archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Baigiamieji koncertų ciklo „Velykų šviesa“ akordai,
  simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Baigiamieji koncertų ciklo Velykų šviesa akordai 2016 m balandžio 2 d Spausdinti Komentarai 0 Šiau lių Švč Mer ge lės Ma ri jos Ne kal to jo Pra si dė ji mo baž ny čio je šį sa vait ga lį vyks mu zi ki nio cik lo Ve ly kų švie sa bai gia mie ji kon cer tai Šian dien 15 va lan dą kon cer tuos Kel mės kul tū ros cent ro miš rus cho ras Can tio Jo re per tua re kla si ki nė re li gi nė ir liau diš ka po pu lia rio ji mu zi ka Cho ras per nai at šven tė 45 me tų veik los su kak tį Tai vie nas ge riau sių kraš to cho rų ak ty viai kon cer tuo jan tis ša ly je ir už sie ny je Ne kar tą yra ta pęs tarp tau ti nių kon kur sų lau rea tu Per nai Can tio kon cer tai skam bė jo Če ki jos sos ti nė je Pra ho je vy ku sia me tarp tau ti nia me cho rų fes ti va ly je Ve ly kų švie sos bai gia ma sis akor das nu skam bės sek ma die nį 15 va lan dą Kon cer tuos Šiau lių ber niu kų ir jau nuo lių cho ras Da gi lė lis ir Šiau lių ka me ri nis or kest ras Vi są šią At ve ly kio sa vai tę baž ny čio je skam bė jo rim to ji kla si ki nė mu zi ka Šiau

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1459530011 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Rėkyvos paroda,
  NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Rėkyvos paroda 2016 m kovo 24 d Spausdinti Komentarai 0 As me ni nė nuo tr PUOKŠ TĖ Šiau lių mies to sa vi val dy bės vie šo sios bib lio te kos Rė ky vos fi lia le eks po nuo ja mi mar gu čiai pa ga min ti kvi lin go tech ni ka Šiuos mar gu čius kant riai ir itin kruopš čiai su su ko iš po pie riaus juos te lių Šiau lių Rė ky vos pro gim na zi jos 1B kla sės mo ki niai su mo ky to ja Vio le ta Ne ča je va Išs kir ti nių mar gu čių pa ro dą ga li ma ap žiū rė ti iki ba lan džio 4 die

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458753965 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatrai vaidina vaikams,
  tė Po kau ke kar tu ir ša lies lė lių teat rų šven tės ap žiū ros Mo li nu ko teat ras ra jo ni nis tu ras Žiū ro vų ir vai din to jų šven tę pra dė jo Gruz džių šei mos lė lių teat ras Ab ra ka dab ra va do vau ja mas Jur gi tos Ja siš ky tės Jis pa ro dė spek tak lį pa gal lie tu vių liau dies pa sa ką Kaip Jo ne lis bai mės ieš ko jo Kur šė nų Pa ven čių mo kyk los lė lių teat ras va do vė Ra sa Poš kie nė į Gruz džius at ve žė spek tak lį Pag ran du ko nuo ty kiai Ša ky nos kul tū ros na mų dra mos ko lek ty vas va do vau ja mas Si gi tos But vi die nės vai di no An ta no Bu dzins ko Vie nos die nos pa mo kas Gruz džių gim na zi jos dra mos stu di ja vad Min dau gas Mal ce vi čius ir Vi ta Yseuks spek tak lį Pag ran du ko nuo ty kiai Ki ta me Mo li nu ko teat ro eta pe ra jo nui at sto vaus šei mos lė lių teat ras Ab ra ka dab ra Tai pla čiai ži no mas ko lek ty vas 2013 me tais įver tin tas Lie tu vos liau dies kul tū ros cent ro ir Pa sau lio lie tu vių dai nų šven tės fon do no mi na ci ja Auk so paukš te Šven tę ve du sios Kris ti na Stro pė ir Aman da Ja so ty tė tą die ną taip pat ta pu sios pa sa kų per so na žais žiū ro vams pa tei kė klau si mų at sa kiu siuo sius į juos pra džiu gi no pri zais Kul tū ros na muo se šven tės die ną bu vo de monst ruo ja mos ir dau gy bė lė lių ku rias žiū ro vai yra ma tę įvai riuo se Ab ra ka dab ros spek tak liuo se Jas pa čiai pa da ry ti tai šio lė lių teat ro va do vės J Ja siš ky tės po mė gis Gruz džiuo se pa si ro dė ko ne vi si vai kams ku rian tys Šiau lių ra jo no teat ro bū re liai Ze no no Ges tau to ra jo no Kul tū ros cent ro di rek to riaus pa va duo to jo tei gi mu teat rų po pie riu je yra tru pu tė lį dau giau bet jie ne si sten gia pa siek ti pla tes nės auditorijos Pa sak Al mos Si rie nės Sa vi val dy bės Švie ti mo ir spor to sky

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458580554 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Teatrų festivalyje pelnyti du apdovanojimai,
  kiš ky je vy ku sia me 32 aja me Lie tu vos pro fe sio na lių teat rų fes ti va ly je Vai di na me žem dir biams Vals ty bi nis Šiau lių dra mos teat ras ap do va no tas dviem pri zais Vie nos da lies is to ri ja vi sai šei mai Kaš to nė pa gal An to no Če cho vo apy sa ką ins ce ni za ci jos au to rė Dai va Če paus kai tė re ži sie rius Ar vy das Le be liū nas pri pa žin ta ge riau siu spek tak liu vai kams Teat ro ak to rius Ai das Ma tu tis ta po ge riau siu ak to riu mi už Bi fo vaid me nį Ar tu ro Mi le rio dvie jų da lių me lo dra mo je Ko mi vo ja žie riaus mir tis re ži sie rius Ar vy das Le be liū nas ir Fio do ro vaid me nį spek tak ly je Kaš to nė Teat rų fes ti va lyje Vai di na me žem dir biams vy ku sia me nuo ko vo 1 iki 20 die nos bu vo pri sta ty ta 20 spek tak lių Ko mi si ja rin ko ge riau sią spek tak lį suau gu siems ir vai kams ge riau sią mo ters ir vy ro vaid me nį ge riau sius ant rap la nius vaid me nis per spek ty viau sią ak to rių ir sim pa tiš kiau sią ak to rę įtei kė spe cia lų jį žiu ri pri zą Vie nas žiū ro vas įstei gė pa pil do mą pri

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458580556 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV „Soul Street Dance“,
  vi mas bei įtai gios šo kio is to ri jos pa trau kia ir jau ną ir bran dų žiū ro vą Ko lek ty vas yra šo kęs gar siau sio se JAV ir Eu ro pos sce no se to kio se kaip Ken ne dy Cent re Va šing to ne Lin col no Cent re Niu jor ke bei yra pri sta čiu si pa si ro dy mus Ar mė ni jo je Hai ty je ir dau ge ly je ki tų pa sau lio ša lių Daug dė me sio ski ria jau ni mui Tru pės na rių biog ra fi jos ne sto ko ja ga nė ti nai skau džių pa tir čių Dau gu ma jų yra au gę so cia liai ri zi kin go je ap lin ko je Ta čiau bū tent šo kio pa gal ba jie at ra do ki to kį gy ve ni mą ir su si grą ži no sa vi gar bą Tai gi tru pės veik lo je la bai ryš kus so cia li nis at spal vis at li kė jai daug dė me sio ski ria jau ni mui Soul Street Dan ce jau niems šo kio ger bė jams daž nai ren gia meist riš ku mo pa mo kas ku rios yra pel niu sios tru pei Ro ko žvaigž džių ti tu lą edu ka ci nio teat ro pa sau ly je Leng vai ir žais min gai bend rau da mi su jau ni mu jie su pa žin di na jau nuo sius gat vės šo kė jus su at sa kin gu ir kū ry biš ku po žiū riu į sa ve bei juos su pan čią ap lin ką Vieš na gės Lie tu vo je me tu jie taip pat da lin sis pa tir ti mi ne tik su jau nai siais gat vės šo kio adep tais bet ir su tais vai kais ku riems Hip Hop kul tū ra yra neat ras ta nau jo vė Meist riš ku mo pa mo kas JAV am ba sa da or ga ni zuo ja kar tu su šo kio teat ru Low Air Vil nius šo kių cent ru In Beat šo kių mo kyk la Ext re me Šiau liai šo kių stu di ja Fun ky Hou se Klai pė da ir ki tais gat vės šo kių meist rais bei ko lek ty vais di džiuo siuo se Lie tu vos mies tuo se Soul Street Dan ce tru pės ar tis tai pri pa žin ti šo kio me no meist rai Soul Street Dan ce tru pę su da ro pen ki šo kio pro fe sio na lai Tru pės va do vas bei vie nas iš įkū rė jų Ja vier Gar cia yra ge rai pa žįs ta mas au di to ri jai b

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1458143193 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV „Soul Street Dance“,
  bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5465 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Lietuvoje turą surengs gatvės šokio meistrai iš JAV Soul Street Dance Komentarai 1 Na va 2016 03 18 01 48 Taip ir sako kad buvo visiškai nusivalkatavę o kai pradėjo šokti tai ir išsikapstė Negi reikėjo

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1065924831&data=2016-03-17&id=1458143193&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Kino pavasaris“ skelbia bilietų prekybą: Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą (video),
  Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Kino pavasaris skelbia bilietų prekybą Tomas Ramanauskas padeda išsirinkti filmą video 2016 m kovo 5 d Spausdinti Komentarai 0 Ko vo 5 ąją šeš ta die nį li kus ke le tui sa vai čių iki 21 ojo Ki no pa va sa rio pra si dės fes ti va lio bi lie tų pre ky ba Rek la mos agen tū ros New kū ry bos va do vas idė jų kū rė jas To mas Ra ma naus kas lin kė da mas ne pa sik lys ti tarp dau gy bės fes ti va lio fil mų re ko men duo ja 11 šių me tų fa vo ri tų Pir mą jį bi lie tų pre ky bos sa vait ga lį ko vo 5 6 d bus ga li ma įsi gy ti bi lie tų už ma žiau sią 3 3 eu ro kai ną Šia ak ci ja nau do tis ga lės Om ni ID kor te lių tu rė to jai Spe cia li ak ci ja Om ni ID ga lios Vil niaus Kau no Klai pė dos Šiau lių ir Pa ne vė žio ki no teat rų Fo rum Ci ne mas ka so se bei ki no teat ruo se Pa sa ka Skal vi ja ir Ro mu va Per kant in ter ne tu nuo lai da ne bus tai ko ma Ki no žiū ro vui Ki no pa va sa ris yra tas pa ts kas ma žam vai kui at rak cio nų par kas Kaip iš si rink ti vie ną ka ru se lę kai no ri si pa bū ti vi so se ku rios vie na už ki tą ryš kes nės rėks min ges nės Ly giai taip pat jau čiuo si prieš kiek vie ną Ki no pa va sa rį Ir ma nau ne aš vie nas sa ko T Ra ma naus kas T Ra ma naus ko re ko men da ci jos vi deo siu že te https www you tu be com watch v 87 4NeNhQtw Šie met fes ti va ly je 200 130 il ga met ra žių ir 70 trum pa met ra žių griež tus at ran kos kri te ri jus įvei ku sių įdo miau sių per pa sta ruo sius me tus su kur tų juos tų iš vi so pa sau lio Ge ro ki no iš troš ku sius žiū ro vus fes ti va lis į ki no sa les pa kvies nuo ko vo 31 d Vil niu je ir nuo ba lan džio 1 d Kau ne Klai pė do je Šiau liuo se ir Pa ne vė žy je Ki no pa va sa ris vi suo se mies tuo se tę sis iki ba lan džio 14 die nos Be Om ni ID ak ci jos Ki no pa

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1457106818 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su „Gero humoro doze“,
  var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Improvizacijos teatras KITAS KAMPAS atvyksta su Gero humoro doze 2016 m vasario 25 d Spausdinti Komentarai 0 Vie nin te lis pro fe sio na lus imp ro vi za ci jos teat ras Lie tu vo je KI TAS KAM PAS jau sep tin tą jį se zo ną kvie čia žiū ro vus į imp ro vi za ci jų šou Ge ro hu mo ro do zė Ge ro hu mo ro do zė ger bė jus ste bins žais min gu mu spon ta niš ku mu ne ti kė tu mu ir pri vers verk ti juo ko aša ro mis Imp ro vi za ci jų šou ak to riai nie ka da nė ra pa si ruo šę iš anks to to dėl vi sa da yra pa si ry žę sce no je įgy ven din ti pa čius ne ti kė čiau sius žiū ro vų pa siū ly mus

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1456334590 (2016-04-26)
  Open archived version from archive •