė jęs ket vir ta die nis bu vo gal ne sėk min giau sia šios sa vai tės die na Anks ti ry te pa ve džio ti šuns išė ju si mo te ris ne ty čia už tren kė bu to du ris Va žiuo da ma iš pie ti nio Šiau lių mik ro ra jo no Dai nų gat vės pas cent re Auš ros alė jo je gy ve nan čią ma mą pa siim ti at sar gi nių rak tų ji bu vo su lai ky ta kont ro lie rių su pran ta ma kad išė ju si pa ve džio ti šuns ne pa siė mė pi ni gų ke lio nės bi lie tė liui Šiau lių kraš tui pa skam bi no ma ma pas ku rią ir bu vo pa lik ti tie at sar gi niai bu to rak tai Pa sak šiau lie tės iš au to bu so iš lai pin ta jos duk ra jau tė si vie šai pa že min ta Be ke lio nės bi lie tė lio pri čiup tą mo te rį ban dan čią paaiš kin ti kas nu ti ko kont ro lie riai su au gin ti niu nu ve žė į Po li ci jos ko mi sa ria tą Pu rie nų gat vė je as mens ta pa ty bei nu sta ty ti Bu hal te re dir ban ti duk ra pas ma ne at va žia vo už si ver ku si ji jau tė si pa že min ta pra stai jau tė si in ci den to de ta les per

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738707 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Daugiakalbystės olimpiadoje – ir kuršėniškiai,
  kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Daugiakalbystės olimpiadoje ir kuršėniškiai 2016 m balandžio 16 d Spausdinti Komentarai 0 Šeš ta die nį Tarp tau ti nė je Ame ri kos mo kyk lo je Vil niu je vyks 5 oji dau gia kal bys tės olim pia da Šie met dau gia kal bys tės ge bė ji mus iš ban dy ti pa no ro 36 mo kyk lų ko man dos iš Vil niaus Tra kų Ru da mi nos Ne men či nės Rū diš kių Šven čio nė lių Kau no Aly taus Jo na vos Uk mer gės Pa ne vė žio Drus ki nin kų Ra sei nių Ro kiš kio Kur šė nų ir Ši lu tės Kiek vie nas da ly vis be sa vo gim to sios kal bos pri va lės bend rau ti ne ma žiau kaip dviem ki to mis kal bo mis O kiek vie na ko man da tu rės at lik ti už duo tis tri mis skir tin go mis kal bo mis Mo ki niai kal bės ang lų pran cū zų vo kie čių len kų ita lų is pa nų ja po nų šve dų lo ty nų uk rai nie čių tur kų kroa tų ir ser bų ko rė jie čių nor ve gų bal ta ru sių lat vių suo mių olan dų es pe ran to ges tų heb ra jų da nų kir gi zų ir ki to mis kal bo mis Iš vi so gir

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738703 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Molinės dantiraščio lentelės aprašomos Kinijos moksliniame leidinyje,
  mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Molinės dantiraščio lentelės aprašomos Kinijos moksliniame leidinyje 2016 m balandžio 16 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių Auš ros mu zie jaus ar cheo lo gi jos rin ki ny je sau go mi 3 eg zo tiš ki eks po na tai mo li nės šu me rų dan ti raš čio len te lės 2012 m Di džio sios Bri ta ni jos moks li nin kai iš šif ra vo jų tu ri nį o po be veik ket ve rių me tų šiais eks po na tais su si do mė jo dan ti raš čio spe cia lis tai iš Ki ni jos Į Auš ros mu zie jų mo li nės len te lės su įspaus tais ženk lais pa te ko 1961 m kar tu su gau sia ar cheo lo go ku ni go Juo za po Žio go 1868 1935 ko lek ci ja Ka da ir kaip len te lės at si ra do J Žio go ko lek ci jo je ne ži no ma Lie tu vo je dar 17 dan ti raš čio len te lių ir jų at spau dų iš orien ta lis to Pran ciš kaus Tič kovs kio ko lek ci jos sau go ma Lie tu vos moks lų aka de mi jos bib lio te ko je Prieš ke le tą me tų Šiau lių Auš ros mu zie jus pa de da mas ko le gų ar cheo lo gų iš Klai pė dos uni ver si te to krei pė si į Bri tų mu zie jų Di džio ji Bri ta ni ja pra šy da mas iš šif ruo ti len te les Lon do ne įsi kū ru sia me mu zie ju je sau go ma di de lė mo li nių len te lių ko lek ci ja yra dan ti raš čio de šif ruo to jų ku rie pa tvir ti no kad tu ri mi Auš ros mu zie jaus eks po na tai yra XXI a pr Kr gy va vu sios Me so po ta mi jos Ūro III ka ra lys tės ori gi na lai Mo li nių len te lių teks tai pa ra šy ti šu me rų kal ba tai šven tyk los ad mi nist ra ci jos do ku men tai ku riuos pa gal šių die nų ter mi nus ga li ma pa va din ti sa vo tiš ko mis są skai to mis fak tū ro mis Iš šif ruo tų Šiau lių Auš ros mu zie jaus eks po na tų tu ri nys bu vo pa skelb tas dvie jo se tarp tau ti nė se dan ti raš čio duo me nų ba zė se ir ta po priei na mas vi so pa sau lio spe cia lis tams 2015 m į Auš ros mu zie jų

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738704 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Girtas smalsuolis išbarškino policijos automobilio langą,
  kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6698 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5460 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5082 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Girtas smalsuolis išbarškino policijos automobilio langą 2016 m balandžio 26 d Po 19 va lan dos mi nė tas vy ras praė jęs te ri to ri ją juo su sią spe cia lią ją juos tą su už ra šu Stop po li ci ja pa te ko ant už tvan kos til to į drau džia mą te ri to ri ją Pak ruo jo ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to pa rei gū nai pa rei ka la vo vy rą nuo til to at si trauk ti bei kar tu ei ti prie tar ny bi nio au to mo bi lio Su lai ky ta sis ne prieš ta ra vo ta čiau ėjo lė tai svir du liuo da mas Į tar ny bi nį au to mo bi lį pa so din tam vy rui nu sta ty tas dvie jų pro mi lių gir tu mas

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602806 (2016-04-26)
  Open archived version from archive