archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Privalomoji karo tarnyba abiturientų neišgąsdino,
  šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Privalomoji karo tarnyba abiturientų neišgąsdino 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių Ju liaus Ja no nio gim na zi jos abi tu rien tai su si ti ko su Lie tu vos ka riuo me nės kraš to ap sau gos sa va no riš kų jų pa jė gų Pri si kė li mo apy gar dos 6 osios rink ti nės šta bo re gio ni nės ka ro prie vo lės komp lek ta vi mo sky riaus ka pi to nu El da ru Gi liu ku ris in for ma vo abi tu rien tus apie nuo la ti nę pri va lo mą ją pra di nę ka ro tar ny bą paaiš ki no kuo ji ski ria si nuo sa va no riš ko sios ka ro tar ny bos Abi tu rien tai taip pat su ži no jo apie jau nes nių jų ka ri nin kų va dų mo ky mus pro fe si nę ka ro tar ny bą at sa kė į ka riū no klau si mus ir pa tys klau si nė jo jiems rū pi mų da ly kų Bai gian tis su si ti ki mui kai ku rie pri pa ži no de vy nis mė ne sius trun kan ti pri va lo mo ji ka ro tar ny ba

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080199 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Šiauliuose grąžinamas šildymo sezonas,
  4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Šiauliuose grąžinamas šildymo sezonas 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių mies to sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius Eduar das Bi vai nis va kar pa si ra šė įsa ky mą ku riuo šil dy mo se zo nas biu dže ti nė se švie ti mo ir gy dy mo įstai go se pra tę sia mas nuo ba lan džio 20 die nos Ši lu mos var to to jai tu rin tys tei sę nu spręs ti dėl sa vo pa sta tų šil dy mo ga li bal sų dau gu ma pra tęs ti sa vo na mo šil dy mą o apie priim tą spren di mą in for muo ja ši lu mos tie kė ją Šiau liuo se 2015 2016 me tų šil dy mo se zo no pa bai ga bu vo pa skelb ta nuo ba lan džio 14 die nos Šil dy mo se zo nas nuo va kar pra tęs tas ir Kel mės ra jo ne At siž vel gu si į gau tus gy ven to jų pra šy mus

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080200 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Gedintys artimieji turi apsispręsti dėl organų donorystės,
  nos Žel vy tės šiais me tais vie no mi ru sio pa cien to ar ti mie ji bu vo kal bin ti au ko ti ar ti mo jo or ga nus do no rys tei Su ti ki mas bu vo gau tas Li go ni nė je per nai bu vo 5 po ten cia lūs or ga nų do no rai ta čiau do no rys tei nau do ti tik vie no žmo gaus or ga nai Dėl me di ci ni nių kont rain di ka ci jų bu vo at si sa ky ta dvie jų mi ru sių jų or ga nų o vie no po ten cia laus do no ro ar ti mie ji pa tys at si sa kė au ko ti or ga nus do no rys tei Dar liūd nes nė si tua ci ja bu vo su si klos čiu si 2014 me tais kai sky riaus rea ni ma to lo gams apie or ga nų do no rys tę te ko kal bė ti net su de šim ties mi ru sių jų li go ni nės Chi rur gi jos rea ni ma ci jo je ir in ten sy vio sios te ra pi jos sky riu je ar ti mai siais Do no rys tei paau ko ti tik tri jų do no rų or ga nai Na cio na li nio transp lan ta ci jos biu ro Ko mu ni ka ci jos sky riaus vyr spe cia lis tė Re na ta Bruz gie nė sa ko jog ar ti mų jų pri ta ri mas do no rys tei ypač svar bus nes dirb ti nių or ga nų nė ra do no ri nius or ga nus do va no ja vi suo me nė Transp lan ta ci ja vie nin te lė me di ci nos sri tis ku rios vys ty mui si di džiau sios įta kos tu ri vi suo me nė Dėl or ga nų do no rys tės žmo gus ga li ap si spręs ti pa ts t y gy vas bū da mas pa si ra šy ti su ti ki mą Do no ro kor te lei gau ti Jei to kios kor te lės žmo gus ne tu ri po sme ge nų mir ties dėl or ga nų do no rys tės kal ba ma su mi ru sio jo ar ti mai siais Dėl do no rys tės kal ba si gy dy to jai rea ni ma to lo gai To kie po kal biai gy dy to jui yra psi cho lo giš kai la bai sun kūs nes kal bė ti su ne tek tį iš gy ve nan čiu žmo gu mi yra su dė tin ga tai paaiš ki na ma ir moks liš kai žmo gus iš gy ve na ge dė ji mo sta di

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080201 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Saulėtekio“ gimnazija – tarptautinių robotų varžybų prizininkė,
  daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Saulėtekio gimnazija tarptautinių robotų varžybų prizininkė 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 1 Šiau lių Sau lė te kio gim na zi jos ro bo ti kos bū re lio Squa re Ro bo ko man da kar tu su Vil niaus Klai pė dos ir Pa ne vė žio ro bo tų kū rė jais da ly va vo tarp tau ti nė se ro bo tų var žy bo se Len ki jo je East Ro bo 2016 Bia lys to ko tech ni kos uni ver si te tas šį ren gi nį or ga ni zuo ja jau penk tus me tus iš ei lės East Ro bo 2016 ro bo tų ko vo se Sau lė te kio gim na zi jos Squa re Ro bo ro bo ti kos bū re lio na riai pel nė dvi pri zi nes vie tas gim na zis tas Man tas Va len ti nas li ni jos se ki mo rung ty je iš ko vo jo III vie tą Pau lius Bal čiū nas IV vie tą o bū re lio va do vas Ri čar das Ge čas li ni jos se ki mo PRO pro fe sio na lų ly ga rung ty je lai mė jo II vie tą Klai pė dos Uni ver si te to ro bo ti kos klu bo na riai

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080203 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Saulėtekio“ gimnazija – tarptautinių robotų varžybų prizininkė,
  Prognoz 2 savait ms Konkursai GAMINK ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6698 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5461 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5114 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5083 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4527 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Saulėtekio gimnazija tarptautinių robotų varžybų prizininkė Komentarai 1 Emilija 2016 04 20 08 42 Susitelkusi smalsi

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-20&id=1461080203&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Sergamumas apskirtyje padidėjo,
  de par ta men tas in for ma vo kad ba lan džio 11 17 die no mis Šiau lių ap skri ty je pa di dė jo ser ga mu mas ūmi nė mis vir šu ti nių kvė pa vi mo ta kų in fek ci jo mis ŪVK TI Ser ga mu mas di dė jo vi sur iš sky rus Ak me nės ra jo ną Bend ras Šiau lių ap skri ties ser ga mu mo gri pu ir ŪVK TI ro dik lis pa di dė jo nuo 28 8 iki 33 3 at ve jo 10 tūks tan čių gy ven to jų Di džiau sias ro dik lis re gist ruo tas Šiau lių mies te 50 8 ma žiau sias Ak me nės ra jo ne 4 3 Iš vi sų su si rgu sių jų ŪVK TI dau giau sia ser ga vai kai 81 4 pro c Gri pas kli niš kai diag no zuo tas vie nam Šiau lių mies to gy ven to jui Hos pi ta li zuo tų dėl gri po Šiau lių ap skri ties li go ni nė se ne bu vo Praė ju sių me tų tuo pa čiu lai ko tar piu Šiau lių ap skri ty je ser ga mu mo ro dik lis bu vo pa na šus ir sie kė 33 9 at ve jo 10 tūks tan čių gy ven to jų per sa vai tę gri pu sir go 8 as me nys Gri po se zo nui tę sian tis spe cia lis tai ra gi na iš lik ti bud riais ir ne pa mirš ti gri po ir ŪVK TI pro fi lak ti kos prie mo nių kuo daž niau plau ti

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080204 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Parama skirta ir veido implantui įsigyti,
  Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Parama skirta ir veido implantui įsigyti 2016 m balandžio 20 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių mo te rų LIONS klu bas pa kvie tė mies to bend ruo me nę į lab da ros ren gi nį Vals ty bi nia me Šiau lių dra mos teat re Ren gi nio me tu su rink ti 5 000 Eur skir ti sun kio mis li go mis ser gan tiems vai kams gy dy ti ir slau gy ti Va ka ro pra džio je pa de monst ruo tas vaiz do siu že tas apie mer gai tę ku riai ski ria ma da lis lab da ros lė šų sa lė je ne pa li ko abe jin gų Po on ko lo gi nės li gos su sun kiais lie ka mai siais reiš ki niais ko vo jan čiai try li ka me tei bus per ka mi vei do imp lan tai jai at lie ka ma plas ti nė ope ra ci ja Lab da ros ren gi ny je Klai pė dos jau ni mo teat ras va do vau ja mas ak to riaus ir re ži sie riaus Va len ti no Ma sals kio pa ro dė dai nų spek tak lį

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080205 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Chuliganiškas Aido Giniočio žvilgsnis į „Patriotus“,
  mo Gal tai ir ne vi siems pa tiks Yra žmo nių ku rie kū ry bi niam iš dai giš ku mui pa dū kė liš ku mui yra aler giš ki Te mos pra sme aš kaž ko nau jo neat ra dau Gal būt taš kai ki taip su dė ti nei P Vai čiū no pje sė je bet vis kas yra iš jo pje sės P Vai čiū nas ir B Dau gu vie tis bu vo pa šė lę žmo nės mes ban do me tas ge rą sias jų pu ses pe rim ti sa kė A Gi nio tis Re ži sie rius sa ko į pje sę pa žiū rė jęs drą siai ne tgi įžū liai lei dęs sau drą siai in terp re tuo ti o kai ku rias vie tas net pa keis ti Pat rio tiz mo te ma per si ke lia į žmo nių san ty kių iš da vys tės tiek as me ni nės tiek tė vy nės plot mę Ki taip su si dė lio jo te mi niai prio ri te tai Iki šiol kiek ma čiau P Vai čiū no Pat rio tų jie vi si bū da vo bui ti nės ko me di jos žan ro gal J Vait kaus kiek ki toks Mū sų bus ryš kus far sas ne tgi gro tes ki nė mis prie mo nė mis ku ria mi cha rak te riai ir si tua ci jos sa ko A Gi nio tis Re ži sie rius min tį pa sta ty ti spek tak lį pa gal šią pje sę bran di no dau giau kaip še še rius me tus Ma tyt atė jo po rei kis kal bė ti tė vy nės mei lės pi lie tiš ku mo te mo mis ir kai tas no ras atei na ne nuos ta bu kad kar tais vi si pra by la Bu vo lai kas kai vi si sta tė Ro meo ir Džiul je tą ma tyt rei kė jo kal bė ti apie mei lę Da bar rei kia kal bė ti apie Lie tu vą o Lie tu va yra ma no tė vy nė ma no ša lis aš ją my liu ir apie ją kal bė siu su mei le ir juo do hu mo ro do ze ir pa kan ka mai at sa kin gai sa kė A Gi nio tis Nors pje sė pa ra šy ta prieš 90 me tų ta čiau ak tua li ir šian dien Tai ką ma tau šian dien no ri si ar ba vai čiū niš kai kar čiai skau džiai kva to tis ar ba verk ti Šis spek tak lis bus su dvi gu bu dug nu tai ne bus vi siš ka ko me di ja pa brė žė re ži sie rius Įsi jaus ti į vaid me nį pa

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080206 (2016-04-26)
  Open archived version from archive