archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Šventinis teatralizuotas muzikinis šou,
  nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Šventinis teatralizuotas muzikinis šou 2015 m gruodžio 10 d Spausdinti Komentarai 0 Gruodį iš visų pusių įnirtingai atakuojant kalėdiniam daiktizmo šurmuliui Kitoks teatras gruodžio 13 d šiauliečius ragina atsipūsti bei 1 5 val paskirti sielos relaksacijos seansui Kviečiame panardyti po energizuojantį auksinių lietuviškų ir itališkų XX a pab hitų vandenyną Jūsų dėmesiui šventinis teatralizuotas muzikinis šou tarsi muzikos magistralė į XX a pab hitų apsaulį Dvi skirtingo temperamento tautos šiauriečiai ir pietiečiai lietuviai ir italai kas gali jas vienyti Ogi nevaržomas noras fantastiškai dainuoti Įsitikinkite Programoje skambės unikaliai patrauklių Eros Ramazoti Adriano Čelentano Laros Fabian ir kitų muzikos grandų dainos kurias atliks neeiliniais balso tembrais ir įmantriu artisto talentu apdovanoti lietuvių atlikėjai Karina Krysko Povilas Meškėla Vladas Kovaliovas ir Lietuvos balso dalyvė Indrė Launikonytė Aksominiai balsai tikras delikatesas ausims Vakaro metu skambės garsiausių miuziklų melodijos Paryžiaus katedros Belle Saros Brightman ir Andrea Bočeli išgarsinta Amigos Para Siempre neįtikėtinos sėkmės pasaulyje sulaukusios dainininkų poros Al Bano ir Rominos Pover dainos Felicita bei Sharazan Taip pat išgirsite dainą Diamonds are a Girl s best Friend liet deimantai geriausi merginų draugai kurią

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1449682253 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Įvairiaspalvė tyla – keturių menininkių darbuose,
  to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Afiša Įvairiaspalvė tyla keturių menininkių darbuose 2015 m gruodžio 4 d Spausdinti Komentarai 0 Šiaulių kultūros centre veikia poezijos ir kitų menų mėgėjų asociacijos Menų šaltinis keturių menininkių darbų paroda Įsiklausykime į spalvingą tylą Angelės Steponavičienės karpiniuose spalvota balta ramybė paskutiniai rudens akordai atsisveikinimas su paukščiais galingas ąžuolas laikantis atverstą gyvenimo knygą žvaigždžių sėja ir baltos snaigės Romualdos Čepienės tapytuose paveiksluose rudens ir žiemos sankirta gamtos motyvai rudens teptuku nuspalvinti medžiai pirmasis šerkšnas filosofiniai pamąstymai Ritos Dainienės darbai atlikti vaškografikos technika Žiūrint atrodo kad paveikslai uždengti paslapties šydu Įvairi tematika vaikystė paaugliška filosofija nustebusiomis akimis žvelgiant į pasaulį motinystė šeima vėjas dangus vanduo meilė rojaus sodas ir tyla Elenos Znakovienės darbai erdviniai simegrafija Daug spalvų atspalvių o tarp jų gyvenimiška filosofija Įdomūs paveikslai Ramybės gijos Minčių labirintais Rudens gėlė Angelas triptikas Galaktika Asociacijos Menų šaltinis pirmininkė R Skeirienė Giedriaus BARANAUSKO repr Paukščių išlydėjimas autorė Angelė Steponavičienė

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924831&id=1449163218 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Duokim „gazo“ – kartodrome,
  sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Duokim gazo kartodrome 2016 m balandžio 26 d Mė gė jiš ko se var žy bos tra so je vie nu me tu leis ta va žiuo ti po vie ną au to mo bi lį už fik suo jant su gaiš tą lai ką Kiek vie nas da ly vis star ta vo tri juo se va žia vi muo se ir bu vo su muo ja mas bend ras re zul ta tas Nu ga lė to jai nu sta ty ti še šio se au to mo bi lių ka te go ri jo se pa gal va rik lių ga lin gu mą ir va ro muo sius ra tus Ab so liu čiai grei čiau siai va žia vo Šiau lių mies to gy ven to jas Ne ri jus Pet raus kas ku rio ge riau sio va žia vi mo re zul ta tas 1 mi nu tė

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461602783 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbotvarkė,
  04 26 ANT RA DIE NĮ 9 00 VAL TA RY BOS PO SĖ DŽIŲ SA LĖ JE KEL MĖS SE NIŪ NI JO JE D A R B O T V A R K Ė 1 Dėl UAB Li tes ko fi lia lo Kel mės ši lu ma 2015 me tų in ves ti ci jų kie kio ir pa skir ties ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 99 2 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2015 2017 m stra te gi nio veik los pla no 2015 me tų ata skai tos pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 108 3 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bės 2016 me tų pro gra mi nio biu dže to pa ja mų ir iš lai dų pla no pa tiks li ni mo biu dže to lė šų pa skir ties pa kei ti mo pro jek tas Nr T1 111 4 Dėl Kel mės ra jo no sa vi val dy bei nuo sa vy bės tei se pri klau san čio ir įstai gų or ga ni za ci jų pa ti kė ji mo tei se val do mo tur to iš lai ky mo iš lai dų ap skai čia vi mo tur to nau do to jams tvar kos ap ra šo pa tvir ti ni mo pro jek tas Nr T1 121 5 Dėl vie ša me auk cio ne par duo da mo Kel mės ra jo no sa vi val dy bės ne kil no ja mo jo tur to ir ki tų ne kil no ja mų jų daik tų są ra šo pa pil dy mo pro jek tas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333926 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti, dabar – kostiumuoti,
  tė Kur kve pia nau da ten ko rup ci ja Są ly gos ko rup ci jai su da ro mos ir pri žiū rint bei kont ro liuo jant ūkio su bjek tus Pa vyz džiui la bai il gos ir su dė tin gos už sie nie čių įdar bi ni mo pro ce dū ros Jei gu no ri grei čiau su si tvar ky ti rei ka lus ky la pa gun da duo ti ky šį Apei ti įsta ty mus ska ti na ir per dė ta kont ro lė No rė da mas ra miai gy ven ti vers li nin kas kar tais duo da ky šius Neats pa ri ko rup ci jai at lie kų tvar ky mo sri tis Pa vyz džiui 2013 me tais bu vo daug su klas to tų do ku men tų Už at lie kų tvar ky mą pai ma mi pi ni gai ta čiau at lie kos ne tvar ko mos Pa vo jin gos at lie kos tam pa ne pa vo jin go mis ir pa na šiai Į at lie kų tvar ky mo sri tį daug in ves tuo ja ma Iki 2020 me tų bus re mia ma ši sri tis Ti kė ti na jog at si ras ir tas lė šas no rin čių įsi sa vin ti Lie tu vo je ko rup ci jos kva pą tu ri ne tgi žmo nių įdar bi ni mas vals ty bės tar ny bo je Daž niau sia įdar bi ni mas yra ne kas ki ta kaip po li ti nis pa lai ky mas taip va di na mas ne po tiz mas Ši sri tis uži ma tre čią vie tą pa gal ko rum puo tu mą po ky ši nin ka vi mo ir pa pir ki mo Į at sa kin gus vals ty bės po stus daž niau siai prii ma mi sa vi lo ja lūs val džiai tos pa čios par ti jos at sto vai neat siž vel giant į jų ge bė ji mus bei kom pe ten ci ją Kar tais dėl dar bo vie tos sa viems ne tgi at lei džia mas ge ras spe cia lis tas ypač jei gu jis ne lo ja lus val džiai Priė mus sa vus vė liau jais ga li ma ma ni pu liuo ti nes šie žmo nės jaus dė kin gu mą už pa slau gą ir da rys vis ką kas bus lie pia ma Kar tais bend ra par tie čiams ne tgi su ku ria mos pa rei gy bės iš de be sų Pa vyz džiui vers lo įmo nė rink tų si kuo kom pe ten tin ges nį spe cia lis tą ku ris už dirb tų įmo nei pi ni gus nes pi ni gai ne kren ta iš dan gaus Vals ty

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333933 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti, dabar – kostiumuoti,
  riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Anksčiau pinigus užvaldydavo treninguoti dabar kostiumuoti Komentarai 5 Joo 2016 04 24 09 03 Dar viduramžiais kitaip mąstančius kad žemė yra apvali degindavo ant laužo Pasirodo ir dabar yra kūrenančių laužą ohahaha 2016 04 23 12 05 du broliukai dobiliukai komentarai abieju kaip du vandens lasai Ar jus ne dvyniai Joo 2016 04 23

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-23&id=1461333933&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rajono vadovai didžiavosi savo darbais,
  pa si da li jo min ti mis apie bū si mus ener ge ti nius pro jek tus Pa si tei si no geo ter mi nis šil dy mas Kel mės kraš to mu zie ju je Ke ti na ma pa nau do ti sau lės ba te ri jas kai ku rio se švie ti mo įstai go se Ke tin ta sta ty ti dau gia bu tį so cia liai rem ti noms šei moms Ta čiau pa skai čiuo ta jog la biau ap si mo ka pirk ti bu tus Pla nuo ja ma nu pirk ti 23 būs tus Me ras pa ti ki no jog jau pa dė tas taš kas dėl Kel mės mies to ka pi nių plė ti mo Nup ręs ta jog ka pi nės bus ple čia mos ša lia jų esan čiuo se so duo se Iš gy ven to jų že mė bus pai ma ma vi suo me nės po rei kiams jiems su mo kant rin kos kai ną Kol kas ne bus per ka mas la bai di de lis plo tas Ma no ma jog už teks 5 hek ta rų Gy ven to jai daž niau sia krei pia si dėl mo kes čių Ra jo no Ta ry ba svars ty mui pa ren gė 360 spren di mų pro jek tų 350 iš jų pa tvir tin ti Per me tus su reng ta 14 ra jo no Ta ry bos po sė džių Iš gy ven to jų gau ta 1300 pra šy mų Daž niau sia jie krei pia si dėl mo kes čių dėl lei di mų sta ty boms kraš tot var kos klau si mų Šie met gy ven to jų pra šy mų ga li dar pa dau gė ti Ad mi nist ra ci jos di rek to rė in for ma vo jog dėl taip va di na mo var tų mo kes čio ir bio lo gi nio rū šia vi mo įren gi nių at lie kų tvar ky mas ga li brang ti 30 pro cen tų Gy ven to jų si tua ci ją ga li pa blo gin ti ir dvi na rė at si skai ty mo sis te ma Teks mo kė ti pa sto vią ją kai ną už šiukš lių su rin ki mą ir kai ną už rea lų šiukš lių kie kį Pas to vio ji kai nos da lis ga li pri klau sy ti ne nuo gy ven to jų skai čiaus o nuo būs to plo to Gy ven to jai apie re no va ci ją van den tie kį ir al ko ho liz mą Kel mė ly de ris pa gal re no vuo tų ir re no vuo ja mų dau gia bu čių skai čių Ta čiau su pir mą ja ban ga re no vuo ti pa sta

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333929 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Rajono vadovai didžiavosi savo darbais,
  na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6703 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5466 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5116 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5085 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4529 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Rajono vadovai didžiavosi savo darbais Komentarai 3 O jau 2016 04 25 08 31 arogancijos pilni nežinia kuo save laiko kelmiskis 2016 04 23 12 58

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-23&id=1461333929&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive