archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • STULGIUOSE – GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS,
  ty vi niais bokš te liais Sta ty ba rū pi no si kle bo nas An ta nas Skin de ris po pu lia rių kny ge lių au to rius pe rio di nės spau dos bend ra dar bis vie nas iš ano laik me čio at gims tan čios Lie tu vos pa trio tų in te li gen tų Ieš kant šio žmo gais są sa jų su lie tu viš ką ja ka ry ba te ko pra ver ti baž ny čios du ris ir nu steb ti priean gis lan ky to ją su tin ka di de liu ver ti ka liu pa veiks lu Pa veiks las dvie jų da lių gi lių pra smių Tai šiau lie čio G Bag do na vi čiaus kū ri nys mažai ži no mas nors dai li nin ko di zai ne rio kū ry ba po jo mir ties iš ty ri nė ta sker sai ir išil gai Ta py ba ant dro bės įrė min ta me džio rė muo se 126 cmx202 cm iliust ruo ja mal dos fra zę kas die nės mū sų duo nos duok mums šiandieną Pa veiks las at lik tas Ge rar dui ar ti ma gels vai žyd ra ko lo ris ti ka ja me jun ta ma tau ti nio konst ruk ty viz mo sti lis ti ka au to riaus brai žas Kom po zi ci jo je ga li ma pa ste bė ti są sa ją su pla ka tiš ku mu gi at ri bu ti ko je pa ma ty ti vie ną ki tą in te lek ti nę de ta lę daž niau siai pra slys tan čią pro akis Pa veiks las dvie jų da lių Vir šu ti nė je da ly je sklen di ma sy vi Ap vaiz dos akis sa vo iš raiš ka su si šau kian ti su liau dies me nu iko nog ra fi ja Dar dau giau jos de ko ra ty vi niuo se spin du liuo se aiš kiai ma to si me džio tech no lo gi ja To kios sa vy bės baž ny ti nės iko nog ra fi jos ka no nuo se ne te ko pa ste bė ti Stul gių at ve ju aiš ki vi zua li nė lo gi ka dai li nin kas kal ba su apy lin kių vals tie ti ja jų me ni ne kal ba Apa ti nė pa veiks lo da lis si met ri nė sa vo pra sme asi met ri nė vaiz du Kai rė je šei ma Mel džia si vy ras ir žmo na Atk reip ti nas dė me sys į rū bus tiks liau į bal tus marški nius šven ti nę at ri bu ti ką su si šau kian čia su Lie tu vos krikš to

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460991484 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • STULGIUOSE – GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS,
  bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6701 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5462 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5115 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5083 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4528 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris STULGIUOSE GERARDO BAGDONAVIČIAUS KŪRINYS Komentarai 2 Emilija 2016 04 19 22 53 Pasakėlė suaugusiems Gyveno kartą Dievulis Iš neturėjimo ką veikti sukūrė Adomą Adomas jam pasirodė nelabai tobulas Tada iš Adomo išėmė vieną kaulą ir sukūrė Ievą Dieviška Ieva Dievuliui ir Adomui labai patiko Abu susitarė kad kol Adomas norės vaikų Ieva bus jo mylimoji O Ieva su Dievuliu patylom susitarė kad abu augins Adomą iki dieviško lygio Evoliucijos pradžia visiems buvo žinoma Tačiau kažkada Dievulis supyko ant žmonijos ir sumaišė jų šnekas Žemaičiai grobu vadina žarną o aukštaičiai šonkaulį Matyt aukštaičiai buvo įtakingesni ir primetė versiją kad Ieva sukurta iš Adomo šonkaulio Žemaičiai buvo arčiau tiesos sakydami kad sukurta iš žarnos Visi žinom koks Adomo organas neturi kaulo Su artėjančia Motinos diena Skanius pietus su šonkauliukais grobiukais lai prigamina jums vyrai sutuoktiniai Gaila kad

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-19&id=1460991484&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Veidas“: „Šiaulių vadovas – kodėlčiukas“,
  ir lau kia ar teis mas leis vers ti ir tie sio giai iš rink tą me rą Ra sei nių at ve jis kaip lak mu so po pie rė lis ato maz gos lau kia bent ke lios sa vi val dy bių ta ry bos ku rio se jau ga lan da mas gil jo ti nos pei lis Ba lan džio 20 oji kai lau kia ma teis mo spren di mo dėl Ra sei nių me ro ga li tap ti ne svei ki ni mų pir mų jų me ti nių po ste pro ga o me rų ver ti mo pra džia ra šo žur na lis tė Tarp lau kian čių jų mi ni ma ir Šiau lių mies to sa vi val dy bė Straips ny je Šiau lių me rui Ar tū rui Vi soc kui ski ria ma ne ma žai vie tos Šiau lių me ras pub li ka ci jo je va di na mas ko dėl čiu ku Šiau lių me ras A Vi soc kas pri me na smal sų vai ką už da vi nė jan tį daug klau si mų nuo ku rių kar tais da ro si ne pa to gu prieš po ten cia lius in ves tuo to jus ar ko kius ki tus svar bius as me nis bet pa per kan tį sa vo en tu ziaz mu Pri me na ma kad A Vi soc kas Šiau liuo se tu rė jo ne itin kles tin čią fo to pas lau gų įmo nė lę ir ka den ci ją pra lei dęs Sa vi val dy bės ta ry bo je pa gar sė jo kaip ryš kus val dan čių jų kri ti kas bet pa ts ta pęs val džios gal va ne tru ko su vok ti kad tai ne tas pat kas šū ka lio ti iš opo zi ci jos Straips ny je kal bin tas Ta ry bos na rys Gin ta ras Ka ra le vi čius ak cen ta vo kad me ras tu ri iš mok ti dirb ti ko man do je Šiau lie čių merui la bai rei kia bend rau ti ir su opo zi ci jos at sto vais nes jie taip pat mies tie čių iš rink ti at si žvelg ti į vi sų Ta ry bos na rių siū ly mus Tei gia mai A Vi soc ką ver ti na VšĮ In ves tuok Lie tu vo je Re gio nų plėt ros gru pės va do vė Ru gi lė An dziu ke vi čiū tė Pa sak jos me ras su ge bė jo su bur ti stip rią ad mi nist ra ci jos ko man dą pri si kvies ti ga bių spe cia lis tų iš ki tų mies tų ir net už sie nio Vis kas vyks ta sėk min gai per ne

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460991486 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Veidas“: „Šiaulių vadovas – kodėlčiukas“,
  chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6701 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5462 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5115 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5083 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4528 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Veidas Šiaulių vadovas kodėlčiukas Komentarai 33 laisvas 2016 04 20 20 36 a jums ne tas pats mu ha ha to reginai 2016 04 20 17 13 ant nosies 50 metų ir čia jaunystė matyt poniai jau virš 80 ies ir su orientacija prastai Regina 2016 04 20 15 15 Trumpiku rasytojsms ziurekit i savo raituzus kad per juos neislystu koks pasenes balvonas Nepavydekit jaunystei laisvas 2016 04 20 12 26 kodel Juokas 2016 04 20 11 19 Jeigu neišaugi iš trumpikių tai mažai progų su jom atsisveikinti nebent pamestum to tremtinys 2016 04 20 10 07 50 uosius jaunuolis eina bet niekaip neišauga iš pionieriškų trumpikių Ir jau nebeišaugs tremtinys 2016 04 20 09 06 metų daug o vis kodėl kodėl kodėl arba nesupranta arba neišaugo iš trumpikiu To laisvas 2016 04 20 07 38 Nusisnekejai

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-19&id=1460991486&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Alkoholis žmoguje pažadina demoną,
  bes var bu ką už pul ti prieš ką pa kel ti pei lį ar kumš tį iš ko ne veik ti To dėl ne re tai nuo to kių nu ken čia ir po li ci jos pa rei gū nai jie ap spar do mi ap stum do mi plyš ta tar ny bi nės uni for mos Areš ti nė je at si bu dę smur tau to jai anot po li ci jos va do vo daž niau siai tei gia ne pri si me nan tys ką pri si dir bo Jo nuo mo ne drau di mas de ga li nė se pre kiau ti al ko ho li niais gė ri mais gal būt su ma žins gir tų vai ruo to jų skai čių Ta čiau gir ta vi mo kaip so cia li nės rykš tės šis drau di mas ne su nai kin siąs Ne pai sant ko vos su ne le ga liais taš kais ma žas pa ja mas tu rin tys kai mie čiai ras bū dų kur įgy ti pi ges nio al ko ho lio Žu dy ti įsa ko ha liu ci na ci jos Il ga me čio Šiau lių pri klau so my bės li gų cent ro di rek to riaus gy dy to jo psi chiat ro E P Ze ver to žo džiais kol pa sau ly je bus ga mi na mos psi chot ro pi nės me džia gos iš ku rių pa ti bai siau sia al ko ho lis gir ta vi mo pro ble mos nie kas neį veiks Gy dy to jui jo kia nau jie na įta ri mai kad bai siau sius sun kiau sius nu si kal ti mus as me nys įvyk do dėl al ko ho li nės psi cho zės ar ba po už tru ku sio gir ta vi mo pra si dė ju sio abs ti nen ci jos prie puo lio Vi sai ga li bū ti kad abs ti nen ci jos bū se no je iš si vys tę bal sai anot E P Ze ver to lie pė kra žiš kiui R Be kin čiui ei ti žu dy ti žmo nes Gy dy to jas neat me ta ir to kad ke tu rias kra žiš kes pra žu džiu sio kra žiš kio sme ge nys po ke lis mė ne sius tru ku sio gir ta vi mo taip stip riai rei ka la vo nuo dų kad apie pa sek mes jau ne be gal vo ta vie nin te lis tiks las žūt būt gau ti pi ni gų al ko ho liui E P Ze ver to žo džiais il ga lai kio gir ta vi mo pa da ri nius ken čian tiems žmo nėms ne re tai ne bes var bu ką už pul ti iš ko ne veik ti Me di kas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460477214 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Alkoholis žmoguje pažadina demoną,
  dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6701 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5462 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5115 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5083 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4528 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Alkoholis žmoguje pažadina demoną Komentarai 8 ir vis tik 2016 04 19 16 44 p Stase kad bet kokiu pavadinimu alkoholis yra lėtai veikiantys nuodai pradedant nuo silpnų saldžių sidrų iki stipraus Laikas uždrausti tą juodą demonišką verslą prekybą nuodais ir visokias reklamas dažnai įv renginiuose pozuojama su taure alkoholio gėda stase 2016 04 19 11 17 kol kaimo parduotuvese garbingiausia vieta uzims alus bambaliuose tvarkos nebus tegul geria degtine kuri kainuoja 6 7 eurus ir pasekmes pasyrodis nebeliks guminiu demonas 2016 04 18 09 38 labai brandus straipsnis Joo 2016 04 17 06 18 Matot jei nebeturėdamas pinigų eis vogrti žudyti O čia Karbauskis kalba apie alkoholio ribojimą Peršasi išvada tokia kad jis siekia kad Lietuvoje padaugėtų žudikų Visa jo veikla su tuo susiję kuria latifundijas žmonės praranda žemes darbą Žinoma išimtis Naisiai kad naktį jo paties kas nepapjautų joojui 2016 04 16 14 14 tai kuom gi nabageli oiropa pranašesne už Rusija tik pyderasais joo 2016 04 16 11 04 Ėjom į Europą

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-16&id=1460477214&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Stu­den­tams pa­ruo­štas sti­pen­di­jų fon­das,
  do vai mies to gar bės pi lie čiai ir ki ti bend ruo me nės na riai Sti pen di jų fon dui 30 tūks tan čių eu rų sky rė mies to Sa vi val dy bė Šie met mies to biu dže te nu ma tė lė šų skir tų bend ra dar biau ti su aukš tą ja mo kyk la D Jur gai čio tei gi mu nuo sta tų su kri te ri jais ku riais re mian tis bus pa skir tos sti pen di jos dar nė ra Ta čiau ža da ma kad fi nan si nį pa ska ti ni mą gaus šie met į ŠU ba ka lau ro stu di jas įsto ję ne vy res ni nei 24 me tų stu den tai bent vie ną vals ty bi nį bran dos eg za mi ną iš lai kę 90 100 ba lų Taip pat tie ku rie per pa sku ti nius dve jus me tus ta po tarp tau ti nių da ly ki nių olim pia dų kon kur sų nu ga lė to jais ar ba pri zi nin kais bu vo olim pi nės rink ti nės na riais ar ba kan di da tais pa sau lio žai dy nių čem pio nais ar ba pri zi nin kais Sti pen di jos bus ski ria mos ir jau nuo liams gy ve nan tiems so cia li nės ri zi kos šei mo se Mū sų tiks las iš lai ky ti jau ni mą Šiau liuo se Sie kia me kad ma žiau jau nų žmo nių iš va žiuo tų stu di juo ti į ki tus mies tus nes ti ki my bė su lauk ti po stu di jų grįž tan čių į gim tą jį mies tą yra la bai ma ža No ri me pri trauk ti ir iš lai ky ti ga biau sius jau nuo lius La biau ti kė ti na kad jie atė ję stu di juo ti į Šiau lių uni ver si te tą liks mies te Ta da čia tu rė tu me dau giau jau nų žmo nių ir ge rų dar buo to jų sa kė D Jur gai tis Pa sak rek to riaus jei įsto jęs jau nuo lis mo ky sis ge rai ak ty viai įsi jungs į stu den tiš ką gy ve ni mą da ly vaus stu den tų moks li nės drau gi jos veik lo je spor tuos mu zi kuos sti pen di ja bus mo ka ma ir vi są stu di jų lai ką Stu den tai gau sian tys to kią fi nan si nę pa ra mą ga lės pre ten duo ti ir į ki tas sti pen di jas ski ria mas už ge rą mo ky mą si Da bar ti nis ŠU sti pen di jų fon

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738697 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Stu­den­tams pa­ruo­štas sti­pen­di­jų fon­das,
  ir balsuok Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6701 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5462 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5115 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5083 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4528 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Stu den tams pa ruo štas sti pen di jų fon das Komentarai 3 Mamai 2016 04 16 13 46 Pernai valdančioji koalicija ta kuri dabar opozicija ir tvarkė pernykštį biudžetą Šiaulių universitetui skyrė 30 000 Eur o 2016 metais dabartinė pozicija skyrė 48 000 Eur taigi 18 000 daugiau Tokia aritmetika ponai Tad nemalkit š o sakykite tiesą Mama 2016 04 16 11 39 Pala pala Kaip čia suprasti Viename ŠK numeryje rašoma kad opozicija virkauja kad ŠU per mažai finansiškai remiamas kitame t y šiame jau rašoma kad 30 000 Eurų savivaldybė skyrė ŠU Tai kaip čia tą opoziciją suprasti reikia Gal kas žinot kaip yra iš tiesų Tėtis 2016 04 16 08 07 Negalvoju juk baigęs 100 ais abiturientas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1141817778&data=2016-04-16&id=1460738697&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive