archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Riedulininkės pamokų gavo Baltarusijoje,
  vo tarp tau ti nia me tur ny re Ba ra no vi čiuo se Bal ta ru si ja kur ko vo jo su eli ti niais Ru si jos ir Bal ta ru si jos rie du lio klu bais Tur ny re da ly va vo trys stip rūs Ru si jos žo lės rie du lio klu bai Di na mo Elekt ros ta lė Kry lats ko je Mask va Di na mo GAP Ka za nė bei trys Bal ta ru si jos ko man dos HK Mins kas Rit mas Gar di nas Techs tyls čik Bar gu Ba ra no vi čiai Uk rai nos Su mų Sum čan ka Ura loč ka iš Ka zachs ta no ir Šiau lių ko man da Po su žais tų po gru pio var žy bų bu vo žai džia mos rung ty nės dėl vie tų pus fi na liai bei fi na las Ge nu tės Juo die nės va do vau ja ma Spor to gim na zi jos Kle vo SM ko man da su žai dė še še rias rung ty nes per pen kias die nas Pir mo se rung ty nė se 5 0 lai mė jo prieš Ka zachs ta no Ura loč ka ko man dą Du įvar čius pel nė Vik to ri ja Bar zins kai tė po vie ną Ka ro li na Kar li kaus ky tė Be ni ta Nor vai šai tė ir Vik to ri ja Bog da no va Žais ti vi sas ki tas rung ty nes bu vo kur kas su dė tin giau pa ty ru sios tarp tau ti nės kla sės meist rės tie siog ne lei do kvė puo ti aik šte lė je Uk rai nos Sum čan ka ko man dai šiau lie tės nu si lei do 1 8 Vie nin te lį įvar tį pel nė V Bar zins kai tė HK Mins kas lai mė jo prieš Šiau lių ko man dą 9 0 Pas ku ti nė se po gru pio var žy bo se su vie ti ne ko man da Teks tyl čik Bar gu pra lai mė ta 1 5 Vie nin te lį ta čiau la bai gra žų įvar tį po Sa man tos Ja kov le vai tės per da vi mo įmu šė Be ni ta Nor vai šai tė Pus fi na ly je mer gi nos žai dė su Di na mo ko man da Ket vir tą ją tur ny ro die ną jau sti go jė gų tad pa tir ta ne sėk mė 0 11 Dėl vie tų vėl te ko su si tik ti su vie ti ne ko man da Teks tyl čik Bar gu Šiau lie tės nu si lei do 0 4 Iš de vy nių da ly va vu sių ko man dų Spor to gim na zi

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461165490 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Iš Lietuvos pirmenybių grįžo su vicečempionų titulu,
  2006 me tais Lie tu vos ma žo jo fut bo lo pir me ny bių 5x5 fi na li nės var žy bos Į jas su va žia vo ke tu rių pus fi na li ų nu ga lė to jai Vil niaus FA Žal gi rie tis 1 Klai pė dos FM 1 At lan tas Šiau lių FA Šiau liai 1 ir šei mi nin kai FA FK Pa ne vė žys 1 Šiau lie čiai iš ko vo jo ant rą ją vie tą Pir mą die ną bu vo iš trauk ti bur tai po ku rių paaiš kė jo kad pir mie ji su si tin ka Šiau lių FA Šiau liai 1 ir Klai pė dos FM 1 At lan tas Šiau lie čiai po at kak lios ko vos pra no ko klai pė die čius re zul ta tu 2 0 Pa ne vė žio 1 ir Žal gi rie čio 1 rung ty nė se re zul ta tu 4 1 per ga lę šven tė vil nie čiai Tik ru tri le riu vir to tre čio sios rung ty nės ku rio se šiau lie čiai iš ban dė jė gas su Žal gi rie čiu 1 Rung ty nių pa bai go je li kus žais ti 2 mi nu tes šiau lie čiams pir mau jant re zul ta tu 2 1 tei sė jas už pra žan gą Šiau lių žai dė jui pa ro dė ant rą gel to ną ją kor te lę tuo pa čiu ir rau do ną bei sky rė lais vą bau dos smū gį į šiau lie čių var tus ša lia var ti nin ko aikš te lės li ni jos Sėk min gai rea li za vę bau di nį vil nie čiai iš ly gi no re zul ta tą už kirs da mi šiau lie čiams šan są jau pir mą die ną nu lem ti tur ny ro lai mė to jus Pas ku ti nė se pir mos die nos rung ty nė se tarp Pa ne vė žio 1 ir Klai pė dos FM 1 At lan to po at kak lios ko vos 4 3 per ga lę iš plė šė klai pė die čiai Ant rą die ną bu vo su žais tos dve jos rung ty nės Pir mo sio se su si ti ko pa ne vė žie čiai ir šiau lie čiai Emo ciš kai ir fi ziš kai po pir mos die nos iš var gę šiau lie čiai pra lai mė jo šei mi nin kams 4 1 Pa ne vė žie čiai žai dė be įtam pos nes po pir mos die nos bu vo aiš ku kad ne pre ten duo ja į šių me tų pri zi nin kus Jie užė mė ket vir tą ją vie tą Pas ku ti nė se fi na li nio ket ver to

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461080211 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Žagarėje surengtos tarptautinės šachmatų varžybos,
  eta pas si mul ta nas su did meist re Vik to ri ja Čmilyte Nielsen loretar skrastas lt Tre jos ly gio sios Ren gi ny je ku rį or ga ni za vo Ža ga rės spor to klu bas Žvel gai tis ir ra jo no šachmatininkų šaškininkų klu bas ne trū ko emo ci jų Pir miau sia jas su kė lė or ga ni zuo tas si mul ta nas ku ria me su 16 žai dė jų su si run gė šach ma tų did meist rė Vik to ri ja Čmilytė Nielsen Po il giau kaip va lan dą tru ku sio žai di mo paaiš kė jo kad trys spor ti nin kai iš Ak me nės su gar sia šach ma ti nin ke su žai dė ly gio sio mis O il giau siai ne pa si da vė ir pa sku ti nė iš si mul ta no pa si trau kė 12 me tė lat vė Mar ta Eg li te Var žy bų nu ga lė to jai Vė liau prie len tų sė do dvi ko voms pa si ruo šę 22 da ly viai Jau mi nė ta 12 me tė Lat vi jos at sto vė ir tarp mo te rų užė mė tre čią vie tą Nu ga lė to ja mo te rų gru pė je pri pa žin ta taip pat do be liš kė Iman ta Abo la Ant ra vie ta ati te ko ak me niš kei Evi tai Tes lio no kie nei Tarp vy rų ne nu ga li mas bu vo jo niš kie tis Li nas Di jo kas ant ras Al fon sas Mar ke vi čius iš Ak me nės tre čias bu vęs jo niš kie tis da bar gy ve nan tis Vil niu je Mo des tas Ge čys Jau niau sio da ly vio pri zus ga vo še šia me čiai Val ters Am sils ir Gus tavs Mie ži tis iš Do be lės o vy riau sio 85 erių ak me niš kis Kos tas Kon tautas Pri va lo ma šach ma tų pa mo ka pra vers tų Jo niš kio ra jo no šachmatininkų šaškininkų klu bo va do vas Gas čiū nų pa grin di nės mo kyk los di rek to rius Sta sys Rim džius Šiau lių kraš tui sa kė kad pa sta ruo ju me tu be si do min čių šach ma tais yra su ma žė ję ypač pa si gen da ma mo te rų ir mer gai čių O prieš ge rus 40 me tų ra jo no at sto vai pui kiai pa si ro dy da vo Lie tu vo je ir tarp vi sų ra jo nų yra užė mę ket vir tą vie tą Pui kiai žais da vo švie saus at mi ni mo E Džia več ka

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991489 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Studentų tinklinio čempionai paaiškėjo Šiauliuose,
  19 o VDU eki pa re zul ta tu 3 0 25 12 25 10 25 20 ne pa li ko jo kių vil čių MRU stu den tėms Vai ki nų gru pės pus fi na lio rung ty nė se ŠU tinklininkai3 0 25 13 25 19 25 18 nu ga lė jo Klai pė dos uni ver si te tą o Vil niaus Ge di mi no tech ni kos uni ver si te to VGTU ko man da po at kak lios ko vos re zul ta tu 2 3 25 17 25 22 22 25 24 26 13 15 pra lai mė jo Lie tu vos spor to uni ver si te to stu den tams Fi na li nių var žy bų puoš me na ta po vai ki nų var žy bų fi na las ku ria me su si ti ko Lie tu vos spor to uni ver si te to ir ŠU ko man dos Dra ma tiš ką ir per mai nin gą pen kių se tų ko vą di de liam Šiau lių ko man dos sir ga lių džiaugs mui re zul ta tu 3 2 25 22 22 25 25 19 17 25 15 13 lai mė jo var žy bų šei mi nin kai ŠU stu den tai Bron zos me da liai ati te ko VGTU eki pai ku ri ma ža ja me fi na le re zul ta tu 3 0 25 13 25 22 25 20 įvei kė Klai pė dos uni ver si te to ko man dą Mer gi nų fi na le čem pio nė mis be di des nio var go ta po Vy tau to Di džio jo uni ver si te to stu den tės re zul ta tu 3 0 25 20 25 21 25 21 įvei ku sios Lie tu vos spor to uni ver si te to tink li nin kes Tre čio ji vie ta ati te ko MRU ko man dai re zul ta tu 3 0 25 23 25 13 29 27 lai mė ju siai prieš Vil niaus uni ver si te to tink li nin kes Iš kil min go var žy bų už da ry mo me tu bu vo pa skelb ti ir ap do va no ti ge riau si ko man dų ir fi na li nio tur ny ro žai dė jai Ge riau siais 2016 me tų Na cio na li nės tink li nio ly gos tink li nin kais ta po VDU at sto vė Vil tė Ma kaus kai tė ir LSU stu den tas Gil ber tas Ker pė Stu den tams ap do va no ji mus įtei kė Lie tu vos stu den tų spor to aso cia ci jos pre zi den tas dr Čes lo vas Gar ba liaus kas ir Na cio na li nės stu den tų tink li nio ly gos

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991491 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Iškovojo trijų spalvų medalius,
  balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Iškovojo trijų spalvų medalius 2016 m balandžio 19 d Spausdinti Komentarai 0 Pa ne vė žy je vy ku sio se Lie tu vos jau nių lais vų jų im ty nių pir me ny bė se Šiau liams at sto va vo spor to mo kyk los At ža ly nas ir Šiau lių spor to gim na zi jos auk lė ti niai Šiau lių spor to gim na zi jos at le tas Do na tas Pliuš ke vi čius bu vo ne nu ga li mas svo rio ka te go ri jo je iki 50 ki log ra mų Spor ti nin kas prieš tris sa vai tes bron zą iš ko vo jo Lie tu vos mo ki nių jau nių pir me ny bė se Tą kart nu si lei do tik pa grin di niam sa vo var žo vui ra sei niš kiui Dei vy dui Rekš čiui Pa ne vė žy je D Pliuš ke vi čius pa ke liui link aukš čiau sio ap do va no ji mo įvei kė klai pė die tį Vla di mi rą Pro dou są vil ka viš kie tį Dau man tą Grup kai tį ir ra sei niš kį Si mą Ali jo šių Lie po rių gim na zi jos moks lei vis Da rius Jan kaus kas im ty niau da mas svo rio ka te go ri jo je iki 54 ki log ra mų iš ko vo jo ant rą ją vie tą Jis sau su re zul ta tu 8 0 lai mė jo prieš klai pė die tį Ge rar dą Vai ka są ir 6 0 prieš kau nie tį Da nie lių Mar ke vi čių ir tik fi na li nė je im ty je tu rė jo pri pa žin ti vil ka viš kie čio Dei vi do Pe čiu lio pra na šu mą Kel miš kis Ug nius Si ma naus kis da bar be si mo kan tis Šiau lių spor to gim na zi jo je svo rio ka te go ri jo je iki 63 ki log ra mų pa ke liui iki pus fi na lio įvei kė Alek są Stran kaus ką iš Klai pė dos ir Ei vy dą Oku nį iš Vil ka viš kio Im ty je dėl pa te ki mo į fi na lą Ug nius su rė mė pe čius su To mu Ka čiu ke vi čiu mi iš Rad vi liš kio Sa vo pra na šu mą taš kais įro dė To mas ku ris ir ta po nu ga lė to ju šio je svo rio ka te go ri jo je Pra lai mė jęs fi na lis tui Ug nius ga

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991490 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Visagine pelnė penkis medalius,
  dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Sportas Visagine pelnė penkis medalius 2016 m balandžio 19 d Parengė Loreta Ripskytė Spausdinti Komentarai 0 Ba lan džio 16 die ną Jo niš kio spor to cent ro ir spor to klu bo Ko va im ty ni nin kai tarp tau ti nia me Vi sa gi no tau rės grai kų ro mė nų im ty nių tur ny re nu sky nė tris auk so ir du bron zos me da lius Tre ne rio Ry čio Ker šio auk lė ti niai ėmė si ge rai Tarp tau ti nio tur ny ro nu ga lė to jais ta po Do vy das Po ne lis svo rio ka te go ri ja iki 41 ki log ra mo Ado mas Gri ga liū nas svos rio ka te go ri ja iki 46 ki log ra mų ir Ei man tas Vi li mas svo rio ka te go ri ja iki 73 ki log ra mų Čem pio nams įteik tos tau rės me da liai ir pi ni gi niai 30 40 eu rų pri zai Bron zos me da lius iš ko vo jo Au ri mas Va lat ka svo rio ka te go ri ja iki 26 ki log ra mų ir Ar nas Ab ro ma vi čius svo rio ka te go ri ja iki 47 ki log ra mų Iš

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1460991488 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Pučiamųjų orkestrų čempionate – šiauliečių sėkmė,
  kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Pučiamųjų orkestrų čempionate šiauliečių sėkmė 2016 m balandžio 26 d Ro mu vos gim na zi jos or kest ras Ro mu va čem pio na te da ly va vo pir mą kar tą gro jo B ka te go ri jo je ir var žė si su ki tais 10 ko lek ty vų Šiau lie čiai pa si ro dė su neįp ras ta pro gra ma šiuo lai ki nės aka de mi nės mu zi kos ir džia zo są skam biais Skir tin gai nei ki ti va do vas Ro mual das Žu kaus kas ne tik di ri ga vo bet ir pa ts gro jo tri mi tu Drą siai lyg nau jas vė jas į sce ną įskrie jęs or kest ras iš ju di no žiū ro vus nu džiu gi no ko mi si ją Dai nų mu zi kos mo kyk los or kest

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1461334626 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Šiauliečiai išvys tris Nacionalinio Kauno dramos teatro spektaklius,
  rin ko pa va di ni mą Gen tis nes spek tak ly je ke lia mi bend rys tės šei mos tra di ci jų ir ver ty bių klau si mai Ro žės Ši mo ny tės akt In ga Mi ku ta vi čiū tė lū po mis pa sa ko ja ma jau di nan ti is to ri ja apie Ši mo nių gi mi nę ją iš dras kiu sį pa vy dą ir ne pa kan tu mą Is to ri jos liu di nin kė Ro žė su si tin ka sa vo tė vus Ur tę Gab rie lė Ani čai tė ir Mi ką Alek sand ras Klei nas se ne lius Kri zą akt Gin ta ras Ado mai tis ir Il žę akt Jū ra tė Onai ty tė Ji su grįž ta į tą die ną kai bro lis iš pa vy do pra žu dė bro lio Ši mo nio gy ve ni mą ug nies lieps no se ma to mei lės svai gu lio apa kin tą ma mą Tai jau di nan tis ir at pa žįs ta mas pa sa ko ji mas nes kiek vie no žmo gaus li ki mas yra są ly go ja mas ki tų žmo nių poel gių My lė ti yra me nas o my lė ti ir at jaus ti di de lė ver ty bė pri me na spek tak lio re ži sie rius A Jan ke vi čius Apie su sve ti mė ji mą kie tes nį nei ak muo ir mei lę vie nin te lį iš si gel bė ji mą Ka na die čio au to riaus Da niel Da nis pri si mi ni mų dra ma Ak me nų pe le nai dar vie nas A Jan ke vi čiaus re ži suo tas spek tak lis šiau lie čiams ku ria me kal ba ma apie ne ma žiau ak tua lų šių die nų so pu lį su dė tin gus tar pu sa vio san ty kius Mei lės mir ties ir gra žes nės atei ties te mos šio je poe tiš ko je dra mo je at si sklei džia in ty miais as me niš kais sap nus pri me nan čiais mo no lo gais Į ato kią so dy bą su duk te ri mi įsi kė lęs Kler mo nas akt H Sa vic kis ti ki si pa mirš ti žiau riai nu žu dy tos žmo nos ne tek tį ir gy ven ti to liau Iki pa ma tų su de gi nęs se ną jį na mą jis sta to nau ją ti kė da mas kad iš rū sio iš ne šus vi sus ak me nis gy ve ni mas vėl pra si dės Vi si pje sės vei kė jai no ri gy ve ni mą pra dė ti

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1459955885 (2016-04-26)
  Open archived version from archive