archive-lt.com » LT » S » SKRASTAS.LT

Total: 442

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".
 • Konkursas "GAMINK ir balsuok",
  na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Visi dalyviai Savaitės populiariausi lankomiausi komentuojamiausi Darbo partija ima kultūrą 72 6688 Kur nuves nepartinė demokratija 26 5445 Komanda jėgą parodė Ispanijoje 5102 Mokytojas sumušė šeštoką 27 5074 Valdas Abalikšta įvykdė du plaukimo normatyvus 4519 Darbo partija ima kultūrą 72 Mokytojas sumušė šeštoką 27 Kur nuves nepartinė demokratija 26 Že mai tiš ka kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Beb rie nos troš ki nys Juo kau ja la bai pyks tan ti ant be brų už nu grauž tus me džius to dėl su ma lo nu mu val gan ti be brie ną Data 2016 04 04 Balsavo 72 Balas 4 81 346 32 Balsavimas 5 4 3 2 1 Komentarai 5 genute 2016 04 18 22 12 Puikus receptas šaunuolė Reginut as 2016 04 18 21 37 isbandysim Petronele 2016 04 18 21 37 Labai geras o skonis neispasakytas labai skanu Algirdas 2016 04

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?page=atsil&kid=8&fid=1459784195 (2016-04-26)
  Open archived version from archive


 • Konkursas "GAMINK ir balsuok",
  jo nas gy ve ntoja Sau sai niai su pa puo ši mais Šei mi nin kė siū lo iš si kep ti ska nių sau sai nių 10 Balsuoti Re gi na LEK NIC KIE NĖ Sa vi val dy bės Ar chi tek tū ros ir te ri to ri jų pla na vi mo sky riaus vy riau sioji kraš tot var kos spe cia lis tė Beb rie nos troš ki nys Juo kau ja la bai pyks tan ti ant be brų už nu grauž tus me džius to dėl su 346 32 Balsuoti Au re li ja ŠA KĖ NIE NĖ Rad vi liš kio mu zi kos mo kyk los di rek to rė Tor tas Paukš čių pie nas Tu rė da ma lais vo lai ko na miš kius mėgs ta pa le pin ti įvai riais 5 Balsuoti An ge lė STAT KU VIE NĖ pe da go gė Ma no sa lo tos Tei gia kad svei kiau sias mais tas įvai rių dar žo vių ir vai sių sa lo tos Tik rei kia 0 Balsuoti Sta sė TRAK NIE NĖ Ba na nų py ra gas Pa sak S Trak nie nės py ra gas ska niau sias at ša lęs to dėl nors ir la bai no rė tų si 5 Balsuoti Si mo nas STREL CO VAS do cen tas dak ta ras Ni ku ja ga Šį ja po nų vir tu vės pa tie ka lą is to ri kas ga mi no kar tu su stu den tė mis iš Ja po ni jos 265 Balsuoti Ar nas LU KO ŠAI TIS Šiau lių ra jo no Kur šė nų spor to mo kyk los di rek to riaus pa va duo to jas Ma ka ro nai su far šu Siū lo iš ban dy ti jo šei mos mėgs ta mą pa tie ka lą 15 Balsuoti Ja ni na ŠIM KIE NĖ joniškietė Ne kep tas tor tas su sva rai nių uo gie ne Re cep tą mo te ris siū lo iš mė gin ti ir skai ty to jams 1 Balsuoti Ro mual das RA PA LIS Bud rai čių kai mo Kelmės r gyventojas Si bi ro kol dū nai Ku ge lis su rū ky tais li ku čiais Dau giau kaip du sa vo gy ve ni mo de šimt me čius 0 Balsuoti Pran ciš kus MIE ŽIS pak ruo jiš kis tau to dai li nin kas me džio meist ras Pus ry čiai per de šimt mi nu čių Siūlo kaip grei tai pa si ga min ti ska nius varš kė čius 0 Balsuoti Jus tė VENC KU TĖ Rad vi liš kio ra jo no sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos di rek to rės pa va duo to ja Sluoks niuo tos teš los py ra gai čiai su kriau šė mis

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?page=konkursai&kid=8 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbo partija ima kultūrą,
  To dėl kad vi są lai ką bu vo su tei kia ma ant ra ga li my bė Ir ne su aš nu si tei ku si prieš žmo nes bet jei gu žmo nės da ro ki tus dar bus dar bo me tu tai tu riu rei ka lau ti re zul ta to pa sa ko jo A Či žaus kai tė But ka liuk Kaip cho ras dir ba be me no va do vo ir vy riau sio jo di ri gen to Kon cer tai bu vo vi si su pla nuo ti į prie kį O re pe ti ci jos vyks ta su chor meis te riais Me no va do vo ieš ko me Kon kur są skelb ti ne pri va lo ma sa kė A Či žaus kai tė But ka liuk Ne liks ka me ri nio cho ro bus pra mo gi nis Su Po li fo ni ja su si ję žmo nės Šiau lių kraš tui už si mi nė kad ad mi nist ra ci jos dar buo to jų at lei di mas neat si tik ti nis Pa na šu kad pa čios įstai gos die nos su skai čiuo tos A Či žaus kai tė But ka liuk po kal by je su žur na lis te taip pat už si mi nė Ga li bū ti Po li fo ni jos veik la iš vis su stab dy ta jei gu ne vyks kaž ko kie po ky čiai Šiau liuo se 2012 me tais ne be li ko ke lias de šimt me tų vei ku sios Šiau lių fil har mo ni jos Jei gu mes gy ven sim kaip gy ve no me iki šiol su to kia va dy ba ko kia bu vo tai Po li fo ni jos tik rai ne bus Nė ra pra smės Vals ty bė nė ra do no ras Cho ras tu ri ei ti ko ja ko jon su lai ku dės tė nuo mo nę A Či žaus kai tė But ka liuk Pa čios Au re li jos Či žaus kai tės But ka liuk pa var dė yra ves tu vių mu zi kan tų sve tai nė se ku rio se ji rek la muo ja sa vo pa slau gas Pro fe sio na li dai ni nin kė kar tu su mu zi kan tais už tik rins Jū sų šven tei ar ren gi niui ko ky biš ką mu zi ką ir ge rą nuo tai ką Ma ne ga li te už sa ky ti gim ta die niui ju bi lie jui pra de dant nuo svei ki na mo sios dai nos ir tę siant pa si rink to mis dai no mis šo kiams ves tu vėms pra de dant nuo Ave Ma ria baž ny čio je tę siant Jau nų jų pa si rink tu kū ri niu pir ma jam šo kiui ir bai giant dai no mis šo kiams iki pa ry čių Da bar ne be tu riu tam lai ko paaiš ki na Šiau lių kraš tui įstai gos va do vė Gal ka me ri nės mu zi kos cho ras pa suks po pmu zi kos kryp ti mi A Či žaus kai tė But ka liuk tei gė kad Po li fo ni ja liks rim to sios mu zi kos cho ru nors Va len ti no die nos pro ga cho ras jau bu vo sce nos par tne ris įstai gos va do vei so lis tei ir įlie jo į pro gra mą mei lės spal vų Kar je ros šuo liai su Dar bo par ti ja Kul tū ros mi nist ro Dar bo par ti jos na rio Ša rū no Bi ru čio įsa ky mu jo bend ra par tie tė A Či žaus kai tė But ka liuk pa skir ta lai ki ną ja įstai gos va do ve Ko dėl esa te lai ki no ji įstai gos va do vė klau sė me To dėl kad ne kon kur so bū du o at sky rus pa rei gy bes Jei gu ne bū tu mė te Dar bo par ti jos na rė ar bū tu mė te ga vu si šią vie tą be kon kur so Taip Da ly vau da ma 2011 me tų sa vi val dos rin ki muo se ta da dar par ti jos nau jo kė A Či žaus kai tė But ka liuk dek la ra vo per praėjusius me tus ga vu si 5 624 09 li to pa ja mų o pa ja mų mo kes čių vals ty bei bu vo su mo kė ju si 18 li tų Tuomet ji Darbo partijos sąraše jau bu vo ga vu si 4 vie tą o Šiau lių sa vi val dy bė je eu ro pi nių pro jek tų va do vo vie tą 2015 me tų sa vi val dos rin ki muo se ji dek la ra vo maž daug tri gu bai di des nes pa ja mas ir nau jas pa rei gas Šiau lių vals ty bi nis ka me ri nis cho ras Po li fo ni ja cho ro dai ni nin kė Kul tū ros mi nist ro vi suo me ni nė kon sul tan tė Pra dė jo keis tis ir jos vy ro Rus la no But ka liuk si tua ci ja 2011 me tų žmo nos rin ki mų dek la ra ci jo je apie jo dar bo vie tę yra įra šas duo me nų nė ra O 2015 me tų žmo nos po li ti nė je dek la ra ci jo je R But ka liuk Sa vi val dy bės įmo nės

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924812&id=1461080214 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Darbo partija ima kultūrą,
  ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Pirmas puslapis Darbo partija ima kultūrą Komentarai 72 Emilija 2016 04 22 08 35 Dar kartą priėjo bobutė ir pasakė ir Kipras Petrauskas išliko Jo dainas mano dėdė vargonininkas įdainavo į turbūt pirmąjį juostinį magnetofoną su radiju Gaila neišsaugojau iš vienų vietų jėga iškėlė iš kitų irgi namuką centre nugriovė daugiabutį pastatė Jei geroj vietoj kas nors įsikūrę galingesni randa būdų atsikraustyti Pradžioj lojaliems ar landiems vietas pasiūlo Bet kai apsiverčia tai ir apsiverčia apciugui 2016 04 21 23 37 jau daugybe metu neber Donelaicio O minim ir minim ir minesim ir mokykloje vaikai mintinai mokysis ir aktoriai nuo scenos jo Metus deklamuos Yra zmones kurie palieka pedsaka kulturoj sukuria ir palieka zmonems O yra tokie kaip apciugas kuriam zmogus tik tas kuris yra siandien O tas kuris buvo vakar yra dinges be zinios Tokius apciugus literaturoj mankurtais vadina Snieguolei 2016 04 21 08 11 2016 04 21 21 20 gal gali pasakyt kaip konkrečiai gaivina kulturą apciugas muzikantui ir kitiems 2016 04 21 21 17 nustokit savo vaiciulioni reik nereik primint ir girt jau daugybe metu jo nebera polifonijoj ir choristai pasikeite vieni isejo kiti atejo bet choras gyvuoja ir dar geriau ir programos daug geresnes ir idomesnes partinė kultūra 2016 04 21 20 42 Šiauliuose kultūra supartėjo gaila 2016 04 21 20 40 Gaila kad kultūra patenka į tokių gruobonių rankas kaip ši persona O buvo miela mergaičiukė kažkas pas mus labai labai negerai Muzikantas 2016 04 21 18 17 Labai gaila laaabai Sakykite ką norite Bet nebėra Tėvelio ir šeima byra Aš apie Maestro Sigitą Vaičiulionį Galime svaidytis piktais žodžiais bet

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-20&rub=1065924812&id=1461080214&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kur nuves nepartinė demokratija?,
  bę nuo par ti jų ėjo mies to val dy ti be jo kios rin ki mi nės pro gra mos Koa li ci jos pro gra ma su da ry ta iš kon ser va to rių li be ra lų ir vals tie čių rin ki mų pro gra mų ir koa li ci jos par tne riai ima su vok ti jog vi sa at sa ko my bė dėl jos įgy ven di ni mo teks ne me rui o jų par ti joms Ne bus ko pa rei ka lau ti ir iš nie ko ne ža dė ju sio vi suo me ni nio Ar tū ro Vi soc ko ne par ti nio są ra šo juo ba kad jis jau ga li bū ti su si trau kęs iki į Ta ry bą iš rink tų na rių Po li ti nis non sen sas kad koa li ci jo je yra ir opo zi ci nės par ti jos na rys so cial de mok ra tas Do mas Griš ke vi čius ga vęs už sa vo auk si nį bal są vi ce me ro po stą Bet šiuo at ve ju A Vi soc kas žai dė pa gal se nas par ti nes tai syk les po stas už bal są le mian tį dau gu mą Ta ry bo je Bet ko kiai po li ti nei jė gai pa ts me ras at sto vau ja iki šiol nė ra aiš ku Gal dėl to ir blaš ko si tarp kai rių jų ir de ši nių jų Kaip tas Bu ri da no asi las tarp dvie jų šie no ku pe tų pa sti pęs nuo ba do nes ne su ge bė jo pa si rink ti vie nos iš jų Rin kė jams per rin ki mus iki šiol svar bes nis kri te ri jus yra sim pa ti jos an ti pa ti jos nei kan di da to idė jos su ge bė ji mai ar pro gra ma Dėl to jau ne kar tą bu vo už lip ta ant grėb lio kai iš rink tie ji ar į Sei mą ar į sa vi val dy bių ta ry bas pa si ro do esą be rei kia mos kom pe ten ci jos val dy ti Į val džią atė jus rei kia ir ati tin ka mo aki ra čio ir pa tir ties ir ko man dos ku ri iš kar to pro fe sio na liai dirb tų Par ti jos vie no kį ar ki to kį įdir bį tu ri o vi suo me ni nin kai ima strig ti nuo pir mų jų žings nių Kai da bar koa li ci jos par tne riai ne pa ten kin ti Sa vi val dy bės ad mi nist ra ci jos lė to mis ap su ko mis di

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141817778&id=1461080208 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Kur nuves nepartinė demokratija?,
  kant ry bė prieš ūkius žlug dan čią po li ti ką 23 Kilo sumaištis dėl šildymo daugiabučiuose 23 Reklama Festivaliai ir didžiosios šventes Ieškoti Facebook imestamp border 0 alt Nuorodos Profesionalus interneto sprendimas Automobilių nuoma Pakruojo kraštas Orai Horoskopai Farming simulator 2015 mods Kreditų ir paskolų palyginimas Paskolose lt Plastikiniai langai ir balkonų stiklinimas Farming simulator 2015 mods Farming simulator 2015 mods Celebrity net worth www cet lt ATS mods mods ATS American Truck Simulator mods Farming Simulator 17 Mods Budintis reporteris Kur nuves nepartinė demokratija Komentarai 26 Simulikui 2016 04 25 16 35 Deja Simulikui nepadės tai kad komentarus uždraudė po savo užsakytu straipsniu Facebook e visi share ina su tokiu entuziazmu ir komentarais kad net kailis kraupsta D O 2016 04 23 09 19 Simuliko pasisakymas apie bolsevizma raso tas kuris pats tyras kaip asara tik su uzsakymo nr Ir jokiu komentaru Ir 2016 04 22 06 53 Kiek čia ta pati ranka ir galva parašė komentarų Nuomone 2016 04 22 00 37 Niekad nemegau Rutos Bet sutinku su straipsniu Raso ties Pagarba Adolis 2016 04 21 22 44 Sunkus mero darbas Ėjo žmogus norėdamas tik gero kaip pats sakė rprašė geri žmonės žinojau kur einu Pridirbta buvo tiek ir tiek senosios valdžios Tik nepalūžkite mere Jumis tiki daug šiauliečių Jonuks 2016 04 21 22 39 Jei kievienas dirbtume miestui o ne žiūrėtume kur ką nugvelbti kokia būtų graži Lietuva Labai tikiu šiuo meru ir jo komanda Rašykite jūs ką norite Faustina 2016 04 21 22 36 naujoji komanda dirba gerai autoparkas garažai valdinikų mažinimas menų inkubatorius visa tai taupo šiauliečių pinigus Ačiū už jūsų darbus Darbuokitės sėkmingai toliau Stiprybės sveikatos skaitytojas 2016 04 21 22 35 Neabejoju kad po Seimo rinkimų mero kėdė subraškės Apart pagyrų nieko daugiau mieste neįvyko Ar patinka ar nepatinka į Seimą

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-21&rub=1141817778&id=1461080208&page=atsil (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Komanda jėgą parodė Ispanijoje,
  lo spor ti nin kai Egi di jus Val čiu kas Kel mės ra jo no Šau kė nų Vla do Pūt vio Put vins kio gim na zi jos moks lei vis pri tū pi mo veiks mą pra dė jo su 240 ki log ra mų sve rian čia štan ga ir iš kart pa ge ri no pa sau lio re kor dą Po to prie šio svo rio at le tas pri dė jo dar du kart po 10 ki log ra mų Ga lu ti nis re zul ta tas 250 kg nau jas pa sau lio jau nių ir jau ni mo re kor das Pa sau lio jau nių re kor das kri to ir Egi di jui at lie kant spau di mo veiks mą Da bar jis ly gus 150 kg At lik da mas trau kos veiks mą E Val čiu kas lai mė jo si dab ro me da lį Tri ko vės su ma 645 kg taip pat Eu ro pos čem pio no pa siek tas pa sau lio re kor das Egi di jus į vie nus var tus Bet na mie jis pa sie kė dar di des nius re zul ta tus sa ko Kur šė nų Kris ta lo ir Lie tu vos rink ti nės tre ne ris An ta nas Gri cius E Val čiu ko pa siek ti re zul ta tai ste bi no ki tų ša lių spor to spe cia lis tus Spor ti nin kas nuo lat jau tė di des nį tei sė jų dė me sį jį vis kvies da vo do pin go kont ro lei Trau kos veiks mą lai mė jo Do vy das Dar ge vi čius Kur šė nų Lau ry no Ivins kio gim na zi jos moks lei vis Kad tri ko vės su mo je ap lenk tų Bal ta ru si jos spor ti nin ką jis šia me veiks me už si pra šė di des nį 147 kg svo rį ir ne sun kiai jį įvei kė Tai nau jas Lie tu vos jau nių ir jau ni mo re kor das Lai mė tas ma ža sis auk so me da lis At lik da mas pri tū pi mo su štan ga ir spau di mo veiks mus D Dar ge vi čius tre čias Tri ko vė je jis lai mė jo si dab ro me da lį Ko man dos tre ne ris A Gri cius sa ko kad la biau siai jį nu džiu gi no Taut vy das Sut kus Kur šė nų L Ivins kio gim na zi jos moks lei vis rung ty niau jan tis iki 83 kg svo rio ka te go ri jo je T Sut kus nu ga lė jo var žo vus at lik da mas štan gos spau di mo veiks mą 162 5 kg pri tūp da mas

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1065924811&id=1461080210 (2016-04-26)
  Open archived version from archive

 • Mokytojas sumušė šeštoką,
  mus Įta ri mai ran ką pa kė lu siam pe da go gui kol kas ne pa reikš ti ren ka mi pa pil do mi duo me nys Šiuo me tu yra paim ti mo ky to jo nu ken tė ju sio moks lei vio ir įvy kio liu dy to jų paaiš ki ni mai Prob le mų dėl el ge sio ne vie na Gim na zi jos di rek to rius Ra mū nas Per mi nas žur na lis tams tei gė ne pa tei si nan tis pe da go go poel gio nes smur to prieš vai kus nau do ti ne ga li ma Pe da go gas tam ir yra pe da go gas tu ri bū ti stip rus sa kė mo kyk los va do vas Pa sak jo į in ci den tą įsi vė lęs mo ky to jas dėl to kas nu ti ko pa mo kos me tu la bai gai li si Gim na zi jo je jis dir ba tre jus me tus Su maiš tį pa mo ko je su kė lu sį vai ką po ku rio ne tin ka mo el ge sio pe da go gas ne su sit var dė mo ky mo įstai gos va do vas R Per mi nas pa va di no kaip pro ble mų dėl el ge sio tu rin tį Vien šį mė ne sį paaug lys esą yra ga vęs ne vie ną pa sta bą dėl el ge sio į mo kyk lą bu vo kvies ta ir jo mo ti na Gim na zi jos ta ry ba dėl įvy ku sio in ci den to svars tys ir mo ky to jo ir mo ki nio el ge sį Ša li ni mas iš mo kyk los ne pil na me čiui anot va do vo grei čiau siai ne gre sia blo giau siu at ve ju jam ga lė tų bū ti pa reikš tas pa pei ki mas O štai ran ką pa kė lu siam dai lės mo ky to jui su dar bu ga li tek ti at si svei kin ti Pe da go go li ki mą spręs gim na zi jos ta ry ba kar tu su stei gė ja Ak me nės ra jo no sa vi val dy be at si žvel gu si į po li ci jos ty ri mo re zul ta tus Pa gar bos sto ka Įvy ku sį in ci den tą R Per mi nas api bend ri no kaip pa gar bos sto ką Vai kai sto ko ja pa gar bos suau gu siam žmo gui Ir tai yra ne tik mū sų bet ir dau ge ly je ki tų ša lies mo ky mo įstai gų sa kė di rek to rius Ga li ma tik pa svars ty ti iki kiek rei kia

  Original URL path: http://wxrf.mobile.skrastas.lt/?data=2016-04-26&rub=1141654078&id=1461080195 (2016-04-26)
  Open archived version from archive