archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • DIENOS RECEPTAS,
  įvai riais sal du my nais Šiau lių kraš to skai ty to jams ji siū lo tor to re cep tą Rei kės 40 gra mų že la ti nos 1 stik li nės pie no 300 gra mų svies to 10 kiau ši nių 2 stik li nių cuk raus 1 šaukš to mil tų va ni li no 150 gra mų šil to van dens Į 150 gra mų šil to van dens su pil ti že la ti ną ir brin kin ti 30 mi nu čių Try nius iš trin ti su 1 stik li ne cuk raus su pil ti pie ną iš mai šy ti su pil ti mil tus ir dar kar tą iš mai šy ti In dą įsta ty ti į karš tą van de nį ir mai šant vir ti kol už virs apie 10 15 mi nu čių nuolat mai šant kol su tirš tės ma sė Ma sę at vė sin ti su dė ti svies tą va ni li ną ir iš trin ti Že la ti ną pa šil dy ti ir tru pu tį at vė sin ti Bal ty mus iš plak ti plak tu vu su 1 stik li ne cuk raus iki stan džios ma sės Grei tai pla kant su pil ti že la ti ną Su mai šy ti kre mo ir bal ty mų ma sę Su pil ti į tor to for mą ir pa lik ti pa rai sting ti šal tai Šo ko la do už pi las 5 šaukš tai ka ka vos 3 šaukš tai pie no pu sė stik li nės cuk raus 50 gra mų svies to Vis ką iš trin ti už kai tin ti iki vi ri mo at

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1459870159 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Bebrienos troškinys,
  ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis Bebrienos troškinys 2016 m balandžio 5 d Spausdinti Komentarai 0 Jo niš kie tė Re gi na LEK NIC KIE NĖ ne se niai pir mą kar tą gy ve ni me iš vie no me džio to jo do va no to be bro pa ruo šė gar dų troš ki nį Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sią ja kraš tot var kos spe cia lis te dir ban ti mo te ris juo kau ja la bai pyks tan ti ant be brų už nu grauž tus me džius to dėl su ma lo nu mu val gan ti be brie ną Re cep tą ji siū lo ir Šiau lių kraš to skai ty to jams Rei kės be brie nos drus kos kvap ių jų pi pi rų cit ri nos čes na ko mor kų svo gū nų po ros šaukš tų žą sų tau kų ne bū ti nai Beb rie ną po rą die nų pa lai ky ti šal to je pa tal po je nes pa gal vi rė jų pa ta ri mus mė sa tu ri bran din tis Ta da mė są at ski ria me nuo kau lų nui ma me rie ba lus Lie są mė są su pjaus to me ga ba lė liais stam bes niais ne gu gu lia šui Be ria me ant jų drus kos pi pi rų iš spau džia me čes na ko

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1459783324 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • DIENOS RECEPTAS,
  ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis DIENOS RECEPTAS 2016 m balandžio 2 d Spausdinti Komentarai 0 Pak ra žan ty je Kel mės ra jo nas gy ve nan ti Jad vy ga MI KA LAUS KIE NĖ gar sė ja kaip pui ki šei mi nin kė per sa vo gra žų ir il gą gy ve ni mą pri ke pu si dau gy bę tor tų py ra gų ki to kių gar du my nų Šiau lių kraš to skai ty to jams šei mi nin kė siū lo iš si kep ti ska nių sau sai nių Sau sai niai su pa puo ši mais Rei kės maž daug ki log ra mo mil tų ke tu rių kiau ši nių try nių apie 200 gra mų svies to šaukš te lio ke pi mo mil te lių pa gal sko nį cuk raus šaukš to rūgš čios grie ti nės Ke pi mo mil te lius nu ge sin ti grie ti ne ga li ma ir ac tu ar ba cit ri nos rūgš te le Svies tą ge rai iš suk ti su cuk ru mi su dė ti kiau ši nių try nius su ber ti mil tus nu

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1459530042 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Dienos receptas,
  eks pe ri men tuo ti ieš ko ti vis įdo mes nių re cep tų Kar tais gal būt at ro do ne la bai su de ri na mi ing re dien tai bet kai pa ga mi ni re zul ta tas ma lo niai nu ste bi na sa ko Re mal da Šiau lių kraš to skai ty to jams spor ti nin kė siū lo ve ge ta riš kos la za ni jos re cep tą Šį pa tie ka lą la bai mėgs ta Re mal dos vy ras Dei vi das Kai jis su ži no kad va ka re da ry siu jo mėgs ta mą la za ni ją vi są die ną bū na kaip šil kas šyp so si mo te ris La za ni ja su cu ki ni jo mis Pa tie ka lui rei kės maž daug 250 gra mų la za ni jų lakš tų 2 ne di de lių cu ki ni jų 50 gra mų mo ca re los svies to ke pi mo in dui iš tep ti Įda rui 300 gra mų švie žių špi na tų la pų 300 gra mų ri ko tos 100 gra mų grai kiš ko jo gur to žiups ne lio tar kuo to mus ka to rie šu to ne bū ti nai 50 gra mų tar kuo to kie to jo sū rio Jo gur ti niam pa da žui 200 gra mų na tū ra laus jo gur to 100 gra mų tar kuo to pus kie čio sū rio Re mal da į pa tie ka lą ne de da drus kos nes jos pa kan ka mai yra sū riuo se ta čiau jei gu kas mėgs ta

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1459424604 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • DIE­NOS RE­CEP­TAS,
  Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Paskutinis DIE NOS RE CEP TAS 2016 m kovo 31 d Spausdinti Komentarai 0 DIE NOS RE CEP TAS Žvel gai čių kai mo Jo niš kio ra jo nas gy ven to ja sa vi veik li nin kė Ge no vai tė SKA BURS KIE NĖ įvai riais mais to re cep tais da li ja si su Klai pė do je gy ve nan čia duk ra Jū ra te Mo te ris sa ko bū tent iš duk ros iš mo ku si pa si ga min ti miš rai nių ku rios nė ra kas die niš kos ir nu si bo du sios Šiau lių kraš to skai ty to jams ji siū lo tris jų re cep tus Rei kės bro ko lio džio vin tų span guo lių rau do no svo gū no ma jo ne zo Bro ko lį nu pli ko me ver dan čiu van de niu ir su smul ki na me ma žais žie dy nė liais Svo gū ną nu lu pa me ir su pjaus to me ku be liais Į du be nį de da me bro ko lius svo gū ną be ria me span guo les ir iš mai šo me su ma jo ne zu Viš tos su ana na sais miš rai nė Rei kės rū ky tos viš tos šlau

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924819&id=1459355918 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbo partija ima kultūrą,
  paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Darbo partija ima kultūrą Komentarai 72 Emilija 2016 04 22 08 35 Dar kartą priėjo bobutė ir pasakė ir Kipras Petrauskas išliko Jo dainas mano dėdė vargonininkas įdainavo į turbūt pirmąjį juostinį magnetofoną su radiju Gaila neišsaugojau iš vienų vietų jėga iškėlė iš kitų irgi namuką centre nugriovė daugiabutį pastatė Jei geroj vietoj kas nors įsikūrę galingesni randa būdų atsikraustyti Pradžioj lojaliems ar landiems vietas pasiūlo Bet kai apsiverčia tai ir apsiverčia apciugui 2016 04 21 23 37 jau daugybe metu neber Donelaicio O minim ir minim ir minesim ir mokykloje vaikai mintinai mokysis ir aktoriai nuo scenos jo Metus deklamuos Yra zmones kurie palieka pedsaka kulturoj sukuria ir palieka zmonems O yra tokie kaip apciugas kuriam zmogus tik tas kuris yra siandien O tas kuris buvo vakar yra dinges be zinios Tokius apciugus literaturoj mankurtais vadina Snieguolei 2016 04 21 08 11 2016 04 21 21 20 gal gali pasakyt kaip konkrečiai gaivina kulturą apciugas muzikantui ir kitiems 2016 04 21 21 17 nustokit savo vaiciulioni reik nereik primint ir girt jau daugybe metu jo nebera polifonijoj ir choristai pasikeite vieni isejo kiti atejo bet choras gyvuoja ir dar geriau ir programos daug geresnes ir idomesnes partinė kultūra 2016 04 21 20 42 Šiauliuose kultūra supartėjo gaila 2016 04 21 20 40 Gaila kad kultūra patenka į tokių gruobonių rankas kaip ši persona O buvo miela mergaičiukė kažkas pas mus labai labai negerai Muzikantas 2016 04 21 18 17 Labai gaila laaabai Sakykite ką norite Bet nebėra Tėvelio ir šeima byra Aš apie Maestro Sigitą Vaičiulionį Galime svaidytis piktais žodžiais bet peržvelkime polifonijos istorija

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-20&pried=2016-03-30&rub=1065924812&id=1461080214&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kur nuves nepartinė demokratija?,
  kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Komentarai nuomonės Kur nuves nepartinė demokratija Komentarai 26 Simulikui 2016 04 25 16 35 Deja Simulikui nepadės tai kad komentarus uždraudė po savo užsakytu straipsniu Facebook e visi share ina su tokiu entuziazmu ir komentarais kad net kailis kraupsta D O 2016 04 23 09 19 Simuliko pasisakymas apie bolsevizma raso tas kuris pats tyras kaip asara tik su uzsakymo nr Ir jokiu komentaru Ir 2016 04 22 06 53 Kiek čia ta pati ranka ir galva parašė komentarų Nuomone 2016 04 22 00 37 Niekad nemegau Rutos Bet sutinku su straipsniu Raso ties Pagarba Adolis 2016 04 21 22 44 Sunkus mero darbas Ėjo žmogus norėdamas tik gero kaip pats sakė rprašė geri žmonės žinojau kur einu Pridirbta buvo tiek ir tiek senosios valdžios Tik nepalūžkite mere Jumis tiki daug šiauliečių Jonuks 2016 04 21 22 39 Jei kievienas dirbtume miestui o ne žiūrėtume kur ką nugvelbti kokia būtų graži Lietuva Labai tikiu šiuo meru ir jo komanda Rašykite jūs ką norite Faustina 2016 04 21 22 36 naujoji komanda dirba gerai autoparkas garažai valdinikų mažinimas menų inkubatorius visa tai taupo šiauliečių pinigus Ačiū už jūsų darbus Darbuokitės sėkmingai toliau Stiprybės sveikatos skaitytojas 2016 04 21 22 35 Neabejoju kad po Seimo rinkimų mero kėdė subraškės Apart pagyrų nieko daugiau mieste neįvyko Ar patinka ar nepatinka į Seimą

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-21&pried=2016-03-30&rub=1141817778&id=1461080208&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokytojas sumušė šeštoką,
  Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Mokytojas sumušė šeštoką Komentarai 27 to laisvo draugas 2016 04 23 10 37 nesuprantu kokiu tikslu tamsta norit ta savo aukseli leisti i mokykla kaip supratau jusu vaikas jau pramoko piesti lytinius organus tai ir uzteks to mokslo vis vien uzauges vaziuos i anglija sikinyku valyti laisvo draugas 2016 04 23 01 24 baisu vaika i mokykla leisti baisu o 2016 04 22 10 18 ne kiekvienas pedagogelis gali sau leisti suduoti mokiniui rusu gerais laikais kai mokytojai buvo dievai musu mylima geografijos mokytoja per pamokas mums kupras lazda lygindavo buvom patenkinti kažka panašaus norejes padaryti fizikas ilgai gailejosi susitvarkem Aš pritariu 2016 04 21 15 59 Gana žeminti mokytojus ir iš jų tyčiotis Jau snargliai visai neturi gėdos nei mandagumo Vieną kartą reikia sudrausminti mokinius Jie turi tik teise o pareigų jokių Mokytojui neatlaikė nervai iš tokio snarglio tyčiojimosi Teisingai ir padarė kad parodė koks jo elgesys turi būti mokykloje O tėvams tai ne užtarkite savo neklaužadų o nuveskite į mokytojų kambarį kad atsiklaupęs prieš visus mokytojus atsiprašytų ir mokytojui ranką pabučiuotų kad gautų atleidimą Gal supras kaip turi elgtis su suaugusiais žmonėmis Su mokytojais jis kiaulių neganė ir neturi teisės juos žeminti ir neklausyti Nenori mokytis lai eina kiaulių šerti ir lauk iš mokyklos Mokykloje turi pasilikti tie kurie nori mokytis siekti žinių gerbti mokytojus SIULAU 2016 04 21 12 44 duoti koja primynus jei tevai to nesupranta ar bijo jau sunui zodi tarti Liucija 2016 04 21 11 17 Jeigu taip elgiasi šeštokas tai jis būdamas dešimtokas mokysis nepilnamečių kolonijoje tuo net neabejoju tonis 2016 04 21 10 24 Už tokius dalykus tėvams riebias pinigines baudas dėti kad išmokintų gerbti pedagogą O patį mokinį šalinti iš mokyklos Kiek galima taikstytis su tokiais dalykais atsirado mat mokinys ale didvyris Toks jausmas kad

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-20&pried=2016-03-30&rub=1141654078&id=1461080195&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive •