archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • „Euroremontas“ trina istoriją,
  šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Euroremontas trina istoriją Komentarai 29 to mumu 2016 04 11 19 14 nunu komentaras ne apie straipsnį o apie jo objektą jei ką to mumu 2016 04 11 19 00 Straipsnis normalus paprasčiausiai intelektualai nenori diskutuoti ŠK gal kuo nors yra nuskriausti ne paslaptis jog žiniasklaida irgi reguluiojama Gal skaitoma kad viena gera kita tinkama trečia geltona dar kitokiena Bet negi visos neobjektyvios Manyčiau labai subtiliai objektyvus straipsnis pagal kurį galima diskutuoti ne tik sapnai ar mėnuliai nunu 2016 04 11 11 45 Jei tokį gargarą prilipintų prie naujo pastato fasado galima būtų ir ištverti tokią architektūrą betgi šiuo atveju naujas elementas visiškai nedera prie pastato stilistiškai Kas priveisė menininkų kurie neturi net elementaraus skonio mažaraščių žurnalistų kurie kasdien pila savo opusus visokiuose delfiuose arba mosikuoja rankelėmis komerciniuose kanaluose tegyvuoja neprofesionalumas Euroremontas tiksliau būtų 2016 04 11 11 03 EUROSUDARKYMAS Jo 2016 04 11 10 39 Tarp kitko labai geras straipsnis išsamus aiškus Pagarba žurnalistei Patiko ir paveldo tarybos pirmininkės žodžiai nebūtinai turime mokytis iš Mančesterio jei galima geriau pvz briuselis kur naujoji architektūra stilizuotai atkartoja senosios architektūros kontūrus išlieka savitumas ir dar daug gerų ir puikių pavyzdžių kai senoji pas mus vos ne vos išlikusi tarpukario gali konkūruoti su stiklu betonu ir skarda Mėnulis 2016 04 10 22 29 Fui nu ir skonis tamstos Euroremontinis sapnui 2016 04 10 18 38 gal jau atsibuskit Mėnulis 2016 04 10 16 31 O man gražus dabar teatras Pripažinkite juk geriau nei

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-08&id=1460039818&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ir geriausiai idėjai reikia rinkos,
  slau gas tei kia bet ma to me kad pri trūks ta drą sos idė jai įgy ven din ti Tad no ri me kad po kon kur so pra si dė tų tik ra sis dar bas Vers lu mas di des nis nei vi du ti nis Alius Fe lik sas Va lys Šiau lių vers lo in ku ba to riaus va do vas rem da ma sis Re gist rų cent ro duo me ni mis tei gia jog Šiau liuo se vers lu mo ly gis len kia vi du ti nį ša lies ly gį Kad per me tus at si ra do apie še šis šim tus nau jų vers li nin kų už sii man čių in di vi dua lia veik la ge ras po ky tis ver ti no A F Va lys Vers las tai ne bū ti nai įmo nės stei gi mas In di vi dua lia veik la už sii mant leng viau yra pri si tai ky ti prie rin kos po ky čių nei tu rint įmo nę Ša ly je di džiau sias vers lu mas yra pa jū rio sa vi val dy bė se o iš di džių jų mies tų Vil niu je Ne rin gos sa vi val dy bė ne pra len kia ma ly de rė čia iš 1000 gy ven to jų 368 vyk do in di vi dua lią veik lą vi du ti niš kai ša ly je 54 Vil niu je šis ro dik lis 70 Šiau liuo se 62 2015 me tų pa bai gos duo me ni mis ap skri ty je bu vo apie 15 tūks tan čių įre gist ruo tų įmo nių bet vei kian čių per pus ma žiau Iš jų apie pu sė vei kia Šiau liuo se 1000 gy ven to jų Šiau liuo se ten ka 27 įmo nės vi du ti niš kai ša ly je 26 įmo nės Per pa sku ti nius tre jus me tus mies te dau gė jo įmo nių nu trau kian čių veik lą 2013 2014 me tais įsi re gist ruo da vo po 300 naų jų įmo nių iš si re gist ruo da vo šim tas ar per 100 2015 me tais skai čiai pra ktiš kai su si ly gi no bu vo įre gist ruo tos 247 o iš re gist ruo tos 222 įmo nės Per šių me tų pir mą ket vir tį nu trau ku sių veik lą įmo nių yra net dau giau nei įsi re gist ra vu sių ati tin ka mai 72 ir 76 Vil niu je stei gia si apie pu sę vi sų ša ly je nau jai re gist ruo ja mų įmo nių pa brė žė A F Va lys Įta ką da ro tai kad re gio nai trau kia si Apsk ri ty je per nai gy ven

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459955906 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Ir geriausiai idėjai reikia rinkos,
  nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Ir geriausiai idėjai reikia rinkos Komentarai 6 o 2016 04 08 21 56 kodel verslo remejai isbaide bobutes su ridikeliais is Lieporiu turgelio Gaila keliu centu Tipo pirkit verslo liudijima suprekiaujant uz 10 Eur per sezona Va nuo to viskas ir prasideda Emilija 2016 04 08 12 56 Nu jeigu barakudų verslas užsidarytų tai verktų verktų ne vienas Rinka 2016 04 08 07 49 ir vel eilinis valdinyku perdimas backon paleis skanius burbulus ir vaizduos kaip anie smarkiai dirba Vietoj to kad atkeltu buvusia gamyba dabar anie sapalioja apie kokius tai privatnykus katrie su terbom sunes isparceliuota turta ir atkurs buvusi gamybos lygi Kitaicai irgi kadaise skelbesi kiekvienam kieme nulipdyti aukstakrosne kad amerikancus metalo lydyme aplenkti o į klausimą 2016 04 07 16 02 atsakyti per sunku Pasigendančiam 2016 04 07 09 09 Įsteigėt miesto VVG jaunimo verslumui plėtoti tai eikit kurkit ir dirbkit nesimaivę Darbo laiku reikia savo tiesioginį darbą dirbti o ne komentarus rašinėti Darbingos dienos Pasigendu 2016 04 07 08 46 Būtų gerai kad Menų inkubatoriaus šalininkai visuomenei detaliai aprašytų kaip tas tarkim sėkmingai užbaigtas objektas būtų funkcionavęs Na kokia ten būtų buvusi administracija kiek ir kokių menininkų būtų buvę įdarbinti kaip ir ką jie būtų gaminę realizavę savo produkciją kaip tai būtų skatinę gyventi Šiauliuose neemigruoti

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-07&id=1459955906&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke,
  apie šim tą lie tu vių Dar bas nuo pu sės aš tuo nių ar ba aš tun tos ry to truk da vo iki ket vir tos po pie tų Nors pri žiū rė to jai nė vie no ne va ri nė jo bu vo ga li ma nuei ti at si ger ti ka vos ra miai pa val gy ti dau ge lis pa si ten kin da vo ke lių mi nu čių per trau ka iš na mų pa siim tam su muš ti niui per kąs ti ar šo ko la du kui Lau ke kiek vie nas ap žer gęs va gą ei na pir myn pa si len kęs skin da mas žie dus Po 18 20 jų sui ma į puokš te lę ku ri su ri ša ma gu mu te To kie žie dų pun de liai pa lie ka mi va go je Grįž da mas tas pa ts žmo gus jas su de da į dė žes Vie no je dė žė je tel pa apie 40 50 ry še lių ar ba iki 1000 žie dų Pa si tai ko kad grei čiau su sku bęs pai ma ke lis pun de lius ir ne iš sa vos va gos Kar tais vi sai ne ty čia tie siog su si pai nio ję nes lys vės kai kur siek da vo ke lis ki lo met rus jų ga lo ne si ma ty da vo Pir mo mis die no mis su dė tin ga pri skin ti ir 10 dė žių nors toks kie kis pa gei dau ti nas Ta čiau įgu dę sky nė jai su ge bė da vo už pil dy ti net iki 20 30 dė žių As me ni nis Ri man tės pa sie ki mas 14 dė žių Taip bu vo pa bai go je kai pa sku ti nes de šimt die nų dir bo me Ško ti jo je kur gė lės la bai ve šė jo Ang li jo je šie met pa si tai kė pra stas se zo nas nar ci zams pa ken kė šal nos ir nuo la ti niai lie tūs aiš ki na jo niš kie tė Ski na abiem ran ko mis Dirb ti ne leng va nes gal va nuo lat nu leis ta že myn Skin ti ne ga li ma bet kaip rei ka lin ga at ran ka Nar ci zų ko tai tu ri bū ti 12 13 co lių tai maž daug ati tin ka at stu mą nuo ran kos rie šo iki al kū nės Il gai niui jau aki mis ga li tin ka mai įver tin ti il gį Gru pių va do vai va di na mi su per vai ze riai lie tu viai Jie iš pra džių paaiš ki na kaip rei kia skin ti nar ci zus bet il gai niui kiek vie nas ran da sau ge riau sią tech ni ką Svar bu ne sut raiš ky ti ga lų Įgu dę jau nuo liai ke liau da vo per lau kus kaip robotai automatai ska by da mi žie dus abiem ran ko mis vie nu me tu Žmo nės ten tik rai ne tin gi niau ja pa sa ko ja R Mi siū nie nė Ri man tė nuo ki tų dar buo to jų neat si li ko Ne pa ty rė ir svei ka tos pro ble mų nors va ka rais nu ga rą pa maus da vo Kai ku riuos sky nė jus nuo gė lių už klu po aler gi ja iš bė rė ran kas ir vei dus Tam vie tos far ma ci nin kai jau pri si tai kę vi sa da tu rė da vo rei ka lin gų pi liu lių ar ba te pa lų O jo niš kie tė kai ku riems dar bi nin kams pa siū lė iš ban dy ti liau diš ką prie mo nę gre ta tų pa čių lau kų au gan čių ali jo šių sul ti mis tep ti iš bė ri mus Pa dė jo Svar biau sia pa tir tis Per sa vai tę sky nė jai už dir ba apie 500 sva rų Per se zo ną vie nas as muo vi du ti niš kai ga li su tau py ti 3000 sva rų Už nak vy nę kai mo tu riz mo so dy bo je kur gy ve no apie 50 žmo nių kas sa vai tę rei kė jo mo kė ti 60 sva rų mais tui per tą pa tį lai ką iš leis da vo 15 sva rų Jo niš kie tė pa sa ko jo kad mais tas Ang li jo je pi gus jei ne si ren ki pa čių pra ban giau sių ga min to jų pro duk tų Duo na kai nuo ja 0 6 sva ro 1 sva ras 1 25 eu ro aut pa st 4 di džiu liai viš tie nos keps niai 1 5 sva ro la bai pi gios dar žo vės ir di džiu lė jų įvai ro vė Nors dėl pra stų orų ir lė čiau au gu sių gė lių R Mi siū nie nė pi ni gų daug neuž dir bo ji par si ve žė neį kai no ja mos pa tir ties Ir kon tak tus Lie tu vo je mes įsi bai mi nę kad pra ra si me dar bą ne bus ką da ry ti Ten at si vė rė akys Žmo nės va žiuo ja ir ma no me tų ir vy res ni Iš vyks tant at gal ma nęs jau tei ra vo si ar at va žiuo siu ki tais me tais Ma nau to kios pa tir tys su tei kia pa

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459870152 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke,
  2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Politikė patirties sėmėsi narcizų lauke Komentarai 17 Kalchoznikė visada liks kalchozn 2016 04 07 18 41 Pagal Lietuvos vietos savivaldos įstatymo 22 straipsnio 2 punktą Savivaldos tarybos narys prisiekia gerbti ir vykdyti Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus sąžiningai atlikti visas savivaldybės tarybos nario pareigas ir susilaikyti nuo veiksmų pažeidžiančių gyventojų teises ir viešuosius interesu Tai ką šita debilė beveik 3 mėnesius praleidinėjo tarybos posėdžius ir kalė babkes į savo kišenę o dabar giriasi per visus laikraščius Rado kuo šita kalchozo vėpla girtis per visus laikraščius kaip su savo gluše dukra pachalino Anglų laukuose Žmogų iš kalchozo išvaryti galima bet kalchozo iš žmogaus niekada ruta 2016 04 07 15 37 palaikau Rimante ne kiekvienas politikas isdristu tai padaryti pailsejo smegenis ir sveiku protu gales kibti i darbus Joniskyje Visa seima reikia isvezti i tokius darbus te pasigano narcizu lauke gal mastymas sugris o gal jo ir nebuvo nejaugi 2016 04 07 15 25 Bedarbė pritrūko duonai Dviejų įstagų kontaktuose jos pavardė su pareigomis telefonais Joniškio rajono partnerystės vietos veiklos grupė Viešųjų ryšių specialistė Rimantė Misiūnienė 370 687 13329 370 607 96377 Žemės ūkio rūmai Rimantė Misiūnienė Patarėja savivaldai Mobilusis telefonas 8 652 99238 K Donelaičio g 2 Lietuva Tai kam apgaudinėti skaitytojus Optimistas 2016 04 07 15 20 Kokie pikti žmonės Ką bedarytum viskas blogai Galvokit pozityviai ir viskas vyks optimistine linkme mums privaloma žinoti 2016 04 07 13 37 Taip mums privaloma žinoti kad politike besivadinanti moteris skatina žmones ne savo valstybėje tvarkytis o važiuoti ir dirbti svetomoms valstybėms čia tik išleidžiant tuos menkus grašius kuriuos jai sumokėjo Mes turim žinoti kad tokio lygio politikų pilnos partijos ir jie nei piršto nepajudins kad savo šalyje sukurtų verslus ir sąlygas idant kitų valstybių juodnugariai pas mus gėlikes skintų arba runkelius ravėtų Tokio lygio politikai tesugeba susikrauti tašę ir važiuoti lenkti nugarų O turėtų studijuoti įstatymus teikti siūlymus kaip padarytil kad Lietuvoj gyventi būtų gera Arba bent jau kelis arus narcizų ar ridikėlių apsodinti įsidarbinti žmones ir praktiškai prisidėti prie SAVO ŠALIES EKONOMIKOS o ne dūsauti kad nebeužtvenksi upės bėgimo klasikas kadaise sukūręs šias eilutes grabe vartosi pamatęs kokiame kontekste jos panaudotos Šiaip labai dėkoju žurnalistei kuri pati to neįtardama parodė kokios besmegenės yra mūsų partijos nes priima į savo gretas visus nuo krašto net tuos kurie net nesupranta kad tokiu būdu girdamiesi apie savo darbštumą tik skatina valstybės griūti nors tikroji Lietuvos politikų paskirtis vienyti ir burti žmones SAVO VALSTYBĖS GEROVĖS KŪRIMUI Bet apie ką aš čia šneku negi supras Biednos samdinės mentalitetas ko iš tokių norėti Mums privaloma žinoti 2016 04 07 08 59 Visų pirma prašyčiau nesityčioti iš darbščios moteriškės Siūlyčiau pasidomėti kaip seime dirbo entuziastingai išrinkti cirkininkai valinskininkai arba vėliau vieno žmogžudžio vardu pavadintos partijos politikai Mes visažiniai juos išrinkom ar bent vienas pasidomėjom kaip tie išrinktieji apsisprendė balsavimuose Gal tiesiog pardavinėjo savo balsus kaip kokios laisvo elgesio moterys savo kūnus už

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-06&id=1459870152&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą,
  nius ir tuo pa čiu pra ra dau ga li my bę bū ti pro fe so riu mi man bu vo pa sa ky ta kad ma no pa var dės ne bus nie kur Aš įpra tau Už jau čiu žmo nes ku rie dir ba dėl sa vo pa var dės iš kė li mo o ne dėl idė jos Man ap do va no ji mas sie ja si ir su Kry žių kal no iš sau go ji mo žo džio ti kė ji mo lais vės sie kiu Kai bai gė si gink luo ta ko va už lais vę pra si dė jo kry žių sta ty mo ko va Esu prie to pri si dė jęs kaip ir prie Ka ta li kų baž ny čios kro ni kos Ma lo nu kad šis ties tas ke lias da vė vai sių Sa va no rys tė yra kul tū ros iš da va Šv Ka zi mie ro or di no de vi zas yra Gy ven ti da rant ge ra Or ga ni za vo me Pa dė kos die ną Bū ti na pa si džiaug ti žmo nė mis Pa vyz džiui mo te ris pa ti sun kiai ga lą su ga lu su du rian ti ra do pi ni gus ieš ko jo žmo gaus ku ris pa me tė grą ži no Iš jos kai my nai juo kė si Pra šė net nie kam pa var dės ne skelb ti kad pirš tais neuž ba dy tų Kiek vie nas mes kaž ką da ro me to bu li na me Tie ku rie to bu li na bom bas sie kia su nai kin ti kuo dau giau žmo nių Mes to bu lin da mi krikš čio niš ką jį pi lie tiš ku mą no ri me iš sau go ti kuo dau giau žmo nių iš sau go ti kul tū rą pa gar bą sau ir ki tiems sa vo ir ki toms re li gi joms Ma nau kad su lig ma ni mi veik la ne si baigs Kur ti po zi ty vią Lie tu vą Kaip jū sų gy ve ni me at si ra do Šv Ka zi mie ro or di nas Sa ko Die vas šyp so si kai žmo gus pla nuo ja Ma tyt ta Die vo šyp se na pa dė jo ir man vi siš kai ne pla nuo jant Ži no jau kad yra toks or di nas Bi ru tė Žy man tie nė anks tes nė šv Ka zi mie ro or di no kom tū rė pa siū lė Di džia jam Ma gist rui ma no kan di da tū rą Įsi jun giau į veik lą ku ri man la bai ar ti ma kur ti po zi ty vią Lie tu vą A de Sent Eg ziu pe ri sa kė kad yra vie nin te lė tik ra ver ty bė tai žmo gaus san ty kis su žmo gu mi Jei pi lie tiš ku mo pra džia yra ne nu mes ti šiukš lės tai kul tū ros pra džia ne pi ni gai ne kul tū ros sky riai ne kul tū ros mi nis te ri jos bet žmo gaus san ty kis su žmo gu mi Džiau giuo si Lie tu vos at si ga vi mu At si gau na jau ni mas Po ieš ko ji mų po li ti nių ir pi lie ti nių kul tū ri nių pa kly di mų Lau kė me Va ka rų kul tū ros bet iš Va ka rų pir miau sia ati te kė jo kul tū ros ka na li za ci ja Tik pa skui pa ma tė me kad ne tai rep re zen tuo ja Va ka rus Te ko ku rį lai ką gy ven ti Pran cū zi jo je pa ma čiau kad kla si ki nės mu zi kos sa lės per pil dy tos Ma ne nu ste bi no kad gy dy to jas išei na į ho lą pa duo da pa cien tui ran ką prii ma taip kaip lauk tą gi mi nai tį Toks san ty kis per si duo da vi so se sri ty se išug do pi lie tiš ku mą Mes ne tu ri me neig ti Lie tu vos ar ba to kas yra Lie tu vo je o tu ri me ją kur ti Neig da mi Lie tu vą Sei mą Vy riau sy bę esa me to kie pat pa bė gė liai iš Lie tu vos dva sia kaip ir tie pa bė gė liai Eu ro po je Tu ri me kur ti sa vo Lie tu vą ne bū ti pa bė gė liais sa vo kul tū ro je Ko kia jū sų Lie tu vos vi zi ja Sun kus klau si mas Vi zi ja yra tik kad ji bū tų rea li sun kiau Vi zi jo je ma tau po zi ty vią Lie tu vą Ma tau kad da bar ti nė kar ta kaip pi lie čiai ir kul tū ros žmo nės yra ženk liai ki to kia Anks čiau kai į Šiau lius at va žiuo da vo sim fo ni nis or kest ras sce no je bū da vo dau giau žmo nių nei sa lė je Da bar ši pro por ci ja kei čia si Tai at spin di mū sų per spek ty vą vi zi ją vil tį Jei at si gau na kul tū ra at si gaus ir Lie tu va De mok ra ti jai rei kia par ti jų Esa te ak ty vus že mai tis Ar svar bu iš sau go ti sa vas tį

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459783320 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą,
  ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Pabėgėliais tampame neigdami Lietuvą Komentarai 7 Dėl partijų 2016 04 06 00 48 Kuris partinis meras realiai atsakė už privirtą košę Na kad ir dėl kapinių žemės dėl Arenos projekto nutekinimo dėl inkubatoriaus Gal atsargiau dėstykim apie tą vargšę Maskvos rankelę per Tafisą meras oi kaip liaupsino Rusijos sportininkus mol mes buvom viena puiki šalis Kur šitas dabartinis meras pabučiavo Rusiją statistikai 2016 04 05 17 57 balsuoti tik ne už konservatorius tipo Kazys Celestinas ir kt Nepavykęs signataras 2016 04 05 17 05 Gal kas žinote kodėl šio veikėjo šiauliečiai neišrinko į Atkuriamąjį Seimą 1990 metais o pasirinko Komunistų partijos Šiaulių m pirmąji sekretorių Mindaugą Staklvilevičių Karalius nuogas 2016 04 05 15 08 Ir kuriam gale atsigauna ta kultūra Konkrečiai ponuli konkrečiai Pastabėlė 2016 04 05 14 11 Šis ponas gražiai čiulba ir nori šviesaus konservatoriško Seimo Tampas 2016 04 05 13 36 dar vienas beretinis sudmalis garbinantis stukaciu lendzbirgoidu klika Tarnaukime Lietuvai o ta Lietuva tai mes taip neseniai dar skelbe AMBalas Adamsius irgi Dedule taigi pirmyn kas dar like

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-05&id=1459783320&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės,
  tech ni niam ka pi ta li nio re mon to pro jek tui pa reng ti pri va lo bū ti pa gal au to rių ar chi tek tū ri nę idė ją o ne val di nin kų no rus Tech ni nis pro jek tas pa sak pro fe so riaus ne tu ri bū ti me ni nės idė jos pro jek tas To rei kia to dėl kad ne pra dė tų kaž kas imp ro vi zuo ti O jei gu no ri da ry ti tech ni nius brė ži nius te gul da ro Bet kad ne bū tų kaip praei tą sy kį kai no rė jo pa re mon tuo ti aikš tę su kaž ko kiais kios kais Čia tas pa ts kaip nuei ti į pa veiks lų ga le ri ją ir pa re mon tuo ti Ra fae lio pie ši nius ste bė jo si A Vyš niū nas Tė vai ne da ly vaus Šiau lių kraš to skai ty to jai jau anks čiau re dak ci jai pra ne šė ma tę kad aikš tę ir jos frag men tus fo tog ra fa vo Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to jos G Men do zos Her re ros tė vai taip pat ži no mi šiau lie čiai ar chi tek tai Rū ta ir Ri man tas Stuo pe liai Ne jie ne da ly vaus sa kė G Men do za Her re ra Aš iš tik rų jų jų pra šiau kad jie įver tin tų fi zi nę būk lę Aš kal bė jau ir su Al giu Vyš niū nu ir su Al gi man tu Čer niaus ku tai ir gi nie ko ne reiš kia kad jie tu rės da ly vau ti ar ne da ly vau ti kon kur se Ta ri ma sis yra svei ka o ne kaž koks vie na ša liš kas spren di mas Pas mus ne daug pro fe sio na lų Ne rei kė tų gąs din ti vi suo me nės kad da bar ims ir pro jek tuos tas kas tei kė re ko men da ci jas ką ir kaip da ry ti Ji pa brė žė kad bū tent jos ma ma R Stuo pe lie nė su stab dė pro jek to ku ris bū tų pa kei tęs aikš tės vei dą įgy ven di ni mą be veik prieš de šimt me tų Prak tiš kai nie kas ne si kei čia G Men do za Her re ra ti ki no kad ne bus ri zi kuo ja ma ir per ka ma pi giau sia kai na Esą bus tai so ma jau pa reng ta pir mi nė pro jek ta vi mo už duo tis Pa si tai sę kal bė si mės su au to riais kad jie pa teik tų sa vo pa sta bas Ka pi ta li nio re mon to pro jek tas lai mė to jas bus pri sta to mas vi suo me nei ir Ar chi tek tų są jun gai Tik rai tai ne tu rė tų su kel ti pa si pik ti ni mo kad čia kaž kas dar ko me no kū ri nį ko men ta vo Ad mi nist ra ci jos di rek to riaus pa va duo to ja Yra nu ma ty tas ka pi ta li nis re mon tas tai reiš kia kad tai kas bu vo pa da ry ta jo kie pa ra met rai pra ktiš kai nie kas ne si kei čia Bus tik at sta to mi kai ku rie ele men tai ku rie ne bu vo įvyk dy ti pa gal rea lų pro jek tą tei gė pa va duo to ja G Men do za Her re ra Ka pi ta li nio re mon to me tu bus pa ga min ti ir įkom po nuo ti skai čiai prie įė ji mo iš S Šal kaus kio gat vės į aikš tę ir šven tyk lo je prie šal ti nė lio ku rie bu vo nu ma ty ti pir mi nia me pro jek te bet ne pa da ry ti sta tant aikš tę Iki Šiau lių 780 me tų ju bi lie jaus esą bus su spė ta tik su reng ti tech ni nio pro jek to ren gi mo kon kur są o aikš tės re mon tas gal būt pra si dės tik po ju bi lie ji nių Šiau lių die nų šį rug sė jį Is to ri ja su ka si ra tu Vi si trys au to riai už Sau lės laik ro džio aikš tės su kū ri mą ne ga vo nė cen to ta čiau pir mie ji iš ar chi tek tų po ka rio lai ko tar piu ga vo TSRS Me nų aka de mi jos auk so me da lį Sim bo liš ka kad Sau lės laik ro džio aikš tės kū ri mas 1981 1986 me tais ir gi va di no si ka pi ta li niu re mon tu Tuo me tu čia bu vo au to mo bi lių tech ni nių ap žiū rų aikš te lė ir ne va ji tu rė jo bū ti re mon tuo ja ma Iš tik rų jų mies tas no rė jo įam žin ti 750 me tų ju bi lie jų Nau jus ob jek tus pro jek tuo ti ir sta ty ti ga lė jo tik va di na ma sis Miestp ro jek tas Mies tų sta ty bos pro jek ta vi mo ins ti tu tas o ka pi ta li nius

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1459530041 (2016-04-26)
  Open archived version from archive