archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Baigėsi akcija ,,LYDEKA 2016“,
  nu sta ty tas lai kas kuo met žve jams mė gė jams bu vo drau džia ma gau dy ti ly de kas ir ma sa lui nau do ti gy vą žu ve lę Su šiuo drau di mu bai gė si ir ak ci ja LY DE KA 2016 Jos me tu Šiau lių re gio ne nu sta ty ti 39 mė gė jų žve jy bos tai syk lių pa žei di mai iš jų 9 šiurkš tūs Pas kai čiuo ta kad pa žei dė jai gam tai pa da rė ža los už be veik 12700 eu rų ku rią jiems teks at ly gin ti Iš pa žei dė jų paim tos trys val tys dvi meš ke rės su ri tė mis apie 1 km sta to mų tink lų Ap lin ko sau gi nin kai pri me na kad per vie ną žve jy bą lei džia ma su gau ti ir paim ti ne dau giau kaip tris ir ne ma žes nes kaip 45 cm ly de kas Su ga vus dau giau ar ma žes nių rei kia ne del siant jas pa leis ti at gal į tą pa tį van dens tel ki nį Prie šin gu at ve ju už kiek vie ną ly de ką teks su mo kė ti be veik 160 eu rų ža lą Ši su ma pa tri gu bės po dau giau kaip 470 eu rų už kiek vie ną jei ly de kos bus su gau tos draus ti ny je ar re zer va te Taip pat už pa žei di mą gre sia ad mi nist ra ci nė bau da iki 289 eu rų bei įran kių ir prie mo nių kon fis

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461253412 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Netikri eurai pralobti nepadėjo,
  aki ra ty je at si dū rė po to kai pa si švais tė su pa dirb tais pi ni gais Ket ver to by la jau iš ke lia vo į teis mą edita skrastas lt Ne tik ros ku piū ros keis tos ap si per kant Vi si ke tu ri kal ti na mie ji anks čiau jau teis ti 19 me tis teis tas už ne tik rų eu rų įgi ji mą lai ky mą bei rea li za vi mą 18 me tis už tą pa tį bei va gys tę ki tas 19 me tis už va gys tę vie šo sios tvar kos pa žei di mus bei fi zi nio skaus mo su kė li mą o 21 erių biog ra fi jo je teis tu mai už va gys tes Iki teis mi nio ty ri mo me tu nu sta ty ta kad praė ju sių me tų pa va sa rį vie nas įta ria ma sis kar tu su ne pil na me čiu drau gu ga lė jo pirk ti pa dirb tus 50 eu rų no mi na lo bank no tus ir juos ga vę ban dy ti iš keis ti įvai rio se par da vi mo vie to se Abu jau nuo liai kom piu te ry je įdie gę pro gra mi nę įran gą skir tą in for ma ci jai ano ni miš kai siųs ti ir gau ti in ter ne tu įsi gi jo ne tik rų eu rų iš įvai rių ša lių bei siū lė pa žįs ta miems už tam tik rą 5 30 eu rų at ly gį iš keis ti tuos bank no tus į tik rus eu rus Trims pa žįs ta miems su ti kus pa dė ti bu vo pa si ren ka mos ma žes nės par da vi mo vie tos iš pra džių įsi ti ki nant kad jo se ne bū tų pi ni gų tik ri ni mo apa ra to Skir tin gu lai ku bend ra min čiai pa si keis da mi kios kuo se pir ko smul kius daik tus kor tas žieb tu vė lį kli jus dar žo ves mai ti ni mo įstai go se karš tą mais tą Su mo kė da vę vos ke lis eu rus taip iš keis da vo 50 eu rų pa dirb tas ku piū ras į tik ras smul kes nes Įta ria muo sius pa vy ko su čiup ti kai vie no je ke ba bi nė je bu vo pa ste bė ta kad 50 ies eu rų ku piū ra ga li bū ti pa dirb ta Nus ta ty ta kad iš vi so 50 eu rų no mi na lo bank no tų bu vo par si siųs ta ne ma žiau kaip sep ty nio li ka vie ne tų

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461165460 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Policija fiksuos net menkiausią greičio viršijimą,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Policija fiksuos net menkiausią greičio viršijimą 2016 m balandžio 21 d Spausdinti Komentarai 0 Lie tu vos ke lių po li ci jos tar ny ba in for muo ja kad ket vir ta die nį po li ci jos pa rei gū nai ša lies ke liuo se vyk dys su stip rin tą trans por to prie mo nių va žia vi mo grei čio kont ro lę Vi są pa rą mū sų ša lies ke liuo se įreng tos grei čio ma ta vi mo sis te mos fik suos vi sas trans por to prie mo nes ne to le ruo jant net ir men kiau sių grei čio vir ši ji mo at ve jų Anot po li ci jos per nai va sa rą pir mą kar tą pa skel bus apie to kią ak ci ją tą die ną eis mo įvy kiuo se ne žu vo nė vie nas žmo

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461165462 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismai buvo teisūs,
  mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Šiaulių ir Panevėžio apygardos teismai buvo teisūs 2016 m balandžio 20 d Edita KARKLELIENĖ Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių ir Pa ne vė žio apy gar dos teis mų nuo spren džius Lie tu vos ape lia ci niam teis mui skun du si Pa ne vė žio vieš bu čio Ro man tic sa vi nin kė Da lia Kuk lie rie nė kal tės taip ir ne nu sik ra tė edita skrastas lt Skun das at mes tas Lie tu vos ape lia ci nis teis mas at me tė nu teis to sios D Kuk lie rie nės skun dą dėl Pa ne vė žio apy gar dos teis mo 2015 me tų spa lio 8 die nos nuo spren džio ku riuo pa ne vė žie tė bu vo pri pa žin ta kal ta dėl ke lių ky šių rei ka la vi mo ir priė mi mo Jai skir ta pus ket vir tų me tų lais vės atė mi mo baus mė ir 350 MGL 13 os tūks tan čių 300 eu rų bau da o lais vės atė mi mo baus mės vyk dy mas ati dė tas dve jiems me tams To kį spren di mą ape lia ci nės ins tan ci jos teis mas priė mė nu sta tęs kad pir mo sios ins tan ci jos teis mo nuo spren dis yra tei sė tas ir pa grįs tas Bu vo at mes ti ir D Kuk lie rie nės svars ty mai dėl by lą nag ri nė ju sio teis mo ša liš ku mo Šio je bau džia mo jo je by lo je iki teis mi nį ty ri mą at li ko Spe cia lių jų ty ri mų tar ny bos Pa ne vė žio val dy bos pa rei gū nai Jie išaiš ki no kad Pa ne vė žio vieš bu čio Ro man tic sa vi nin kė or ga ni zuo da ma vie šų jų pir ki mų kon kur sus vieš bu čio pa slau gų inf rast ruk tū ros įren gi mo ir ki tiems dar bams at lik ti už iš skir ti nes są ly gas ir tei sę nu ga lė ti iš ke lių sta ty bos bend ro vių va do vų rei ka la vo so li džių ky šių Šiau lių apy gar dos teis mas taip pat nu tei sė D Kuk lie rie nei pa sta ra sis skun das tai dar vie nas at mes tas skun das Šių me tų pra džio je Lie tu vos ape lia ci nis teis mas at me tė Pa ne vė žio vieš bu čio Ro man tic sa vi nin kės skun dą ir pa li ko ga lio ti 2015 me tų ko vą priim tą Šiau lių apy gar dos teis

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080193 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Golfukas taranavo Šiaulių miesto savivaldybę,
  tas ta po au to mo bi lio tai ki niu edita skrastas lt 15 va lan dų 19 mi nu čių Šiau lių ap skri ties po li ci jai pra neš ta apie ava ri ją prie Sa vi val dy bės At vy kę pa rei gū nai ra do ap ga din tą au to mo bi lį VW Golf nu lauž tą ke lio ženk lą ir ne žy miai ap ga din tą pa sta tą Pir mi niais duo me ni mis gol fo vai ruo to jas 26 me tų Pak ruo jo ra jo no gy ven to jas tu rin tis aš tuo ne rių me tų vai ra vi mo pa tir tį ne pa si rin ko sau gaus va žia vi mo grei čio ne su val dė au to mo bi lio ir nu skrie jęs nuo ke lio bei kliu dęs ženk lą rė žė si į Sa vi val dy bės pa sta to sie ną Vai ruo to jas bu vo blai vus Ta čiau pa sta ro ji ne lai mė kaip paaiš kė jo ne vie nin te lė tą dien iš ti ku si pa kruo jie čiui Pak vies tas į Šiau liuo se Pu rie nų gat vė je esan tį po li ci jos ko mi sa ria tą su ra šy ti eis mo įvy kio pa žei di mo pro to ko lą vai ruo to jas ap si žiop li no ap dau žy tą gol fu ką pa sta tė ne kur nors ki tur o kaip sa ko ma po ženk lu Tai gi už sto vė ji mą drau džia mo je vie to je vy rui su ra šy tas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080194 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Golfukas taranavo Šiaulių miesto savivaldybę,
  vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Teisėtvarka Golfukas taranavo Šiaulių miesto savivaldybę Komentarai 5 SIAULIETIS 2016 04 22 12 23 IKRESTI SOLIDZIA BAUDELE IR TEGUL ILGAM PRISIMENA NEGALIMA TARANUOTI MIESTO SAVIVALDYBES KUR DIRBA MUSU ISMINCIAI IR KURYBINGAS MERAS nedalia 2016 04 22 11 23 Atimt teises bekalbu nes nesigaili As 2016 04 21 11 53 Tai buvo linksma ziureti kaip po

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1141654078&data=2016-04-20&id=1461080194&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kronika,
  pa rei gū nu Vy ras pra ne šė kad jos anū kė pa te ko į eis mo įvy kį esą rei ka lin gi pi ni gai ža lai at ly gin ti Šo ko iš tik ta mo te ris na muo se tu rė tus pi ni gus 200 eu rų pa da vė į na mus at vy ku siam as me niui Po li ci ja į ku rią nu ken tė ju si šiau lie tė krei pė si ne tru kus po in ci den to pra dė jo iki teis mi nį ty ri mą dėl su kčia vi mo Įta ria mie ji kol kas ne nus ta ty ti Aps par dė po li ci jos pa rei gū ną Pir ma die nio va ka rą li kus pen kio li kai mi nu čių iki 24 va lan dos gir tas triukš ma da rys ap spar dė po li ci jos pa rei gū ną Jo at žvil giu iš kel ta bau džia mo ji by la dėl pa si prie ši ni mo vals ty bės tar nau to jui In ci den tas įvy ko Šiau lių ra jo ne Ber žy nės kai mo ka vi nė je Po li ci jai pra neš ta kad šio je ka vi nė je siau tė ja gir tas vy ras At vy kę pa rei gū nai chu li ga nui nu sta tė vi du ti nį 1 69 pro mi lės gir tu mą ir nu spren dė jį su lai ky ti Ta čiau ka vi nės lan ky to jas leng vai pa si duo ti ne no rė jo su lai ky mo me tu ko ja spy rė uni for muo tam po li ci jos pa rei gū nui Įta ria ma sis su lai ky tas ir už da ry tas į areš ti nę Per iš ger tu ves iš barš kė jo dan tys Pir ma die nį prieš sep ty nias va ka ro Kel mės ra jo no Gu dų kai me vy ku sios iš ger tu vės vie nam iš su gė ro vų ta po kaip rei kiant nuo sto lin gos vy ras li ko be dan ties Paaiš kė jo kad dan tį į sve čius at vy ku siam 30 ies vy rui iš mu šė o dar vie ną nu skė lė su py kę su gė ro vai Ma ža to vy ras li ko ne tik be dan ties bet ir pa ty rė dau giau kū no su ža lo ji mų Nu ken tė ju sy sis į me di kus ne si krei pė pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas dėl svei ka tos su trik dy mo Sup leš kė jo šilt na mis Sek ma die nio va ka rą po 20 va

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080196 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Šiauliai“ ketvirtfinalyje kovos su „Neptūnu“,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Šiauliai ketvirtfinalyje kovos su Neptūnu 2016 m balandžio 26 d Šeš tą ją po zi ci ją tur ny ri nė je len te lė je užė mę Šiau liai ket virt fi na ly je su si tiks su tre čio jo je vie to je re gu lia rų jį se zo ną bai gu siu Klai pė dos Nep tū nu Ket virt fi na lio se ri ja star tuos šiandien Šiau liai su Nep tū nu su si tiks ba lan džio 27 ąją Klai pė do je Ket virt fi na ly je pus fi na ly je ir ma ža ja me fi na le eki pos ko vos iki tri jų per ga lių di džia ja me fi na le iki ke tu rių Pla nuo ja ma kad Te te a Te te Ca si no LKL se zo nas baig sis iki bir že lio

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602800 (2016-04-26)
  Open archived version from archive