archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Že­mai­tiš­ka kant­ry­bė prieš ūkius žlug­dan­čią po­li­ti­ką,
  paranoja Jie ta baime kliedi kasdien kliedi po kiekvienu straipsniu po kiekvienu komentaru priestaraujanciu ju liguistom fantazijom Na bet ka jau padarysi kai tokia liga tokia diagnoze tai turi buti jiems atleistina Dar komentui Joo noriu pridurti kad as tikrai nebijau iseiti is namu ir ne tik iseiti bet ir isvaziuoti Ir ne tik Lietuvoje Nesikabinek prie mano zodziu jei minties nepagauni Ne mane baimes apsediusios tai jus tokie vis slepiates po baimes skraiste isgalvodami visokius nebutus dalykus Pas jus namuose kaip tuose juoko kambariuose iskreipti veidrodziai Joo 2016 04 22 12 26 Aš tai pat buvau laisvas ir niekas manęs niekur niekada nevaržė Net Lietuviui laisvoj Lietuvoj pasidarė baisu iš namų išeiti Šaltasis karas buvo dėlto kad socialistinis gėris neplistų Kiek metų Lietuva buvo Nepriklausoma Imperializmas tuoj užgrobė bankus pelningiausias įmones suklestėjo nedarbas pablogėjo socialinės garantijos jaunų žmonių eksportas į motinines šalis kaip pigi darbo jėga laisvas 2016 04 22 09 16 Joo Landsbergis jautėsi okupuotas tu jautei įtampą O aš gyvenau laisvai kaip ir dauguma darbščių protingų žmonių Gyvenome laisvai dabar gyvenam laisvoje Lietuvoje laisvam 2016 04 21 23 15 faktais ar buvai Britanijoje ar pagyvenai ten nors menesiuka kad sakai jog jie bijo is namu iseiti Ar tik kazkokiu gandu arba Rusijos propagandos prisiklausei Pakalbink tuos kas ten buvo kas gyvena dirba ir panasiai Toli grazu taip nera Jau baisiau cia pas mus is namu iseiti nei ten Tad tavo propaganda vel pro sali O kas liecia ramybe sovietiniais metais tai kaip manai is kur tas saltasis karas tuomet buvo atsirades ir del ko Paparsti zmogeliai to nelabai jaute nes tuometine propaganda dirbo issijuosusi juodindama vakaru valstybes ir piesdama graziomis spalvomis anuometine buti Todel paparsti pilieciai salyginai jautesi ramus bet taip toli grazu nebuvo buvo baisi politine itampa Neminesiu kiek politiniu kriziu tuo metu buvo kai karas visai salia kvepavo ir jau pats tikrasis ne saltasis Taigi uzsiklok patalus ir toliau graziai sapnuok laisvas 2016 04 21 20 14 Na apie Vokietiją aš dabar nieko o apie tą Didžiąją Britaaaaniją taip sakant tai lietuvi jau ne tik emigrantai jau ir britai bijo iš namų vakarais išeiti Juo labiau jei aplink įsikūrę atėjūnai O Vokietijoje dar truputį geriau bet jau jau netoli tas laikas Taigi ar tai gyvenimas geras gyvenimas gyvenant įtampoje Tada gyvenom kažkaip laisvai be įtampos Niekas iš įšorės nedrįso TSRS grąsinti Leidom laiką ramiai ir nelaukėm kad kokia akcija kad kažkas paaukos kad prašviesintų dieną kitą Kalbėkim faktais lietuvi Joo 2016 04 21 20 10 Labai tau pritariu kad jau pas mus labai suderinta privati ir valstybinė ekonomika Tik kad visas Lietuvos kaimas gali dirbti 19 amžiaus pradžios darbo priemonėmis ir atlyginimu su labai retomis išimtimis kur pasiderina privačią ir valstybinę nuosavybę Ką tu tu matai užsienyje ne tavo ir taip nebus Nes Lietuvai tai neskirta nes čia gyvena penkios Lietuvos ir berods 36 partijos ir dar kai kas tesinys 2016 04 21 19 02 Dar vienas pavyzdys tai suvienytoji Vokietija kokia buvo atsilikusi VDR ir kaip atrodo kaip dabar zmones gyvena toje buvusioje rytineje

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?rub_sav=1437547289&data=2016-04-20&pried=2016-03-30&rub=1141823599&id=1461080197&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Kilo su­maiš­tis dėl uni­ver­si­te­to gim­na­zi­jos,
  gai tis jo taip pat lau kia Šiau lių kraš tui jis tei gė jog klau si mą trauk tis ar ne iš gim na zi jos da li nin kų spręs uni ver si te to ta ry ba Ta čiau le mia mas žo dis pri klau san tis Sa vi val dy bės ta ry bai Ma no nuo mo ne uni ver si te tas tu ri iš lik ti tarp gim na zi jos stei gė jų tai ba zi nė uni ver si te to gim na zi ja sa kė D Jur gai tis Ne ga li me jai skir ti fi nan sa vi mo bet mū sų in dė lis in te lek tua li nis Rek to rius svars to jei gu iš liks tas pa ts pa va di ni mas gal nė ra taip reikš min ga ar gim na zi ja virs biu dže ti ne įstai ga Tuo met bend ra dar biau si me pa gal bend ra dar bia vi mo su tar tį kaip su vi so mis ki to mis gim na zi jo mis tei gė D Jur gai tis Po li ti kų reak ci ja skep tiš ka Val dan čio sios koa li ci jos frak ci jų se niū nų suei ga va kar va ka re ke ti no ap tar ti gim na zi jos sta tu so kei ti mą Po li ti kai su Šiau lių kraš tu nuo mo nė mis pa si da li jo iki po sė džio Suei gą ini cija vęs To mas Pet rei kis kon ser va to rių frak ci jos ly de ris sa kė jog siū lys ne sku bė ti priim ti spren di mus Jo nuo mo ne klau si mas ne sa vai lai kis Arū nas Gu mu liaus kas vals tie čių at sto vas ir frak ci jos Dir ba me Šiau liams na rys Šiau lių kraš tą ti ki no bal suo siąs prieš gim na zi jos sta tu so kei ti mą Jis pa brė žė jog ke liant sta tu so klau si mą pir miau sia jį rei kia sie ti su uni ver si te to in dė liu į mo ky mo ko ky bę gim na zi jo je dir ba uni ver si te to dės ty to jai gim na zi ja nau do ja si uni ver si te to la bo ra to ri jo mis Mo ki niams iš re gio no uni ver si te tas su tei kia bend ra bu tį Jei gu ky la pro ble ma kad gim na zi jos va do vas ne tei kia Sa vi val dy bės ta ry bai sa vo veik los ata skai tos kaip ki ti mo ky mo įstai gų va do vai tai ga li ma keis

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub_sav=1437547289&id=1459272280&pried=2016-03-30 (2016-04-26)
  Open archived version from archive