archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Golfukas taranavo Šiaulių miesto savivaldybę,
  po au to mo bi lio tai ki niu edita skrastas lt 15 va lan dų 19 mi nu čių Šiau lių ap skri ties po li ci jai pra neš ta apie ava ri ją prie Sa vi val dy bės At vy kę pa rei gū nai ra do ap ga din tą au to mo bi lį VW Golf nu lauž tą ke lio ženk lą ir ne žy miai ap ga din tą pa sta tą Pir mi niais duo me ni mis gol fo vai ruo to jas 26 me tų Pak ruo jo ra jo no gy ven to jas tu rin tis aš tuo ne rių me tų vai ra vi mo pa tir tį ne pa si rin ko sau gaus va žia vi mo grei čio ne su val dė au to mo bi lio ir nu skrie jęs nuo ke lio bei kliu dęs ženk lą rė žė si į Sa vi val dy bės pa sta to sie ną Vai ruo to jas bu vo blai vus Ta čiau pa sta ro ji ne lai mė kaip paaiš kė jo ne vie nin te lė tą dien iš ti ku si pa kruo jie čiui Pak vies tas į Šiau liuo se Pu rie nų gat vė je esan tį po li ci jos ko mi sa ria tą su ra šy ti eis mo įvy kio pa žei di mo pro to ko lą vai ruo to jas ap si žiop li no ap dau žy tą gol fu ką pa sta tė ne kur nors ki tur o kaip sa ko ma po ženk lu Tai gi už sto vė ji mą drau džia mo je vie to je vy rui su ra šy tas dar vie

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080194 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Golfukas taranavo Šiaulių miesto savivaldybę,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5463 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Golfukas taranavo Šiaulių miesto savivaldybę Komentarai 5 SIAULIETIS 2016 04 22 12 23 IKRESTI SOLIDZIA BAUDELE IR TEGUL ILGAM PRISIMENA NEGALIMA TARANUOTI MIESTO SAVIVALDYBES KUR DIRBA MUSU ISMINCIAI IR KURYBINGAS MERAS nedalia 2016 04 22 11 23 Atimt teises bekalbu nes nesigaili As 2016 04 21 11 53 Tai buvo linksma ziureti kaip po ivykio jis

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?rub=1141654078&data=2016-04-20&id=1461080194&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kronika,
  ci jos pa rei gū nu Vy ras pra ne šė kad jos anū kė pa te ko į eis mo įvy kį esą rei ka lin gi pi ni gai ža lai at ly gin ti Šo ko iš tik ta mo te ris na muo se tu rė tus pi ni gus 200 eu rų pa da vė į na mus at vy ku siam as me niui Po li ci ja į ku rią nu ken tė ju si šiau lie tė krei pė si ne tru kus po in ci den to pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą dėl su kčia vi mo Įta ria mie ji kol kas ne nus ta ty ti Aps par dė po li ci jos pa rei gū ną Pir ma die nio va ka rą li kus pen kio li kai mi nu čių iki 24 va lan dos gir tas triukš ma da rys ap spar dė po li ci jos pa rei gū ną Jo at žvil giu iš kel ta bau džia mo ji by la dėl pa si prie ši ni mo vals ty bės tar nau to jui In ci den tas įvy ko Šiau lių ra jo ne Ber žy nės kai mo ka vi nė je Po li ci jai pra neš ta kad šio je ka vi nė je siau tė ja gir tas vy ras At vy kę pa rei gū nai chu li ga nui nu sta tė vi du ti nį 1 69 pro mi lės gir tu mą ir nu spren dė jį su lai ky ti Ta čiau ka vi nės lan ky to jas leng vai pa si duo ti ne no rė jo su lai ky mo me tu ko ja spy rė uni for muo tam po li ci jos pa rei gū nui Įta ria ma sis su lai ky tas ir už da ry tas į areš ti nę Per iš ger tu ves iš barš kė jo dan tys Pir ma die nį prieš sep ty nias va ka ro Kel mės ra jo no Gu dų kai me vy ku sios iš ger tu vės vie nam iš su gė ro vų ta po kaip rei kiant nuo sto lin gos vy ras li ko be dan ties Paaiš kė jo kad dan tį į sve čius at vy ku siam 30 ies vy rui iš mu šė o dar vie ną nu skė lė su py kę su gė ro vai Ma ža to vy ras li ko ne tik be dan ties bet ir pa ty rė dau giau kū no su ža lo ji mų Nu ken tė ju sy sis į me di kus ne si krei pė pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas dėl svei ka tos su trik dy mo Sup leš kė jo šilt na mis Sek ma die nio va ka rą po

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080196 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Šiauliai“ ketvirtfinalyje kovos su „Neptūnu“,
  tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Šiauliai ketvirtfinalyje kovos su Neptūnu 2016 m balandžio 26 d Šeš tą ją po zi ci ją tur ny ri nė je len te lė je užė mę Šiau liai ket virt fi na ly je su si tiks su tre čio jo je vie to je re gu lia rų jį se zo ną bai gu siu Klai pė dos Nep tū nu Ket virt fi na lio se ri ja star tuos šiandien Šiau liai su Nep tū nu su si tiks ba lan džio 27 ąją Klai pė do je Ket virt fi na ly je pus fi na ly je ir ma ža ja me fi na le eki pos ko vos iki tri jų per ga lių di džia ja me fi na le iki ke tu rių Pla nuo ja ma kad Te te a Te te Ca si no LKL se zo nas baig sis iki bir že lio 13 Visa

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602800 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Finale rezultatas – lygus,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Finale rezultatas lygus 2016 m balandžio 26 d Pir mą sias rung ty nes Tau ra gė je tarp vie tos Krep ši nio klu bo eki pos ir Kau no KTU stu den tų rink ti nės lai mė jo sve čiai re zul ta tu 70 62 Be je pa sku ti niaja me kė li ny je tau ra giš kiai ko ne vi są lai ką vi ję sis var žo vus re zul ta tą bu vo per svė rę bet po to per pen kias mi nu tes pra lei do 16 taš kų be at sa ko At sa ko mo sio se rung ty nė se Kau ne Tau ra gės KK ko man da at si re van ša vo KTU at kak lio se rung ty nė se ku rio se pri rei kė pra tę si mo įveik ta 85 83 Fi na le žai džia ma Visa

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602793 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pirmajame etape nugalėjo „Staki-Baltik vairas“,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Pirmajame etape nugalėjo Staki Baltik vairas 2016 m balandžio 26 d 16 tra sos ra tų grei čiau siai per 2 val 7 min 39 588 sek įvei kė Pau lius Šiš ke vi čius Vil nie tis vos ke lias de šimt šim tų jų se kun dės da lių ap len kė sa vo ko man dos drau gus Da ri jų Džer vų ir My ko lą Ra čiū ną Ket vir to jo je vie to je li ko praė ju sių me tų Lie tu vos plen to tau rės čem pio nas Ei man tas Gu diš kis at sto vau jan tis Lo los ko man dai Nuo nu ga lė to jo jis taip pat at si li ko ma žiau nei se kun de Pag rin di nė je var žy bų dis tan ci jo je kaip ir per nai var žė si ir pro fe sio na lo kar je rą ne

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602798 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • RKL bronzą iškovojo „Omega-United“ krepšininkai,
  sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas RKL bronzą iškovojo Omega United krepšininkai 2016 m balandžio 26 d Nu ga lė to jams Gied rius Bū da pel nė 21 taš ką Ai das Ka va liaus kas 18 Bir žų eki po je 22 taš kus su rin ko Gab rie lius Ra mo nas 11 atk kam 20 Er nes tas Lei pus Pir mą sias rung ty nes Ome ga Uni ted lai mė jo 99 81 o ant rą sias 82 75 Tre čio ji RKL čem pio na to vie ta yra ge riau sias pa sie ki mas Ome ga Uni ted klu bo is to ri jo je Praė ju sį se zo ną ši ko man da li ko 14 ojo je vie to je o prieš dve jus me tus iš kri to ket virt fi na ly je Ant ro sio se RKL fi na lo Visa publikacija šios

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602796 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • R. Berankis pakilo į 54-ąją vietą,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas R Berankis pakilo į 54 ąją vietą 2016 m balandžio 26 d 25 erių me tų te ni si nin kas tu ri 866 taš kus R Be ran kis lai mė jo praė ju sią sa vai tę Ki ni jo je vy ku sį ATP Chal len ger se ri jos tur ny rą TAC Cup Chi na ir pel nė 90 rei tin go taš kų 24 erių me tų Lau ry nas Gri ge lis 131 tšk iš 363 io sios vie tos pa ki lo į 351 ąją o 21 erių me tų Lu kas Mu ge vi čius 23 tšk iš 833 io sios po zi ci jos nu kri to į 838 ąją Rei tin go ly de riu iš lie ka ser bas No va kas Džo ko vi čius 15 550 tšk Ant rą ją vie tą uži ma bri tas En dis Miu rė jus 8175 tšk tre čią ją švei ca ras

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602797 (2016-04-26)
  Open archived version from archive