archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Opozicija įvertino merą: „vaikėzas“, diktatorius,
  ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Opozicija įvertino merą vaikėzas diktatorius Komentarai 71 liudna 2016 04 16 11 55 ta opozicija kiek metu buvo valdzioje Simulik Lankauskas Sartauskas prie ju miestas stagnavo 20 metu ar ne laikas jiems aplamai i pensija Rinkeja 2016 04 15 15 25 Labai nuvylė Visockas Dabar supratau kad reikėko balsuoti už Simuliką būtų tikrai geresnė situacija mieste apgailėtini 2016 04 14 14 58 Kokie apgailėtini nuo valdžios nustumti ir rinkėjų pasitikėjimą praradę žmogeliai To juozai 2016 04 14 12 33 Apie valiu arba gerai arba nieko ša ša To juozai 2016 04 14 12 33 Apie valiu arba gerai arba nieko ša ša Mindaugas 2016 04 14 11 39 Daugiausiai šūkauja tie kurie ilgus metus valdžioje buvo ir jų deka miestas buvo visiškoje stagnacijoje Lokit sunys o karavanas ir be jūsų eis jus praeitis O Artūrai laikykis jaunimas tiki tavimi taigi 2016 04 14 11 37 opozicija šįkart primena Bremeno muzikantus tarbakrauskio mugėje Saulė 2016 04 14 10 20 Žiūriu į tuos kalbėtojus ir atsistebėt negaliu Lankauskas apie etiką kalba Pasisveikinimą Are you serious Gal ne taip žurnalistai užrašė S OPAzicija 2016 04 14 09 24 4 metus jie buvo valdzioje ir tvarkos ivesti nesugebejo Kad ir menu inkubatoriu pastatyti jiems 4 metu neuzteko Atseit viskam trukde Visockas Vienas vienintelis Tai cia stipri koalicija Dabar jiems opozicijoje trukdo dirbti tas pats Visockas Vienas vienintelis Tik ir sugeba verkslenti kad

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-13&id=1460477220&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Miestelyje – tuberkuliozės šešėlis,
  bai gian čiu bend ruo me nės na rio gir ta vi mu pik ti no si na mo ku ria me gy ve na mi nė tas vy ras kai my nai Vėl at vi ra tu ber ku lio zė Bai mė kad už kra tas tie siog sklan do kai me ki lo ne šiaip sau Prieš ke lias sa vai tes li ga diag no zuo ta 60 me tei gy ven to jai Vėl at vi ra tu ber ku lio zė Mo te ris šiuo me tu li go ni nė je Žmo nės sa ko tik pa svars ty ti ga lin tys kiek lai ko mi nė ta ty ru liš kė po kai mą vaikš ti nė jo ir su kai my nais bend ra vo sirg da ma Ji mi nė to vy riš kio prieš ke le rius me tus sir gu sio at vi ra tu ber ku lio ze ir iš si gy džiu sio se suo Žmo nės pa sa ko ja šią mo te rį ma tę gir tau jan čią su taip pat mi nė tu pro fi lak tiš kai tik rin tis ne no rin čiu 30 me čiu Kom pa ni jo je esą bū da vę ir dau giau su gė ro vų Kad vi si su skub tų pa si tik rin ti mi si ja neį ma no ma Mies te lio am bu la to ri jos bend ro sios pra kti kos slau gy to ja V Ki ta vi čie nė iro ni zuo ja apie kai ku rių gy ven to jų gy ve ni mo bū dą kam iš lai dau ti bran giam bi lie tui pas Rad vi liš kio me di kus jei už tuos pi ni gus išei na ly giai du bo ka lai alaus Gir tuok lių pul kai Ty ru lių se niū ni jos spe cia lis tė Vi da La bi nie nė sa ko la bai ne ri mau jan ti ne tik dėl ap lin ki nių bet ir dėl sa vo svei ka tos Juk kas dien prii ma mies te lio žmo nes jos ka bi ne te tvar ko mi so cia li nių pa šal pų įvai rių iš mo kų ir ki ti rei ka lai Lan ky to jai pa tys įvai riau si la bai daž nai ir tie ku riems stik liu kas už vis svar biau sias Pa ti sa kau ir se niū nas ra gi na žmo nes pa si tik rin ti Ta čiau at sa ky mas nė ra pi ni gų ke lio nei į Rad vi liš kį O al ko ho liui ma to te yra iro ni zuo ja V La bi nie nė Pa sak spe cia lis tės Ty ru lių se niū nas Ri man tas Liu ku mas neat me ta ga li my bės vi sus pa šal pi nin kus su rink ti ir nu vež ti pa tik rinti se niū ni jos ma ši na Ne ma žiau ne ra mu ir na mo ku ria me gy ve na mi nė tas 30 me tis gy ven to jams Prie šais bu te gy ve nan ti kai my nė sa ko bi jan ti ir sa vo du rų ran ke ną pa lies ti neaiš ku ko kios bak te ri jos ant jos nu sė du sios Juo lab kad į kai my no bu tą gir tuok liai slen ka ne re tai net ne po vie ną o pul kais La biau siai gy ven to jai ne ra mu dėl in for ma ci jos sto kos esą jei ži no tų kad kai my no li ga tik rai iš gy dy ta jai bū tų kur kas ra miau Gied riaus BA RA NAUS KO nuo tr NERIMAS Ty ru lių gy ven vie tę kaus to ne ri mas dėl tu ber ku lio zės Kas jei už kra to ne šio to jas vaikš to po mies te lio par duo tu ves ki tas įstai gas bend rau ja su kai my nais ŽI DI NYS Ke le rius me tus iš ei lės Ty ru lių mies te ly je ap tin ka ma plau čių tu ber ku lio zės at ve jų Kas pa sa kys ar ži di nys jau su nai kin tas PA TIK RA Ty ru lių se niū ni jos spe cia lis tė Vi da La bi nie nė ne ži no bū dų kaip ga li ma bū ti pri vers ti kai ku riuos ty ru liš kius pa si tik rin ti nuo tu ber ku lio zės TU BER KU LIO ZĖ Ty ru lių am bu la to ri jos bend ro sios pra kti kos slau gy to ja Vi da Ki ta vi čie nė sa ko kad pa sta rai siais mė ne siais vis iš len dan tys tu ber ku lio zės at ve jai Ty ru liuo se ke lia ne ri mo Ta čiau to kių li gų mies te ly je pa si tai ky da vę ir anks čiau Grės mė yra bet esą ne di de lė Na cio na li nio vi suo me nės svei ka tos cent ro NVSC Šiau lių de par ta men to Užk re čia mųjų li gų val dy mo sky riaus ve dė jos pa va duo to jos Ri tos Švam ba rie nės žo džiais bau bas nė ra toks bai sus ko kį jį įsi vaiz duo ja gy ven to jai Spe cia lis tės ži nio mis 30 me tis vy ras dėl ku rio svei ka tos nuo gąs tau ja Ty ru lių gy ven

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460390651 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Miestelyje – tuberkuliozės šešėlis,
  kai kurie jau rinkimams ruošiasi ir vėl ant koservuoto naktinio grėblio bando minti Ai apie ką aš čia Ai taigi tuberkuliozė Teisingai alus pigesnis nei važiuoti 30 40 km visą dieną trintis poliklinikoje kad priimtų tas daktaras O dar į atvykelius žiūri kaip į laukinius šunis o dar registruotis prieš mėnesi reikia kad pas daktarą pakliūtum geriau atsigerti alaus Geriau pasveikinsiu visus su Tarptautine Kosmonautikos diena vakar nespėjau Marius 2016 04 13 09 11 Pries smergdami kitus ir vieni ant kitu rekdami pamastikit kiek ko gero patis padarot kad butu geriau laukiat tik is valdzios tik is valstybes kazkokiu priedu maisto paketu ir panasiai o ka patis nuveiket kad gaut ta prieda kaip isivaizduojat kiek zmoniu uz jus turi dirbti ir moketi imokas kad valstybe galetu kazak jums duot eikit stenkites dirbkit mokekit mokescius keiskit kazka keisis ir aplinka o nestenekit atsisede oi kaip blogai kaip negerai nieko neduoda uz ka duot kad sedit ir dejuojat sulauke 40 50metuku nebepajudat atseit zmones i darba vazineja is kauno i klaipeda ar panasiai bet dirba kur jus vaziuojat reik nuo saves visu prima pradet kad kita butu galima kritikuot Tyruliai senai jau palike nusikalteliu priemimo centras visi kas sedeja nedagere ir panasiai susirinke ten kas nori dirba stengiasi ir turi neverkslendami kas verke tingejo ir dabar tingi ir aplink viskas negerai lietuviui 2016 04 13 06 09 ljancenbergeris savo myžalu išplove tau smegenis Tyrulietis 2016 04 12 23 35 Ponas Juozapaitis iš susisiekimo ministro išpešė asfaltą į Tyrulius Nuvyks pas sveikatos ministrą ir išpeš ypatingą mums tyruliečiams gydymą ir apsaugą nuo tuberkuliozės Būsime sveiki ir Visi 100 rudenį į rinkimus ir už šešėlinį kultūros ministrą balsuoti kviečiu laisvam 2016 04 12 19 51 beje pasiskaityk A Tapino straipsni Delfyje jis labai tinka tamstos mastymui Aisku jei tavo protelis sugebes islukstenti apie ka

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-12&id=1460390651&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kas pastatė kryžių prie oro uosto?,
  in ves tuo to jui lais vo sios eko no mi nės zo nos LEZ te ri to ri jo je prieš tris sa vai tes ras tas kry žius Ant be to ni nio pa grin do pa sta ty tas kry žius su vi rin tas iš ar ma tū ros Jo kių už ra šų ant jo nė ra Kry žiaus sta ty mo ap lin ky bėms iš siaiš kin ti pa vel do sau gi nin kai pra šys at lik ti ar cheo lo gi nį ty ri mą ruta skrastas lt Kry žius ras tas Pro čiū nų gat vės priei go se ša li nant krū my nus Po pir mi nės ap žiū ros pa vel do sau gi nin kai spė jo jog kry žius ga lė jo bū ti pa sta ty tas pa ly gin ti ne se niai pa sta rai siais de šimt me čiais So viet me čiu tai bu vo už da ra ka ri nio ae rod ro mo te ri to ri ja Po šios ži nios pa vie ši ni mo ke li šiau lie čiai ban dė pa vel do sau gi nin kams pa dė ti pa slap tį įmin ti Ta čiau ne paaiš kė jo ar kry žius sta ty tas ant ka pa vie tės ar ko kiam įvy kiui pa žy mė ti Tų ku rie at si lie pė pri si mi ni mai frag men tiš ki sa kė Šiau lių kraš tui Ry tis Bud rys Kul tū ros pa vel do de par ta men to Šiau lių sky riaus va do vas Tai nė ra tie liu di ji mai ku riais ga lė tu me rem tis to dėl pra šy si me kad LEZ bend ro vė at lik tų ar cheo lo gi nį ty ri mą Vie nas šiau lie tis pa vel do sau gi nin kams tei gė kry žių ma tęs apie 1989 1990 me tus per eks kur si ją ae rod ro mo priei go se Ki ti spė lio jo jog kry žius gal būt sta ty tas ži ba lo ieš ko to jams ku rių au kų čia bū ta Po Nep rik lau so my bės at ga vi mo ae rod ro mo priei go se bu vo pil na iš kas ta šu li nė lių iš ku rių vie tos gy ven to jai sė mė ži ba lą Ne vie nas pri si mi nė jog 2009 me tų ba lan dį šio se vie to se ki lu sį gais rą ge sin da mas žu vo Avia ci jos ba zės ug nia ge sys Spė lio ta gal jam at min ti sta ty tas kry žius Bet pa sta rą ją ver si ją Šiau lių kraš tui pa nei gė KOP Avia ci jos ba zės at sto

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460390652 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kas pastatė kryžių prie oro uosto?,
  Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Kas pastatė kryžių prie oro uosto Komentarai 4 Tvarka ir teisingumas 2016 04 13 07 15 Šiauliai tuom ir garsūs kad visur viską padaro anonimiškai Tikrai tas kryžius ne žydų ir ne ELGOje suvirintas bet Visockas bus kaltas jei tą kryžių nuims arba nenuims D Mačiulis turėtų žinoti kas ir kada jį pastatė laisvam 2016 04 12 17 53 durneli eik ir nupjauk ta

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-12&id=1460390652&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kelionė į save,
  tam so je ne ty ko jo kie pa vo jai o švie sa nak tį pa vog tų iš jos ga li my bę ma ty ti žvaigž des ir dan gaus švie su lius Ir va gių čia ga li ne bi jo ti nes jie tie siog ne tu rės ko pa vog ti Ji vien kie my je iš mo ko nie ka da nie kam ne pa ta ri nė ti jei gu ta vęs ne pra šo Per dve jus me tus ji žiū rė jo į žmo nes ku rie at va žiuo ja paaiš ki na kaip jai rei kia gy ven ti ir iš va žiuo ja Ta da at va žiuo ja ki ti paaiš ki na kaip ji tu rė tų gy ven ti ir iš va žiuo ja Ji pri sie kė net sa vo duk roms neaiš kin ti kaip joms gy ven ti Gi ta na vien kie my je su pra tu si ir sa vo lai ko pra smę Be sa vo drau gų pa gal bos ka žin ar bū tų at ko vo ju si iš var na lė šų krū mų aukš tos žo lės sa vo Kau le liš kius Pir mą jį pa va sa rį ji su ren gė tal ką Pa va sa rio džiaugs mai 1 Į Pa va sa rio džiaugs mai 2 jau nie kas ne be su si rin ko Žmo nės kas dien tar nau ja kaž kam kad sau sa vo po mė giams na mams kon cer tams pa ro doms tu rė tų bent sa vait ga lį O man Kau le liš kiuo se kiek vie na se kun dė yra ma no Vi sas gy ve ni mas yra ne darb da vių pre ky bos cent rų kon to rų o ma no Die vo paieš kos Vien kie mio vi du ry je iš ak me nų su krau tas au ku ras Tai drau gų au ku rie čių do va na Gi ta nai 50 me čio pro ga Be veik prieš 20 me tų Gi ta na dir bo ka ta li kų šven to vės Kry žių kal no ad mi nist ra to re Aš ieš ko jau dva si nių da ly kų Ta da dau ge lis jau nų žmo nių bu vo ge ro kai pa si me tę me na mo te ris Bū tent tvar ky da ma su drau gais Kry žių kal ną ra vė da ma žo lę rink da ma su ny ku sius kry žius Gi ta na me na nu švi tu si kad tik riau sia baž ny čia jai gam ta Su si pa ži no ir su se no vės bal tų ti kė ji mu O ga liau siai ma no ti kė ji mu ta po gamt mel dys tė Aš gamt mel dė švie čia tik ru mu vien kie mio šei mi nin kė Dvi są ly gos Gi ta na sa vo nau ja jam gy ve ni mui gam to je kė lė tik dvi są ly gas vien kie mis ir van duo Jos pa mėg ta me Kur tu vė nų kraš te kur gy ve na ne ma žai jos drau gų tų dvie jų są ly gų ji įvyk dy ti ne ga lė jo nes neuž te ko pi ni gų Kau le liš kiuo se iš vie nos pu sės so dy bos ri bas brė žia Dau gy ve nės upė o ki tą įrė mi na tven ki nys ku rį va di na Žvyr duo be Tik vie ną mė ne sį šie met ne si mau džiau nes ne mo kė jau eke tės iš si kirs ti juo kia si svei kuo liš ką gy ve ni mą se niai pro pa guo jan ti Gi ta na Bet su ži no jau tech no lo gi ją ir ki tą žie mą vis kas bus ge rai Gi ta nos pa si rin ki mas dėl Kau le liš kių iš gąs di no ab so liu čiai vi sus drau gus ir gi mi nes ją pa lai kė tik jos duk ros Jus tė ir Edi ta Jus tė po stu di jų Vil niaus dai lės aka de mi jo je dir ba Na cio na li nia me dra mos teat re Edi ta stu di juo ja gam to sau gą Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te te Iš kur tas įsi ti ki ni mas kad mies te sau giau Kas ten sau gaus Sau gu kad yra par duo tu vė ar ti ir tu pri va lai leis ti jo je sun kiai už dirb tus pi ni gus Priė mi mo sky riu je vi si vie no dai lau kia ei lės pas gy dy to ją o kai my nai mies te net ne si svei ki na nes ne pa žįs ta vie nas ki to sa ko Gi ta na Kad vi siems bū tų ra miau ji vi sa da su sa vi mi ne šio ja si te le fo ną kad at si ti kus ne lai mei ga lė tų pa spaus ti myg tu ką help Eko kai mo ir na tū ri nių mai nų idė ja Gi ta nos vien kie mis ti pi nė aukš tai tiš ka dvie jų ga lų tro ba sta ty ta 1937 1940 me tais Aukš tos lu bos di de li lan gai na mas ga na di de lis su pre ten zi jo mis į kaž ka da vi sai ne pi gų sta ti nį At va žia vu si jos drau gė ar chi tek tė įver ti no

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460132899 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kelionė į save,
  04 12 01 01 Labai labai labai nuostabi asmenybė jautrios taurios ir turtingos sielos žmogutis Linkiu Gitanai energijos ir sveikatos Nesupratęs 2016 04 11 11 53 Reikia suprasti kad tik iš gero gyvenimo Gitana pardavė savo būstą mieste paliko ten savo draugus metė visuomeninę veiklą ir pabėgo į kaimo vienkiemį Veronika 2016 04 11 11 35 Pirmiausia atsakysiu piliečiui Laisvas sveikai gyvenant yra tikimybė lengvai numirti pavalgei padėjai šaukštą ir iškeliavai Nesveikai gyvendamas susigauni kepenų cirozę ar dar kitą kvarabą ir kankiniesi nes dar gyvas būdamas supūsi Tavo valia rinktis sveikai ar nesveikai gyventi Pagarba Ritai Žadeikytei pagaliau pozityvus straipsnis iš kaimo gyvenimo Gitanai linkiu stiprybės fizinių jėgų ir nuostabios draugystės su savimi Gitaną pažįstu pastebėjau kad nesutinku renginiuose to nuliui 2016 04 11 11 35 Atsidėkodama už priverstinai savanorišką tremtį iš Šiaulių miesto moteris nori padovanoti gyvas dovanas kurias laiko rankose Kuri partija jų labiausiai nusipelnė Sartausko nuliui 2016 04 11 10 14 Tai juk šiauliečiai dabar kitą valdžią turi Prie Sartausko juk ji pabėgo iš Šiaulių Bet iš teisybės tai valdžia reikalinga nes žmonės dabar nebepajėgtų be valdžios gyventi nulis 2016 04 11 09 47 Stipri moteris Šaunuolė Ji gyvena tikrai ir gerai O daugelis gyvena netikrai ir todėl blogai Bent jau blogai jaučiasi ir tada i6 blogo buvimo šika po kriauše aplinkiniams Kad ir kiti blogai jaustųsi Viena bėda kad tokių gitanų Lietuvoje mažai Namų daug Žemės daug O žmonių vis mažėja Valdžia dirba žmogui atsukus nugarą Ar nemanot kad atėjo laikas valdžiai atsukti nugarą Tiesiog kaip Gitana gyventi savo gyvenimą ir iš valstybės gaunant minimaliai arba nieko negaunant jai tiksliau jos veikėjams atlyginti tuo pačiu nieko neduodant arba paberiant trupinių Rūpintis savimi savo vaikais ir artimaisiais O valdžia Teprasmenga ji skradžiai Mėnulis 2016 04 10 17 08 Ateina laikas kai nieko nebeturi prarasti Tada randi Pažįstamas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-09&id=1460132899&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Euroremontas“ trina istoriją,
  pa skelb tas pa vel du Pa pil do mos iš lai dos tik 3000 li tų spe cia lia jai pa vel do sau gi nei eks per ti zei ku rios ne rei kė tų jei gu ob jek tas ne bū tų pa vel das Pa vel das yra tik sie nų mū ras ku rio res tau ruo ti ne rei kia nes jis dar šim tą me tų sto vės o vi sa ki ta ele men ta ri sta ty ba sto gas lan gai Dar vie nas pa vyz dys Kaš to nų alė ja is to ri nė mies to alė ja ku ri ga lė jo bū ti įra šy ta į pa vel do ver ty bių są ra šą Jos ma no ži nio mis spe cia liai ne trau kė į tą re gist rą dėl to kad ne bū tų jo kių truk džių ją tvar kant Da bar nė ra jo kios tei si nės ap sau gos bet Kaš to nų alė ja vis tiek ne tvar ko ma Tai ar sta tu sas čia kal tas Pa vel do tvar ky ba brangs ta tik ta da kai yra kaž ko kie la bai su dė tin gi ob jek tai su sie ni ne ta py ba su dė tin gu de ko ru Kiek to kio lyg mens pa sta tų tu ri me Šiau liuo se Ra šė me apie tai kad Sau lės laik ro džio aikš tės au to riai Sa vi val dy bės ne pri pa žįs ta mi au to riais de ju re Į kul tū ros ver ty bių re gist rą įtrauk ta tik aikš tė je sto vin ti Šau lio skulp tū ra Ko dėl taip at si tin ka Šau lio skulp tū ra kul tū ros pa vel do ver ty bių re gist re įra šy ta kaip me no kū ri nys Aikš tė ar chi tek tū ros kū ri nys bet pa kan ka mai nau jas Ma nau kad pa tik ri ni mo lai ku ši aikš tė dar ne praė jo Ki ta ver tus kai ši aikš tė bu vo su kur ta ji bu vo įveik lin ta Praė jo lai kas ir ji ma no nuo mo ne ta po šu niu kų ve džio ji mo vie ta Jei gu pra dė si me dis ku tuo ti ko kia bus šios aikš tės pa skir tis kas jo je rink sis kas jo je sė dės su pra si me kad am fi teat ras pra ra do sa vo pa skir tį Kaip ji iš liks atei ties kar toms jei gu jos jau da bar ne la bai kam rei kia O dėl au to rys tės ir au to rių tei sių pai sy mo ar ne pai sy mo re mon tuo jant Šiau liai tu ri dau giau pa vyz džių Kas lei do Šiau lių apy gar dos teis mo pa sta tą pa gra žin ti kai yra konk re tūs au to riai pro jek ta vę teis mo pa sta tą ant dva ro ark li džių rū sių Jų nie kas net ne klau sė Nes biu rok ra tiš kai žiū rint ne pri kib si teis mo pa sta to pro jek ta vi mo už sa ky mą ga vo ne konk re tus au to rius o Komp ro jek tas Šia me ob jek te sau go mas kul tū ros pa vel das yra tik bu vę dva ro ark li džių rū siai o vi sa ki ta ne Kai ku rios mies to skulp tū ros at si dū rė pri va čių na mų kie muo se kai ku rios pa vyz džiui skulp to riaus An ta no Dimž lio Su ki lė liai bu vo tie siog iš mes tos Su ki lė lius bu vo pri glau dęs Pas va lio vers li nin kas vė liau jų lyg ir pa gei da vo Kau no ka ro mu zie jus Il gai be vie tos kla jo jo Kaš to nų alė jo je bu vu sios skulp tū ros Ko kia si tua ci ja šian dien su me ni niais mies to ak cen tais Kaž koks me ni nių ak cen tų są ra šė lis yra O į kul tū ros ver ty bių re gist rą įra šy ti tik vie ne tai P Vi šins kio pa mink las Vil niaus gat vė je me mo ria li nis Sau lės mū šio pa mink las Še du vos gat vė je Nep rik lau so my bės pa mink las Su ki lė lių kal ne ly je bei dvi skulp tū ros Šau lys aut S Kuz ma Eže ro g ir Poil sis aut B Kas pe ra vi čie nė Til žės g Su da ri nė ja te są ra šą apie su nio ko tus ver tin gus mies to pa sta tus ob jek tus Ku ri mies to val džia la biau siai nio ko jo Šiau lių pa vel dą Ma no su rink ti skai čiai ro do kad per at kur tos ne prik lau so my bės lai ko tar pį la biau siai Šiau lių mies to pa vel das ken tė jo me ru dir bant Ge na di jui Mik šiui Tuo me tu ir teat rą bu vo nu spręs ta pa gra žin ti ir Šiau lių apy gar dos teis mo pa sta tą ir ki tus Tie sa kai me ru bu vo Ka zi mie ras Ša vi nis bu vo su gal vo ta pa sta ty ti bokš te lį ant sau go mo Sa vi

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1460039818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •