archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės,
  bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Autoriai stumiami iš Saulės laikrodžio aikštės Komentarai 24 Šiaulietė 2016 04 25 20 56 Esu autoriams dėkinga už puikų darbą mažiausiai keista kad gali kažkas kištis į aikštės rekonstravimą kas geriau tai padaryti nei autoriai Filosofija 2016 04 05 14 35 Analogija Dievulis visa sukūrė autorystės neįregistravo O kai kurie net nežino ar Jis iš vis būna O jei būna tai kokiu pavidalu O gyvybiškai svarbu kad jis būtų ir būtų mums palankus Mėnulis 2016 04 03 21 58 Nesupratau Išeitų kad Stuopeliai yra de fac to naujo bulvaro au to riai de ju re ne Pilypas 2016 04 03 21 28 Geriau parašykit kodėl vis dar naudojama Bačiūnų trasa Buvo žadėta kad bus priimti sprendimai 2015 spalio mėnesį bet motoriukai kaip burzgia įkyriai taip burzgia O ir atrodo teritorija klaikiai ATRODO statoma 2016 04 03 20 57 daugiau nei griaunama pastatyta nemėgstama BLIOVIKĖ ir jūrų mina Stoties g o nugriautas 5 kėlinys prie arenos Tai dvigubai daugiau Dabar BŪTINA pratrotinti pusę milijonų Eu tik tąsomasi kam Kokie būsimi PROTINGI veiksmai tamsta Jonai 2016 04 03 19 34 Puronas beje geriau nutuokia kur jo blėkos tinka o kur ne Skirtingai nuo klerkų Jonas 2016 04 03 15 05 Gėda kad tokios žymios visoj Lietuvoj aikštės likimą lemia ne išmintis o klerkų bukumas Gėda O gal įleiskiit blėkorių Puroną jis

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924812&data=2016-04-02&id=1459530041&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Bolševikų perversmas Šiauliuose,
  švie suo me nė aris tok ra ti ja bu vo va di na ma di džiu le blo gy be ir bu vo nai ki na ma tur tin gi pro tin gi iš si moks li nę tu rin tys pa tir ties bu vo tre mia mi ir žu do mi Iš jų bu vo ty čio ja ma si jie bu vo per se kio ja mi ir nie ki na mi nau jos val džios Vy ko val džios kai ta for ma vo si nau jas po li ti nis eli tas Praė jus be veik šim tui me tų pa na ši si tua ci ja yra ir Šiau liuo se Pa si kei tus pir mie siems as me nims pra si dė jo va ly mas man da giai va di na mas kad rų kai ta tiek tarp po li ti nio tiek tarp vi suo me ni nio tiek tarp vers lo eli to For muo ja mas nau jas ki to kios pa krai pos eli tas Iš prin ci po to kia si tua ci ja lo giš ka ir tei sin ga Nau jas me ras tu ri sa vo pa žiū ras sa vo įsi ti ki ni mus sa vo pa tir tį ir pa gal tai for muo ja sa vo ap lin ką Nor ma lus yra me ro no ras tu rė ti sa vo ko man dą sa vo pa ti kė ti nius Bet kuo ta da ši tas me ras ski ria si nuo anų me rų ku rie A Vi soc ko lū po mis ta riant bu vo to kie blo gi ku riuos taip smar kiai kri ti ka vo A Vi soc kas bū da mas opo zi ci jo je Kur ta da jo ža dė ti dar bai Šiau liams kur kar di na lios per mai nos ir įgy ven din ti pa ža dai De ja Tad gal me ras rin ki mų kam pa ni jos įkarš ty je tie siog pa ža dė jo per daug Ar tie siog ne ži no jo neiš ma nė sa vi val dy bės dar bo prin ci pų me ro ga lių ir ki tų da ly kų De ja kons ta ta vus kad ši tas me ras el gia si kaip ki ti bu vę nors ža dė jo nau ją tvar ką rei kia pri pa žin ti kad jo nau do ja mos prie mo nės ir vei ki mo me to dai pri me na bol še vi ki nę kla si ką Nep ri ta rian čių jo veiks mams bau gi ni mas psi cho lo gi nis te ro ras ki taip ma nan čių nai ki ni mas dik ta tū ra šan ta žas šmeiž tas tar si iš is to ri jos va do vė lio į Šiau lius

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461334633 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulietė išrinkta metų bibliotekininke,
  gos ir au to ri nių tei sių die nai Lie tu vos bib lio te ki nin kų drau gi jos Šiau lių sky rius pri pa žin tas ge riau siuo ju ša ly je Jam taip pat va do vau ja R Blo žie nė Ren gi ny je Prem je ro Al gir do But ke vi čiaus pa dė ką už pro fe sio na lią ir ino va ty vią veik lą pel nė ir Šiau lių mies to sa vi val dy bės vie šo sio sios bib lio te kos di rek to rė Ire na Ži lins kie nė Džiau gia mės kad R Blo žie nė ta po ge riau sia ša lies bib lio te ki nin ke kad mū sų bib lio te kos veik la yra įver tin ta sa kė Šiau lių kraš tui I Ži lins kie nė Šie me tai yra pa skelb ti Bib lio te kų me tais o jų pa grin di nė te ma Stip ri biblioteka stip ri vi suo me nė Ji pa si džiau gė jog per praė ju sius me tus Sa vi val dy bės bib lio te ko je vėl dau gė jo ap si lan kiu sių skai ty to jų Bib lio te ka plės da ma veik lą per nai su kū rė nau ją kul tū ri nę erd vę Sau lės fi lia le pra dė jo veik ti Ko mik sų cent ras ir trys jo mo bi lio sios skai tyk los Už šį įgy ven din tą pro jek tą pa nau do jant IT tech no lo gi jas Šiau lių sa vi val dy bės bib lio te ka pel nė Origi na liau sių ino va ci jų bib lio te kos 2015 var dą Lie tu vos sa vi val dy bių vie šų jų bib lio te kų aso cia ci jos kon kur se Bib lio te kos lan ky to jai Ko mik sų cent re mo ko si kur ti ko mik sus Kū ry bi nes dirb tu ves ren gia pro fe sio na lai ko mik sų kū rė jai Cent ras ypač po pu lia rus tarp moks lei vių Per ko mik sus ga li ma ir įvai rio mis te mo mis vai kus su do min ti ir at kreip ti dė me sį į skau džias pro ble mas kaip pa ty čių ir ki tas sakė I Ži lins kie nė Na cio na li nės bib lio te kų sa vai tės ku ri vyks ba lan džio 23 29 die no mis me tu Ko mik sų cent re vėl bus su reng tos kū ry bi nės dirb tu vės o ko mik sai bus ku ria mi Šiau lių 780 ojo ju bi lie jaus te ma Šiau lių kraš to inf Bib lio te

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461340924 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulietė išrinkta metų bibliotekininke,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Šiaulietė išrinkta metų bibliotekininke Komentarai 5 y to ROMUALDAS 2016 04 25 21 27 o ji kas tokia to amžinų direktorių kėdės 2016 04 25 21 26 o tikslas keisti kad keisti kad kazkokiems besmegeniams kaip tu nieko nesuprantantiems tam darbe taip svieciasi ar todel kad tau ji nepatinka ir kokios permainos tu isibrauti i biblioteka turbut kokio alubario noretum nes pagal rasliava taip atrodo ROMUALDAS 2016 04 24 15 26 Teisingai reikia judinti uzsisedejusius biblioteku vedeju kedes ir rinkti jaunus energingus darbuotojus SIULAU GERIAUSIA BINLIOTEKININKE RINKTI MUZIKINIO SK VEDEJA Z ZIEMELYTE amžinų direktorių kėdės 2016 04 24 15 08 Ar nereikėtų miesto bibliotekai naujos direktorės Negi ji tokia nepakeičiama Klibinamos amžinų direktorių kėdės Aukš to se kė dė se de šimt me čius sė din tys di rek to riai reiš ki nys bū din gas dau gu mai iš vals ty bės iž do vie naip ar ki taip min tan čių įstai gų o per mai nos čia brau

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-23&id=1461340924&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • SIŪLOMA ĮVESTI VIENŲ GYVENANČIŲ ASMENŲ PENSIJĄ,
  nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos SIŪLOMA ĮVESTI VIENŲ GYVENANČIŲ ASMENŲ PENSIJĄ 2016 m balandžio 22 d Spausdinti Komentarai 0 IŠ E ŽA KA RIO PRII MA MO JO Sei mo na riai Ed var das Ža ka ris Ed mun das Jo ny la Al ma Mon kaus kai tė ir Alek sand ras Zel ti nis Sei mo ple na ri nia me po sė dy je pa tei kė Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mo 34 35 36 37 straips nių pa kei ti mo įsta ty mo pro jek tą ku riuo siū lo ma įtei sin ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Pro jek to tiks las už tik rin ti vi siems se nat vės pen si jos am žiaus ne su si tuo ku siems iš si tuo ku siems ar ta pu siems naš liais as me nims vie no das tei ses gau ti vie nų gy ve nan čių as me nų pen si ją Re mian tis Vals ty bi nių so cia li nio drau di mo pen si jų įsta ty mu tei sę gau ti naš lių pen si ją tu ri tik mi ru sių as me nų pen si nio am žiaus ar neį ga lūs su tuok ti niai jei gu jie ati tin ka šia me įsta ty me ke lia mus pa pil do mus rei ka la vi mus Tuo

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253424 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vikriausiam šuniui – mero prizas,
  no je sa vait ga lį vyk sian tys tarp tau ti nės šu nų pa ro dos ren gi niai Sa vi val dy bė je pri sta ty ti spau dos kon fe ren ci jo je Pa ro dos vik riau siam šu niui ir jo glo bė jui įsteig ta mies to me ro tau rė Me ras Ar tū ras Vi soc kas aiš ki no jog ko mer ci nio ren gi nio ren gė jus pa lai ko nes jie at si lie pę į pa siū ly mą su ma žin ti bi lie tų kai ną šei moms Ren gė jų at sto vas Ry tis Man kus pa ti ki no jog šei mai abiem tė vams su vai kais kiek jų be bū tų ap si lan ky mas pa ro dos ren gi niuo se kai nuos 10 eu rų Šeš ta die nį ir sek ma die nį vyks pa ro da Bus ren ka mas gra žiau sias šuo pa gal veis lės stan dar tus ir vyks var žy bos vik riau siam šu niui iš rink ti Šu nų glo bė jai su au gin ti niais at vyks ir iš Es ti jos Lat vi jos Ru si jos Bal ta ru si jos Če ki jos Suo mi jos Šve di jos Lau kia ma apie 900 da ly vių Pa ro do je bus ga li ma pa ma ty ti ir re tų veis lių ir po pu lia riau sių veis lių šu nų R Man kus pa brė žė jog Šiau lių šu nų my lė to jų drau gi ja su reng da ma pa ro dą pri si de da prie pir mą kar tą Lie

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253419 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas,
  ti mi zuo ti marš ru tus ir su si sie ki mą au to bu sais pa da ry ti pa to ges nį mo ty vus dės tė K Šmid tie nė Taip pat siū lo ma esa mas bi lie tų kai nas suap va lin ti ma žė ji mo link me Su ma žin ti 7 die nų ter mi nuo to bi lie to kai ną vie nu eu ru iki 8 eu rų Pa nai kin ti ne pak lau sias bi lie tų rū šis vie no mė ne sio vie no mė ne sio dar bo die no mis 7 ir 30 die nų ter mi nuo tus bi lie tus įsi gy ja mus su per so na li zuo ta laik me na pre ky bos vie to se ir in ter ne tu Ke ti na ma įves ti ir nau jas elekt ro ni nio bi lie to rū šis Tai 14 die nų tri jų ir še šių mė ne sių ter mi nuo ti ne ri bo to ke lio nių skai čiaus bi lie tai Jų kai na pri klau so mai nuo nau do ji mo si ter mi no il gu mo sieks 15 150 eu rų Nuo lie pos 1 die nos ke lei viai mo kės vien kar ti nius elekt ro ni nės laik me nos mo kes čius 3 eu rus Po pu sant ro eu ro už plas ti ki nę kor te lę ir jos įve di mą į sis te mą Pri ve ža mų jų mik riu kų klien tai mo kės dau giau Spren di mo pro jek te taip pat siū lo ma bran gin ti aš tuo nių pri ve ža mų jų marš ru tų bi lie tus iki 70 cen tų Tiek kai nuos ke lio nė šiau lie čiams gy ve nan tiems to liau nuo pa grin di nių mies to au to bu sų srau tų Me de ly ne Ge gu žių kai me Pa ka pė je Ae rouos to gat vė je ir t t Iki šiol šie ke lei viai įsė dę į pri ve ža muo ju marš ru tu kur suo jan tį mik roau to bu są nu si pirk da vo 49 cen tus kai nuo jan tį bi lie tą Su juo ke lio nę ga lė da vo tęs ti per 30 mi nu čių per sė dę į pa grin di nį mies to au to bu są Jei Ta ry ba pri tars už ke lio nę pri ve ža mai siais marš ru tais bus ga li ma at si skai ty ti tik elekt ro ni ne laik me na Jos 70 cen tų ne pa pil dę bet pri ve ža muo ju mik roau to bu su vyks tan tys ke lei viai tu rės mo kė ti 80 cen

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924810&id=1461253420 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas,
  savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6697 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5456 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5113 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5081 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4526 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Įvykiai aktualijos Savivaldybė rengiasi didinti autobusų bilietų kainas Komentarai 1 Kas 2016 04 22 10 45 Kas cia toks peza

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924810&data=2016-04-22&id=1461253420&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive