archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Finale rezultatas – lygus,
  kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Finale rezultatas lygus 2016 m balandžio 26 d Pir mą sias rung ty nes Tau ra gė je tarp vie tos Krep ši nio klu bo eki pos ir Kau no KTU stu den tų rink ti nės lai mė jo sve čiai re zul ta tu 70 62 Be je pa sku ti niaja me kė li ny je tau ra giš kiai ko ne vi są lai ką vi ję sis var žo vus re zul ta tą bu vo per svė rę bet po to per pen kias mi nu tes pra lei do 16 taš kų be at sa ko At sa ko mo sio se rung ty nė se Kau ne Tau ra gės KK ko man da at si re van ša vo KTU at kak lio se rung ty nė se ku rio se pri rei kė pra tę si mo įveik ta 85 83 Fi na le žai džia

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602793 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Pirmajame etape nugalėjo „Staki-Baltik vairas“,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Pirmajame etape nugalėjo Staki Baltik vairas 2016 m balandžio 26 d 16 tra sos ra tų grei čiau siai per 2 val 7 min 39 588 sek įvei kė Pau lius Šiš ke vi čius Vil nie tis vos ke lias de šimt šim tų jų se kun dės da lių ap len kė sa vo ko man dos drau gus Da ri jų Džer vų ir My ko lą Ra čiū ną Ket vir to jo je vie to je li ko praė ju sių me tų Lie tu vos plen to tau rės čem pio nas Ei man tas Gu diš kis at sto vau jan tis Lo los ko man dai Nuo nu ga lė to jo jis taip pat at si li ko ma žiau nei se kun de Pag rin di nė je var žy bų dis tan ci jo je kaip ir per nai var žė si ir pro fe sio na lo

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602798 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • RKL bronzą iškovojo „Omega-United“ krepšininkai,
  vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas RKL bronzą iškovojo Omega United krepšininkai 2016 m balandžio 26 d Nu ga lė to jams Gied rius Bū da pel nė 21 taš ką Ai das Ka va liaus kas 18 Bir žų eki po je 22 taš kus su rin ko Gab rie lius Ra mo nas 11 atk kam 20 Er nes tas Lei pus Pir mą sias rung ty nes Ome ga Uni ted lai mė jo 99 81 o ant rą sias 82 75 Tre čio ji RKL čem pio na to vie ta yra ge riau sias pa sie ki mas Ome ga Uni ted klu bo is to ri jo je Praė ju sį se zo ną ši ko man da li ko 14 ojo je vie to je o prieš dve jus me tus iš kri to ket virt fi na ly je Ant ro sio se RKL fi na lo Visa

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602796 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • R. Berankis pakilo į 54-ąją vietą,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas R Berankis pakilo į 54 ąją vietą 2016 m balandžio 26 d 25 erių me tų te ni si nin kas tu ri 866 taš kus R Be ran kis lai mė jo praė ju sią sa vai tę Ki ni jo je vy ku sį ATP Chal len ger se ri jos tur ny rą TAC Cup Chi na ir pel nė 90 rei tin go taš kų 24 erių me tų Lau ry nas Gri ge lis 131 tšk iš 363 io sios vie tos pa ki lo į 351 ąją o 21 erių me tų Lu kas Mu ge vi čius 23 tšk iš 833 io sios po zi ci jos nu kri to į 838 ąją Rei tin go ly de riu iš lie ka ser bas No va kas Džo ko vi čius 15 550 tšk Ant rą ją vie tą uži ma bri tas En dis Miu rė jus 8175 tšk tre čią

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602797 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Moksleivių futbolo lygoje triumfavo radviliškiečiai,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Moksleivių futbolo lygoje triumfavo radviliškiečiai 2016 m balandžio 26 d Fi na li nia me eta pe su si run gė stip riau sios ke tu rių ra jo nų ko man dos Še du vos gim na zi jos Ver bū nų mo kyk los Šiau lių r Ža ga rės gim na zi jos Jo niš kio r ir Bal sių pa grin di nės mo kyk los Pak ruo jo r Jau pir mo sio se fi na li nio eta po rung ty nė se Ver bū nų fut bo li nin kai tvir tai lai kė žai di mo gi jas sa vo ran ko se ir pel ny tai nu ga lė jo Ža ga rės ko man dą re zul ta tu 5 2 At ro dė kad ant ros rung ty nės ver bū nie čiams ir gi su si klos tys sėk min gai bet Še du

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602799 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiaulių futbolininkės nepasigailėjo dar vienų debiutančių,
  lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6702 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5464 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Šiaulių futbolininkės nepasigailėjo dar vienų debiutančių 2016 m balandžio 26 d Ri man to Vik to ra vi čiaus auk lė ti nės Gy ta rių dirb ti nės dan gos sta dio ne vy ku sio se rung ty nė se dar kar tą pa de monst ra vo ga lin gą puo li mą ir var žo ves su triuš ki no re zul ta tu 11 0 4 0 Vos pra si dė jus rung ty nėms Gargž dų eki pa aki vaiz džiai at si trau kė į gy ny bą ir sten gė si žais ti kont ra ta kuo jan tį fut bo lą Nors iš pra džių gargž diš kėms tai ne blo gai se kė si Lie tu vos čem pio nės ne tru ko pra lauž ti var žo vių gy ny bos už kar das ir pel ny ti pir mą jį įvar tį Tiks liu smū giu šiau lie čių įvar čių

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461602801 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šeimų turnyre žais ir krepšininkų šeimos,
  pė do je tris kar tus žai dė fi na le 2013 me tais ir per nai bu vo ant ri o 2014 me tais iš ko vo jo nu ga lė to jų tau rę Šie met tur ny re Žu kaus kų šei mai ne ga lės pa dė ti Min dau go sū nus Mant vy das ku ris šiuo me tu su ša lies aš tuo nio lik me čių krep ši nio rink ti ne sto vyk lau ja už sie ny je Gied rai čių šei mai ne tal kins Ro kas ku riam dar ne si bai gė Lie tu vos krep ši nio ly gos se zo nas Pro ga su si tik ti R Ime na vi čiaus sū nus Ša rū nas sa ko kad šei mų krep ši nio tur ny re var žy tis ga li tė vai vai kai anū kai pusb ro liai se ne liai svar bu kad ko man dą jung tų gi mi nys tės ry šys Žai džia ma pen ki prieš pen kis tik svar bu kad aikš te lė je ko man dos su dė ty je žais tų bent vie na mo te ris Vie noms ko man doms tai ne pro ble ma o ki toms į pa gal bą ten ka kvies tis ir ne žai džian čias mo te ris ma mas se se ris te tas Ap do va no ja mi ne tik tur ny ro nu ga lė to jai bet ir jau niau sias bei vy riau sias ko man dos na riai Į vy riau sių jų pri zus ne re tai pre ten duo ja ne pri lygs ta ma krep ši nio aist ruo lė gy dy to ja Ire na Ar ma lie nė ir jos vy ras Al fon sas Ar ma las Šiau lių ko man dos rė mė jas Ypa tin gą pri zą gau na šei ma ku riai tais me tais gi mė ma žy lis Į jį šie met pre ten duo ja ir Ka če raus kų šei ma Tur ny ro or ga ni za to riai sa ko kad šis tur ny ras tik ra šven tė šei mai Vai kams rung ty niau ti vie no je ko man do je su tė vais ir net se ne liais yra la bai ge ras jaus mas sa ko Ša rū nas Jam pri ta ria ir J Ka če raus kie nė bū tent vai kai la biau siai lau kia šio tur ny ro Per nai tur ny re pir mą kar tą da ly va vo Eu ro pos čem pio no Do na to Sla ni nos šei ma Š Ime na vi čius pa sa ko ja kai šei ma su si ruo šė iš vyk ti į Ita li ją Do na to vai kams pir mas klau si mas bu vo O

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461253417 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai,
  po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Čempionų vardą susigrąžino kuršėniškiai 2016 m balandžio 22 d Loreta RIPSKYTĖ Spausdinti Komentarai 0 Jo niš kio Auš ros gim na zi jos spor to sa lė je vy ko Lie tu vos Žiem ga lių ly gos vy rų tink li nio čem pio na to pus fi na lio ir fi na lo su si ti ki mai Šie met ge riau siai se kė si Kur šė nų Kris ta lo ko man dai loretar skrastas lt Pir ma ja me pus fi na ly je Kur šė nų Kris ta las su si ti ko su Šiau lių Yvo ko man da Kur šė niš kiai nu ga lė jo re zul ta tu 2 1 Ant ra ja me pus fi na ly je ko vė si Jo niš kio Ąžuo las ir Jel ga vos Lat vi ja Mi ta va Jo niš kie čiai bu vo stip res ni ir įvei kė pre ši nin kus 2 0 Po šių su si ti ki mų rung ty nė se dėl tre čio sios vie tos run gė si Jel ga vos at sto vai ir šiau lie čiai Sve čiai iš kai my ni nės Lat vi jos įro dė pra na šu mą ir per ga lę šven tė re zul ta tu 3 0 Fi na li

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461253414 (2016-04-26)
  Open archived version from archive