archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Pora valandų pagarbos kultūrai,
  kai tė pa si džiau gė jog Kel mės ra jo nas tu ri Ra šy to jų są jun gos na rių ope ros so lis tę Gai la kad kul tū ros dar buo to jo gy ve ni mas nė ra leng vas Jis tu ri dirb ti tiek kiek rei kia O kai pa pra šo pi ni gų at sa ko ma jog rei kia pirk ti tan kus A Mon kaus kai tė at ve žė Sei mo Kul tū ros ko mi te to pa dė ką Kel mės kul tū ros cent ro re ži sie rei Vi liu tei Krut ke vi čie nei ku ri daug me tų ati da vė kul tū rai Ra jo no me ras Vac lo vas And ru lis įsi ti ki nęs jog dau gu ma kul tū ros spe cia lis tų dir ba ne už at ly gi ni mą o iš idė jos ir iš šir dies Me ras dė ko jo kul tū ros dar buo to jams kad jie sė ja gė rio sėk lą pra skaid ri na žmo gaus kas die ny bę ir vi sa da yra ša lia žmo gaus Me ras pa dė kas įtei kė Kel mės Že mai tės vie šo sios bib lio te kos Vai kų li te ra tū ros sky riaus ve dė jai Dan guo lei Gar nie nei Kel mės kul tū ros cent ro me no va do vei Ge nei Pe ni kie nei ir Kra žių M K Sar bie vi jaus kul tū ros cent ro me no va do vui Au gus ti nui Bart ke vi čiui Ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rė Ire na Si ru sie nė pa si džiau gė jog Vy riau sy bės kul tū ros ir me no pre mi ja pa skir ta ty tu vė niš kiui ra šy to jui Vla dui Kal vai čiui Jį ta pro ga pa svei ki no Pa dė kos raš tus di rek to rė įtei kė Kel mės ma žo jo teat ro va do vui Al gi man tui Ar mo nui už ASI TE ŽO na cio na li nio teat rų fes ti va lio suor ga ni za vi mą Kra žių se niū nui Ro lan dui Kar čiaus kui už kul tū ros pa lai ky mą ir Už ven čio kul tū ros cent ro Glu do šo kių ko lek ty vo na rei Jad vy gai Šikš tie nei už rė mė jų paieš ką Sa vi val dy bės Švie ti mo kul tū ros ir spor to sky riaus ve dė jo pa va duo to ja So na ta Venc kie nė pa si džiau gė nau jau siu kul tū ros dar buo to jų lai mė

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333930 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų,
  bend ruo me nės na rės už ven tiš kės pri si dė tų Gai la to kių vai kų sa kė E Ang lic kie nė Nuo praė ju sių jų me tų lie pos mė ne sio bend ruo me nė jau spė jo nu veik ti ne ma žai dar bų Ven ta įre gist ruo ta 2015 me tų lie pos 14 die ną Va do vau da mie si pa tar le jog dar bas žmo gų gy do nau jos bend ruo me nės na riai pir miau sia ėmė si tvar ky ti Už ven čio mies to ap lin ką Ėjo me tur būt pas kiek vie ną į na mus pra šė me pa gal iš ga les ap si šva rin ti sa vo kie mus ša li ke les Bend ro mis jė go mis kir to me krū mokš nius so di no me gė lių tvar kė me skve re lį baž ny čios šven to rių lai do ji mo na mų ap lin ką nu grio vė me se ną me di nį tua le tą Il gai dar ba vo mės ka pi nė se bet ne vel tui ma lo nu žiū rė ti Ne be li ko akis rė žian čių ce men ti nių dė žių krū my nų už tat at si vė rė aikš te lė pri vež ta smė lio Pra šė me ir se niū ni jos pa gal bos Tal ki nin ka vo moks lei viai pa sa ko jo bend ruo me nės pir mi nin kė ir pa va duo to ja Už ven tis pa sak E Ang lic kie nės ga lė tų bū ti dar gra žiau su tvar ky tas tu rė tų iš skir ti nių ak cen tų Gal būt kaip nors pa vyks įgy ven din ti min tį pil kus stul pus pa puoš ti žy din čio mis gė lė mis Nors gy vuo jan ti ma žiau ne gu me tus Ven tos bend ruo me nė sten gia si kur ti nau jas tra di ci jas Vie na ju bi lie jų pro ga svei kin ti už ven tiš kius At ro dy tų men ka do va nė lė va zo nė lis gė lių bet žmo gus yra pa ger bia mas jam tik rai ma lo nu sa kė bend ruo me nės pir mi nin kės pa va duo to ja Vir gi ni ja Gra že vi čie nė Vė li nių pro ga bend ruo me nė su mąs tė at gai vin ti pri mirš tą tra di ci ją ka pi nė se skam bant ra miai mu zi kai klau sy ti ei lių E Ang lic kie nė sa kė jog tik pa dė kų iš už ven tiš kių dėl to kio spren di mo gir dė ju si

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333931 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų,
  ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Krašto žinios Bendruomenė tikisi nuveikti daug gražių darbų Komentarai 9 atsibodo 2016 04 25 16 42 nu juk jau susikure kita ta bendruomene nupirko Joksas stalo tenisa ir zaiskit kad bloga ana ko dar norit atsikniskit ar dar neaisku kas ko norejo arteja rinkimai ir vel tas pats ir vel bus miestelio kirsinimas jau tie 66 nariai tai cia uzventi su kojom turi nunesti betvarkydami as 2016 04 25 15 32 Gyvenu užvenčio miestelio centre ir nemačiau dirbančios bendruomenės visus darbus atliko seniūnijos darbuotojai darbo metu ir už tai buvo mokamas atlyginimas O bendruomenė turi dirbti visuomeniniais pagrindais Nu nebent ta viena ponia kuri stovėjo ištisai Nuomonė 2016 04 25 12 30 Užsakytas straipsnis Iš anksto giriama už tai kas bus nesamones 2016 04 24 16 18 Tuscios kalbos ir tiek nežinomas 2016 04 24 13 03 Žinai Ugniau stalo teniso stalą kurį nupirko gerbiamas gydytojas A Jokšas yra pastatytas Užvenčio gimnazijoje Ten kiekvieną pertrauką ir po pamokų žaidžia būrys vaikų Patikėk jis tikrai ten nedulkėja 2016 04 24 11 26 O kas mato kitos bendromenes darbus jie pasake kam reikia tas zino bet jei jie daro del uzventiskiu tai turetu zinoti visi o ne bendromenes narei Ir tie ne visi zino Ateina tik mokescio susirinkti o apie nuveiktus darbus nieko nezino Ugnius 2016 04 24 11 09

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub=1144745056&data=2016-04-23&id=1461333931&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Be bitelių gyvenimas būtų kitoks“,
  tų jau nes nio stip res nio šei mi nin ko Bi tes A Mu šaus ko tei gi mu rei kia at sa kin gai pri žiū rė ti ne pa mirš ti ap lan ky ti Pa va sa rį kai dar ne žy di ar ba ma žai žy di au ga lai bi te les rei kia pa mai tin ti kad su stip rė tų Dar avi lius iš va ly ti Bi ti nin kas pri si me na įvai rių me du ne šių Jei gam ta bi tėms ne truk dy da vo jos la bai daug me daus pri neš da vo per se zo ną po tris ke tu ris sy kius me dų tek da vo im ti Bet pa si tai ky da vo ir la bai pra stų me tų Jei nė ra ši lu mos au ga lai ne ski ria ne kta ro Per nai lie tus prie mū sų baž ny tė lės iš plo vė lie pų žie da dul kes vi sa gat ve lė bu vo gel to na Bet bi tės pro tin gos darbš čios jos me dų ne šė iš pie vų miš kų Ne ga liu skųs tis per nykš čiu me du ne šiu pa sa ko jo A Mu šaus kas Bi ti nin kau ti vid so diš kis pra dė jo dar ta ry bi niais lai kais nuo kai my no da bar gy ve nan čio Kel mė je Re mi gi jaus Mer ke lio nu si žiū rė jęs Vė liau kai my nui ko lū kio bi ti nin kui po nas An ta nas prie bi čių į tal ką atei da vo Dar vė liau su si gun dė lai ky ti ir po rą sa vo bi čių šei my nų A Mu šaus kas nie kuo met ne lai kė daug bi čių šei mų Dau giau sia tu rė jo 12 Ne dėl pi ni gų man bi te lės rei ka lin gos Prip ra tau prie jų Man pa tin ka bi te lė mis rū pin tis Pats ir avi lius meist rau ju Vi sos bi čių šei mos ma no pa ties pa da ry tuo se avi liuo se gy ve na Ir me dus man pa tin ka ar ba tą juo pa si sal di nu Ar ti mie siems ir gi me daus už ten ka sa kė Bi ti nin kas ne sup ran ta kaip ga li ma bi te lių bi jo ti Jis pa ts daž nai be jo kių vei do ar ran kų ap sau gų avi lius ap žiū ri nė ja Įge lia tie sa bet pus ti ne pun ta paaiš ki na sa vaip jog nuo bi čių įgė li mo nie ko blo ga jam neat si tin ka An ta nas Mu

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333932 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Iš įvykių suvestinės,
  riuo me nės Juo zo Vit kaus In ži ne ri jos ba ta lio no ka riams nu sta ty ta kad ras ta 120 mm mi nos vai džio mi nos spar nuo tė be sprogs ta mo sios me džia gos ir sprog dik lio Ras tą daik tą iš mi nuo to jai iš si ve žė Tos pa čios se niū ni jos No rei šiu kų kai me lau kuo se vyk dant dre na žo ka si mo dar bus ras tas ant ro jo pa sau li nio ka ro lai kų 76 mm ar ti le ri jos svie di nys ku rį at vy kę J Vit kaus in ži ne ri jos ba ta lio no iš mi nuo to jai su nai ki no vie to je Muš ty nės Pa vy dų ba re Ty tu vė nų apy lin kių se niū ni jos Pa vy dų kai me ba re ki lu sio konf lik to me tu ne blai vus nu sta ty tas 1 47 pro mi lės gir tu mas vy ras gi męs 1992 me tais su da vė ne nus ta ty tą skai čių smū gių į įvai rias kū no vie tas ne blai viam nu sta ty tas 0 65 pro mi lės gir tu mas de vy nio li me čiui Tę sian tis konf lik tui ne blai vi nu sta ty tas 1 31 pro mi lės gir tu mas 23 me tų mer gi na su da vė ne nus ta ty tą skai čių smū gių į įvai rias kū no vie tas blai viai 39 me tų mo te riai ku riai Kel mės li go ni nės priė mi mo sky riu je nu sta ty ta ran kos ma žo jo pirš to žaiz da Įta ria mie ji gi mę 1992 ir 1993 me tais su lai ky ti Ne ti kė ta mir tis Kel mė je J Ja no nio gat vė je na muo se stai ga mi rė mo te ris gi mu si 1957 me tais Ant kū no išo ri nių smur to žy mių neap tik ta pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas mir ties prie žas čiai nu sta ty ti Ap ga di no gim na zi jos sto gą Kra žiuo se ne nus ta ty ti as me nys pa te kę ant Kra žių gim na zi jos sto go su ga di no 6 ven ti lia ci jos or ta kius Ža la tiks li na ma Pra dė tas iki teis mi nis ty ri mas Ap vog ti au to mo bi liai Šau kė nuo se iš neuž ra kin to au to mo bi lio Au di 80 pa vog ta pi ni gi nė su jo je bu vu siais 900 eu rų as mens

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333935 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Socialinės rizikos šeimos lankytos vėlai vakarais,
  Kel mės mies to so cia li nės ri zi kos šei mų Po rei do vie na šei ma įtrauk ta į so cia li nės ri zi kos šei mų gru pę Vie no je šei mo je abu tė vai bu vo ne blai vūs ta čiau vai kai yra glo bo ja mi Ku ke čių se niū ni jo je ap lan ky tos pen kios šei mos iš še šių Tris šei mas pa siū ly ta iš brauk ti iš so cia li nės ri zi kos šei mų vie ną įtrauk ti dar vie no je ras tas ne blai vus tė vas Še šios so cia li nės ri zi kos šei mos ir Kel mės apy lin kių se niū ni jo je ap lan ky tos pen kios Vie ną šei mą pa siū ly ta iš brauk ti iš są ra šo Vie nos šei mos mo te ris iš vy ku si mo ky tis į Rad vi liš kį to dėl neap lan ky ta Net sep ty nios iš 16 Kra žių se niū ni jos so cia li nės ri zi kos šei mų ras tos ne blai vios Iš šei mos paim ti še ši vai kai trims vai kams nu sta ty ta lai ki no ji glo ba dar tris lai ki nai pri žiū rė jo gi mi nai čiai Vie ną šei mą pa siū ly ta įtrauk ti į ste bi mų šei mų są ra šą Ap lan ky tos vi sos aš tuo nios Vai gu vos se niū ni jos šei mos ras ta vie na ne blai vi mo te ris vai kas sve čia vo si pas dė dę Vie nos šei mos trys vai kai ras ti vie ni jie per duo ti lai ki nai pri žiū rė ti kai my nei Rei dus ap žvel gu si Vai ko tei sių ap sau gos sky riaus ve dė ja Dan guo lė Tei šers kie nė pa žy mė jo jog džiu gi na so cia li nės ri zi kos šei mų ma žė ji mas Yra bu vę me tų kuo met ra jo ne bū da vo pri skai čiuo ja ma ir 130 so cia li nės ri zi kos šei mų šių me tų ko vo 31 die nos duo me ni mis to kių šei mų 113 jo se au ga 267 vai kai Pa teik da ma iš va das D Tei šers kie nė ak cen ta vo jog daž niau siai šei mo se nu sta ty tos pro ble mos ne šva ra ne tvar ka rū ky mas vai kų aki vaiz do je so cia li niuo se būs tuo se kau pia si drėg mė pe lė sis ga li mas tu ber ku lio zės pro trū kis Kra žių se niū ni jo je daug

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333937 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • „Temidės“ konkursą laimėjo pakražantiškiai,
  Pet ras Nor kus ir Ma žei kių ra jo no Tirkš lių Juo zo Vit kaus Ka zi mie rai čio pa grin di nės mo kyk los ko man da Moks liu kės va do vė so cia li nė pe da go gė Vai da Te nie nė Tre čia ja me eta pe da ly va vu sios ko man dos sa vo ži nias iš mo nę ir ori gi na lu mą de monst ra vo ke tu rio se rung ty se ku rias su da rė Pro tų mū šis ka pi to no rung tis bei sce ni nių ge bė ji mų pa rei ka la vu sios pa si svei ki ni mo bei at si svei ki ni mo rung tys Vi sas da ly va vu sių ko man dų ži nias ir pa si ro dy mus ver ti no Tel šių ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rius ko mi si jos pir mi nin kas Sau lius Ur bo nas Kul tū ros cent ro di rek to rė Bi ru tė Juo za pa vi čie nė Švie ti mo kul tū ros spor to ir jau ni mo rei ka lų sky riaus vy riau sio ji spe cia lis tė Ze nai da Pi kio tie nė Šiau lių apy gar dos pro ku ra tū ros Tel šių apy lin kės pro ku ra tū ros pro ku ro rė Jū ra tė Aro šie nė ir Tel šių ap skri ties vy riau sio jo po li ci jos ko mi sa ria to Vie šo sios tvar kos sky riaus vir ši nin kas Gied rius Apū kas Links mai nu si tei kę moks lei viai pri sta tė sa vo ko man das o vė liau su rim tė ję klai džio jo po tei si nių ži nių la bi rin tą ban dy da mi ras ti tei sin gus at sa ky mus į Pro tų mū šio klau si mus apie tei sę at sa ko my bę po li ci ją ir sau gų eis mą Te mi dės da ly viams iša na li za vus vi sus Pro tų mū šio klau si mus ir ra dus tei sin gus at sa ky mus į juos ko man das link fi ni šo tie sio sios to liau ve dė jų ka pi to nai su si run gę spe cia liai jiems pa reng to je už duo ty je Šau niai pri si sta čiu sios ieš ko ju sios at sa ky mų į gan su dė tin gus klau si mus su da ly va vu sios ka pi to nų rung ty je ko man dos priar tė jo prie pa sku ti nės už duo ties at si svei ki ni mo

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333939 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Senjorai aptarė savo darbus,
  teat ro sa lė bu vo už pil dy ta sen jo rų ku rie no rė jo pa bend rau ti pa si klau sy ti kon cer to iš girs ti Kel mės ra jo no sen jo rų bend ruo me nės Ar ti mi va do vo Jo no Sta bin gio me ti nės ata skai tos O nu veik ta tik rai daug net sun ku pa ti kė ti kad vi są tą veik lą or ga ni zuo ja sen jo rai vi sur lan ko si va žiuo ja ak ty viai da ly vau ja Kar tais pa gal vo ja me kad jau ni mas ga lė tų pa vy dė ti Pa bū ti drau ge su sen jo rais ir pa si džiaug ti jų dar bais at vy ko Kel mės se niū nas Ro mas At ko čai tis Kel mės baž ny čios de ka nas Min dau gas Gri ga lius Kel mės kraš to mu zie jaus di rek to rė Da nu tė Žal pie nė Že mai tės vie šo sios bib lio te kos di rek to rė Ri ta Gri šie nė ir Sa ma rie čių bend ri jos pir mi nin kas Sau lius Moc kus Kaip vi sa da sve čiai sen jo rus pa le pi no ska nės tais sal džio mis do va no mis gra žiais pa lin kė ji mais Bend ruo me nės va do vas Jo nas Sta bin gis pa dė ko jo de ka nui už su teik tą ga li my bę su si rink ti tu rė ti kam ba rė lį pa ra pi jos na muo se Bend ruo me nė Ar ti mi su si kū rė prieš 5 me tus Ja su si do mė jo net Ži nių ra di jas Gau tas pa dė kos raš tas per Kė dai niuo se vy ku sį Lie tu vos bend ruo me nių są skry dį Di džiau sias dė me sys ski ria mas svei ka tin gu mui Pa ren gus pro jek tą gau ta lė šų Tu rė jo me ga li my bės ap si lan ky ti Ra sei niuo se Vi duk lė je Ne makš čiuo se da ly vau ti Svei ka tin gu mo die no je Šau kė nuo se Vis ar ti miau mez ga si kon tak tai su 10 me tų pa tir tį tu rin čią Kel mės mies to bend ruo me ne Sus tip rė jo ry šys su Tre čio jo Am žiaus Uni ver si te tu ku rio di džio ji da lis stu den tų iš sen jo rų bend ruo me nės Ar ti mi Pa gerb ti ty los mi nu te mi ru sie ji Pas vei kin ti ju bi lia tai Fi nan

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1144745056&id=1461333940 (2016-04-26)
  Open archived version from archive