archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 445

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • KILKIM, BROLIAI, SAKALAIS!,
  ro ni ka Po vi lio nie nė ir Ra sa Ser ra tę sia gast ro les po Lie tu vą su eksp re sy via už de gan čia di de lių pub li kos sim pa ti jų su lau ku sia pro gra ma Kil kim bro liai sa ka lais Mū sų tiks las pa teik ti pub li kai liau dies dai nas taip kad vy res ni žmo nės brauk tų džiaugs mo aša ras o jau ni mas jaus tų si kie tai ga lė da mas jas dai nuo ti kar tu sa ko gru pės Thun der ta le ly de ris Lau ry nas Baš kys Mes griau nam žmo nių su si kur tus ste reo ti pus kad liau dies dai nas dai nuo ja vien pa gy ve nu sios mo te rė lės kad pu čia mų jų or kest ras gro ja tik mar šą o liau diš ki šo kiai ap si ri bo ja ke pu ri ne ir kvie čia me tau tą pa si žiū rė ti į liau dies mu zi ką ki taip Šio je pro gra mo je sun ku sis me ta las ka riš kas pu čia mų jų or kest ras per si pi na su sti li zuo ta liau dies mu zi ka bei au ten tiš ku folk lo ru Gru pė Thun der ta le kar tu su an samb lio cho ru šio je pro gra mo je at lie ka ge riau sius bei nau jau sius sa vo kū ri nius aran žuo tus liau dies inst ru men tų bei pu čia mų jų or kest rams Au ten tiš ku mo pro gra mai su tei kia kon cer tuo se kei čian čios vie na ki tą iš skir ti nio bal so folk lo ro at li kė jos Ra sa Ser ra ir Ve ro ni ka Po vi lio nie nė Teat ra li zuo ta siu že to li ni ja iš kal bin go mis mi zans ce no mis pa ly di žiū ro vą Lie tu vos is to ri jos vin giais Svar biau si is to ri niai mo men tai mū šiai ir eu fo ri ja iš ko vo jus lais vę per tei kia neį kai no ja mą mū sų kraš to ne prik lau so my bės ver tę ir ko vos už lais vę sko nį Tiek daug ge rų emo ci jų se niai be bu vau pa si kro vęs La bai ge rai sa vo įspū džiais po kon cer to džiaugs min gai da li no si Jo nas 38 iš Za ra sų La bai ne ti kė ta skir tin gų mu zi kos sti lių sam plai ka ta čiau la bai pa si tei si nu si sa kė Ju di

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1454345972 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kelionė a cappella po meilės dainų pasaulį,
  Komentarai 0 Vy rų vo ka li nės gru pės Quo rum kon cer tas skir tas tiems ku rie trokš ta juok tis ir my lė ti Tik vy rų bal sais at lie ka mos įvai rių ša lių dai nos apie mei lę ir ne tik skam ba ori gi na liai ir subtiliai Quo rum vy rams ne rei kia mu zi kos inst ru men tų nes vi sus inst ru men tus net mu ša muo sius jie su ku ria sa vo bal sais o jų dai nuo ja ma mu zi ka pri me na inst ru men ti nės gru pės skam be sį Quo rum at sklei džia ne ri bo tas žmo gaus bal so ga li my bes dai nuo da ma vi sų lai kų po pu lia riau sius mu zi kos hi tus Kon cer tų me tu Quo rum nu ke lia sa vo klau sy to jus į įvai riau sių tau tų mu zi ki nes kul tū ras Ten ka pa bu vo ti Gru zi jo je Ar mė ni jo je Mol do vo je Suo mi jo je Iz rae ly je Mek si ko je net Af ri ko je ką jau kal bė ti apie ang liš kai kal ban čias ša lis Quo rum at lie ka mos dai nos dau ge liui ge rai pa žįs ta mos ta čiau kartu jos lyg ir ki to kios Ir skam ba ki taip ir kve pia ki taip ir vei kia ki taip Quo rum vi sa da dai nuo ja gy vai to dėl kiek vie nas nu kry pi mas nuo tiks lios in to na ci jos ar koks nors ne su

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1454086828 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Keistuoliškas“ renesansas: žiūrovus jaudins itališka prabanga ir mistiškos istorijos,
  Mods Afiša Keistuoliškas renesansas žiūrovus jaudins itališka prabanga ir mistiškos istorijos 2015 m gruodžio 19 d Aistė Meidutė Spausdinti Komentarai 0 Kas jungia siaubo istorijų genijų Edgar Alan Poe kanadiečių teptuko meistrę Emily Carr ir venecijietį dramaturgą Carlo Gozzi Visus juos domino naktinė būtybė galinti papasakoti šimtmečių senumo istorijas Tai varnas Keistuolių teatro scenoje snapu brėžiantis paslaptingą ir drauge šmaikščią pasaką suaugusiems Ar šis varnas irgi buvo keistuolis klausimas ne toks jau lengvas bet išgirsti jo kranksėjimą apie viską ir apie nieką apie keisčiausias situacijas į kurias tik pakliūva žmogus gali visi Kur Premjeriniame Keistuolių teatro spektaklyje Varnas Šmaikščioje pasakoje suaugusiems susimaišo lietuviškas išradingumas ir itališka ekspresija Spektaklio režisierius Aidas Giniotis teatro gerbėjams jau gerai žinomas iš tokių commedia del arte žanro spektaklių kaip Princesė Turandot Karalius Elnias ir Meilė trims apelsinams Beje prie visų šių pjesių savo plunksną prikišo tas pats genialusis Carlo Gozzi Abu jie spektaklio režisierius ir pjesės autorius į sceną grįžta kaukėti bet nuoširdūs ir keistuoliški Visos geros istorijos prasideda tada kai dar nebuvo prasidėjusios taip prieš daugiau nei du šimtmečius nutiko ir talentingam dramaturgui Carlo Gozzi Prieš nutūpdamas ant scenos varnas kyštelėjo snapą iš neapoliečių pasakų rinkinio Il cunto de li cunti Istorija ir varnas pasirodė tokie teatrališki kad iš karto sužavėjo dramaturgą Carlo Gozzi troško sukurti pjesę kuri patiktų ir karaliui ir elgetai kurioje aukštuomenės gracija susimaišytų su nuoširdžiu juoku Ir štai Varnas ant scenos prabilo meniškiausia kalba apie žemiškus dalykus nesunkiai suprantamus visiems Geriausiai tam tiko commedia del arte žanras šiurpus juokingas ir prašmatnus vienu metu Commedia del arte XVI amžiuje viesulu apskriejo visą Italiją Po Toskanos saule užgimęs žanras žavėjo visus elegantiškus Europos miestus nuo pat Madrido iki Londono Italai scenoje išrado personažų amžinybės receptą kaukes Dėvėdami kaukes aktoriai scenoje tapdavo publikai gerai pažįstamais personažais Šio žanro kūriniai patiko ir nuolatiniams teatrų

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1450458243 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Atrasti nežinomi dailininko G. Bagdonavičiaus ekslibrisai,
  net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Atrasti nežinomi dailininko G Bagdonavičiaus ekslibrisai 2015 m gruodžio 18 d Jonas NEKRAŠIUS Spausdinti Komentarai 0 Jonas NEKRAŠIUS Advokatas kultūrologas Šiaulietis dailininkas Gerardas Bagdonavičius 1901 1986 paskatintas kolekcininko ir bibliofilo advokato Viktoro Cimkausko 1896 1944 nuo 1924 m daugiau kaip 60 metų kūrė ekslibrisus Jo sukurti knygos ženklai Šiauliuose pirmą kartą buvo eksponuojami 1926 m lietuvių dailės parodoje surengtoje Vilniaus gatvėje stovinčiuose F Vaitkaus namuose Parodos aprašyme nurodoma kad G Bagdonavičiaus ekslibrisais ypač domisi šiauliečiai Pagal turimus nepilnus duomenis G Bagdonavičius sukūrė daugiau kaip 200 ekslibrisų Išliko nemažas pluoštas dailininko G Bagdonavičiaus ekslibrisų ir jų eskizų Vien prof V Rimkaus ekslibrisui jis sukūrė dvidešimt tris eskizus iš jų 12 eskizų saugomi pas prof V Rimkų Eskizai kurti tušu pieštuku rašalu flomasteriu Tai įrodo kad dailininkas itin kruopščiai ir atsakingai kurdavo ekslibrisus ieškodavo geriausio galutinio varianto kuris ir virsdavo knygos ženklu Dar nemažai G Bagdonavičiaus sukurtų ekslibrisų ar jų eskizų neišliko arba nėra žinomi saugomi įvairiuose muziejuose privačiuose rinkiniuose ar kolekcijose Neseniai padedant šiauliečiui Mariui Bekeriui kuriam esame dėkingi už pagalbą pavyko aptikti iki šiol nežinomus tris ekslibrisus kuriuos dailininkas G Bagdonavičius maždaug apie XX a septintąjį dešimtmetį sukūrė Šiauliuose žinomam knygrišiui Stanislovui Sipkui 1910 1993 Knygrišys S Sipkus gimė 1910 m rugpjūčio 23 d Liepojoje geležinkelininko šeimoje Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui kartu su tėvais pasitraukė iš Liepojos Latvija į Gomelį Baltarusija 1919 m mirus S Sipkaus tėvui motina likusi viena su penkiais vaikais tais pačiais metais atvyko į Lietuvą ir įsikūrė Šiauliuose Vaikystėje Stanislovas Sipkus Šiauliuose lankė mokyklą kurioje besimokydamas susidomėjo knygrišyste Kaip įrišti knygas jį išmokė Šiaulių mergaičių gimnazijos mokytojas Brunonas Gužauskas S Sipkus savarankiškai įrišinėti knygas Šiauliuose pradėjo 1930 m Prieškaryje vertėsi knygrišio amatu Šis neeilinių gabumų jaunuolis ilgainiui tapo patyrusiu knygrišiu ir išvarė didelę knygrišystės vagą Šiauliuose Pokaryje nuo 1953 m iki 1974 m S Sipkus dirbo knygrišiu Šiaulių buitinio gyventojų aptarnavimo kombinato knygrišykloje Jis nemažai įrišo knygų G Bagdonavičiui Atsidėkodamas knygrišiui dailininkas G Bagdonavičius 1967 m sukūrė jam knygos ženklą Ex libris St Sipkus Apie 1970 m G Bagdonavičius sukūrė S Sipkui dar vieną knygos ženklą su įvairaus dydžio šrifto įrašu Ex libris Stanislovas Sipkus Pas knygrišio S Sipkaus artimuosius išliko ir šio ekslibriso cinkografinė klišė Be to išliko dar vieno G Bagdonavičiaus sukurto įdomaus knygos ženklo Ex libris Stanislovas Sipkus introligatio eskizas Pastarojo ekslibriso eskize dailininkas G Bagdonavičius pavaizdavo knygrišio darbo simbolius spaustuvus ir knygą ir įrašė lotynišką knygrišio pavadinimą introligatio Šiuos tris ekslibrisus S Sipkus naudojo savo gausios lituanistinės bibliotekos knygoms žymėti Joje buvo nemažai ir paties S Sipkaus įrištų knygų Pasak knygrišio giminaičio M Bekerio sovietmečiu didelę ir retą S Sipkaus biblioteką kurioje buvo nemažai prieškaryje Lietuvoje išleistų knygų per kelis kartus konfiskavo sovietų saugumas G Bagdonavičius sukūrė ir daugiau ekslibrisų apie kuriuos iki šiol nebuvo žinoma jo kūrybos tyrinėtojams Vilniuje gyvenanti iš Šiaulių kilusi gydytoja ir poetė Laisvūnė Petkevičienė papasakojo kad mokėsi Šiaulių J Janonio vidurinėje mokykloje kurią baigė 1958 m G Bagdonavičius buvo

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1450372346 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šventinis teatralizuotas muzikinis šou,
  nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Šventinis teatralizuotas muzikinis šou 2015 m gruodžio 10 d Spausdinti Komentarai 0 Gruodį iš visų pusių įnirtingai atakuojant kalėdiniam daiktizmo šurmuliui Kitoks teatras gruodžio 13 d šiauliečius ragina atsipūsti bei 1 5 val paskirti sielos relaksacijos seansui Kviečiame panardyti po energizuojantį auksinių lietuviškų ir itališkų XX a pab hitų vandenyną Jūsų dėmesiui šventinis teatralizuotas muzikinis šou tarsi muzikos magistralė į XX a pab hitų apsaulį Dvi skirtingo temperamento tautos šiauriečiai ir pietiečiai lietuviai ir italai kas gali jas vienyti Ogi nevaržomas noras fantastiškai dainuoti Įsitikinkite Programoje skambės unikaliai patrauklių Eros Ramazoti Adriano Čelentano Laros Fabian ir kitų muzikos grandų dainos kurias atliks neeiliniais balso tembrais ir įmantriu artisto talentu apdovanoti lietuvių atlikėjai Karina Krysko Povilas Meškėla Vladas Kovaliovas ir Lietuvos balso dalyvė Indrė Launikonytė Aksominiai balsai tikras delikatesas ausims Vakaro metu skambės garsiausių miuziklų melodijos Paryžiaus katedros Belle Saros Brightman ir Andrea Bočeli išgarsinta Amigos Para Siempre neįtikėtinos sėkmės pasaulyje sulaukusios dainininkų poros Al Bano ir Rominos Pover dainos Felicita bei Sharazan Taip pat išgirsite dainą Diamonds are a Girl s best Friend liet deimantai geriausi merginų draugai kurią

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1449682253 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Įvairiaspalvė tyla – keturių menininkių darbuose,
  to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Įvairiaspalvė tyla keturių menininkių darbuose 2015 m gruodžio 4 d Spausdinti Komentarai 0 Šiaulių kultūros centre veikia poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos Menų šaltinis keturių menininkių darbų paroda Įsiklausykime į spalvingą tylą Angelės Steponavičienės karpiniuose spalvota balta ramybė paskutiniai rudens akordai atsisveikinimas su paukščiais galingas ąžuolas laikantis atverstą gyvenimo knygą žvaigždžių sėja ir baltos snaigės Romualdos Čepienės tapytuose paveiksluose rudens ir žiemos sankirta gamtos motyvai rudens teptuku nuspalvinti medžiai pirmasis šerkšnas filosofiniai pamąstymai Ritos Dainienės darbai atlikti vaškografikos technika Žiūrint atrodo kad paveikslai uždengti paslapties šydu Įvairi tematika vaikystė paaugliška filosofija nustebusiomis akimis žvelgiant į pasaulį motinystė šeima vėjas dangus vanduo meilė rojaus sodas ir tyla Elenos Znakovienės darbai erdviniai simegrafija Daug spalvų atspalvių o tarp jų gyvenimiška filosofija Įdomūs paveikslai Ramybės gijos Minčių labirintais Rudens gėlė Angelas triptikas Galaktika Asociacijos Menų šaltinis pirmininkė R Skeirienė Giedriaus BARANAUSKO repr Paukščių išlydėjimas autorė Angelė Steponavičienė

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1449163218 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Duokim „gazo“ – kartodrome,
  vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Duokim gazo kartodrome 2016 m balandžio 26 d Mė gė jiš ko se var žy bos tra so je vie nu me tu leis ta va žiuo ti po vie ną au to mo bi lį už fik suo jant su gaiš tą lai ką Kiek vie nas da ly vis star ta vo tri juo se va žia vi muo se ir bu vo su muo ja mas bend ras re zul ta tas Nu ga lė to jai nu sta ty ti še šio se au to mo bi lių ka te go ri jo se pa gal va rik lių ga lin gu mą ir va ro muo sius ra tus Ab so liu čiai grei čiau siai va žia vo Šiau lių mies to gy ven to jas Ne ri jus Pet raus kas ku rio ge riau sio va žia vi mo re zul ta tas 1 mi

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602783 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbotvarkė,
  ČIO 2016 04 26 ANT RA DIE NĮ 9 00 VAL TA RY BOS PO SĖ DŽIŲ SA LĖ JE KEL MĖS SE NIŪ NI JO JE D A R B O T V A R K Ė 1 Dėl UAB Li tes ko fi lia lo Kel mės ši lu ma 2015 me tų in ves ti ci jų kie kio ir pa skir ties ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 99 2 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 2017 m stra te gi nio veik los pla no 2015 me tų ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 108 3 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2016 me tų pro gra mi nio biu dže to pa ja mų ir iš lai dų pla no pa tiks li ni mo biu dže to lė šų pa skir ties pa kei ti mo pro jek tas Nr T1 111 4 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bei nuo sa vy bės tei se pri klau san čio ir įstai gų or ga ni za ci jų pa ti kė ji mo tei se val do mo tur to iš lai ky mo iš lai dų ap skai čia vi mo tur to nau do to jams tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 121 5 Dėl vie ša me auk cio ne par duo da mo Kel mės ra jo no sa vi val dy bės ne kil no ja mo jo tur to ir ki tų ne kil no ja mų jų daik tų są ra šo pa pil dy mo pro

  Original URL path: http://smtp.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333926 (2016-04-26)
  Open archived version from archive