archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Formalumai ir žmoniškumas,
  0 Krei pė si skai ty to ja 46 me tų šiau lie tei Eg lei praė jęs ket vir ta die nis bu vo gal ne sėk min giau sia šios sa vai tės die na Anks ti ry te pa ve džio ti šuns išė ju si mo te ris ne ty čia už tren kė bu to du ris Va žiuo da ma iš pie ti nio Šiau lių mik ro ra jo no Dai nų gat vės pas cent re Auš ros alė jo je gy ve nan čią ma mą pa siim ti at sar gi nių rak tų ji bu vo su lai ky ta kont ro lie rių su pran ta ma kad išė ju si pa ve džio ti šuns ne pa siė mė pi ni gų ke lio nės bi lie tė liui Šiau lių kraš tui pa skam bi no ma ma pas ku rią ir bu vo pa lik ti tie at sar gi niai bu to rak tai Pa sak šiau lie tės iš au to bu so iš lai pin ta jos duk ra jau tė si vie šai pa že min ta Be ke lio nės bi lie tė lio pri čiup tą mo te rį ban dan čią paaiš kin ti kas nu ti ko kont ro lie riai su au gin ti niu nu ve žė į Po li ci jos ko mi sa ria tą Pu rie nų gat vė je as mens ta pa ty bei nu sta ty ti Bu hal te re dir ban ti duk ra pas ma ne at va žia vo už si ver ku si ji jau tė si pa že min ta pra stai jau tė si in ci den to de ta les per

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738707 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Daugiakalbystės olimpiadoje – ir kuršėniškiai,
  kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Daugiakalbystės olimpiadoje ir kuršėniškiai 2016 m balandžio 16 d Spausdinti Komentarai 0 Šeš ta die nį Tarp tau ti nė je Ame ri kos mo kyk lo je Vil niu je vyks 5 oji dau gia kal bys tės olim pia da Šie met dau gia kal bys tės ge bė ji mus iš ban dy ti pa no ro 36 mo kyk lų ko man dos iš Vil niaus Tra kų Ru da mi nos Ne men či nės Rū diš kių Šven čio nė lių Kau no Aly taus Jo na vos Uk mer gės Pa ne vė žio Drus ki nin kų Ra sei nių Ro kiš kio Kur šė nų ir Ši lu tės Kiek vie nas da ly vis be sa vo gim to sios kal bos pri va lės bend rau ti ne ma žiau kaip dviem ki to mis kal bo mis O kiek vie na ko man da tu rės at lik ti už duo tis tri mis skir tin go mis kal bo mis Mo ki niai kal bės ang lų pran cū zų vo kie čių len kų ita lų is pa nų ja po nų šve dų lo ty nų uk rai nie čių tur kų kroa tų ir ser bų ko rė jie čių nor ve gų bal ta ru sių lat vių suo mių olan dų es pe ran to ges tų heb ra jų da nų kir gi zų ir ki to mis kal bo mis Iš vi so gir

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738703 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Molinės dantiraščio lentelės aprašomos Kinijos moksliniame leidinyje,
  Simulator 17 Mods Budintis reporteris Molinės dantiraščio lentelės aprašomos Kinijos moksliniame leidinyje 2016 m balandžio 16 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių Auš ros mu zie jaus ar cheo lo gi jos rin ki ny je sau go mi 3 eg zo tiš ki eks po na tai mo li nės šu me rų dan ti raš čio len te lės 2012 m Di džio sios Bri ta ni jos moks li nin kai iš šif ra vo jų tu ri nį o po be veik ket ve rių me tų šiais eks po na tais su si do mė jo dan ti raš čio spe cia lis tai iš Ki ni jos Į Auš ros mu zie jų mo li nės len te lės su įspaus tais ženk lais pa te ko 1961 m kar tu su gau sia ar cheo lo go ku ni go Juo za po Žio go 1868 1935 ko lek ci ja Ka da ir kaip len te lės at si ra do J Žio go ko lek ci jo je ne ži no ma Lie tu vo je dar 17 dan ti raš čio len te lių ir jų at spau dų iš orien ta lis to Pran ciš kaus Tič kovs kio ko lek ci jos sau go ma Lie tu vos moks lų aka de mi jos bib lio te ko je Prieš ke le tą me tų Šiau lių Auš ros mu zie jus pa de da mas ko le gų ar cheo lo gų iš Klai pė dos uni ver si te to krei pė si į Bri tų mu zie jų Di džio ji Bri ta ni ja pra šy da mas iš šif ruo ti len te les Lon do ne įsi kū ru sia me mu zie ju je sau go ma di de lė mo li nių len te lių ko lek ci ja yra dan ti raš čio de šif ruo to jų ku rie pa tvir ti no kad tu ri mi Auš ros mu zie jaus eks po na tai yra XXI a pr Kr gy va vu sios Me so po ta mi jos Ūro III ka ra lys tės ori gi na lai Mo li nių len te lių teks tai pa ra šy ti šu me rų kal ba tai šven tyk los ad mi nist ra ci jos do ku men tai ku riuos pa gal šių die nų ter mi nus ga li ma pa va din ti sa vo tiš ko mis są skai to mis fak tū ro mis Iš šif ruo tų Šiau lių Auš ros mu zie jaus eks po na tų tu ri nys bu vo pa skelb tas dvie jo se tarp tau ti nė se dan ti raš čio duo me nų ba zė se ir ta po priei na mas vi so pa sau lio spe cia lis tams 2015 m į Auš ros mu zie jų krei pė

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1460738704 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Girtas smalsuolis išbarškino policijos automobilio langą,
  kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5463 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Girtas smalsuolis išbarškino policijos automobilio langą 2016 m balandžio 26 d Po 19 va lan dos mi nė tas vy ras praė jęs te ri to ri ją juo su sią spe cia lią ją juos tą su už ra šu Stop po li ci ja pa te ko ant už tvan kos til to į drau džia mą te ri to ri ją Pak ruo jo ra jo no po li ci jos ko mi sa ria to pa rei gū nai pa rei ka la vo vy rą nuo til to at si trauk ti bei kar tu ei ti prie tar ny bi nio au to mo bi lio Su lai ky ta sis ne prieš ta ra vo ta čiau ėjo lė tai svir du liuo da mas Į tar ny bi nį au to mo bi lį pa so din tam vy rui nu sta ty tas dvie jų pro mi lių gir tu mas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602806 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Aplinkkelį paženklino tragiška avarija,
  kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Aplinkkelį paženklino tragiška avarija 2016 m balandžio 26 d Pir mi niais duo me ni mis skau dus eis mo įvy kis įvy ko kai kro vi ni nis au to mo bi lis Vol vo FM vai ruo ja mas 38 me tų vy ro įva žiuo da mas į pa grin di nį ke lią ne pra lei do ir kliu dė juo va žia vu sį au to mo bi lį VW Po lo Smū gio bū ta itin stip raus Leng va sis au to mo bi lis bu vo tie siog nu svies tas į ša li ke lę Į ne lai mės vie tą sku biai at vy ku sios gau sios me di kų pa jė gos leng vuo ju au to mo bi liu vy ku sius žmo nes 53 me tų vai ruo to ją ir ke lei vį ku riuos iš me ta lo krū va vir

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602804 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Tragišką avariją sukėlęs vairuotojas liko laisvas,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Tragišką avariją sukėlęs vairuotojas liko laisvas 2016 m balandžio 26 d Va kar Šiau lių apy lin kės teis mas pa skel bė nuo spren dį Vai do tui Pet rė čiui Nuosp ren dį 57 ojo sa vo gim ta die nio iš va ka rė se iš gir dęs vy ras pri pa žin tas kal tu dėl ava ri jos V Pet rė tis prieš tre jus me tus Šiau lių ra jo ne mik roau to bu su pa da rė ava ri ją ku rios me tu 25 me tų mo te ris žu vo įvy kio vie to je o me tais vy res nė jos se suo bu vo su ža lo ta Teis mas kal ti na ma jam sky rė pus ket vir tų me tų lais vės atė mi mo baus mę ku rios vyk dy mas ati dė tas dve jiems me tams V Pet rė tis me

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602807 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kronika,
  tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5084 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Kronika 2016 m balandžio 26 d In ci den tas įvy ko apie 10 va lan dą Anot nu ken tė ju sio jo ne pa žįs ta mas vy ras laip ti nė je jį stai ga ėmė smaug ti ir iš plė šęs iš ran kų alaus bu te lį pa si ša li no Gir tas 2 2 pro mi lės 33 me tų įta ria ma sis su lai ky tas ir už da ry tas į areš ti nę Dėl plė ši mo ku rio me tu pa da ry ta vie no eu ro ža la iš kel ta bau džia mo ji by la Ba lan džio 23 die nos po pie tę Šiau liuo se per Pra mo nės gat vę ėju sį 71 me tų vy rą kliu dė leng va sis au to mo bi lis Jo vai ruo to jas iš eis mo įvy kio pa si

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461602808 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Vyras bus teisiamas už sugyventinės nužudymą,
  balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Vyras bus teisiamas už sugyventinės nužudymą 2016 m balandžio 23 d Edita KARKLELIENĖ Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių apy gar dos teis mui nag ri nė ti per duo ta žmog žu dys tės by la Jo je 54 me tų vy ras kal ti na mas su gy ven ti nės nu žu dy mu edita skrastas lt Kal ti na ma sis kar tą jau bu vo teis tas už mo ters nu žu dy mą 2006 me tais ir lais vės atė mi mo baus mę Pra vie niš kių pa tai sos na muo se at li ki nė jo iki 2013 me tų ge gu žės ka da lyg ti nai bu vo pa leis tas Pa leis tas iš ka lė ji mo vy ras įsi dar bi no trin ke lių klo jė ju Kre tin go je Ten kiek vie ną sa vai tę va ži nė da vo iš na mų Tel šiuo se kur gy ve no su 47 me tų mo te ri mi su ku ria su si pa ži no ir ap si gy ve no grį žęs iš ka lė ji mo Su gy ven ti nė ži no jo kad vy ras bu vo teis tas už nu žu dy mą Gy ve nant drau ge mo te ris ne kar tą bu vo su gy ven ti nio su muš ta ta čiau į po li ci ją ne si krei pė Po Ka lė dų į skam bu čius neat si lie pian čios mo ters pa si ge do gi mi nai čiai Se se riai nuė jus į bu tą du rys bu vo at ra kin tos tad leng vai pa te ku si į vi dų ji žiau riai su muš tą se se rį ji jau ra do ne be gy vą Iš kar to po to su lai ky tas įta ria ma sis su gy ven ti nis nu ro dė kad po dar bų grį žęs į na mus Ka lė doms ra do su gy ven ti nę gir tą Jam pa pra šius drau gės dau giau ne be var to ti svai gių jų gė ri mų ši ne klau sė pa sak jo pa si slė pu si ki ta me kam ba ry je to liau gė rė Ant gir tos gy ve ni mo drau gės su py kęs vy ras esą rei ka la vęs mo ters liau tis ger ti prie šin gu at ve ju gra si no pa lik siąs Ne pak lu sus su gy ven ti nis ban dė išei ti iš bu to ta čiau mo te ris jo ne pa lei du si ban džiu si su lai ky ti Pyk tį

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461340914 (2016-04-26)
  Open archived version from archive