archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Sa­vi­val­dy­bė­s darbuotojams pri­rei­kė psi­cho­lo­go,
  Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Sa vi val dy bė s darbuotojams pri rei kė psi cho lo go Komentarai 62 Fotografas 2016 04 19 19 54 Laikraštis keiskit fotograf 224 Nei kompozicijos nei spalvos nei minties Kieno ten akini 249 kraštas nepateko i kadra Bivainiui skalpas nukirstas Šiauliai gi turit normali 249 fotografu acia 2016 04 18 23 29 acia juokauj ar tikrai psichologiuka nor idarbint to Avia 2016 04 18 18 48 Manau tiesiai i desimtuka to ateitis 2016 04 18 14 08 Deja dabartinė situacija blogesnė nei įsivaizduojate Universitetas galimai jau dabar yra komoje o miesto gyventojų skaičius nebesiekia šimto tūkstančių Apie tai oficialiai nutylima Psichologas to Avia 2016 04 18 14 05 Teisingai Kaunas duso bet atsigavo nes turėjo intelektualaus potencialo atsigavimui o emigrantų miestas Šiauliai gali uždusti negrįžtamai po vaikščiojančių už Šiaulius valdymo ateitis 2016 04 18 12 15 Spėju kad po kelių metų universitetas bus komos būsenoj o miestas gyventojų skaičiumi nebetrauks iki didmiesčio Avia to Psichologas 2016 04 18 12 03 Kad išrinkta teisėtai ginčo nėra Šustauskas irgi buvo teisėtai išrinktas bet Kaunas duso 4 metus po to dar porą metų kosėjo Pagarbą reikia nusipelnyti savo elgesiu ir darbais jos dovanų niekas neduoda Psichologas to Avia 2016 04 18 10 59 Komentaras Jūsų labai taiklus Bet nieko nepadarysi runkeliai tokią valdžią patys išsirinko Ji yra teisėta ir ją reikia gerbti bent dar 3 ateinančius metus na 2016 04 18 10 16 Ir aš manau

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-15&id=1460565422&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Evelinos gyvenimas mamai yra stebuklas,
  tės duk ros su si lau kė įpu sė ju si ket vir tą de šim tį Ma mos žo džiais jos mer gai tė gi mė 3 ki log ra mų svo rio Duk ros gi mi mą komp li ka vo tai kad virkš te lė bu vo tris kar tus ap si vy nio ju si jai ap link kak lą to dėl gim dy mo me tu mer gy tė pri du so Kad kaž kas yra ne taip su pra tau iš Gim dy mo sky riaus me di kų laks ty mo bet vė liau tur būt man bu vo su leis ta mig do mų jų nes apie tai kad duk ra sku biai iš vež ta į Šiau lius su ži no jau tik at si bu du si ki tą ry tą Sku biai nu va žia vau į Rea ni ma ci jos sky rių bet ten ge rų ži nių nie kas ne ža dė jo At virkš čiai gy dy to jai pa ta rė jei esu ti kin ti kuo grei čiau pa krikš ty ti kū di kį pa sa ko ja ma ma Anot jos ste buk las įvy ko bū tent po duk ros pa krikš ti ji mo Iki tol ma ma gal vo jo duk rą pa va din ti Vil tės var du ta čiau krikš to ma mai pa siū lius mer gai tė bu vo pa va din ta Eve li na Nuo krikš to die nos ma no mer gai tė ėmė ge rė ti Tuo ste bė jo si net gy dy to jai pri si mi nė po nia Ri ma de šimt Rea ni ma ci jos sky riu je pra leis tų die nų pa va din da ma pra ga ru dėl vi siš kos ne ži nios Vė liau ma mai su duk ra dar ne kar tą te ko ir te be ten ka lan ky tis pas gy dy to jus po gim dy mo trau mos Eve li na tu ri svei ka tos pro ble mų ta čiau tai po nia Ri ma va di na menk nie kiu pa ly gin ti su tuo kas ga lė jo įvyk ti ji ga lė jo ne tek ti sa vo vie nin te lės duk ters Aš esu lai mės kū di kis Esu per daug stip ri mir ti taip sa vo iš gy ve ni mo is to ri ją įvar di ja pa ti Eve li na Da bar tis Iki de šim tos kla sės lan kiu si bend ro jo la vi ni mo mo kyk lą šian dien Eve li na dėl pa blo gė ju sios svei ka tos yra mo ko ma na muo se Mer gi na pri pa žįs ta kad drau gų ji kaip ir ne tu ri Mo kyk lo je ji daž nai jaus da

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460647992 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Evelinos gyvenimas mamai yra stebuklas,
  vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Evelinos gyvenimas mamai yra stebuklas Komentarai 7 Evelina 2016 04 19 16 05 Ačiū Evelina 2016 04 19 16 05 Ačiū Evelina 2016 04 19 15 57 Ačiū stase 2016 04 19 11 02 bukite sveikos ir zvalios o jaunajai fotografei daug pavasario kadru Lėja 2016 04 18 12 20 Ačiū redakcijai už šviesų ir gražų straipsnį Juodų ir piktų straipsnių sraute jis tikra atgaiva sielai O Evelinai ir jos Mamai kuo didžiausios sėkmės Priekaištas 2016 04 16 09 57 Neprisimenu kito tokio straipsnio kuriam Šiaulių medikai būtų pavaizduoti taip kaip čia Dažniausiai būna kad jų adresu pilamas nepasitenkinimas už menkiausią klaidelę nepažiūrėjimą bet kai jie padaro stebuklus tai retai rašoma Tai tik mes mokesčių mokėtojai turim teisę iš jų reikalauti absoliučios sėkmės gydant pragertus organus susibadžius peiliais per gimtadienius ar įskridus

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-15&id=1460647992&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rin­ki­mų ko­va: ką my­li me­ras?,
  kos cent ras tu rė jo bū ti įkur tas iki praė ju sių me tų tre čio jo ket vir čio In ves tuok Šiau liuo se pro gra mą pa dė sian čią pri trauk ti dau giau in ves ti ci jų ža dė ta pa reng ti iki šių me tų ba lan džio mė ne sio dar bai ne pra dė ti Kol kas ne siim ta dar bų ir dėl vie šų jų erd vių ir gat vių ap švie ti mo inf rast ruk tū ros mo der ni za vi mo Bu vo pa si ra šy ta pro gra ma Taip pat su kur tas jos įgy ven di ni mo prie mo nių pla nas Ja me prie kiek vie no dar bo yra nu ro dy tas įgy ven di ni mo lai kas už dar bą at sa kin gi sky riai as me nys Tas pla nas Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riui Eduar dui Bi vai niui tu rė jo tap ti kaip įsta ty mas No rė tų si di des nių ap su kų di des nės orien ta ci jos kalbant apie dar bus o ne Sei mo rin ki mus ir kan di da tų pi ja ri ni mą sako Ta ry bos na rys Jis pa si gen dan tis ir po li ti nio dia lo go Dėl pro gra mos įgy ven di ni mo su val dan čia jai dau gu mai pri klau san čiais Ta ry bos na riais esą ne kal ba nei me ras nei Ad mi nist ra ci ja Įs pė ji mas pa keis ki tais žmo nė mis Ki tas Ta ry bos na rys Li be ra lų Są jū džio Šiau lių sky riaus pir mi nin kas Gin ta ras Ka ra le vi čius ma no kad dėl vė luo jan čių dar bų at sa ko my bę tu rė tų pri siim ti Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius E Bi vai nis Mes trys par ti jos ku rių rin ki mų pro gra mų pa grin du bu vo su da ry ta koa li ci jos pro gra ma jau čia me at sa ko my bę už jos įgy ven di ni mą Ar tū ro Vi soc ko ko man da atė jo be pro gra mos ne ži no da mi ką da ry ti Jie ne bus už neį gy ven din tus pa ža dus at sa kin gi o mes bū si me No rė jo me pa reikš ti kad ne su ge ban čius dirb ti tu rė si me pa keis ti ki tais žmo nė mis tei gė G Ka ra le vi čius Tė vy nės są jun gos Lie tu vos krikš čio nių de mok ra tų Šiau lių sky riaus pir mi nin kas To mas Pet rei kis taip pat ma no kad daug dar bų vė luo ja Ta čiau bu vo lin kęs pa tei sin ti Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci ją ne vi si dar bai įstri go dėl už juos at sa kin gų as me nų kal tės Kie no ini cia ty va Ta ry bos na rys kon ser va to rius Jo nas Bart kus sa ko kad pa reiš ki mą ini ci ja vo Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun ga Pa reiš ki mas nu kreip tas į Sei mo rin ki mus Vyks ta kon ku ren ci nė ko va tarp to kas ka da ir kaip ką rems Me ras tur būt ne da ly vaus bet vi si ži no me ką ir kaip ak ty viai jis re mia Tas re mia mas at sto vas nė ra koa li ci jos par ti jos na rys Ar vy das Moc kus ir pa ts ga li lai mė ti rin ki mus Mū sų koa li ci ja ne bū ti nai tu ri skir ti vi so kius įma no mus re sur sus jam pa dė ti tei gė J Bart kus Jo tei gi mu pri bren do ir ki to kios prie žas tys Tai pro gra mos dar bų ne vyk dy mas me ro bend ra vi mo sto ka Mes pra ktiš kai ne tu ri me bend rų pa si ta ri mų ir kon tak tų Pa vyz džiui aš Ta ry bos Fi nan sų ir eko no mi kos ko mi te to pir mi nin kas su me ru su si tin ku bend ra me koa li ci jos po sė dy je kar tą per mė ne sį tik prieš Ta ry bos po sė dį ste bė jo si J Bart kus Lie tu vos vals tie čių ir ža lių jų są jun gos at sto vas Arū nas Gu mu liaus kas tvir ti no kad pa reiš ki mą ini ci ja vo vi sos val dan čio sios koa li ci jos par ti jos Jis tik pa ren gė raš tą A Gu mu liaus kas pa brė žė kad pa reiš ki me ypač svar bus koa li ci jos at si ri bo ji mas nuo opo zi ci nių par ti jų rė mi mo Mies to me ras Ar tū ras Vi soc kas ir vi ce me ras Do mas Griš ke vi čius re mia Sei mo rin ki muo se da ly vau jan tį Ar vy dą Moc kų Ma nau jie tą da ry ti tu rė tų su bti liau Pa si žiū ri feis bu ke dau

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460565845 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rin­ki­mų ko­va: ką my­li me­ras?,
  langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Rin ki mų ko va ką my li me ras Komentarai 83 to Susiripines 2016 04 15 23 04 Kam jums ta Bacio darbotvarke Gal dar paviesinti jo merginu sarasa Susiripines 2016 04 15 22 49 Ne rimtai paviesinkit Bacio kaip patarejo darbotvarke Dama nemylinti žiurkių 2016 04 15 21 04 Kur gėlės gėlynas Kur žiurkės žiurkynas Kur Žakaris ir Karalevicius šviesus rytojus Kur Bacio darbotvarkė pupulis 2016 04 15 20 07 tai po galais Kuris klozetininkas o kuris komjaunuolis to Ale tikrai 2016 04 15 18 10 Prajuokino Tamstos komentaras Kas komjaunuolis aisku o kas tas socdemas klozetininkas Ale tikrai 2016 04 15 18 03 Ka myli meras Neaisku Sake zmona o gal socdema komjaunuoli o gal socdema klozetininka Stai kur klausimas Gaila kad nemyli dirbanciu mat juk dirbti tai ne reklamuotis Emilija 2016 04 15 10 49 Primena V Giedrą Sausra Jau savaitę senis neužmiega Jau savaitę murma ant visų Vos praaušus į laukus nubėga Neregėti niekur debesų Jie dykūnai slankioja kaip matos Užsiyrę ant kitos šalies Ir atrodo senį ne reumatas O sausra greičiausiai nugalės Jis sutiktų ir sveikamariją Sukalbėt dėl visa ko rytais Betgi nieks į rojaus karaliją Kolūkiečio balso neįleis Tad nutaręs su dievu užbaigti Vieną sykį pokalbius visus Ėmė senis mokslo vyrus peikti Apmaudžiai kramsnodamas ūsus Kaip nepeiksi krapštos prie raketų Tūno kabinetuose savuos O kad sodžiui duot lietaus reikėtų Jie dėl šito nesuka galvos Atvarytų kokį debesėlį Kad ir šiuo atomu pačiu Ir palietų debesis pasėlį Tūkstantį hektarų žiemkenčių Šiandien pat nueis jis pas kaimynus Tiesai laišką sugalvos bendrai Taip ir taip Ar laukti mums vadinas Kad atneštų lietų aitvarai Ir

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-14&id=1460565845&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatro ir aktoriaus misija – pažadinti jausmus,
  ro vų sa lės Pag rin di nis da ly kas yra tas bend ras kvė pa vi mas Kai ty lo je įvyks ta pau zė yra kaž kas ne nu sa ko mo įvyks ta su si kal bė ji mas be žo džių Tai di džiau sias teat ro ste buk las Bent du re ži sie riai yra sa kę jog Šiau liuo se sta tė spek tak lius nes čia yra Si gi tas Ja ku baus kas S Rač kys taip rin ko si jus Švei ko vaid me niui A Le be liū nas Duon ke pio Ir abu neap si ri ko Žiū ro vams Švei kas pa li ko neiš dil do mą įspū dį Duon ke pys te bet rau kia žmo nes į teat rą O ką pa čiam no rė tų si vai din ti Re ži sie riai ma to ak to rius ži no kaip jie dir ba ir ieš ko ak to riaus vaid me niui Aiš ku ir Švei kas ir Duon ke pys svar būs vaid me nys ma no kar je ro je Bet kar tais ne bū ti nai tu ri bū ti di de lis vaid muo kad pa trauk tų ir pa tį ak to rių ir žiū ro vą Pa vyz džiui re ži sie riaus V V Lands ber gio spek tak ly je Iš gy ve ni mo vė lių ten vaid me nų kaip ir nė ra bet yra žai di mas Me džia ga lie tu viš ka trau kia iš vai kys tės emo ci nius imp re sio nis ti nius jaus mus Ne gal vo ju ką no rė čiau vai din ti Jau nys tė je apie Ham le tą ne sva jo jau la biau trau kė A Če cho vo dra mos no rė jo si su vai din ti dė dę Va nią Pub li kai esa te ži no mas ir iš te le vi zi jos fil mų Vy res nė žiū ro vų kar ta pri si me na Di čių da bar vi siems ži no mas Žo li nin kas iš Nai sių va sa ros Ar sma gu kai esi at pa žįs ta mas gat vė je Ne ga liu teig ti jog ne sma gu Jei gu dė me sys nė ra įky rus ma lo nu kai žmo nės ta ve at pa žįs ta Vais ti nin kės per kant vais tus pa juo kau ja Kam žo li nin kui tos tab le tės Žai di mas per si me ta iš ek ra no į gy ve ni mą tai ža vu Tik ne vi si iš tie sų at sie ja ak to rių nuo jo vaid mens Bet ne no ri to kio po pu lia ru mo ne si fil muok Ak to rių vai di ni mas te le vi zi jos se ria luo se vi saip ver ti na mas Bet rei kia su pras ti jog mui lo ope ra toks žan ras ir jo tai syk les priim ti Nai sių va sa rą fil muo jant bu vo la bai ge rų da ly kų Tie siog priau gi prie tų vie tų ku rio se vyks ta fil ma vi mas ir prie tų žmo nių su ku riais vai din ti gy ve ni mas tar si su si dve ji na Iš vie nos pu sės pa de juo ji kad va sa ros bu vo par duo tos bet kai yra fil ma vi mo per trau ka jau kaž ko trūks ta Nė ra pro vin ci jos yra pro vin cia lus po žiū ris Ak to rius sos ti nė je ir ak to rius pro vin ci jo je ar yra skir tu mas Ne ži nau nes nie ka da ne dir bau sos ti nė je Man at ro do jog toks vi suo me nės skirs ty mas yra dirb ti nis Iš pūs tas bur bu las čia pro vin ci ja čia sos ti nė Yra re ži sie riai yra spek tak liai o ak to riai vi sur pa jė gūs dirb ti nė ra nė vie no ku ris at mes ti nai vai din tų Mū sų teat re dir ba ak to riai su va žia vę iš vi sos Lie tu vos tik rų šiau lie čių tik ke li Aš pa ts dzū kas Ar čia pro vin ci ja ar ne tik nuo mū sų pa čių pri klau so Esi šiau lie tis o to ano mū sų spek tak lio ne ma tęs bet atei si į teat rą tik kai vai dins at va žia vę vil nie čiai Tai ar čia ne pa ties šiau lie čio yra to kia pro vin cia li po zi ci ja Ki tas da ly kas kad Vil niu je apie Lie tu vą ma žai gal vo ja ma Aiš ku kad teat rui veik ti re gio ne yra sun kiau nei Vil niu je Ten spek tak liai vyks ta jau nuo ant ra die nio pas mus sa vait ga liais Teat rams re gio nuo se rei kia di des nės vals ty bės pa ra mos bet gal kaž kam at ro do kad teat rų yra per daug Yra me ga po lis su kul tū ra o ki ti esą ga li iki jo at va žiuo ti ne pa do rios to kios min tys No rint iš sau go ti sa vi tu mą kaip tik rei kia me ną plės ti į mies te lius kai mus To kio je ma žo je tau to je tu ri me tiek daug at spal vių o no ri me juos nai kin ti Gast

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460565426 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatro ir aktoriaus misija – pažadinti jausmus,
  tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Teatro ir aktoriaus misija pažadinti jausmus Komentarai 7 regina 2016 04 15 16 23 Antanas ir Sigitas nuostabūs abu esate Sigitai su Gimtadieniu Kristina 2016 04 15 09 44 Dievinu si aktoriu Ne karta verkiau jo vaidinamuose spektakliuose Ypac duonkepio zmona Emilija 2016 04 14 12 43 Geras pasiūlymas Dumiam kartu Tu viską apmoki Nenori nereikia Negi taupai linksmai dienai Emilijai 2016 04 14 12 09 tu gal geriau jau vaziuok i Tailanda Emilija 2016 04 14 10 48 40 metų teatro scenoje 60 metų gyvenimo scenoje Iš viso 100 metų scenoje Sveikinam su šimtmečio pasiekimais Aktoriai žino kad gyvenimas nenutrūkstama gija Su Naujaisiais Tailando metais VACLOVAS 2016 04 14 08 41 Su jubiliejiniu gimtadieniu Šiauliai didžiuojasi tuėdami puikų aktorių nuostabų žmogų Ilgiausių metų Pagarba artistams 2016 04 14 08 18 Jie nesiekia pasinaudoti žmonių emocijomis kaip tai

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-14&id=1460565426&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Opozicija įvertino merą: „vaikėzas“, diktatorius,
  ras bus pri vers tas ieš ko ti pa lai ky mo opo zi ci jo je O kaip mes elg si mės ta da klau si mas svars tė A Lan kaus kas Tę sia ki tų dar bus Praė ju sios ka den ci jos Šiau lių me ras so cial de mok ra tas Jus ti nas Sar taus kas pa brė žė kad pa ma tus dar bams ku riais gi ria si val dan čio ji dau gu ma pa dė jo praė ju sios ka den ci jos Ta ry ba Praė ju sios ka den ci jos biu dže tas vyk dy tas dau giau nei 104 pro cen tais tai reiš kia kad pa ma tai ge ri bu vo pa dė ti Es mi niai pro jek tai ku rie bu vo pra dė ti bent jau ne bu vo su stab dy ti ver ti no J Sar taus kas Jis su skai čia vo kad pro jek tai tu ri pen kias sta di jas o da bar ti nė val dan čio ji dau gu ma pro jek tus pa vel dė jo ket vir tos sta di jos o penk to ji sta di ja pa si džiaug ti re zul ta tais J Sar taus ko tei gi mu da bar ti nė val dan čio ji dau gu ma nie ka da ne pri me na kad dar bai bu vo pra dė ti dar anos ka den ci jos Eks me ras pri mi nė kad ir į LEZ ir Lo gis ti kos cent ro pro jek tus ano je ka den ci jo je da bar ti nės val dan čio sios dau gu mos bu vo skep tiš kai žiū ri ma o da bar gi ria ma si kad įvyk dy ti J Sar taus kas tei gė esąs nu si vy lęs kad ši val dan čio ji dau gu ma jo kių nau jų iš šū kių mies tui be veik ne svars tė Ap si nuo gi no tie sa ir dėl Me nų in ku ba to riaus anot J Sar taus ko aš tuo ni mi li jo nai nu plau kė mies tas nie ko ne pa da rė o at pir ki mo ožių ieš ko ma Vy riau sy bė je Sa vi val dy bės dar buo to jai bi jo J Sar taus kas ste bė jo si kad val dan čio ji dau gu ma ėmė si kur ti dar vie ną stu di ją Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos re for mos stu di ją Per so na lo sky riu je to kių stu di jų yra pri dė ti pil ni stal čiai nes jas bu vo už sa kę vi si me rai Be to nau jo jo je stu di jo je ark lys sta to mas prieš ve ži mą pir miau sia nu pai šė ad mi nist ra ci jos struk tū rą o ta da gry ni na funk ci jas Rei kė jo pir ma funk ci jas iš si gry nin ti o ta da pa si žiū rė ti ko kia rei ka lin ga struk tū ra toms funk ci joms vyk dy ti Pa gal da bar ti nę struk tū rą vi siš kai aiš ku kad nie kam ne rei ka lin gi du ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to jai nes jiems jo kios funk ci jos ne pris ki ria mos o nau jų vir ši nin kų pa ga mi na mi dar trys ar ke tu ri kri ti ka vo J Sar taus kas Koks psi cho lo gi nis spau di mas da ro mas žmo nėms kai pu sę me tų iki spa lio 1 die nos rei kia lauk ti kol bus at leis ti Sa vi val dy bės dar buo to jai nuo di ja mi bai me ant ri no A Lan kaus kas Sa vi val dy bės tar nau to jai yra nu til do mi to kiu epi te tu iš si šo kė li pa ty lėk tai gir dė jo ne vie nas dar buo to jas Nė ra taip bu vę kad sa vo pa val di nius Sa vi val dy bės va do vai va din tų iš si šo kė liais To kia da bar yra at mos fe ra Sa vi val dy bė je sa kė J Sar taus kas So cial de mok ra tas Ge de mi nas Vyš niaus kas tei gė kad Ta ry bos na riai gau na Sa vi val dy bės dar buo to jų skun dų laiš kų ta čiau juo se žmo nės bi jo pri si sta ty ti nes bi jo ne tek ti dar bo Vie nas iš ma no apie vis ką Me ras A Vi soc kas la bai jaut rus žmo gus bet kam jis no ri už vi sus vis ką pa da ry ti sakė pir mą ka den ci ją mies to Ta ry bo je dir ban tis ži no mas mu zi kan tas frak ci jos Va le ri jaus Si mu lik ju dė ji mo Už Šiau lius na rys Pran ciš kus Tri jo nis Kar tais toks įspū dis su si da ro kad jis kul tū ros da ly kus ge riau ži no už kul tū ros dar buo to jus Anks čiau ir aš toks bū da vau iš ma ny da vau vis ką vie nas pa ts Tu rė tų pa si ti kė ti kul tū ros dar buo to jais ką kvies ti kon cer tuo ti o ko ne kvies ti Il ga me

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460477220 (2016-04-26)
  Open archived version from archive